МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

до навчального курсу «Основи психології. Основи педагогіки» для студентів

Автор: к.філос.н., доцент Кузьміченко І.О.

В.о. зав. кафедри гуманітарних наук,

к.філос.н., доцент Кузьміченко І.О.

 

Розглянуто на засіданні

кафедри гуманітарних наук,

протокол №1 від 28.01.2015 р.

 

 

Семінарські заняття

Семінар 1. Психологія як наука. Методи психологічних досліджень (1 год.)

 

Мета семінару: ознайомлення з історією поняття «психологія», її об'єктом, предметом, завданнями, цілям. Розгляд місця психології в системі інших наук. Вивчення будови та функцій мозку, нервової системи.

 

План семінару:

1. Відповіді на питання, які виникли у студентів під час самостійної роботи.

2. Доповіді студентів.

3. Обговорення і оцінювання доповідей студентів.

 

Теми доповідей:

1. Розвиток наукових знань про природу психіки.

2. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства.

3. Мозок і психіка.

4. Принципи психологічної науки. Методи наукової психології.

 

Ключові слова: психологія, психіка, мозок, психологічні дослідження, тести, еволюція, поведінка, рефлекторна діяльність, спинний мозок, історія психології, релігійна психологія, соціальна психологія.

 

Питання.

1. Для чого людині потрібні знання з психології? Укажіть джерела психологічних знань.

2. Перерахуйте основні напрямки в психології 20 століття. Коротко охарактеризуйте їх.

3. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте методи психологічного дослідження.

4. Розкажіть про будову нервової системи та головного мозку.

5. Охарактеризуйте свідомий та несвідомий рівні прояву психіки.

 

Завдання.

1. Чи був у вас досвід роботи з тестами? На підставі знань та власних вражень проаналізуйте, наскільки даний метод адекватно досліджує психологічні особливості.

2. Визначте, до якої групи психічних явищ: психічних процесів, психічних станів чи психічних властивостей відносяться описані прояви.

а) Наталя М. часто прямо в очі говорить товаришам по студентській групі про те, які риси характеру в них їй не подобаються.

б) Коли приїжджаємо в ті місця, де ми народилися та провели своє дитинство, то мимовільно згадуємо події, людей того часу.

в) Можна помітити, що деякі студенти не можуть сконцентруватися та включитися в хід заняття після занять фізкультурою. І роблять це значно краще, якщо даному семінарському заняттю передувало аналогічне навчальне заняття.

г) Після 4-х достатньо напружених пар, прийшовши додому, студент І курсу М. вирішив вивчити новий матеріал з філософії. Але як він не старався, останню частину параграфу ніяк не міг зрозуміти та вивчити. Після невеликого відпочинку М. дуже швидко все зрозумів та вивчив.

3. Вкажіть, прояв свідомого чи несвідомого спостерігається у наступних прикладах та обґрунтуйте вибір:

а) людина швидко та вірно множить багатозначне число, але зовсім не пам’ятає правил множення;

б) багато студентів, відповідаючи анонімно на запитання про їхні мотиви вступу до економічного університету, написали, що на сьогоднішній день цей вуз є дуже престижним і закінчення йо­го дасть можливість у майбутньому матеріального забезпечення;

в) сім’я зробила перестановку в спальні, забрали журнальний столик від ліжка. Але ще протягом 4-6 місяців жінка, що спала біля цього столика, намагалася класти на нього книжку, яка падала вниз;

г) напередодні підписання угоди, керівництво фірми зібрало всю необхідну інформацію про іншу сторону, проаналізувало всі можливі та «неможливі» варіанти розгортання ситуації.

 

Теми есе: додаток А

Теми рефератів: додаток Б.

 

Загальні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття викладено у п. 2.

Критерії оцінки роботи студента на семінарі викладено у п. 3.

Перелік рекомендованої для підготовки до семінарських занять літератури та інформаційних ресурсів викладено у п.4.


 

Семінар 2. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Я-концепція (2 год.)

Мета семінару: ознайомлення з поняттями «індивід», «особистість», «індивідуальність», «Я-концепція». Розгляд типів, особливостей темпераменту і характеру особистості. Усвідомлення взаємозв’язку діяльності та особистості. Вивчення психологічної структури особистості.

 

План семінару:

1. Відповіді на питання, які виникли у студентів під час самостійної роботи.

2. Доповіді студентів.

3. Обговорення і оцінювання доповідей студентів.

 

Теми доповідей:

1. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості, темперамент. Соціально-психологічна характеристика особистості, характер.

2. Діяльність та особистість. Генетичний аспект особистості: від задатків до здібностей. Психологічна структура особистості.

3. Свідомість та несвідоме. Самосвідомість особистості.

4. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини. Особистість як об’єкт і суб’єкт самотворення.

 

Ключові слова: індивід, особистість, індивідуальність, Я-концепція, діяльність структура особистості, задатки, здібності.

 

Питання та завдання для самостійного опрацювання.

