Українська державна академіяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українська державна академіяУкраїнська державна академія

Залізничного транспорту

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

Технологія машинобудівних підприємств

Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботи студентів

для студентів спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання

 

Харків – 2007

 

Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація та управління підприємством” протокол № 5 від 27 грудня 2006 р.

Предметом технології машинобудування є вчення про виготовлення машин заданої якості у встановленому програмою випуску кількості при найменших витратах матеріалів, мінімальній собівартості та високій продуктивності праці, максимально полегшеній та безпечній.

Дані методичні вказівки містять основні поняття курсу “Технологія машинобудівних підприємств”, розкривають суть та механізм оцінки економічності технологічних процесів на підприємствах, у поєднанні з основами проектування комплексних технологічних процесів для розв’язання різних проблем економіки підприємств, пов’язаних з впровадженням нового обладнання та нової продукції, пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємств.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання.

 

 

Укладачі:

професор Дикань В.Л.

доцент Чорнобровка І.В.

асистент Каличева Н.Є.

Рецензент:

доцент Калабухін Ю.Є.

 

 

Зміст

 

Вступ 4

 

Практичне заняття № 1 - 2 Основні терміни і визначення

в технології машинобудівних підприємств 6

Практичне заняття № 3 - 4 Виробничий та технологічний

процеси. Структура технологічного процесу 7

Практичне заняття № 5 Виробнича структура машинобудівного підприємства 9

Практичне заняття № 6 - 7 Типи машинобудівних підприємств і характеристика їх технологічних процесів. Технологічність конструкцій виробів та деталей 10

Практичне заняття № 8 – 9 Фактори, що впливають на

точність обробки. Методи виготовлення деталей машин 12

Практичне заняття № 10 – 11 Методи обробки та

покриття заготовок 15

Практичне заняття № 12 - 13 Технологічні методи збирання 16

Практичне заняття № 14 Основні положення розробки технологічного процесу виготовлення машини 18

Практичне заняття № 15 -16 Техніко-економічні показники 19

Практичне заняття № 17 Перспективи розвитку

технології машинобудування та вплив підприємств

на навколишнє середовище 22

 

Тематика контрольних робіт з дисципліни 24

Теми семінарських занять та рефератів 25

Оцінювання якості знань студентів 26

 

Список літератури 30

 

 

Вступ

 

Машинобудування є найважливішою галуззю промисловості. Його продукція - машини різного призначення поставляються всім галузям народного господарства. Перед технологами-машинобудівниками стоять завдання подальшого підвищення якості машин, зниження трудомісткості, собівартості, матеріалоємності їх виготовлення, механізації та автоматизації виробництва, а також скорочення строків підготовки виробництва нових об'єктів.

Одним з головних завдань технології машинобудування є вивчення закономірностей протікання технологічних процесів і виявлення параметрів, впливаючи на які можна інтенсифікувати виробництво і підвищити його точність. Знання цих закономірностей є основною умовою раціонального проектування технологічних процесів і застосування електронних обчислювальних машин, що забезпечують скорочення строків проектування, полегшення праці технологів, і одержання оптимальних варіантів проектованих технологічних процесів.

Вивчення курсу дає основу, в яку потім ввійдуть всі зміни і доповнення, пов’язані з корінною перебудовою господарського механізму і переходом до ринкових відносин. Відомості про ці зміни знаходять відображення в законодавчих актах і нових нормативних документах, які періодично приймаються Верховною Радою, урядом України та друкуються в періодичних виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Діло”, “Закон та бізнес” та ін.

Мета дисципліни “Технологія машинобудівних підприємств” - дати майбутнім фахівцям з економіки знання суті та механізму оцінки економічності технологічних процесів на підприємствах.

