ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

Міжнародне право»

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права

Укладач:

к.ю.н., ас. Гончарук О.В.

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

для студентів спеціальності

6.030201 «Міжнародне право»

 

 

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 6

Від 23 грудня 2010 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

Міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка

Київ – 2011
Робоча навчальна програма з дисципліни «Порівняльне адміністративне право»

Укладач: к.ю.н., ас. Гончарук Ольга Володимирівна

Лектор:к.ю.н., ас. Гончарук О.В.

Викладачі: к.ю.н., доц.. Смирнова К.В., к.ю.н., ас. Попко В.В.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.

 

__________проф. Коппель О.А

 

 

ВСТУП

 

Нормативна дисципліна «Порівняльне адміністративне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності 6.030201 - міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІкурсі 2 семестру в обсязі 72 годин, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна робота – 38 год. Форма підсумкового контролю – іспит.


 

Метою і завданням навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є ознайомлення студентів з теоретичними і практичними аспектами генезису сучасного адміністративного права, приділяючи, зокрема, увагу розвитку основних міжнародних систем адміністративного права на прикладі зарубіжних країн. Особлива увага приділяється порівняльному аспекту функціонування різних інститутів адміністративного права у різних правових системах. Вивчається вплив права Європейського Союзу на прикладні аспекти державного управління.

Питання оптимізації державного управління набувають дедалі більшого значення у більшості сучасних країн з розвинутою демократією. Практика державного управління свідчить, що неможливо уніфікувати принципи та механізми державного управління на нормотворчому рівні. Мова може йти про оптимізацію процесів управління на основі загальних принципів, розробку яких веде адміністративне право, особливо порівняльне. Питання оптимізації внутрішньої адміністрації як ніколи гостро постало перед Україною. Частково це пов’язується із наближенням Європейського Союзу до кордонів нашої країни, частково – викликом сучасного періоду розвитку соціуму. Сучасні економічні та політичні чинники вже на даному етапі вимагають гармонізації принципів державного управління України з провідними країнами світу.


Мета навчального курсу – засвоєння положень про джерела адміністративного права різних країн, основних інститутів, спрямованих на оптимізацію державного управління, що дало б можливість на фаховому рівні здійснювати правотворчу та правозастосовчу діяльність у сфері державного управління. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами знань про джерела адміністративного права України, Франції, Німеччини, США та Великобританії, суб’єктів та об’єктів адміністративного права, основних концепцій його розвитку, функціонування централізованої та децентралізованої публічної адміністрації, державному та громадському контролю за діяльністю управлінських інституцій.

Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивний метод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне адміністративне право» є інститут держави, зокрема, її управлінських функцій.

 

Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

— особливості та основні напрями становлення та подальшого розвитку адміністративного права як одного з основних елементів європейської інтеграції;

— зміст принципів, норм та джерел адміністративного права;

— засоби реалізації норм адміністративного права, функціонування основних інститутів сучасного механізму державного управління;

— напрями оптимізації адміністративного права держав;

— специфіку функціонування основних інститутів адміністративного права країн світу у порівнянні з практикою інших країн, насамперед, України.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

— застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із здійсненням державного управління;

— збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію і давати правову оцінку факторам, що спричиняють реформування системи державного управління в Україні;

— аналізувати конкретні ситуації з точки зору норм порівняльного адміністративного права;

— використовувати раціональні методи пошуку, відбору та використання інформації, класифікувати джерела, орієнтуватися у спеціалізованій літературі;

— на практиці застосовувати знання і навички у сфері порівняльного адміністративного права.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна«Порівняльне адміністративне право»є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як «Теорія держави та права», «Порівняльне конституційне право», «Порівняльне цивільне право», «Правові системи сучасності», «Порівняльне судове право» тощо.

 

Система контролю знань та умови складання іспиту:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна «Порівняльне адміністративне право» складається з двох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2):

- основні поняття та визначення адміністративного права. генезис та джерела адміністративного права. адміністративно-правові норми та відносини, суб’єкти адміністративного права;

- контроль за публічною адміністрацією. система адміністративного права окремих країн (Франція, Великобританія, США, Німеччина).

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ1– 20, за ЗМ2 40.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальноюшкалою і розраховується за формулою:

 

Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)

 

Параметри Змістовий Модуль 1 (ЗМ1) Змістовий Модуль 2 (ЗМ2) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка в балах (20+40+40)

 

Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

- усна відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

- доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

- виконання домашніх індивідуальних завдань – до 18 балів (до 2 балів за кожне з домашніх індивідуальних завдань);

- виконання завдань проміжного залікового модуля – до 20 балів ( до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля.

 

Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

СК = ЗМ1 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,71) + ЗМ2 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,89) + письмовий іспит (оцінка в балах)

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

 

Шкала оцінювання

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 Відмінно
75-89 Добре
60-74 Задовільно
1-59 Незадовільно

 

Якщо студент отримав за поточний контроль (сума балів за ЗМ1 + ЗМ2) з дисципліни від 1 до 19 балів, то він не допускається до складання іспиту, а у графі іспиту - відмітка про недопуск.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин) або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту– відмітка „незадовільно”.

Загальний обсяг – 72 год., в тому числі:

Лекцій – 20 год.

Семінарів – 14 год.

Самостійна робота – 38 год.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота студента Контр. модуль робота
Змістовий модуль І. Основні поняття та визначення адміністративного права. Генезис та джерела адміністративного права. Адміністративно-правові норми та відносини, суб’єкти адміністративного права.
Адміністративне право як правова галузь і наука   - -   -
Генезис адміністративного права   -
Джерела адміністративного права - -
Адміністративно-правові норми та відносини - -
Суб'єкти адміністративного права
Всього за змістовим модулем:
Змістовий модуль ІІ. Контроль за публічною адміністрацією. Система адміністративного права окремих країн (Франція, Великобританія, США, Німеччина)
Контроль за діяльністю публічної адміністрації -
Адміністративне право Франції -
Адміністративне право Німеччини -
Адміністративне право Великобританії -
Адміністративне право Сполучених Штатів Америки
Всього за змістовим модулем:
Всього годин 72, з них:

 

 

Змістовий модуль І

КОНТРОЛЬ ЗА ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ОКРЕМИХ КРАЇН (ФРАНЦІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, США, НІМЕЧЧИНА)

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

Міжнародне право»

 

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.012 с.)