Особливості валютного реж в УКР. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості валютного реж в УКР.Головним виконавчим органом управління валютною сфе­рою в Україні є НБУ. У його компетенції: визначення сфери і порядку обігу на території держави іноземної валюти; вста­новлення правил і видача ліцензій комерційним банкам на здійснення ними банківських операцій з валютними ціннос­тями; забезпечення виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю тощо. Важливою складовою валютного регулювання є валют­ний контроль,мета якого полягає у забезпеченні дотриман­ня валютного законодавства при здійсненні валютних опе­рацій. Основними напрямами валютного контролю є: визна­чення відповідності здійснюваних валютних операцій чин­ному законодавству і наявності необхідних для них ліцензій та дозволів; перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою, включаючи декларування валютних цінностей, а також зобов'язань з продажу валюти на внутрішньому валютному ринку; перевірка обгрунтова­ності платежів в іноземній валюті; перевірка повноти та об'єк­тивності обліку і звітності за валютними операціями тощо. Валютному контролю підлягають усі валютні операції за участю резидентів і нерезидентів. Органи, що здійснюють ва­лютний контроль (НБУ, уповноважені банки, Державна подат­кова адміністрація (ДПА), Державний митний комітет Украї­ни, Міністерство зв'язку України), мають право вимагати та одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських. Розрахунків в іноземній валюті у межах своїх повноважень. Державна податкова адміністрація здійснює фінансовий контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів на території держави. ДПА затверджує критерії перевірки дотримання банками законодавства з питань, які належать до компетенції Головного управління валютного контролю. Серед цих критеріїв: законність і своєчасність розрахунків резидентів і нерезидентів через рахунки "Лоро"; дотриман­ня резидентами термінів розрахунків за експортно-імпорт­ними операціями; підстави перерахування валюти за кор­дон; виконання термінів розрахунків банків за зовнішньо­економічними угодами тощо.Державний митний комітет контролює додержання пра­вил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки.Міністерство зв'язку України контролює додержання пра­вил поштових переказів і пересилання валютних цінностей через митний кордон України.В Україні застосовується порядок обов'язкового продажу надходжень від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюєть­ся уповноваженими банками, в яких суб'єкти зовнішньоеко­номічної діяльності мають валютні рахунки. Система обов'язкового продажу іноземної валюти не є еко­номічно вигідною. Вона використовується, як правило, в умо­вах нестабільної економіки. При досягненні фінансової ста­білізації і зміцненні валютного курсу національної грошо­вої одиниці має застосовуватися інший — єдиний режим валютного обігу. Господарський суб'єкт має мати право вільно­го вибору валюти, в якій 'він хотів би зберігати свої гроші. НБУ стає невигідним в умовах стабільної гривні витрачати її на скуповування валюти іноземних держав і таким чи­ном підтримувати стабільність їхнього курсу. В умовах ци­вілізованих ринкових відносин резидент повинен мати пра­во на повне використання всієї валютної виручки, що надходить до нього.

38.РІВНОВАГА СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ЗА КЛАСИЧНОЮ ТА КЕЙНСІАНСЬКОЮ МОДЕЛЯМИ.

Сукупний попит-це кі-сть товарів і послуг,яку можуть і згодні придбати макроек. субєкти.