1. Як ви розумієте, що таке індивід, індивідуальність?

2. Що таке темперамент? Які типи темпераменту ви знаєте? Коротко охарактеризуйте їх. Визначте свій тип темпераменту.

3. Що таке характер? У чому виявляється структура рис характеру?

4. Проведіть порівняльний аналіз понять «темперамент» і «характер».

5. Проаналізуйте фази становлення людської особистості. Порівняйте фази становлення людської особистості, їх послідовність і зміст з особистим досвідом.

6. Проаналізуйте акцентуйовані типи характеру людини на прикладі класифікатора К. Леонгарда.

7. Виберіть, які з перерахованих особливостей характеризують сангвініка, меланхоліка, холерика, флегматика: енергійність, три­вала працездатність, підвищена активність, гарячковість, терпіння, стриманість, повільність рухів та мови, дуже швидка зміна почуттів та настрою, виразність міміки та пантоміміки, гіперсензитивність, збуджений стан, швидке пристосування до нових обставин, пригніченість та розгубленість при невдачах, поверхневість у сприйнятті людей та явищ, самоконтроль, тривожність.

8. Батьки трирічних близнюків Мишка та Дениса Д. розлучилися і роз’їхалися у різні міста. Мишко залишився жити з матір’ю, а Денис – із батьком. Через 12 років, коли хлопці зустрілися, то виявилось, що Мишко – чутливий, нерішучий, добрий, відповідальний. Дуже гарно грає на акордеоні та співає. Денис – запальний, оптиміст, хороший товариш, добрий організатор. Організував у школі музичну групу, в якій грає на клавішних інструментах. Знайдіть спільне та розбіжне у поведінці братів. Обґрунтуйте причини схожих проявів.

9. Вкажіть, яку півкулю власного головного мозку ви вважаєте домінуючою? До якого типу людини ви відноситесь: художник чи мислитель. Обґрунтуйте.

10. Визначте тип темпераменту власних батьків або дітей. Як він проявляється в поведінці? На чий схожий ваш тип темпераменту? Обґрунтуйте вашу думку стосовно можливості зміни темпераменту.

 

Теми есе: додаток А

Теми рефератів: додаток Б.

 

Загальні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття викладено у п. 2.

Критерії оцінки роботи студента на семінарі викладено у п. 3.

Перелік рекомендованої для підготовки до семінарських занять літератури та інформаційних ресурсів викладено у п.4.


 

Теми есе

 

1. «Головне в житті – це знайти рівновагу, бути у злагоді з самим собою». Ваша думка з цього приводу.

2. «Іншого життя не існує. Потім – порожнеча. Є тільки думка людини, уява». Ваша думка з цього приводу.

3. Роль психології в оптимізації професійної діяльності лікаря.

4. Відомо, що сучасна людина нерідко переживає почуття втрати сенсу життя. Чому це відчуття виникає саме у сучасної людини?

5. «Вікові кризи неминучі». Ваша думка.

6. «Певна система цінностей і мотивацій здатна допомогти зробити наше життя таким, яким ми хочемо. Ми маємо змогу пізнати себе і створити власне життя на основі нашої унікальності». Ваша думка.

7. «Сумління – це хусточка, яка забруднюється, але її завжди можна випрати». Ваша думка.

8. Що мав на увазі давньогрецький філософ Епікур, коли стверджував: «Не можна жити приємно, не живучі мудро»?

9. «Щоб встановити хороші стосунки з іншими особистостями, важливо, в першу чергу, поважати їх, бо пробачити можна багато чого, але приниження, знущання пробачити неможливо». Ваша думка.

10. Поет Є. Євтушенко стверджує, що люди змінюються. В одній людині можуть поєднуватися кілька образів: ідеаліста, фанатика, негідника. Ваша думка.

11. Харизматичні особистості. Міф чи реальність?

12. Яскраві особистості в історії людства і нашої держави. Якими якостями вони були наділені, чому за ними йшли інші?

13. «Кожна особистість має можливість навчитися контролювати відчуття болю». Ваша думка.

14. «Усі європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити все життя» (Вольтер). Ваша думка.

15. «Можливості пам’яті безмежні». Ваша думка.

16. Г. Лейбніц стверджував: «Переконаність у тому, що в душі є лише такі відчуття, які вона усвідомлює, є величезним джерелом хибних думок». Ваша думка.

17. Чи справедливе твердження: «У злої людини не може бути світлих, ясних очей»?

18. «У стані гіпнозу ми можемо впливати на підсвідомість особистості так, що вона робитиме щось попри свою волю». Чи погоджуєтесь ви з такою думкою?

19. «Вигаданий страх завжди сильніше, ніж істинний лякає» (В. Шекспір). Ваша думка.

20. «Більшість самогубств – це результат нещасливого кохання». Ваша думка

21. Страх змінює поведінку людини, «... налякана людина автоматично настроєна вороже і готова захищатися. Усі і все здаються їй підозрілим». (Р. Стаут). Ваша думка.

