ТОП 10:

Инфопедия — категория Культура: 1 Страница

Материала по категории - Культура на сайте Инфопедия всего: 25965 страниц.

Культура - 1 Страница

I Всероссийского конкурса чтецов и театрального искусства. Подведение итогов конкурса и награждение победителей Современное общество, массовая культура и медиа Каковы особенности массовой культуры? Телевизионные шоу и их ведущие Формульные жанры»и аттракционы на телевидении Ильченко С.Н. Отечественное телевещание постсоветского периода:история, проблемы, перспективы. СПб., 2008. Текст репортажа-мелодрамы «Секрет долголетия» Об открытом фестивале сатиры и юмора О проведении муниципального этапа Посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО Награждение победителей Конкурса права и избирательного процесса ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 26.03.2016 В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЯВОК И ВЫХОДОМ ЗА ЛИМИТ ДОПУСТИМЫХ ВРЕМЕННЫХ РАМОК, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР и ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ ПЕРЕНОСИТСЯ В МУ ДК «РУДНИЧНЫЙ» СЫРСКИЙ РУДНИК, УЛ. УДАРНИКОВ, Д. 13. ЦЫГАНСКИЕ ТАНЦЫ с 10,45 до 10,51 (6 мин.) ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ с 13,15 до 13,40 (24 МИН) ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ с 15,00 до 15,50 (50 минут) СЛАВЯНСКИЙ ТРАЙБЛ 17,12 – 17,15 (3 мин) КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ФИТОПАТОЛОГИИ ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Инфекционные болезни растений Лекция № 6 Систематика грибов. Порядок Гифомицеты - Hyphomycetales. Методы диагностики вирусных болезней растений Лекция № 13. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАРАНТИННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ О проведении фестиваля патриотической музыки и песни «О Родине, о доблести, о славе» ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Результати виявлення сформованості способу читання в експериментальному(ЕК) і контрольному класах(КК) (констатувальний етап) Положение о выставке декоративно-прикладного творчества Место и время работы выставки. Материальное и финансовое обеспечение. Концепции современного естествознания Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма. Система формирования 100-балльной оценки КАК ПОДГОТОВИТЬ И НАПИСАТЬ ЭССЕ Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год.) Семінарське заняття 7. Календарні обряди українського народу. (2 год.) VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА Брейн - ринг «Якщо хочеш бути здоровим». Сценарій для 3-4 класу Позакласний захід для учнів 3-4 класів. Брейн-ринг «Якщо хочеш бути здоровий» III блок « Лікарські рослини» V блок «З народної скарбнички» Інтелектуальна гра для учнів 1-2 класів «В гостях у казки» Антропологічна класифікація народів світу Загальна характеристика Азії( населення, географічні та природні умови) Загальна характеристика населення Південно-східної Азії( народи, географічні та природні умови) Арктичні мисливці і рибалки. Індіанці Північно-Західного узбережжя. Державне утворення, господарство, матеріальна і духовна культура, релігія майя. Італійці (географічне положення, природні умови, народ, етногенез, господарство). Сімя і духовна культура французів Матеріальна і духовна культура німців Матеріальна і духовна культура поляків Матеріальна культура литовців, латишів та естонців гагаузи, калмики, роми – етнографічні особливості. Поняття світової, ноціональної, етнічної культури,їх взаємозвязок Українська радянська культура 1930-х рр.. Українська культура в період десталінізації (1953 – 1964р.р) Уроки, экзамен и слезы прощания Тема 1. МЕСТО КУЛЬТУРОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ Кто оказал влияние на позицию Л.А. Уайта? А. Шопенгауэр о противостоянии западной и восточной культур Критика Ницше западной цивилизации Проблема культуры у последователя Фрейда К.Г. Юнга О предмете и методе современной культурологии Б. Мастацтва і другія формы сацыяльнай свядомасці. А. Псіхалагічны метад даследвання літаратуры. А. Фенаменалагічная школа і яе методыка даследвання літаратуры. А. Дэканструктывізм як метад даследвання літаратуры. А. Пазнавальны аспект мастацтва. Рухова активність та здоров’я дітей і підлітків. Гігієнічна оцінка рухової активності учнів. Зміст лікарського контролю за фізичним вихованням школярів Методологічні принципи вивчення впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення. Мета, завдання та програми досліджень. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЦЕХОВОГО ЛІКАРЯ Класифікація основних видів і форм трудової діяльності. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці. Наукова організація праці. Заходи боротьби зі втомою. Шум як виробнича та побутова шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, зрушення у стані здоров’я та захворювання). Вібрація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, зрушення у стані здоров’я та захворювання). Нітросполуки як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення в стані здоров’я). Профілактика захворювань, що пов’язані з впливом нітросполук. Гігієнічні принципи загартовування ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ З-ПОМІЖ ІНШИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН. ПОЕТИКА (ЗМІСТ І ОБСЯГ ПОНЯТТЯ), ВИДИ ПОЕТИК. РОЛЬ «ІСТОРИЧНОЇ ПОЕТИКИ» В. ВЕСЕЛОВСЬКОГО У РОЗВИТКУ ДИСЦИПЛІНИ. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК ФОРМА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ. ОБРАЗ І ЗНАК. ХУДОЖНЄ МОВЛЕННЯ: ЙОГО СКЛАД ТА СПЕЦИФІКА. ОБРАЗИ-ХАРАКТЕРИ ТА ЇХ СМИСЛОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (ІНДИВІДУАЛЬНІ, ХАРАКТЕРНІ, ТИПОВІ). ПОНЯТТЯ «ВІЧНОГО» ОБРАЗУ. ПРИКЛАДИ. ПОРТРЕТ І ЙОГО ФУНКЦІЯ У ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ. ПРИКЛАДИ. РЕЧІ, ПРЕДМЕТИ ТА ЇХ ФУНКЦІЯ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ. КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ. СУБ’ЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ І ФОРМИ КОМПОЗИЦІЇ. ПОНЯТТЯ «ЗМІСТОВНОСТІ КОМПОЗИЦІЇ». ПОНЯТТЯ ЕПОСУ. ЕПОС ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ РІД. НАРАТИВНА СТРУКТУРА ЕПІЧНОГО ТВОРУ. ЖАНРИ. ЛІРИКА ЯК РІД ЛІТЕРАТУРИ. ЖАНРИ ЛІРИКИ. ПОНЯТТЯ «ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ/СУБ’ЄКТ». ДРАМА ЯК РІД ЛІТЕРАТУРИ. ЖАНРИ. РЕАЛІЗМ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ. СУТНІСТЬ КЛАСИЧНОГО РЕАЛІЗМУ. МОДЕРНІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ, МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ (СИМВОЛІЗМ, ІМПРЕСІОНІЗМ, АКМЕЇЗМ). СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ МОДЕРНІЗМ ТА АВАНГАРДИЗМ. ПРИНЦИПИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО СПРИЙМАННЯ ТВОРУ. АНАЛІЗ І ОПИС. ІМАНЕНТНИЙ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ РОЗГЛЯД ЛІТ ТВОРУ. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ШКОЛИ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ. ПРОВІДНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ШКОЛИ ХІХ СТОЛІТТЯ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Дифтерия и туберкулез. Лабораторная диагностика Работа № 8. Серодиагностика туберкулеза Виды прогноза и их назначение. Основные задачи пункта сигнализации и прогноза. Биологические агенты, используемые против вредителей в защищенном грунте. Технология применения наиболее распространенных энтомофагов и акарифагов. Классификация методов защиты растений от вредителей и их сущность. Журнал» Т. Шевченка як джерело до вивчення біографії та його суспільно-політичних, філософських та естетичних поглядів. Гулак-Артемовський – новатор у жанрі романтичної балади. Ідейно-політичне спрямування поеми Т.Шевченка «Кавказ». Основні риси романтизму як художньої системи. Специфічні риси українського романтизму. Поняття «новоукраїнська література». Відмінність нової української літератури від давньої. Проблематика Шевченкової прози. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ШКІДЛИВОСТЕЙ Основні види трудової діяльності. Пневмоконіози від змішаного пилу Структура управління охороною праці у медичній галузі Змістовий модуль 2. Гігієна дітей і підлітків Психо-неврологічний розвиток Експрес-оцінка функціональної готовності дитини до вступу в школу Гігієнічна оцінка навчальних меблів Змістовий модуль 3. Екологія людини Формули для розрахунків забруднення атмосферного повітря Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища Класифікації найбільш поширених біологічних ритмів Загартування повітрям і сонцем Гігієнічна оІцінка лікарняного та побутового одягу Змістовий модуль 5. Гігієна лікувально-профілактичних закладів Гігієнічна характеристика професійних шкідливостей Гігієнічні вимоги до лікарняних відділень. Спрямованого на профілактику внутрішньолікарняних інфекцій що використовуються для проведення радіаційного контролю Змістовий модуль 1. Гігієна праці Що використовуються для проведення радіаційного контролю Спеціальне розслідування нещасних випадків Розслідування хронічних професійних захворювань та отруєнь Стандартизована шкала оцінки функціональної готовності дітей до вступу у школу Приблизна схема режиму добової діяльності учнів різного віку Показники фізичного розвитку школярів Вінницької області Оцінка фізичного розвитку школярів (шкала регресії за ростом) Та вивчення особливостей особистості Дослідження переключення уваги з використанням таблиць Шульте-Платонова Дослідження координації рухів Методика гігієнічної оцінка шкільних підручників Оцінка фізичного розвитку за шкалами регресії Гігієнічна оцінка організації позашкільної діяльності та вільного часу учнів Классификация декоративных травянистых растений по длительности жизненного цикла. Вопрос 3. Этапы проектирования каменистых устройств. Композиционные особенности. Принципы подбора декоративных травянистых растений. Классификация древесных к-р по теплолю бивости и морозостойкости Динамика ландшафтных геосистем. Классификация газонных трав. Здійснити порівняння етапу зростання та етапу старіння. Розкрити зв'язок корпоративної організаційної культури та організац. структур управління Охарактеризувати основні методи дослідження зовнішнього середовища організації Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації Значение словарей в жизни человека. Радянська модернізація в Україні Створення нового господарського механізму Ліквідація куркульства як класу Стан української культури 30-х років XX ст. Знания о физической культуре На материале легкой атлетики Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування Національна та літературна мова. Мовні норми Мовне законодавство та мовна політика в Україні Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні культури мови Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь, 2001. