Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаСокурянська Л.Г.

ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ

Навчальний посібник

Харків


УДК

ББК

 

Рецензенти:

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № від 2010 р.)

Сокурянська Л.Г.

ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ.Навчальний посібник для соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - … с.

 

Даний навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми навчального курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи". Посібник складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу. Завдяки цим розділам автор вводить читача у світ соціології, розкриваючи специфіку соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів, об’єкт та предмет соціології, її функції, структуру, методи дослідження, роль у розвитку сучасного українського суспільства. Велика увага приділяється історії світової та вітчизняної соціології, її основним персоналіям, етапам розвитку. У посібнику представлено тематичний план, порядок нарахування балів за шкалою ECTS та національною шкалою, програму курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи", запитання для самоконтролю, а також список обов’язкової та додаткової літератури.


Пропонований посібник може використовуватися для самостійного опанування програми курсу.

Для викладачів та студентів соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України і всіх, кого цікавить соціологія.

 

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2011

 

© Сокурянська Л.Г.2011

© Дончик І. М., макет обкладинки, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП  
Тематичний план курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи"
Порядок нарахування балів за шкалою ECTS та національною шкалою з курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи"
Програма курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи"
Розділ 1 СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО
1.1. Об’єкт, предмет та суб’єкт соціології. Дискусії щодо предметного поля соціологічної науки
1.2. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів. Взаємозв’язок соціології з іншими науками про суспільство та людину
1.3. Структура соціологічної системи знання. Фундаментальна та прикладна, теоретична та емпірична соціологія. Макро- та мікросоціологія. Рівні соціологічного знання  
1.4. Соціологічне (емпіричне) дослідження: типологія, програма, методи та етапи здійснення  
1.5. Соціологія і суспільство. Функції соціології. Роль соціології у розвитку сучасного українського суспільства  
  Питання для самоконтролю знань
  Рекомендована література до розділу 1
Розділ 2 ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ
2.1. Проблеми періодизації розвитку світової соціологічної думки. Протосоціологія: головні персоналії. Історичні, соціокультурні та теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки
2.2. Етапи розвитку соціології (за М. Елброу): основні напрямки та їх представники  
2.3. Соціологія в Росії та Україні: історія становлення та розвитку (друга половина ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст..)
2.4. Особливості розвитку категоріально-понятійного апарату соціології, його обумовленість методологічною позицією дослідника. "Суспільство" і "культура" як головні поняття соціології  
  Питання для самоконтролю знань
  Рекомендована література до розділу 2
     

ВСТУП


"Вступ до соціології" можна віднести до навчальних посібників нового покоління, оскільки за його допомогою можуть бути реалізовані сучасні технології викладання у вищій школі. У разі наявності такого посібника в усіх студентів, вони отримають змогу брати активну участь в обговоренні тих чи інших питань навчального курсу не тільки під час семінарських, але й у межах лекційних занять, бо зможуть заздалегідь знайомитися з матеріалом, що стосується конкретної теми курсу. За цих умов лекція з монологу викладача перетворюватиметься в інтерактивне спілкування, в діалог та полілог, що сприятиме розвитку діалогічних якостей, так необхідних майбутньому фахівцю в будь-якій галузі, в тому числі та перш за все соціологу.

Оскільки завдяки цьому посібнику студенти будуть мати змогу самостійно ознайомитись з матеріалом до певного заняття, дата проведення якого доводитиметься до їх відома викладачем, навчальні лекції можуть бути побудовані таким чином, що викладач лише надає загальну характеристику тієї чи іншої теми курсу, її проблематику та запрошує студентів до обговорення ключових питань теми. Тобто викладач стає модератором групового обговорення певної теми навчального курсу, а не трансляторомтих чи інших знань з цієї теми.

Посібник розрахований на студентів-першокурсників соціологічних факультетів та відділень ВНЗ України. Він підготовлений з урахуванням проблематики навчального курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи", який є, так би мовити, своєрідним "путівником" для майбутніх соціологів по захоплюючому світу такої молодої та водночас давньої науки, як соціологія.

Посібник складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям навчального курсу "Вступ до соціології та соціальної роботи".

У межах першого розділу посібника (відповідно, першого модулю навчального курсу) розглядаються питання, пов’язані з визначенням об’єкту та предмету соціології, її функцій, структури, методів, специфіки соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів, ролі соціології у житті сучасного українського суспільства тощо.

Другий розділ посібника акцентує на питаннях періодизації розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки, етапах розвитку соціології як самостійної науки. В ньому надані короткі характеристики творчих доробків найвидатніших персоналій протосоціології та видатних учених-соціологів, що працювали протягом кожного із виокремлених етапів розвитку соціології.

Кожний розділ завершується питаннями для самоконтролю знань студентів, завдяки яким вибудовується логіка викладення навчального матеріалу за тим чи іншим модулем. Досить докладний перелік питань, на наш погляд, дозволить студенту побудувати власну логіку попереднього самостійного опанування тією чи іншою темою та представлення засвоєних знань на лекційних та семінарських заняттях.


