ВИВЧЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИВЧЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ.Лабораторна робота № 1.

ВИВЧЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ.

 

Мета роботи ________________________________________________________

________________________________________________________

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Статика.    
2. Кінематика.    
3. Динаміка.    
4. Момент сили.    
5. Умова рівноваги важеля.        
6. Види рівноваги.      
7. Центр мас.      
8. Центр ваги.      
9. Деформація.    
10. Пружна деформація.    
11. Закон Гука.    
12. Модуль пружності.    
13. Закон Паскаля.    
14. Закон Архімеда.    
15. Коефіцієнт Пуассона.    
16. Нормальна напруга.    
17. Похила площина.      

Допуск до лабораторної роботи:

 

Таблиця 1

М1,(кг) М2,(кг) F1,(Н) F1,(Н) D1,(М) D2,(М) µ1,(Н/М) µ1,(Н/М) Q=µ12 Δ %
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
                     

Розрахунки:

(1) (1)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(2) (2)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(3) (3)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(4) (4)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(5) (5)

F1=____________________________ F2 =____________________________

 

(1) (1)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(2) (2)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(3) (3)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(4) (4)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(5) (5)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

 

 

q1 = __________________________ q4 = ___________________________

q2 = __________________________ q5 = ___________________________

q3 = __________________________ qср = __________________________

 

Δq = |qср - q|

Δq1 =_________________________ Δq4 =___________________________

Δq2 = _________________________ Δq5 = ___________________________

Δq3 = _________________________ Δqср=___________________________

δ = ___________________________

 

Висновок:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Відповіді на контрольні запитання:

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

_

Лабораторна робота № 2.

ВИМІРЮВАННЯ КОЄФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ.

 

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Сила тертя спокою.    
2. Природа сил тертя.      
3. Коефіцієнт тертя.      
4. Залежність сил тертя від сили тиску.    
5. Сила тертя.      
6. Сила тертя ковзання.      
7. Тертя котіння.      
8. Коефіцієнт зціплення.      
9. Одиниці вимірювання коефіцієнту тертя.    
10. Залежність тертя спокою від площі поверхні тіла.    

 

 

Таблиця 1.

Fтр Fтяж Fтр.ср k kср Δkср δ%
               
               
               
               
               
               

Розрахунки:

Fтяж1=____________________________ Fтяж4 =__________________________

Fтяж2=____________________________ Fтяж5 =__________________________

Fтяж3=____________________________ Fтяж6 =__________________________

 

k1= _________________________________________________________________

k2= _________________________________________________________________

k3= _________________________________________________________________

k4= _________________________________________________________________

k5= _________________________________________________________________

kср= _________________________________________________________________

 

Δk1 = ________________________________________________________________

Δk2 = ________________________________________________________________

Δk3 = ________________________________________________________________

Δk4 = ________________________________________________________________

Δk5 = ________________________________________________________________

Δkcр = ________________________________________________________________

 

δ = __________________________________________________________________

 

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Лабораторна робота № 3.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ В РІДИНІ.

 

 

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Основні твердження молекулярно-кінематичної теорії. 1. 2. 3.
2. Явища, які підтверджують молекулярно-кінематичну теорію.  
3. Причина броунівського руху.  
4. Дослід Штерна.  
5. Швидкість молекул.  
6. Довжина вільного пробігу молекул.  
7. Розміри молекул.  
8. Маси атомів і молекул.  
9. Число Авогадро.  
10. Число Лошмідта.  
11. Поняття вакууму.  
12. Характер руху молекул в: 1) твердих тілах; 2) рідких; 3) газоподібних.  

 

Результати спостережень:

ПРЕПАРАТ СПОСТНРНЖЕННЯ МАЛЮНОК
1.   3 фарби        
  2.     3 молока    
  3.       3 туші      
4. Інші препарати    

 

 

Задача: По траєкторії броунівської частинки знайти її швидкість.

Розв’язування задачі:

 

Дано:

 

 

Відповідь:

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 4.

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ БОЙЛЯ-МАРІОТТА

 

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Основні рівняння Молекулярно-кінетичної теорії.  
2. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.  
3. Абсолютний нуль.  
4. Об’єднаний газовий закон  
5. Універсальна газова стала.  
6. Кількість речовини.  
7. Рівняння Больцмана. Стала Больцмана.  
8. Ізотермічний процес.  
9. Ізобаричний процес.  
10. Ізохоричний процес.  
11. Внутрішня енергія ідеального газу.  

 

 

Таблиця 1.

