Банківська система України, та її роль у ринковій економіці. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Банківська система України, та її роль у ринковій економіці.До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: А : ( Б + В) + Г х Ґ = Д + Ж – З - Є, де

А - надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і А годин на рік. (Кодекс законів про працю України, ст. 65).

Б - щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як Б (календарних днів) за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. (Кодекс законів про працю України, ст. 75).

В – для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого часу - не більш як В годин на тиждень. (Кодекс законів про працю України, ст. 51).

Г, Ґ - рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню роботодавцем у Г - денний строк по закінченні Ґ днів, передбачених на його оскарження. (Кодекс законів про працю України, ст. 229).

Д, Ж - при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати Д процентів, а в окремих випадках (крім відрахувань аліментів на дітей та відбування виправних робіт) Ж процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. (Кодекс законів про працю України, ст. 128).

З - забороняється залучати працівників молодше З років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. (Кодекс законів про працю України, ст. 192).

Є - про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше як за Є (місяців) до їх запровадження або зміни. (Закон України „Про оплату праці”, ст.29).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

 

 

Варіант №19

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Принципи у сфері сім'ї та шлюбу за законодавством України

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: А : Б х В + Г = Ґ –Д, де

А - тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як А (годин). (Кодекс законів про працю України, ст. 70).

Б – право працівника на щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи надається після закінчення Б місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. (Кодекс законів про працю України, ст. 79).

В, Г - працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в В (місячний) строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в Г (місячний) строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. (Кодекс законів про працю України, ст. 233).

Ґ - за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж, Ґ (календарних днів). (Кодекс законів про працю України, ст. 83).

Д – за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один з Д (кількість) заходів дисциплінарного стягнення. (Кодекс законів про працю України, ст. 147).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

 

Варіант №20

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Опіка та піклування як правові форми виховання та піклування. Патронат.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: (А - Б) : В – Г х Ґ = Д, де:

А - комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як А чоловік. (Кодекс законів про працю України, ст. 223).

Б – трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад Б днів. (Кодекс законів про працю України, ст. 48).

В – працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за В тижні. (Кодекс законів про працю України, ст. 38).

Г - роботодавець має право розірвати трудовий договір за власною ініціативою не пізніш як через Г (місяців) з дня одержання згоди профкому. (Кодекс законів про працю України, ст. 43).

Ґ – прогулом вважається відсутність на роботі більше Ґ - годин протягом робочого дня. (Кодекс законів про працю України, ст. 40).

Д – роботодавець повинен про наступне вивільнення працівника персонально попередити не пізніше ніж за Д місяці. (Кодекс законів про працю України, ст. 49-2).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №21

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Місце та роль адміністративного права в системі національного права України.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: А – Б + В = (Г : Ґ) + Д – Ж, де :

А , Б - соціальна відпустка у зв´язку з вагітністю і пологами надається у розмірі А - календарних днів до пологів і Б - календарних днів після пологів. (Кодекс законів про працю України, ст. 179).

В - кількість дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до працівника за кожне порушення трудової дисципліни. (Кодекс законів про працю України, ст. 149).

Г, Ґ, Д, Ж - працівники, які здобувають освіту без відриву від виробництва, мають право на додаткові відпустки у зв'язку з складанням іспитів у ВУЗі – Г - календарних днів, у основній школі – Ґ - календарних днів, для підготовки та здавання іспитів у ПТУ – Д - календарних днів, для складання випускних іспитів у старшій школі – Ж - календарних днів. (Закон України „Про відпустки”, ст. 13-15).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №22

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Правові основи організації державної служби в Україні.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: (А + Б + В) : Г + Ґ = Д + Ж – З – Є, де

А, Б - нічним вважається час з А години до Б години . (Кодекс законів про працю України, ст. 54).

В - трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваним роботодавцем у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як В місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах та непрацездатності, пов'язаної з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням. (Кодекс законів про працю України, ст. 40).

Г - працівникам протягом робочого дня надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше Г годин. (Кодекс законів про працю України, ст. 66).

Ґ, Д - розпорядження роботодавця про відшкодування працівником завданих матеріальних збитків має бути зроблено не пізніше Ґ тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше Д днів з дня повідомлення про це працівникові. (Кодекс законів про працю України, ст. 136).

Ж, З – тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років не може перевищувати Ж годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - З години на тиждень. (Кодекс законів про працю України, ст. 51).

Є - роботодавець має право перевести працівника строком до Є (місяців) на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха... (Кодекс законів про працю України, ст. 33).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №23

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)