ТОП 10:

КОЛЕДЖ транспорту та комп’ютерних технологійЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради коледжу

_____________ В. М. Радченко

«___» _____2014р.

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

до семінарських занять із дисципліни «Географія»

для студентів спеціальностей

5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і

тракторів»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

циклової комісії

«___» ____ 2014р. №___

 

2014 рік

ЗМІСТ

 

1 Пояснювальна записка

2 Витяг із робочої програми

3 Перелік посилань

4 Зміст семінарських занять

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Семінарське заняття є однією з форм навчаль­них занять у вищому навчальному закладі та ефектив­ною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною літературою та іншими джерелами інформації.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчального матеріалу, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних питань, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Найпоширеніші види семінарських занять з географії – розго­рнута інтерактивна бесіда, виступи з рефератами, доповідями, диспут у формі діа­логу, круглий стіл.

Якість семінару залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст теми заняття, прочитати і продумати свої лекційні за­писи, які відносяться до теми семінару, вивчити чи законспектувати (при потребі) рекомендовану літературу, підготувати реферати, доповіді, презентації.

На семінарських заняттях викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання завдань самостійної роботи.

Семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і мету заняття, форми і методи його проведення. Студенти, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семі­нарського заняття, повинні пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точ­но висловлювати свої думки, відстоювати власну позицію. Студенти повинні уважно слухати виступи своїх одногрупників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можли­вість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому. Завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розк­риття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, заува­ження тощо).

На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні залікової оцінки з географії.

Методичні рекомендації до семінарських занять з географії містять перелік тем, планів семінарських занять, тем рефератів, доповідей, питання для обговорення, рекомендовану літературу, домашнє завдання. Для підготовки до семінарського заняття можна використовувати й інші джерела інформації.

ВИТЯГ ІЗ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

спеціальностей

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

№ з/п № заняття Тема дисципліни Кількість годин Зміст
    І семестр (8 годин)    
1.1 Вступ. Політична карта світу 2-2 Сучасна політична карта світу
1.5 Глобальні проблеми людства 2-4 Глобальні проблеми людства. Тестовий контроль
2.5 Економіко-географічна характеристика Японії, Китаю, Індії 2-6 Країни Азії. Загальна характеристика регіону
2.7 Країни Африки, Австралія та Океанія 2-8 Країни Америки, Африки, Австралія та Океанія. Тестовий контроль
    Усього –8 годин    

ВИТЯГ ІЗ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

спеціальностей

5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і

тракторів»

5.03050401 «Економіка підприємства»

№ з/п № заняття Тема дисципліни Кількість годин Зміст
    ІІ семестр (8 годин)    
1.1 Вступ. Політична карта світу 2-2 Сучасна політична карта світу
1.5 Глобальні проблеми людства 2-4 Глобальні проблеми людства. Тестовий контроль
2.5 Економіко-географічна характеристика Японії, Китаю, Індії 2-6 Країни Азії. Загальна характеристика регіону
2.7 Країни Африки, Австралія та Океанія 2-8 Країни Америки, Африки, Австралія та Океанія. Тестовий контроль
    Усього –8 годин    

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1 Бершадська Т. Економічна та соціальна географія світу: посібн. для учнів 10-х класів / Т. Бершадська. – Тернопіль: Підручники &посібники, 2001. – 264 с.

2 Географія. Практичний довідник / Шматько О. Є., Байназаров А. М., Яковчук В. О., Височин М. Ю. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2010. – с.426+ 38 с. вкладка

3 Губарев В. К. Географія світу: Довідник школяра і студента / В. К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2005.- 572 с.

4 Довгань Г. Д. Країнознавство: Довідник / Г. Д. Довгань, А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. – Х. : Ранок, 2007. – 476 с.

5 Довгань Г. Д. Соціально-економічна географія світу. 10 клас: навчально-методичний посібник / Г. Д. Довгань. – Х. : Основа, 2010. – 106с.

6 Довгань Г. Д. Соціально-економічна географія світу у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи / Г. Д. Довгань. Х. : Ранок, 2013.- 127 с.

7 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для учнів10 класу загальноосв. навч. закл. / П.О. Масляк, І. І. Дахно. – К. : Вежа, 2004. - 279 с.