Н,(мм.рт.ст.) V ,(мм.рт.ст.) h,(мм) L1,(мм) PV δ
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              

 

Розрахунки:

P1V1= ___________________________________________________________________

P2V2= ___________________________________________________________________

P3V3= ___________________________________________________________________

P4V4= ___________________________________________________________________

P5V5= ___________________________________________________________________

P6V6= ___________________________________________________________________

PCVC = __________________________________________________________________

 

ΔP1V1= _________________________________________________________________

ΔP2V2= _________________________________________________________________

ΔP3V3=__________________________________________________________________

ΔP4V4= _________________________________________________________________

ΔP5V5=__________________________________________________________________

ΔP6V6=__________________________________________________________________

ΔPCVC = ________________________________________________________________

 

δ = _____________________________________________________________________

 

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 5.

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ З ДОПОМОГОЮ ГІГРОМЕТРА І ПСИХРОМЕТРА

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Абсолютна вологість.  
2. Точка роси.  
3. Одиниці виміру абсолютної вологості.  
4. Відносна вологість.  
5. Насичений пар.  
6. Прилади для вимірювання вологості.  
7. Назва таблиць для визначення вологості з допомогою точки роси.    
8. Назва таблиць для визначення вологості з допомогою психрометра.    
9. Одиниці, в яких визначається відносна вологість.  
10. Ідеальні і реальні гази.    

 

Таблиця 1.

Точка роси tp(0C) Абсолютна вологість ρа(кг/м3) Густина насичуючої пари при кімнатній температурі Відносна вологість В,(%) Середнє значення вологості Вср, (%) Відносна похибка
1.            
2.            
3.            

 

Розрахунки:

В1=_____________________________________________________________________

В2=_____________________________________________________________________

В3=_____________________________________________________________________

Вср=_____________________________________________________________________

ΔВ1=____________________________________________________________________

ΔВ2=____________________________________________________________________

ΔВ3=____________________________________________________________________

ΔВср=___________________________________________________________________

 

δ = _____________________________________________________________________

 

Таблиця 2.

Показники термометра Різниця показників термометра Δt, 0C Відносна вологість, В,%
cухого t1,0C змоченого t2, 0C
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 6.

ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ВОДИ

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Сила поверхневого натягу.  
2. Коефіцієнт поверхневого натягу.  
3. Енергія поверхневого натягу.  
4. Змочуючи і незмочуючі рідини.  
5. Краєвий кут.  
6. Меніск.  
7. Тиск, який створює викривлена поверхня рідини.  
8. Капілярні явища.  
9. Висота стовпа в капілярі.  
10. Способи визначення коефіцієнта натягу.  

 

Таблиця 1.

Сила поверхневого натягу F, (H) Напівпериметр петлі, (мм) Коефіцієнт поверхневого натягу σ,(Н/м) Похибки
абсолютна Відносна
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
Серед. знач.          

 

Розрахунки:

σ1= _________________________________________________________________________________

σ2= _________________________________________________________________________________

σ3= _________________________________________________________________________________

σ4= _________________________________________________________________________________

σ5= _________________________________________________________________________________

σ6= _________________________________________________________________________________

σср= _________________________________________________________________________________

 

Δσ1= ________________________________________________________________________________

Δσ2= ________________________________________________________________________________

Δσ3= ________________________________________________________________________________

Δσ4= ________________________________________________________________________________

Δσ5= ________________________________________________________________________________

Δσ6=________________________________________________________________________________

Δσср= _______________________________________________________________________________

 

 

δ = _____________________________________________________________________

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 7.

Лабораторна робота № 8.

Лабораторна робота № 9.

Лабораторна робота № 10.

Лабораторна робота № 11.

Лабораторна робота № 12.

Лабораторна робота № 13.

 

ВИМІРЮВАНЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТА МІДІ.

 

Мета роботи: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Носії електричного струму в металах.  
2. Носії електричного струму в електролітах.  
3. Носії електричного струму в напівпровідниках.  
4. Носії електричного струму в газах.  
5. Механізм електролізу.  
6. І й закон М.Фарадея.  
7. ІІ й закон М.Фарадея.  
8. Об’єднаний закон М. Фарадея.  
9. Фізичний закон сталої Фарадея.  
10. Визначення заряду іона за допомогою законів М.Фарадея.  
11. Знаки: а) катоду; б) аноду; в) катіона; г) аніона.  

 

Маса катода до досліду m1,(кг) Маса Катода після досліду m2, (кг) Сила струму I, (А)     Час пропус кання струму t , (с) Електро- хімічний еквівалент. к,(кг/Кл)   Табличне значення кт, кг/Кл) Маса міді,яка відклалася на катоді. m, (кг) Відносна похибка.
1.                
2.                

 

Розрахунки:

 

Δm1 = |m2-m1|=_______________________________________________________________________

 

 

Δm2 = |m2-m1|=_______________________________________________________________________

 

 

k1 =________________________________________________________________________________

 

k2 =________________________________________________________________________________

 

kср = _______________________________________________________________________________

 

δ =_________________________________________________________________________________

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Лабораторна робота № 14.

Лабораторна робота № 15.

Лабораторна робота № 17.

СКЛАДАННЯ РАДІОПРИЙМАЧІВ НА ТРАНЗИСТОРІ.

