Обробка та інтерпретація результатів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обробка та інтерпретація результатівОбробка результатів включає аналіз характеру відповідей із урахуванням максимальних і мінімальних переваг індивіда. За кожну відповідь у рубриці „найбільше” досліджуваний отримує 2 бали, у рубриці „найменше”0 балів.

Діапазон балів, що утворюється у сумі за кожним напрямком, – від 60 (якщо всі відповіді досліджуваного знаходяться у першій рубриці) до 0 (якщо всі відповіді досліджуваного знаходяться у другій рубриці).

Спрямованість людини на себе: 1а, 2б, За, 4а, 5б, 6в, 7а, 8в, 9в, 10в, 11б, 12б, 13в, 14в, 15а, 16б, 17а, 18а, 19а, 20в, 21в, 22в, 23б, 24в, 25б, 26б, 27а, 28б, 29а, 30в.

Спрямованість людини на стосунки: 1в, 2в, Зв, 4б, 5а, 6а, 7в, 8б, 9а, 10б, 11в, 12а, 13а, 14а, 15в, 16в, 17в, 18в, 19б, 20в, 21а, 22а, 23в, 24а, 25а, 26а, 27б, 28в, 29в, 30а.

Спрямованість людини на діяльність (справу, завдання): 1б, 2а, 3б, 4в, 5в, 6б, 7б, 8а, 9б, 10а, 11а, 12в, 13б, 14б, 15б, 16а, 17б, 18б, 19в, 20а, 21б, 22б, 23а, 24б, 25в, 26в, 27в, 28а, 29б, 30б.

 

Характеристика результату

Спрямованість на себе відображає, якою мірою досліджуваний характеризує себе як людину, яка очікує пряму винагороду та задоволення незалежно від того, яку роботу й із ким вона виконувала. В уявленнях такої людини група являється „справжнім театром”, у якому можна задовольнити певні спільні потреби, показати свої особисті труднощі, придбати достоїнство, повагу чи суспільний статус, бути агресивною чи владарювати. Така людина інтроспективна, власна, не реагує на потреби оточуючих її людей. Вона займається переважно собою, ігнорує людей або роботу, яку повинна виконувати.


 

Спрямованість на стосунки відображає інтенсивність, з якою людина намагається підтримати дружні стосунки. проте лише „на поверхні”, що часто заважає виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям. Така людина виявляє щирий інтерес, коли йдеться про колективну діяльність, але, насправді, сама вона не бере участі у виконанні трудових завдань групи.

 

Спрямованість на діяльність (справу, завдання)відображає інтенсивність, з якою людина виконує завдання, вирішує проблеми і в якій мірі вона зацікавлена виконувати свою роботу якомога краще. Не зважаючи на свої власні інтереси, така людина буде залюбки співробітничати з групою, якщо це підвищить її ефективність. У групі вона прагне відстояти свою думку, яку вважає корисною для роботи.

 

(Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии общения. – СПб.: Речь, 2008. – С. 150-154)

 

Практичне заняття №2

Тема: Управлінець-професіонал, його сутність і функції

I. Діагностичний практикум

Продіагностуйте себе:


· Проробіть тест „Чи вмієте Ви впливати на інших”, результати випишіть у зошит за зразком: назва, кількість балів, характеристика.

· Підберіть із психологічної літератури тест, який визначає професіоналізм особистості. Оформіть його на листах А-4 за алгоритмом: назва тесту, зміст, дешифратор, джерело. (українською мовою).

· Приготуйтеся провести тестування в групі.

II. Обговорення теоретичних питань

Підготуйтеся до обговорення теоретичних питань:

· опрацюйте запропоновану літературу і підготуйтеся провести бесіду з групою по питанням:

1. Вплив управлінця-професіонала на гармонійний розвиток кожного в організації.

2. Управлінець-професіонал, його сутність.

3. Характеристика професійних функцій управлінця-професіонала

III. Педагогічний практикум

Виконайте наступні завдання:

· Випишіть із творів А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, збірки „Слово про вчителя” та ін. думки відомих людей про роль управлінця-професіонала в розвитку особистості та суспільства, про його особистісні якості.

· Проаналізуйте вплив управлінців (учителів) на Ваше особистісне зростання. Викладіть свої думки в міні-творі „Мій ідеал управлінця (учителя)-професіонала”.

· За допомогою графічних символів зобразіть своє уявлення про ідеал управлінця-професіонала та рівень своєї готовності до управлінської діяльності.

IV. Опрацювання літератури

Опрацюйте літературу і в зошит випишіть:

· визначення опорних понять: антропологічний підхід, учитель-управлінець, учитель-менеджер, управлінець-професіонал, професіонал, професіоналізм;

· думки та інформацію, які Вам запали до серця або здалися слушними.

Література

1. Аксенова Л.В. Семейная энциклопедия: психологические тесты. 400. – Донецк: ООО ПКФ „БАО”, 2004. – С.381-383.

2. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: Історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2004. – 243 с.

3. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – С. 7-35.

4. Кашеварова А. Роли Учителя: тьютор и фасилитатор // Школьный психолог: Прилож. к газ. „Первое сент.”. – 2007. – №1. – С.42-43.

5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – С.15-25.

6. Малаканова Л. Сучасні виховні системи і технології: Професіональна культура вчителя: Навчально-методичний комплекс. – Полт. держ. пед. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – П., 2008. – С. 19-33.