8 Кобернік С. Г. Географія. Соціально-економічна географія : підруч. для 10 класу / С. Г. Кобернік, Р. Р.Коваленко. – Х. : Оберіг, 2010. – 304с.

9 Кобернік С. Г. Географія: довідник для абітурієнтів та школярів /

С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко . – К. : Літера ЛТД, 2013. – 654 с.

10 Кругла Н. Я. Економічна і соціальна географія світу: посібн. для вчителя / Н. Я. Кругла, Г. Д. Довгань. – Х. : Ранок, 2002. – 192с.

11 Кузик С. П. Економічна і соціальна географія світу: посібн. для студ. географічних спеціальностей ВНЗ / С. П. Кузик. – Львів: Світ, 2002. – 672с.

12 Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10класу / Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, В. К. Бабарицька. – К. : Форум, 2004. – 351с.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1 (2 год.)

ТЕМА: Сучасна політична карта світу

МЕТА:

- навчальна: закріпити знання студентів про етапи формування та головні

об’єкти політичної карти, форми правління та державного устрою країн світу, типи країн за соціально-економічним розвитком, систематизувати знання про діяльность міжнародних організацій та місце України у світі;

- розвиваюча: розвивати вміння аргументовано викладати свою точку

зору, приймати участь у дискусіях, продовжити розвивати пам’ять, культуру мовлення, мислення, вміння аналізувати картографічні матеріали, працювати з картами, атласом;

- виховна: виховувати колективізм, доброзичливість, любов і повагу до

України та інших країн світу.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи, дидактичні матеріали, мультимедійні презентації

ПЛАН

1 Предмет, завдання економічної і соціальної географії світу

2 Історико-географічні регіони, причини їх формування

3 Етапи формування політичної карти світу

4 Основні елементи політичної карти: території, країни, держави

5 Класифікація країн за формою правління та державним устроєм

6 Типологія країн світу за соціально-економічним розвитком

7 Міжнародні організації, їхнє функціонування та просторовий розподіл

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1 Що вивчає економічна і соціальна географія світу?

2 Які джерела знань використовує ця наука?

3 Які з них ви вважаєте найбільш інформативними?

4 За якими ознаками виділяють історико-географічні регіони світу?

5 До якого регіону належить Україна? Які переваги її географічного розташування?

6 Які періоди виділяють у формуванні політичної карти світу?

7 Чому «політична карта – це дзеркало епохи»? Приведіть приклади

8 Яке місце на політичній карті світу займала у різні періоди Україна?

9 Які зміни можуть відбутися на політичній карті світу у найближчому майбутньому?

10 Передбачте зміни у житті пересічних українців, спричинені децентралізацією влади

11 Які є типи залежних країн і територій? У чому їх особливість?

12 Сформулювати «словесну» формулу складу державної території приморської держави та континентальної держави

13 Назвати країни, найбільші за площею, за кількістю населення, привести приклади приморських країн, острівних, континентальних

14 Охарактеризувати типи країн за соціально –економічним розвитком

15 Привести приклади різних за функціями міжнародних організацій

16 До складу яких міжнародних організацій входить Україна?

17 Чому ООН залишається найавторитетнішою міжнародною організацією

незважаючи на те, що не має права припиняти війни, зобов’язувати надавати економічну допомогу найменш розвинутим країнам і т.д.?

18 Які переваги вступу України до ЄС?

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

1 Роль ООН у сучасному світі

2 Європейський Союз , його функції

3 Децентралізація влади в Україні: де-факто чи де-юре?

4 Класифікація країн за ІЛП (індекс розвитку людського потенціалу)

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Кобернік С. Г. Географія. Соціально-економічна географія : підруч. для 10 класу / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Х. : Оберіг, 2010, с.9-31

2 Масляк П. О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для учнів 10 класу загальноосв. навч. зал. / П. О.Масляк, І. І. Дахно. – К. : Вежа, 2004, с.8-25

3 Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для

10класу / Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, В. К. Бабарицька . – К. : Форум, 2004, с.5-35

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:зробити самоаналіз теми, виявити власні резерви

для підвищення рівня навчальних досягнень

ВИКЛАДАЧ – Кузьомка З.М.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.189.171 (0.01 с.)