Якщо необхідно розробити конструкцію пасової передачі, яка має передаточне відношення 1:5 при діаметрі ведучого вала рівному 100 мм, то який діаметр ведомого вала необхідно вибрати? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо необхідно розробити конструкцію пасової передачі, яка має передаточне відношення 1:5 при діаметрі ведучого вала рівному 100 мм, то який діаметр ведомого вала необхідно вибрати?По завершенню лабораторної роботи №2 дайте відповіді на тестові питання відповідного рівня складності - М1/2, що розміщені в кінці посібника, якісна відповідь на які дозволить перейти до вивчення наступного рівня модуля.


Лабораторна робота № 3

Тема: Взаємодія деталей та з’єднань у механізмах перетворення руху

Мета: ознайомитись із правилами безпечної роботи в майстерні із кінематичними схемами механізмів для передачі або перетворення руху.

Навчитись читати кінематичні схеми; знаходити відповідні вузли та деталі на швейних машинах.

Отримати навички: визначення виду та призначення механізму

Обладнання та інструменти: швейні машини класу 2-М, 142-М, 1022-М; кінематичні схеми машин; вимірювальні та креслярські інструменти.

 

Завдання та методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи

Безпека на підприємстві, в учбовій майстерні

1. Щоб попередити травматизм, необхідно проводити інструктаж. За характером і терміном інструктажі поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

2. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

- з усіма студентами , які будуть працювати и майстерні, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи з обраної професії та посади;

- вступний інструктаж проводить викладач або учбовий майстер з ви­користанням сучасних технічних засобів навчання і наочних при­ладів;

- запис про проведення вступного інструктажу зі слухачами ре­єструється в журналі обліку навчальної роботи.

3. Первинний інструктаж студентів на робочому місці перед початком робо­ти проводиться:

перед вико­нанням нових видів робіт, перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового навчання у навчальних майстернях, лабораторіях.

Первинний інструктаж проводиться індивідуальноабо з групою осіб .

4. Повторний інструктаж - проводиться на робочому місці з усіма студентами: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз у квартал, на інших роботах - 1 раз у півріччя (за програмою первинного ін­структажу).

5. Позаплановий інструктаж - проводиться у таких випадках:

- при зміні технологічного процесу роботи устаткування, у ре­зультаті чого змінюються умови безпеки праці;

- позаплановий інструктаж проводиться індивідуальноабо згрупою .

- обсяг інструктажу визначається у кожному випадку окремо за­лежно від причин і обставин, що викликали необхідність його про­ведення.

6. Цільовий інструктаж проводиться при: вико­нанні разових робіт, безпосередньо не пов'язаних з обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами під­приємства та ін.).

Усі інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт..

Первинний, повторний, цільовий і позаплановий інструктажі за­вершуються перевіркою знань усним опитуванням або за допо­могою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих на­вичок безпечних методів праці.

Знання перевіряє особа, що проводила інструктаж.

7. Необхідно суворо дотримуватися правил особистої гігієни і промислової санітарії на робочому місці. Сумлінно виконувати всі правила з безпечних методів праці й вимагати виконання їх від працюючих поруч.

8. Необхідно пам'ятати, що всі синтетичні матеріали,котрівикористовуються в цеху, навчальній майстерні добре горять.

9. Забороняється використовувати в цеху , навчальній майстерні електронагрівальні прилади, палити проводити роботи із застосуванням відкритого вогню. Користуватися несправним електроустаткуванням, освітлю­вальною і силовою електропроводкою.

Засоби пожежогасіння необхідно утримувати у доступному місці, не захаращувати шляхи евакуації, проходи, виходи, сходи.

10. У разі пожежі необхідно всі машини й апарати зупинити, вимкнути приточно-витяжну вентиляцію, припинити подачу елект­роенергії в цех, навчальній майстерні.

11. Про виникнення пожежі негайно повідомити по міському те­лефону 01 і вжити можливих заходів, щоб не допустити поширення пожежі до прибуття пожежної команди.

Вимоги до виробничого устаткування

1. На всіх універсальних машинахмають бути встановлені за­побіжники проколу пальців голкою.

Ниткопритягувачі машин, що досить далеко виступають з кор­пусу у бік працюючого, повинні бути обмежені скобами.