7. Маркова А.К. Психологические критерии и степени профессионализма учителя // Педагогіка. – №6. – 1995. – С.55-63.

8. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х.: Видав. гр. "Основа", 2004. – С. 45-57.

9. Музиченко Ю. Професійна мобільність учителя в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору // Шлях освіти. – 2007. – №3. – С.17-21.

10. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов, – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця: „Книга – Вега”, 2003. – С.78-81.

11. Петруніна Я. На перший-другий розрахуватися! // Шкільний світ. – 2007. – №36. – С.9-10.

12. Програма експерименту „Школа життєтворчості особистості” (Компетентнісний підхід в освіті) Із досвіду роботи закладів освіти м.Коростеня, Житомирська область // Школа. Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – №12. – С.8-14.

13. Резниченко М.А.Учитель школы: возможности профессионального роста // Начальная школа. – 2006. – №11. – С.25-30.

14. Руденський Є. Соціально-психологічні деформації особистості вчителя // Директор школи. Україна. – 2006. – №3. – С.39-44.

15. Руднева Т.И.Личность педагога в современном образовательном пространстве // Мир психологии. – 2004. – №4. – С.193-199.

16. Синенко В.Я. Професіоналізм учителя // Педагогіка. – №5. – 1999. – С.45-51.

17. Скрипник М. Мистецтво бути педагогом: Зб. тренінг. занять. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ”: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 112 с.

18. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором //Вибр. твори: В 5-ти т. – Т.4. –К.: Рад. школа, 1977. – С. 394-425.

19. Тюріна Т. Духовна педагогіка: Витоки, сутність і перспективи розвитку. Монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 276 с.

20. Як зробити школу успішною: Практ. кроки / Упоряд. В.Зоц. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ”: Вид. Л.Галіцина, 2007. С.31-36.

21. Якубовскі М.А. Експериментальне дослідження синдрому професійного вигоряння вчителя // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №6. – С.67-76.

22. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –С.83-114.

Додаток 1

Тест „Чи вмієте Ви впливати на інших?”

Інструкція. Дайте відповіді „так” чи „ні” на наступні питання.

1. Чи здатні Ви уявити себе актором чи політичним діячем?

2. Чи дратують Вас люди, що одягаються і ведуть себе екстравагантно?

3. Чи здатні Ви розмовляти з іншою людиною про свої інтимні переживання?

4. Чи миттєво Ви реагуєте, коли помічаєте найменші ознаки неповажного ставлення до себе?

5. Чи псується у Вас настрій, коли хтось досягає успіху в тій галузі, котру Ви вважаєте для себе самою значущою?

6. Чи любите Ви робити щось дуже важке, щоб досягти в своїй справі найкращого результату?

7. Чи могли б Ви пожертвувати всім, щоб досягти в своїй справі найкращого результату?

8. Чи надаєте Ви перевагу розміреному способу життя з чітким розпорядком усіх справ і навіть розваг?

9. Чи прагнете Ви до того, щоб коло Ваших друзів було незмінним?

10. Чи любите Ви змінювати обстановку в себе вдома чи переставляти меблі?

11. Чи любите Ви пробувати нові способи вирішення старих завдань?

12. Чи любите Ви дражнити занадто самовпевнених і зарозумілих людей?

13. Чи любите Ви доводити, що Ваш начальник чи хтось вельми авторитетний у чомусь не правий?

Просумуйте бали.

 
так
ні

Ознайомтеся з результатами.

30 і менше балів.На жаль, хоча Ви часто буваєте праві, переконати в цьому оточуючих Вам вдається далеко не завжди. Ви вважаєте, що Ваше життя і життя оточуючих повинно бути підкорене строгій дисципліні, здоровому глузду і хорошим манерам, а перебіг його повинен бути цілком передбачуваним. Ви не любите нічого робити через силу. При цьому Ви часто буваєте занадто стримані, не досягаючи із-за цього бажаної мети, а часто опиняючись і неправильно зрозумілим.

31-65 балів.Ви маєте всі передумови, щоб ефективно впливати на інших, змінювати їхні моделі поведінки, вчити управляти, наставляти на шлях істинний. У подібних ситуаціях Ви зазвичай відчуваєте себе як риба у воді. Ви переконані, що людина не повинна замикатися в собі, уникати людей, „триматися на узбіччі” і думати лише про себе. Вона повинна робити щось для інших, управляти ними, указувати їм на допущені помилки, вчити їх, щоб вони краще почували себе в оточуючій дійсності. Тих же, кому не подобається такий стиль стосунків, на Вашу думку, не варто жаліти. Про те Вам потрібно бути дуже обережним, щоб Ваша позиція не стала надмірно агресивною. В цьому випадку Ви легко можете перетворитися на фанатика чи тирана.

(За Аксеновой Л.В. Семейная энциклопедия: Психологические тесты. 400. – Донецк: ООО ПКФ „БАО”, 2004. — С.381-383.)

 

 

Практичне заняття №3

Тема: Професіональна культура управлінця, її сутність і структура

І. Діагностичний практикум

Продіагностуйте себе:

· Проробіть тест „Хто Ви?”, результат випишіть у зошит за зразком: назва тесту, кількість балів, характеристика.

· Підберіть у психолого-педагогічній літературі тест, який визначає домінуючу якість особистості. Оформіть його на листах А-4 за алгоритмом: назва тесту, зміст, дешифратор, джерело ( українською мовою).

· Підготуйтеся провести тестування в групі.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.014 с.)