 

Мета роботи:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Коливальний контур.      
2. Перетворення енергії в коливальному контурі.      
3. Умова коливань в коливальному контурі.      
4. Умова резонансу в коливальному контурі.      
5. Отримати формулу Томсона.    
6. Відкритий коливальний контур.      
7. Електромагнітні хвилі.    
8. Швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль у вакуумі та інших середовищах.      
9. Амплітудна модуляція.      
10. Генератор незатухаючих коливань.    

 

11. Радіотелеграфний зв'язок (блок-схема).      
12. Детекторний радіоприймач.    
13. Детекторний радіоприймач з підсилювачем звукової частоти на одному транзисторі.    
14. Найпростіший радіоприймач.      
15. Радіотелефонний зв'язок (блок-схема).    

 

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 18.

 

Фіолетова полоса.

аср1=__________________________ λ1=________________________________

 

аср2=__________________________ λ2=________________________________

 

λср=___________________________

Зелена полоса.

аср1=_______________________________________ λ1=_________________________________

 

аср2=__________________________ λ2=_________________________________

 

λср=____________________________

Червона полоса.

аср1=_______________________________________ λ1=_________________________________

 

аср2=__________________________ λ2=_________________________________

 

λср=____________________________

 

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота № 19.

 

Лабораторна робота № 20.

 

Лабораторна робота № 22.

Лабораторна робота № 23.

 

РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ВИМІРЮВАННЯ АМПЕРМЕТРА І ВОЛЬТМЕТРА.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ,ФОРМУЛИ.
1. Шунт.    
2. Схема ввімкнення шунта.      
3. Формула для визначення опору шунта.    
4. Допоміжний опір.    
5. Схема ввімкнення допоміжного опору.    
6. Робота електричного струму.  
7. Повна робота.    
8. Робота струму на ділянці без ЕРС.  
9. Теплова дія електричного струму.    
10. Робота сторонніх сил.      
11. Потужність електричного струму.      
12. Потужність струму на ділянці без ЕРС.  
13. Повна потужність струму.      
14. Закон Джоуля-Ленца.    
15. Залежність кількості теплоти від опору при послідовному з’єднанні споживачів.    
16. Залежність кількості теплоти від опору при паралельному з’єднанні споживачів.    

Таблиця 1.

 

I, (мА). R, (Ом). I1, (А). n Rш, (Ом).
1.          
2.          
3.          

Розрахунки:

n = =

 

n1=_______________________________ n2=_____________________________________

n3=_______________________________

 

Rш=

 

Rш1=______________________________ Rш2=_____________________________________

Rш3=______________________________

 

Таблиця 2.

I, (мА) R0, (Ом) Un, (В) Rд, (Ом)
1.        
2.        
3.        

 

Розрахунки:

RД=

 

RД1=______________________ RД2=__________________________

RД3=______________________

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповіді на контрольні запитання:

1)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 24.

 

Лабораторна робота № 25.

 

Фотореле.

 

 

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1).______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2).______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4).______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5)._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 26.

 

Лабораторна робота № 27.

Лабораторна робота № 28.

РОЗВ”ЯЗАННЯ ЗАДАЧ.

Лабораторна робота № 1.

ВИВЧЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ.

 

Мета роботи ________________________________________________________

________________________________________________________

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Статика.    
2. Кінематика.    
3. Динаміка.    
4. Момент сили.    
5. Умова рівноваги важеля.        
6. Види рівноваги.      
7. Центр мас.      
8. Центр ваги.      
9. Деформація.    
10. Пружна деформація.    
11. Закон Гука.    
12. Модуль пружності.    
13. Закон Паскаля.    
14. Закон Архімеда.    
15. Коефіцієнт Пуассона.    
16. Нормальна напруга.    
17. Похила площина.      

Допуск до лабораторної роботи:

 

Таблиця 1

М1,(кг) М2,(кг) F1,(Н) F1,(Н) D1,(М) D2,(М) µ1,(Н/М) µ1,(Н/М) Q=µ12 Δ %
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
                     

Розрахунки:

(1) (1)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(2) (2)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(3) (3)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(4) (4)

F1=____________________________ F2 =____________________________

(5) (5)

F1=____________________________ F2 =____________________________

 

(1) (1)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(2) (2)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(3) (3)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(4) (4)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

(5) (5)

µ1=___________________________ µ2 =____________________________

 

 

q1 = __________________________ q4 = ___________________________

q2 = __________________________ q5 = ___________________________

q3 = __________________________ qср = __________________________

 

Δq = |qср - q|

Δq1 =_________________________ Δq4 =___________________________

Δq2 = _________________________ Δq5 = ___________________________

Δq3 = _________________________ Δqср=___________________________

δ = ___________________________

 

Висновок:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Відповіді на контрольні запитання:

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

_

Лабораторна робота № 2.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.017 с.)