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ Поняття про публічний виступ, його різновиди Підготовка до публічного виступу. Аргументування, мовні засоби переконування. Презентація як різновид публічного мовлення. Реквізит – елемент документа. Текст як реквізит документа.Оформлення титульної сторінки Особливості оформлення тексту Структура рекомендаційного листа Реквізити листа та їх оформлювання Обліково-фінансова документація Українська термінологія в професійному спілкуванні Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Анотування і реферування наукових текстів Вимоги до оформлення курсової роботи Предмет і завдання педагогіки 21 ст Основні чинники розвитку особистості. Самовиховання як чинник розвитку особистості. Організація самовиховання учнів. Система освіти в Україні та її основні принципи Наукові основи перебудови змісту освіти в початковій школі Методи навчання, їх класифікація і характеристика Мета виховання, її розвиток в історії педагогіки. Х-ка основних напрямів виховання. Тема 1. Українська літературна мова Мова та мовлення в житті людини Визначення поняття «текст», вимоги до тексту. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення. Обирайте тему, яка відповідає вашим пізнанням і інтересам. Етикет писемної форми мовлення Минуле України на книжкових сторінках Двадцять третя весна України В ньому - синь небес, золото хлібів Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати Історія -- це безкінечний урок для майбутніх поколінь Бібліодесант «Не залежить доброта від зросту» Вода - найбільша загадка світу Казкове царство-мудре государство Від Пилипа Орлика - до сьогодення До Конституції з повагою, до влади - з надією Зустріч з поетесою-землячкою Цікавинки літнього відпочинку Конкурс знавців казок О.С.Пушкіна Берег дитинства – світла надія Це щастя й радість, що довкіл лунає Інтернет з користю для навчання Європа нашими очима: країни зблизька Книга незвичайна - книга віртуальна Збережемо пам'ять про подвиг У своїй родині найліпше дитині Книжкова виставка до Дня Перемоги Світ відкритий для нас, а ми – для світу Краща прибібліотечна територія Обираю професію: хочу, можу і треба Майбутнє навколишнього середовища — це наше майбутнє Бібліотека за безпечний Інтернет Цей невмирущий світ Г.Х.Андерсена По-сусідському душевно та з любов'ю Тарас Шевченко: формула успіху Музейний калейдоскоп в бібліотеці Оцінив у свій час і сам султан Усі ми пасажири одного корабля, що називається земля Цілюща криниця душі - рідна мова Внук Дніпра-Славути, син Вкраїни-неньки Етикет – це гра, а не збірка нудних правил Свято закоханих: традиції та звичаї Тренінг з комп'ютерної грамотності Голокост: Дорога на вірну смерть Подорож до країни «Мудрої книги» Відчуття та емоції у спілкуванні Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття Шевченківські дні у бібліотеці - філії № 19 Мій край - колиска слова і добра Кіровоград у солдатській шинелі Подарунки від Святого Миколая Перелік практичних робіт з української мови Практичне заняття №1.2 (2 години) Практичне заняття №1.12 (2 години) Практичне заняття № 5.11 (2 години), 5.12 (2години) Лера сидела на подоконнике и все еще сжимала в руке мобильный телефон. Она уже не пыталась вытереть слезы, так внезапно появившиеся на глазах и резко сорвавшихся вниз от легкого касания ресниц. В дверном проеме показалось заспанное лицо Алисы. Подруги вместе снимали квартиру в городе. Девушка остановилась, мгновенно потеряв самообладание. Дыхание участилось, а ладони стали настолько мокрыми, что она едва не выронила телефон из рук. Лере нечего было возразить, и она молча стояла, глядя в пол. Тема 1. Загальне поняття про бібліотечну справу та бібліотекознавство. Структура бібліотекознавства, його взаємозв’язок з книгознавством і бібліографознавством. Визначення поняття «бібліотекознавство» Структура бібліотекознавства. Тема: Правове регулювання бібліотечною справою в Україні. Тема 3. Бібліотечна система України. Тема 5. Характеристика видів документів. Тема 6. Книга як основний вид видання. Тема 10. Еліта як категорія політичної науки Структурнофункціональний підхід, Ідеологічно інтегрована еліта Объект и предмет социологии. Место социологии в системе общественных наук. Опрос как метод сбора социологической информации Документ как источник социальной информации. Методы анализа документов. Виды социальных групп. Малые группы. Религия как социальный институт. Молодежная субкультура и контркультура. Социологические теории культуры. Личность как субъект и объект социальной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.033 с.)