Тематичний план курсу"Вступ до соціології та соціальної роботи"

Назви модулів та тем Кількість годин
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
Модуль 1. Соціологія – системний погляд на світ
Тема 1. Об’єкт, предмет та суб’єкт соціології. Дискусії, щодо предметного поля соціологічної науки
Тема 2. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів. Взаємозв’язок соціології з іншими науками про суспільство та людину
Тема 3. Структура соціологічної системи знання. Фундаментальна та прикладна, теоретична та емпірична соціологія. Макро- та мікросоціологія. Рівні соціологічного знання
Тема 4. Соціологічне (емпіричне) дослідження: типологія, програма, методи та етапи здійснення
Тема 5. Соціологія і суспільство. Функції соціології. Роль соціології у розвитку сучасного українського суспільства
Модуль 2. Етапи розвитку соціологічної думки: світовий та вітчизняний контекст
Тема 6. Проблеми періодизації розвитку світової соціологічної думки. Протосоціологія: головні персоналії. Історичні, соціокультурні та теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки
Тема 7. Етапи розвитку соціології (за М. Елброу): основні напрямки та їх представники
Тема 8. Соціологія в Росії та Україні: історія становлення та розвитку (друга половина ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.)
Тема 9. Особливості розвитку категоріально-понятійного апарату соціології, його обумовленість методологічною позицією дослідника. "Суспільство" і "культура" як головні поняття соціології
Модуль 3. Соціологія як професія та покликання
Тема 10. Інституціоналізація соціологічної науки та освіти як чинник та показник професіоналізації соціологічної діяльності: світовий та вітчизняний досвід. Поняття та види професійної діяльності соціолога
Тема 11. Основні вимоги до професійно-ділових якостей соціолога. Поняття професійної етики. Етичні вимоги до діяльності фахівця-соціолога. Професійний кодекс соціолога
Тема 12. Становлення соціологічних шкіл в Україні як фактор інституціоналізації вітчизняної соціології. Історія виникнення та розвитку Харківської соціологічної школи
Модуль 4. Соціальна робота як різновид соціологічної діяльності
Тема 13. Соціальна робота як навчальна дисципліна, галузь наукового знання та професійна діяльність, її місце та роль у суспільстві
Тема 14. Основні напрями, проблеми та перспективи розвитку соціальної роботи в сучасній Україні та світі в цілому  
Тема 15. Професійно-етичні аспекти соціальної роботи
Разом по курсу

 

Метою курсу є надання студентам уявлення про предмет, об’єкт, методи, функції і структурні рівні соціологічного знання; про спільне і відмінне між соціологією та іншими соціогуманітарними науками, загальносоціологічними і спеціальними соціологічними теоріями; про етапи розвитку та головні персоналії світової та вітчизняної соціології; про чинники та механізми інституціоналізації соціології в Україні та світі в цілому; про соціальну роботу як різновид соціологічної професійної діяльності.

 

Завданнями курсу є розгляд таких питань, як:

Ÿ предметне поле соціології, чинники його трансформації;

Ÿ функції соціології у сучасному світі;

Ÿ специфіка соціологічного аналізу суспільних явищ та процесів;

Ÿ особливості розвитку категоріального апарату соціології;

Ÿ організація та проведення соціологічного (емпіричного) дослідження;

Ÿ основні етапи інституціоналізації світової та вітчизняної соціології;

Ÿ головні напрямки розвитку соціологічної науки та освіти;

Ÿ сучасний стан, проблеми та перспективи професіоналізація соціологічної діяльності в Україні тощо.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати:

· сучасні визначення предмету та об’єкту, головних функцій соціології;

· структуру соціологічного знання;

· головні поняття та категорії соціології;

· основні методи соціологічного (емпіричного) дослідження;

· історичні, соціокультурні та теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки;

· етапи розвитку соціологічної науки, їх головних персоналій;

· специфіку та напрямки діяльності соціолога-професіонала;

· зміст основних етапів інституціоналізації соціологічної науки;

· основні напрямки розвитку сучасної соціологічної теорії та практики.

 

вміти:

· реферувати наукову соціологічну літературу;

· написати текст реферату, есе тощо;

· застосовувати категоріальний апарат соціології для аналізу соціальних явищ при написанні курсової роботи, під час дискусій на семінарських заняттях, студентських наукових конференціях тощо;

· виступати з підготовленими доповідями, рефератами на семінарських заняттях, науково-навчальних конференціях і таке інше;

· опонувати виступи товаришів по навчанню з доповідями, рефератами тощо.


ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ШКАЛОЮ ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ З КУРСУ "ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ"

Методи контролю знань та різновиди завдань, за які нараховуються бали з курсу: модульні контрольні роботи із застосуванням тестових методик, підготовка рефератів, есе, їх презентація, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (курсової роботи), його захист на семінарському занятті, навчально-науковій конференції тощо.

Мінімальна кількість балів,яку потрібен набрати студент для зарахування модуля: 10 балів з першого модулю, 10 балів з другого модулю, 30 балів з третього модулю, 10 балів з четвертого модулю.

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо:

v є зданими всі форми поточного контролю знань;

v набрано не менше, як 60 балів з чотирьох модулів.

 

Максимальна кількість балів за різні види завдань:

· написання та виступ з рефератом на семінарському занятті – 10 балів;

· написання та презентація есе – 10 балів;

· виконання контрольної роботи – 5 балів;

· написання та захист курсової роботи (індивідуального навчально-дослідного завдання) – 30 балів;

· опонування виступу товариша по навчанню – 2 бали;

· активна участь у дискусіях на семінарському занятті, навчально-науковій конференції тощо – 2 бали;

· підсумковий контроль знань (іспит, залік) – 40 балів.

 

Шкала оцінювання
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.023 с.)