Завдання для проведення практичних занять складається з теоретичної частини та тестів для самостійної роботи

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

“ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Предмет курсу:вивчення суті та механізму економічності технологічних процесів на підприємстві

Кількість кредитів ECTS 4 Модулів 3 Змістових модулів 3 Загальна кількість годин 135 Тижневих годин: Теорія: 2 Семінари та практичні заняття: 2   Напрям: 05 01 “Економіка і підприємництво” Спеціальність 6.050107 “Економіка підприємства” Освітньо-кваліфікаційних рівень: бакалавр   Вибірковий 3 семестр Лекції 34 (теоретична підготовка) Семінари 10 Практичні 34 Самостійна робота 67 Індивідуальна робота 14 Вид контролю іспит

 

МОДУЛЬ 1. Машина як об'єкт виробництва

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Основи проектування комплексних технологічних процесів

Тема 2. Технічні та економічні фактори, які враховуються при розробці технологічних процесів

Тема 3. Оцінка економічності комплексних технологічних процесів

МОДУЛЬ 2. Характеристика технологічних методів держання заготовок. Основні положення розробки технологічного процесу виготовлення машини

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 1. Загальна оцінка економічної ефективності впровадження нового обладнання

Тема 2. Комплексні процеси обробки типових деталей машин

Тема 3. Процеси обробки деталей, їх класифікація. Фактори, що впливають на точність обробки

Тема 4 Теоретичні основи збірки машин

Тема 5 Ефективність виконання збірних операцій та критерії техніко-економічних процесів збірки

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

Індивідуальна та самостійна робота

Практичне заняття № 1 - 2 Основні терміни і визначення в технології машинобудівних підприємств

Дати визначення термінів в технології машинобудівних підприємств та охарактеризувати їх основні властивості:

1 технологія;

2 основні поняття технології;

3 «сировина» в технологічному процесі;

4 класифікація сировини;

5 первинна сировина;

6 штучна сировина;

7 вторинна сировина;

8 паливо;

9 види енергії;

10 виріб та його елементи;

11 машина;

12 виріб;

13 деталь;

14 базова деталь;

15 складальний комплект;

16 комплектуючий виріб.

 

Тести для самостійної роботи

1 Виробом у машинобудуванні називають:

V1 будь-який предмет виробництва, що підлягає виготовленню на підприємстві

V2 предмет виробництва, виготовлений з одного матеріалу без застосування складальних операцій

V3 предмет виробництва, складові частини якого підлягають з'єднанню

2 Первинний складальний елемент кожної машини – це:

V1 виріб

V2 деталь

V3 базовий елемент

3 Складальна одиниця – це:

V1 елемент, з якого починається збирання виробу

V2 вироби, виготовлені з однорідного матеріалу по найменуванню і марці

V3 виріб, складові частини якого підлягають з'єднанню

4 Елемент, з якого починається збирання виробу називають:

V1 складовою частиною

V2 первинним складальним елементом

V3 базовим

5 Що є об'єктом загального збирання:

V1 складові частини виробу

V2 вузол

V3 виріб

6 Що є об'єктом вузлового збирання:

V1 складові частини виробу

V2 виріб

V3 базовий елемент

 

Література: основна (1,3,4)

 

 

Список літератури

 

Основна література

 

1. Дикань В.Л., Калабухин Ю.Е., Мельник В.А. Технология машиностороения/ Учебное пособие для экономистов – Харьков: ООО “Олант”, 2005 – 160 с.

2. Барташев Л.В. Технико-экономические расчеты при проектировании и производстве машин. – М.: Машиностроение, 1973. – 304 с.

3. Беспалов Б.Л. и др. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1973. – 456 с.

4. Егоров М.Е. и др. Технология машиностроения. – М: Высш. Школа, 1976. – 534 с.

5. Картавов С.А. Технология Машиностроения. – К.: Высш. Школа, 1984. – 271 с.

6. Корсаков В.С. и др. Основы технологии машиностроения. – М.: Машиностроение, 1977. – 416 с.

7. Справочник технолога-машиностроителя Под. ред. А.Г. Косиловой: В 2-х т. – М.: Машиностроение, 1973. – 694 с. (6(03) С-741).

8. Данилевский В.В. Технология машиностроения. Общий курс. – М. Высшая школа, 1977. – 479 с. (621.75 Д 181)

 

Додаткова література

 

9. Дикань В.Л. Реформирования экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий Монографія. - Харьков:Основа,1997.-345с

10. Дикань В.Л., Писаревський І.М Економіка підприємства. – Харків: ХФВ "Транспорт України", 2001. – 200 с.

11. Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Ковалев Д.И., Компаниец В.В., Писаревский И.М., Чернобровка И.В Организация производства.. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – 288 с. Егоров М.Е. и др. Технология машиностроения. – М: Высш. Школа, 1976. – 534 с.

 

Українська державна академія

Залізничного транспорту

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.018 с.)