ТОП 10:

Укладачі О. А. НетребсЬкий, д-р техн. наук, проф.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломному проекті (роботі)

для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101

денної і заочної форм навчання

 

 

Затверджено

радою спеціальностей:

 

    7.03050401, 8.03050401, 6.030504, 7.03050901, 8.03050901, 6.030509, 7.03060101, 8.03060101, 6.030601 прот. № 4 від 28.03.2012 р.

 

ОДЕСА ОНАХТ 2012

Ме­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 денної і заочної форм навчання / Укл. О.А.Нетребський, І.А.Дюдіна / ­Одеса: ОНАХТ, 2012. – 28 с.

 

Укладачі О. А. НетребсЬкий, д-р техн. наук, проф.

І.А. Дюдіна, канд. біол. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

 

 

Методичні вказівки до дипломного проектування містять рекомендації до порядку виконання та оформлення розділу "Охорона праці", перелік питань, які необхідно розглянути студентам, котрі виконують дипломний проект (роботу) за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 та перелік необхідної літератури. Метою методичних вказівок є надання допомоги в розробці розділу "Охорона праці" у дипломному проекті.

 

Вступ

Розділ «Охорона праці» є невід’ємною частиною дипломного проекту (роботи) згідно Наказу Міністерства освіти України за № 420 від 02.12.98 р. та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України». Цьому розділу необхідно приділяти серйозну увагу, особливо враховуючи постійно зростаюче значення для суспільства питань охорони здоров’я та довкілля.

Розділ обов’язково повинен бути логічно ув’язаний із характером теми, яка розробляється студентом. Зміст розділу спрямований на вирішення питань, що пов’язані з розробкою заходів та обиранням засобів, які забезпечують повну безпеку при роботі з технікою, обладнанням, які також забезпечують здорову атмосферу робочого приміщення (видалення шкідливих речовин, кондиціонування, вибір необхідного рівня освітленості, зниження шуму, зручність робочого міста, організація найбільш оптимального режиму роботи тощо) у повній відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці.

Методологічною основою створення безпечних та комфортних умов праці є всебічний аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які потенційно можуть виникнути на робочому місці. На основі такого аналізу визначаються ті характерні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які мають найбільший вплив на працюючих, і приймається комплекс заходів та засобів для їх усунення або приведення до нормативних значень.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Розділ "Охорона праці" складається з текстової частини обсягом не більше 8-10 сторінок. Зміст розділу передбачає розробку і прийняття конкретних рішень з гігієни праці, виробничої безпеки і пожежної профілактики.

Під час переддипломної практики на підприємстві студент повинен ознайомитись з оцінкою стану охорони праці і планами його покращення на підприємстві, установі чи організації в цілому і в їх структурних підрозділах; роботою служби охорони праці; організацією робочого місця; забезпеченням нормованих показників мікроклімату, чистоти повітря, шуму, вібрації та освітлення; класами приміщень з електронебезпеки; захистом працюючих від ураження електричним струмом; з категоріями приміщень з пожежовибухонебезпеки; заходами пожежобезпеки і шляхами евакуацій з виробничих приміщень. Ці матеріали студент повинен надати консультанту розділу “Охорона праці”.

При виконанні розділу необхідно керуватися чинною нормативно-технічною документацією [1-15]. На консультації студент пред’являє консультанту підрозділи згідно пп. 2.1. – 2.9. даних методичних вказівок.

Не припускається викладати матеріал розділу у вигляді загальних розсудів, переписувати текст підручників або нормативних положень тощо. Прийняті рішення належить викладати у формі конкретних вказівок: “проектом (роботою) пропонується”, “відповідно до…” (дати найменування або посилання на норми, правила, стандарти), “передбачається й пропонується…”, “відповідно до проведеного аналізу (оцінок, розрахункових даних) прийнято…”, “нормативний документ встановлює…”.

Розроблений у першому варіанті розділ здається на перевірку консультанту. Потім (при наявності помилок або інших недоліків) розділ допрацьовується. Допрацьований матеріал представляється на повторне рецензування разом із зауваженнями викладача на першому варіанті записки.

Розділ представляється для перевірки у друкованому вигляді та зброшурованим (прошитий стиплером). На титульному листі необхідно вказати своє П.І.Б., номер групи та тему дипломного проекту. У чорновому варіанті розділу “Охорона праці” список використаних літературних джерел повинен бути написаний на окремій сторінці, а при оформленні пояснювальної записки його включають до загального списку використаних джерел.

На підпис консультанту студент представляє розділ повністю оформленим, чернетка додається.