Поверхня робочого столу універсальної машинимає бути рівною.

2. Спеціальні машини для пришивання ґудзиків забезпечуються захисними екранами, що запобігає пораненню уламками голок і ґудзиків, човниковий пристрій закривається щитком.

3. На педалях промислових столів повинні бути укріплені гу­мові килимки, а стійки промислового столу - мати гумові проклад­ки з вібраційного матеріалу.

4. Швейні машини повинні мати пристрій для надійної фіксації головки машини у відкидному стані.

5. Електропривод до промислового столу прикріплюється гумо­вими шайбами-вставками.

6. Щоб уникнути попадання рук між подушками пресу, його варто закривати тільки при натисканні на кнопки двома руками й утримувати їх до повного закриття пресу.

Відстань між кнопками повинна бути такою, щоб можливість за­криття пресу однією рукою вилучалася.

7. Преси повинні мати захисні пристрої, що утримують верхні подушки від падіння у разі неполадок кнопки аварійного розкриття подушок.

8. Контакти прасок, через які проходить струм, повинні мати спеціальні захисні пристрої. Шнури, через які надходить елект­ричний струм до прасок, повинні бути укладені в гумові шланги.

9. Ручка праски має бути зроблена з матеріалу, що не проводить струм.

10. Підставки під праску мають бути виготовлені з вогнетривкого матеріалу з низькою теплопровідністю. Підставка має знаходитися на одному рівні з робочою поверхнею столу і захищатися з трьох сторін бортиками.

11. Пристрій, на якому кріпиться провід, через який надходить живлення до електропраски, повинен вилучати можливість зіткнен­ня струмоведучих проводів з гарячою поверхнею праски і підставки.

Живлення повинно здійснюватися через розподільні трансфор­матори.

12. Металевий корпус праски повинен бути заземлений. Підошва праски має бути чистою і добре відполірованою. Електрична праска повинна мати автоматичний регулятор температури.

13. На робочих прасувальних місцях повинні бути теплоізолюючі прокладки або килимки.

14. Поверхні робочих місць повинні відповідати правилам без­пеки і виключати будь-яку можливість травмування працюючого.

15. Працюючі ручними голками забезпечуються наперстками від­повідних розмірів і пристосуванням для зберігання голок.

16. На робочих місцях повинні зберігатися у відведених для цього безпечних місцях інструменти і пристосування.

Практичні завдання.

Третій рівень складності є завершальним у вивченні першого модуля.

Інформація, над якою ви працюєте на цьому етапі навчання, потребує закріплення. Із навчального матеріалу Т 1/3 ви дізналися про будову та принцип роботи механізмів для перетворення руху. Набуттю відповідних вмінь та навичок у розпізнаванні виду механізму, читанні кінематичних схем вам допоможуть запропоновані завдання.

І Рівень:

1. Замалюйте в зошит кінематичні схеми механізмів для перетворення руху .

2. Запишіть у табличній формі перелік деталей та механізмів, що входять до кожної схеми .

ІІ Рівень:

1. Огляньте швейні машини класів 2-М, 142-М, 1022-М, 862, 25 та знайдіть наявні механізми перетворення руху. Запишіть назви механізмів та їх призначення .

2. Прослідкуйте взаємодію окремих вузлів та деталей у механізмах швейної машини класу 2-М з ручним приводом .

3. Порівняйте, які деталі повторюються у всіх машинах, а які є спеціальними тільки для цього класу машини.

3. Визначте, які деталі та механізми беруть участь у роботі швейної машини з ручним приводом; з ножним та електроприводом.

 

ІІІ Рівень:

1. Прослідкуйте та запишіть послідовність передачі руху від рукоятки ручного привода до голки, на машині класу 2-М.

2. Прослідкуйте та запишіть послідовність передачі руху від педалі ножного привода до головного валу.

2. Прослідкуйте за роботою механізму пересування матеріалу в машинах класу 142-М, 1022-М, 97. Зверніть увагу, які деталі як рухаються, знайдіть однойменні та виділіть їх.

 

Результати запишіть у таблицю № 6.

Таблиця №6

№ п/п Назва деталі Клас 142-М Клас 1022-М Клас 97
         
         
         
         
         
         Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)