ТОП 10:

Инфопедия — категория Лексикология: 1 Страница

Материала по категории - Лексикология на сайте Инфопедия всего: 374 страниц.

Лексикология - 1 Страница

Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Сегментні та суперсигментні одиниці. Склад. Наголос. Явища проклізи та енклізи. Правила складоподілу. Звукові зміни ( метатеза, протеза, дієреза, епентеза, афереза, елізія, гаплологія, субституція). Лексикологія як розділ мовознавчої науки. Слово як лінгвістична одиниця. Синоніми, синонімічний ря. Різновии синонімів. Антоніми, антонімічна пара. Групи антонімів. Історична лексикологія та етимологія Граматика. Предмет та розділи граматики. Мовознавство як наука. Предмет,розділи.Місце мов-ва в системі наук Методи:описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний. Проблеми мовознавства XX століття. Актуальні напрями лінгвістики. Структура мови. Основні та проміжні рівні, їх одиниці. Синхронія та діахронія. Розвитокі функціонування мов у капіталістичному суспільстві. Поняття національної та літературної мов. Територіальні та соціальні діалекти. Позиції фонем. Алофони. Виділення фонем у слові. Лексична система мови.Види Лексикології.Лексикологічні науки. Основні властивості та класифікація фразеологізмів. Основа слова. Похідні та непохідні основи. Основні характеристики речення. Актуальне членування речення. Синтагматичний та парадигматичний аспекти вивчення мовних явищ. Акустичний аспект дослідження звукової природи мови. Антонімія. Види антонімів. Антоніми. Класифікація антонімів. Мовознавство як наука. Предмет та розділи мовознавства. Зміст та основні завдання курсу «Вступу до мовознавства». Місце мовознавства в системі наук. Методи вивчення та опису мов: основний, порівняльно-історичний, зіставний, структурний. Мова як знакова сис-ма.специфіка мовного знака.Місце мови серед ін. знаков сис-м. Мова як історичне явище.Зовнішні і внутрішні фактори розвитку мов. Розвиток і функціонув мов у капіталіст сус-ві.Поняття нац. і літ мови.Терит і соц. діалекти Мови світу,їх порівняльне вивчення.Генеалогічна класиф мов. Обов’язкова кількість видів контролю Контрольна робота № 1. Літературний диктант і розлогі Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого Загадково прекрасна і славна давнина України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова: 5–12 класи / Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Ос-таф; за ред. Л.В. Скуратівського. – К., 2005. Зв’язне мовлення № 9. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовніш-ності людини. Зв’язне мовлення № 19. Контрольний твір-опис процесу пра- Дата Зміст програмового матеріалу Примітки Зв’язне мовлення № 7. Контрольний твір-опис місцевості Речення з відокремленими членами Література до курсу «Вступ до мовознавства» Лекції до курсу «Вступ до мовознавства» Тема . Структура мови. Системний характер будови мови. Синтагматичні та парадигматичні відношення у мові ( 2 години). Тема. Фонетика як наука про звуки людської мови (самостійна робота - 4 години). Тема . Основи класифікації звуків мови. Голосні та приголосні звуки (фонеми) (2 години). Тема . Звукове мовлення як лінійний ряд звуків у часі і просторі. Орфоепія (самостійна робота - 4 години). Тема . Граматика як наука про граматичну будову мови. Морфеміка. Словотвір(2 години). Практичні заняття до курсу «Вступ до мовознавства» Тема. Походження і розвиток мов (4 години). Тема. Звукова система мови. Три аспекти у вивченні звуків мови. Робота мовленнєвого апарата (2 години). Тема. Лексикологія як розділ мовознавства. Слово як предмет лексикології ( 4 години). Тема. Лексична система мови (4 години). Тема. Словосполучення та його основні ознаки (2 години). Самостійна робота до курсу «Вступ до мовознавства» Самостійна робота № 2 ( до модуля № 2) - 16 годин. Тема . Фонетика як наука про звуки людської мови. Тема . Звукове мовлення як лінійний ряд звуків у часі і просторі. Орфоепія. Самостійна робота № 3 ( до модуля № 3). Самостійна робота № 4 ( до модуля № 4). Комплексна контрольна робота до курсу «Вступ до мовознавства» Перелік тем для індивідуальної роботи Лексикология для речевых действий Общие сведения о современном русском языке Особенности лексики как объекта лексикологии Системность лексики и проблемы понимания и говорения Предикатная лексика. Актантная структура слова Компонентный анализ лексического значения. Ассоциативный потенциал слова Сущность семасиологического подхода Значение многозначного слова и контекст. Полисемия и коммуникативные неудачи Функциональные типы языковой метафоры. Сферы использования метафоры Виды метонимических переносов Метонимия в аспекте понимания Омонимы в аспекте понимания. Паронимы и виды речевой деятельности. Отбор слов из лексического ряда с общим значением Структура семантического поля Понятия гипонима и гиперонима Синонимические средства языка Функции синонимов в продуктивной речевой деятельности Способы использования синонимов в речи Функциональные типы эвфемизмов. Перифразы в продуктивной речевой деятельности Сущность антонимии как лексической категории Семантические классы антонимов Функции антонимов в продуктивной речевой деятельности Проблема отсутствия антонимов и способы её разрешения Семантические типы конверсивов Функции конверсивов в продуктивной речевой деятельности Вторичные функции семасиологических категорий Правила соединения слов в речи. Правила сочетаемостных ограничений. Нарушение правил семантического согласования Экспрессивно-эмоциональное согласование Выражение интенсивности и оценки Каузация ситуации и модификация действия. Лексические функции в продуктивной речевой деятельности Мотивированность / немотивированность фразеологизмов Структурная роль фразеологизмов при построении высказывания. Многозначность фразеологизмов ГЛАВА II. Фразеология для говорения и письма Трансформация фразеологизмов в речи. Штампы и клише в продуктивной речевой деятельности
1 | 2 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.91.71.108 (0.054 с.)