При складанні тез доповіді на захисті дипломного проекту студент повинен передбачити час для короткого пояснення змісту розділу «Охорона праці» та зв’язку його із основною темою дипломного проекту.

 

СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

Розрахунково-пояснювальна записка розділу "Охорона праці" повинна містити наступні підрозділи:

2.1. Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві, в організації чи установі.

2.2. Вимоги до охорони праці при організації робочого місця працівника (менеджера).

2.3. Забезпечення нормованих показників мікроклімату, чистоти повітря.

2.4. Заходи і засоби забезпечення нормованих значень шуму і вібрації.

2.5. Освітлення робочого місця, заходи і засоби забезпечення нормованих показників освітлення.

2.6. Заходи і засоби захисту працюючих від ураження електричним струмом.

2.7. Вимоги безпеки під час експлуатації персонального комп’ютера.

2.8. Пожежовибухобезпека, заходи і засоби.

2.9. Шляхи евакуації.

Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві, в організації чи установі

Аналіз умов праці на робочих місцях показує, що можуть виникнути наступні потенційно небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ) (Додаток А) [1].

Із наведених у додатку А НШВФ слід вибрати тільки ті, котрі найбільш характерні при виконанні роботи, навести їх нормативні значення і зробити посилання на нормативний акт, в якому вони встановлені.

 

2.2. Вимоги до охорони праці при організації робочого місця працівника (менеджера)

Організація робочого місця повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування вимогам ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» [2] та СНиП 2.09.04—87* «Административные и бытовые здания » [3].

При організації робочого місця [4, 5], яке передбачає роботу з персональним комп’ютером (ПК) та периферійними пристроями (ПП) (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, модем, принтер, сканер тощо), слід передбачити:

- достатній простір для працівника - площу та простір робочого місця;

- розміщення робочого місця по відношенню до світлових прорізів;

- відстані між робочими столами з ПК;

- розташування екрана, клавіатури та принтера ПК.

Дати пояснення вибраним заходам та засобам.

 

Забезпечення нормованих показників мікроклімату, чистоти повітря

Нормовані показники мікроклімату і чистоти повітря у робочій зоні [4, 5, 6] (додатки Б, В) у дипломному проекті (роботі) забезпечуються наступними заходами та засобами (кожний обґрунтувати та пояснити окремо):

- раціональна вентиляція, опалення, кондиціонування повітря (вказати види та прилади);

- графік прибирання виробничих приміщень (навести).

Шляхи евакуації

Шляхи евакуації робітників та службовців з виробничих приміщень повинні бути розроблені для кожного приміщення (Додаток М) [15]. У дипломному проекті (роботі) дати приклад для одного приміщення на аркуші формату А3 або А4.

Плани евакуації вивішуються на одному з видних місць біля основного виходу з робочого приміщення або у коридорі чи на сходах.

Шляхи евакуації забезпечуються евакуаційним освітленням, а ті шляхи, що не мають природного освітлення, постійно освітлюються (при наявності людей). У проекті передбачити вмикання світильників евакуаційного освітлення в нічний час. У світильниках евакуаційного освітлення встановлюються тільки лампи розжарення. Евакуаційна освітленість у приміщеннях має бути 0,5 Лк, поза приміщенням – 0,2 Лк.

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток И

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та

гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

19 квітня 2010 р. за № 293/17588

 

Додаток К

Додаток Л

Додаток М

Додаток Н

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 12.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
2. ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"
3. СНиП 2.09.04-87. Администативные и бытовые здания
4. ДСанП і Н 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.
5. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.
6. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
7. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
8. ДСН 3.3.6.039-99.Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
9. ДБН В.2.5–28 –2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
10. ДНАОП 0.00-1.32.01. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
11. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
12. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень будинків і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
13. ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров
14. НАПБ Б.03.001-2004.Типові норми належності вогнегасників
15. НАПБ А.01.001-2004 (ДНАОП 0.01–1.01–95). Правила пожежної безпеки в Україні

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломному проекті (роботі)

для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101

денної і заочної форм навчання

 

 

Затверджено

радою спеціальностей:

 

    7.03050401, 8.03050401, 6.030504, 7.03050901, 8.03050901, 6.030509, 7.03060101, 8.03060101, 6.030601 прот. № 4 від 28.03.2012 р.

 

ОДЕСА ОНАХТ 2012

Ме­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 денної і заочної форм навчання / Укл. О.А.Нетребський, І.А.Дюдіна / ­Одеса: ОНАХТ, 2012. – 28 с.

 

Укладачі О. А. НетребсЬкий, д-р техн. наук, проф.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.190.237