Сукупний попит можна визначити за формулою розрахунку ВНП методом витрат:ВНП=(AD)=C+I+G+NEСтруктура сукуп. Попиту:C-споживчий попит;I-Інвестиційний попит;G-попит держави на товари та послуги;NE-попит закордону.На обсяг сукупного попиту впливають цінові та нецінові чинники.Цінові:1)процентна ставка;2)реальні касові залишки;3)імпортні закупівлі; Цінові чинники визначають траекторію кривої АD, тобто залежність рівнем цін та обсягом реального виробництва. Нецінові фактори:1)бюджетно-податкова політика держави;2)очікування споживачів;3)зміни у держю закупівлях4)Зміни у витратах на чистий експорт; Під дією нецінових факторів крива сукуп попиту переміщується праворуч і вгору,коли попит зростає; ліворуч і вниз,коли попит скорочується.Графічно сук.попит зображується кривою AD,яка має відємний нахил. Графік 1.”крива сукп.попиту”Основною причиною відємного нахилу кривої AD,є ефект пропозиції грошей:зростання ціни за сталої номінальної пропозиції грошей робить гроші “ дорогими” і відповідно низькими сукупні витрати.Крива AD показує величину реальних витрат для кожного рівня цін,коли інші умови не змінюються.Сукупна пропозиція-величина реального обссягу нац.виробництва,які підприємства готові вироблятм і продавати протягом року за певного рівня цін.В економічній теорії існує декілька підходів до виявлення основних хар-к сукупюпропозиції.Виділяють 3 складові відр.кривої сукуп.попиту:Кейнсіанський(горизонтальний) показує зміни в обсязі виробництва в умовах неповної зайнятості за постійних цін.;Висхідний-відображ стан економіки при якому економіка наближ до стану повної зайнятості; Класичний(вертикальний)-показує що економіка досягла стану повної зайнятості. ГРАФІК 2”крива сукуп пропозиції”.Крива сукуп пропозиції показує обсяг реального національного виробництва за кожного можливого рівня цін при незмінних інших умовах.ЦІНОВІ фактори: 1) процентна ставка; 2)рівень цін; НЕЦІНОВІ ф-ри:1)рівень цін на вироб ресурси;2)прод-ть праці;3)бюджетно податкова політика. Цінові ф-ри форм траекторію кривої AS. Під дією нецінових,крива сук проп переміщується ліворуч і вгору-коли скорочується,праворуч і вниз-зростає.Рівновага сукуп попиту та пропозиції. Взаємодія та звязок між ск попитом та пропозицією здійснюється через систему цін.ГРАФІК 3Точка перетину кривої ск попиту AD,та кривої ск. Пропозиції AS,-точка рівноваги,яка визнач. Рівноважний рівень цін(PA) та рівноважний реальний обсяг нац виробництва(QA).Три варіанти макрорівноваги:èЯкщо ск попит змінюється в межах Кейнсіан.відрізка,то зростання попиту приводить до зрост. Реального обсягу національного виробництва і зайнятості при сталих цінах. èЯкщо ск попит зростає на проміжному відрізку,то це приводить до зрост реального обсягу нац виробництва,рівня цін,зайнятості.èЯкщо ск попит зростає на класич відрізку AS,це призводить до інфляційного зростання цін та номінального ВНП при незмін обсязі реального ВНП.

 

 

АНАЛІЗ МОДЕЛІ AD-AS.

Сукупний попит-це кі-сть товарів і послуг,яку можуть і згодні придбати макроек. субєкти.

Сукупний попит можна визначити за формулою розрахунку ВНП методом витрат:ВНП=(AD)=C+I+G+NE Графік 1.”крива сукп.попиту”Основною причиною відємного нахилу кривої AD,є ефект пропозиції грошей:зростання ціни за сталої номінальної пропозиції грошей робить гроші “ дорогими” і відповідно низькими сукупні витрати.Крива AD показує величину реальних витрат для кожного рівня цін,коли інші умови не змінюються.Сукупна пропозиція-величина реального обссягу нац.виробництва,які підприємства готові вироблятм і продавати протягом року за певного рівня цін.. ГРАФІК 2”крива сукуп пропозиції”.Крива сукуп пропозиції показує обсяг реального національного виробництва за кожного можливого рівня цін при незмінних інших умовах. Модель AD-AS досліджує поведінку економіки вцілому.Вона пояснює причини коливання рівня цін та реальних обсягів нац виробництва,розкриває взаємозязок між ними та економ політикою.Модель застосовується для пояснення і дослідження таких явищ як інфляція,безробіття,ділові цикли,для прогноз впливу на економіку різноманітних факторів.МодельAD-AS визначає рівноважні значення агрегованих обсягів попиту й пропозиції залежно від рівня цін товарів та послуг на внутр ринку країни.Сукупний випуск у цій моделі –це реальний ВВП країни.Значення реального ВВП відклад по гориз осі (У) та вимір реаліний доход економічних агентів країни-домгосп,фірм,уряду.Рівень цін виробництва у цій моделі визнач обсягом номінальних доходів капіталу та праці,витрачених у суспільному вир-ві при виготовлені як проміжної так і кінцевої продукції.У класичніііій моделі AD-AS зміни номінальних величин,відновлюють довгострокову рівновагу відразу після шоку,швидко.Період довгострок нерівноваги практично відсутній.Тому короткостроковий період у вищезазнач визначенні відсутній,а довгостроковий надзвичайно стислий.Короткостроковим у класичній моделі вваж період ,протягом якого реальні фактори вироб-ва і потенційний випуск залишаються незмінними.Ціни інертні ,вони менш гнучкі до зниження ніж до підвищення.Тому тривалість довгострокавого періоду залежить від конкретних обставин і може бути різною.Принаймні час,якого вимагає відновлення довгострокової рівновагиAD-AS за рахунок пыдвищення цін,набагато коротший ніж час потрібний для відновлення рівноваги за рахунок зниження цін.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)