Тема 11. Поняття і види юридичної відповідальності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Поняття і види юридичної відповідальності1. Соціальна відповідальність та її види.

2. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

3. Принципи юридичної відповідальності.

4. Функції юридичної відповідальності.

5. Види юридичної відповідальності.

6. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

7. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

 

Тема 12. Правовий статус та його види

1. Поняття, ознаки та структура правового статусу. Правовий статус індивідуальних і колективних суб’єктів.

2. Громадянство і підданство. Правовий статус особистості.

3. Права і свободи людини і громадянина.

4. Покоління прав людини. Юридична концепція прав людини.

5. Правовий статус народу. Правовий статус держави.

 

Тема 13. Правовий порядок і законність

1. Поняття і принципи (вимоги) законності.

2. Загальносоціальні та спеціально-юридичні гарантії законності.

3. Правопорядок: поняття та загальна характеристика.

4. Співвідношення правопорядку та законності. Громадський порядок і правопорядок.

5. Міжнародний і світовий правопорядок.

 

Тема 14. Механізм правового регулювання

1. Поняття механізму правового регулювання.

2. Структура механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання. Ефективність механізму правового регулювання.

Правові засоби: поняття та види.

Правові акти, їх види і співвідношення.

Пільги, імунітети, заохочення та обмеження в праві.

Правова політика: поняття, форми, принципи.

Тема 15. Правова система та сім’ї правових систем

1. Поняття й основні компоненти правової системи.

2. Види класифікацій сімей правових систем.

3. Романо-германская (континентальна) сім’я.

4. Сім’я загального права.

5. Сім’я звичайного права, сім’я релігійного права.

6. Правова акультурація. Рецепція права. Тенденції розвитку правових сімей.

7. Євразійська правова сім’я і правові системи, що входять до неї. Правова система України на правовій карті світу.

Тема 16. Поняття, ознаки, сутність та типологія держави

1. Поняття держави. Ознаки та атрибути держави.

2. Сучасні підходи до вивчення держави.

3. Сутність держави.

4. Основні критерії типології держав.

5. Історичні типи держав.

Тема 17. Функції держави

1. Поняття і види функцій держави.

2. Форми здійснення функцій держави.

3. Співвідношення понять „функції держави” і „державна політика”.

4. Глобальні функції сучасної держави.

Тема 18. Форма держави

1. Поняття та структура форми (устрою) держави.

2. Форма правління: поняття та види.

3. Форма державного устрою: поняття та види.

4. Державний режим та його види.

Тема 19. Громадянське суспільство і держава

1. Суспільство: поняття та структура.

2. Політична система суспільства: структура та функції. Держава в політичній системі суспільства.

3. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.

4. Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.

 

Тема 20. Демократична, правова і соціальна держава. Держава і цивілізація

1. Поняття та ознаки демократичної держави.

2. Поняття та ознаки правової держави.

3. Поняття та ознаки соціальної держави.

4. Цивілізаційний підхід у державознавстві. Цивілізація: поняття та типи. Роль держави у міжцивілізаційних відносинах.

5. Глобальні проблеми людства і держава.

ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ (МК-1)

1. Юриспруденція та її склад.

2. Предмет теорії держави і права.

3. Функції теорії держави і права.

4. Поняття і зміст методології юридичної науки.

5. Загальнонаукові методи юридичної науки.

6. Спеціальні методи юридичної науки.

7. Методологічні принципи юридичної науки.

8. Історична теорія походження права.

9. Примирна теорія походження права.

10. Психологічна теорія походження права.

11. Соціальне регулювання у первісному суспільстві.

12. Шляхи становлення права.

13. Природно-правова (аксіологічна) теорія.

14. Історична школа права.

15. Психологічна теорія права.

16. Нормативістська теорія права.

17. Соціологічна теорія права.

18. Поняття та основні властивості права.

19. Принципи права.

20. Функції права.

21. Природне та позитивне право.

22. Праворозуміння: поняття та типи.

23. Єдність та відмінності держави і права.

24. Соціальне регулювання: поняття та види.

25. Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні.

26. Співвідношення права та інших соціальних норм.

27. Нормативні акти: поняття та види.

28. Способи (прийоми) правового регулювання.

29. Предмет правового регулювання.

30. Методи правового регулювання.

31. Типи правового регулювання.

32. Поняття та ознаки норми права.

33. Структура норми права.

34. Способи викладення правових норм.

35. Поняття та види джерел права.

36. Правовий звичай.

37. Юридичний прецедент.

38. Нормативно -правовий акт.

39. Нормативний договір.

40. Священні книги (тексти).

41. Юридична доктрина.

42. Принципи правотворчості.

43. Стадії правотворчої діяльності.

44. Види правотворчості.

45. Поняття та складові системи права.

46. Критерії розмежування галузей права.

47. Галузь права.

48. Правовий інститут.

49. Публічне та приватне право.

50. Матеріальне і процесуальне право.

51. Співвідношення між нормами міжнародного та національного права.

52. Законодавство: поняття та склад.

53. Співвідношення системи законодавства та системи права.

54. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.

55. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів.

56. Облік нормативно-правових актів.

57. Інкорпорація нормативно-правових актів.

58. Кодификація нормативно-правових актів.

59. Консолідація нормативно-правових актів.

60. Правовий тезаурус.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (МК-2)

1. Походження держави.

2. Основні теорії походження держави.

3. Похідне виникнення держави.

4. Поняття, ознаки та атрибути держави.

5. Сучасні підходи до вивчення держави.

6. Сутність держави.

7. Основні критерії типології держав.

8. Історичні типи держав.

9. Поняття і види функцій держави.

10. Форми здійснення функцій держави.

11. Співвідношення понять „функції держави” і „державна політика”.

12. Поняття та структура форми (устрою) держави.

13. Форма правління: поняття та види.

14. Монархія, її ознаки та різновиди.

15. Республіка, її ознаки та різновиди.

16. Нетипові (мішані) форми правління.

17. Форма державного устрою: поняття та види.

18. Унітарна держава.

19. Федеративна форма державного устрою.

20. Конфедерація, співдружність і співтовариство держав.

21. Реігоналістська держава.

22. Державний режим.

23. Поняття та ознаки державної влади.

24. Інститути держави.

25. Механізм держави: поняття, структура, принципи.

26. Апарат держави.

27. Орган державної влади: поняття, ознаки, види, способи формування.

28. Державне управління і місцеве самоврядування.

29. Політична система суспільства: структура та функції.

30. Держава в політичній системі суспільства.

31. Громадянське суспільство: поняття та ознаки.

32. Структура громадянського суспільства.

33. Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.

34. Сучасні теорії демократичної держави.

35. Поняття та ознаки демократичної держави.

36. Становлення та розвиток концепції правової держави.

37. Поняття та ознаки правової держави.

38. Правова держава та права людини.

39. Становлення та розвиток концепції соціальної держави.

40. Поняття та ознаки соціальної держави.

41. Співвідношення демократичної, соціальної та правової держави.

42. Цивілізаційний підхід у державознавстві.

43. Локальні цивілізації і держава.

44. Глобальні проблеми людства і держава.

45. Держава в забезпеченні досягнень цивілізації і культури.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)