22. «Добрі люди живуть довше, бо в них переважають позитивні почуття». Ваша думка.

23. Учень З. Фрейда, психолог А. Адлер, вважає, що кожна дитина приречена на відчуття неповноцінності, оскільки народжується безпомічною і залежить від дорослих. Ваша думка.

24. «Вчитися треба все життя. Саме завдяки постійному навчанню ми стимулюємо наш мозок і відповідно розширюємо наш мозок і відповідно розширюємо межі наших можливостей» (А. Шейбель). Ваша думка.

25. Гра – основний вид діяльності дитини. Ваша думка.

26. «Світлий розум людина матиме тоді, коли поважатиме працю» (І. Кононович-Горбацький)

27. Праця – творчість? мука? задоволення?

28. «Людина вчиться впродовж усього життя». Ваша думка.

29. «Особистість формується в процесі спілкування з іншими людьми». Ваша думка.

30. «Окрема людина, котра перебуває за межами людського спілкування, людських стосунків, не має людської сутності» (Л. Фоєрбах).

31. «Самотність вбиває людину» (Дж. Лінч).

32. «Бажання міжособистісного єднання найбільш сильне в людині» (Е. Фромм)

33. «Стосунки між людьми мають будуватися на основі їхньої духовної природи, високої моралі, рівності» (Г. Сковорода).

 

Додаток Б

Теми рефератів (психологія)

1. Основні напрямки в психології.

2. Психологічні теорії особистості в зарубіжній психології (В. Джемс, З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу).

3. Культурноісторична теорія особистості Л.С. Виготського.

4. Е. Фромм – видатний мислитель сучасності.

5. Теорія особистоті С.Л. Рубінштейна.

6. Діяльнісна теорія особистості О.Л. Леонтьєва.

7. Теорія особистості Б.Г. Ананьєва.

8. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

9. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

10. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь та навичок.

11. Основні фактори та умови розвитку особистості.

12. Формування особистості лікаря.

13. Міжособистісні стосунки в групах і колективах. Психологічна сумісність.

14. Психологічні теорії пам’яті.

15. Індивідуальні відмінності пам’яті, їх діагностика та розвиток.

16. Мислення як процес вирішення задач.

17. Індивідуальні відмінності мислення, їх діагностика та розвиток.

18. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

19. Емоції і здоров’я людини.

20. Вчення про стрес. Стрес фізіологічний і психологічний.

21. З. Фрейд про несвідоме.

22. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності.

23. Здібності в професійній діяльності лікаря.

24. Вікові етапи розвитку особистості.

25. Методи психологічних досліджень, їх класифікація. Головні вимоги до методів психології.

26. Спілкування, його функції та види. Значення спілкування в професійній діяльності лікаря.

27. Засоби спілкування. Мова. Теорія мовленнєвої діяльності.

28. Умови ефективного запам’ятовування, збереження і відтворення інформації.

 

 

Додаток В

Теми рефератів (педагогіка)

1. Педагогіка в системі наук про людину.

2. Освіта як соціальний феномен.

3. Зв'язок педагогіки с іншими науками та її структура.

4. Аксіологічні основи педагогіки.

5. Розвиток, соціалізація та виховання особистості.

6. Самовиховання в структурі процесу формування особистості.

7. Принципи і критерії відбору змісту загальної освіти.

8. Загальна характеристика системи освіти України.

9. Сучасні теорії навчання (дидактичні концепції).

10. Формування особистості в колективі.

11. Виховання як спеціально організована діяльність.

12. Мета і задача гуманістичного виховання.

13. Формування основ моральної культури особистості.

14. Задачі і зміст виховання фізичної культури.

15. Родина як специфічна педагогічна система.

16. Інноваційні процеси в освіті.

17. Передовий педагогічний досвід. Педагоги-новатори.

18. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації.

19. Педагогіка епох середньовіччя та Відродження.

20. Західноєвропейська педагогіка кінця 18 - першої половини 19 століття.

21. Загальні тенденції світової педагогіки кінця 19-20 століття.

22. Сучасна освіта у найрозвиненіших країнах світу.

23. Народна мудрість у вихованні дітей та молоді.

24. Педагогіка Київської Русі (9-14 століття).

25. Українська педагогіка етапу Відродження (17-початок18 століття).

26. Педагогічна система А.С. Макаренка.

27. Педагогіка України у радянський період (20-80 роки 20 століття).

28. Педагогічна система В.О. Сухомлинського.

29. Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження.

30. Сучасні тенденції світової педагогічної науки.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

до навчального курсу «Основи психології. Основи педагогіки» для студентів

Автор: к.філос.н., доцент Кузьміченко І.О.

В.о. зав. кафедри гуманітарних наук,

к.філос.н., доцент Кузьміченко І.О.

 

Розглянуто на засіданні

кафедри гуманітарних наук,

протокол №1 від 28.01.2015 р.

 

 

Семінарські заняттяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.019 с.)