Невідпрацьовані пропуски занять оцінюється як 0 балів за відповідь на семінарі та враховуються при обчисленні середнього арифметичного за відповіді на семінарах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Невідпрацьовані пропуски занять оцінюється як 0 балів за відповідь на семінарі та враховуються при обчисленні середнього арифметичного за відповіді на семінарах.
4) ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОГО ЗАВДАННЯ «СПОСТЕРЕЖЕННЯ»

Алгоритм виконання завдання:

Крок 1. Ознайомтесь з навчальною літературою, яка стосується методу спостереження, а також з описом завдання та цим алгоритмом.

Важливо: не починайте практичної роботи над завданням до того часу, поки не ознайомитесь з теоретичним матеріалом.

Крок 2. Проведіть спостереження і грамотно заповніть протокол (див взірець нижче), залишивши без заповнення розділ «Інтерпретація фактів». Зробіть копію заповненого протоколу. Ксерокопія буде потрібна на 3 етапі.

Важливо: протокол має бути заповнений відповідно до запропонованої форми. Якщо після першого спостереження не вдалося отримати якісного, тобто достатньо повного і деталізованого протоколу, то спостереження треба провести ще раз (очевидно, що це буде спостереження за іншими людьми).

Крок 3. Попросіть когось з своїх знайомих допомогти Вам. Запропонуйте цій людині ксерокопію зробленого Вами протоколу спостереження для того, щоб він дав свою інтерпретацію фактів, які зафіксовані в протоколі (помічник повинен заповнити колонку «Інтерпретація фактів»), і зробити висновки з приводу особливостей ставлення Об’єкта спостереження до свого співрозмовника (висновок вписується в кінці протоколу).

Важливо: ця людина – Ваш помічник – не повинен бути безпосереднім свідком ситуації, в якій проводилось спостереження. Добре, якщо це буде людина, яка взагалі не вивчала психології. В цьому випадку вона буде «наївним спостерігачем», який продемонструє звичайне «буденне» спостереження. Правильно сформулюйте інструкцію для Вашого помічника (див. опис завдання нижче).

Крок 4.В оригіналі протоколу самі заповніть колонку «Інтерпретація фактів» і дайте відповідь на основне питання спостереження, вписавши його в кінці протоколу в якості висновку. Іншими словами, зробіть з оригіналом протоколу ту ж саму роботу, яку провів Ваш помічник з ксерокопією протоколу на попередньому етапі.

Важливо: не читайте інтерпретацій фактів спостереження та висновків, які зробив Ваш помічник до того часу, поки не закінчите свою роботу з протоколом. Цю вимогу треба виконувати для того, щоб забезпечити незалежність суджень.

Крок 5.Підготуйте письмовий звіт про виконання завдання згідно з запропонованим нижче описом. Порівняйте Вашу власну інтерпретацію отриманих фактів і інтерпретацію, яку зробив Ваш помічник, а також остаточні висновки. Встановіть спільне і відмінне між ними, спробуйте пояснити їх причини.

Важливо: Детальний письмовий аналіз цих спільних та відмінних особливостей інтерпретації з припущеннями про їх причини, а також порівняння отриманих висновків будуть основною частиною звіту по цьому завданню.

ОПИС ЗАВДАННЯ

Починати виконання завдання потрібно, підготувавши бланк протоколу (взірець див. нижче).

Згідно з метою та завданнями курсу Ви маєте навчитись спостерігати за поведінкою людей і інтерпретувати її. Ставлення людей один до одного є однією з найбільш доступних для спостереження та інтерпретації реальностей. Ця реальність виражається в міміці, жестах, в змісті та інтонаціях висловлювань, в дотиках, в відстані між людьми (дистанції), у взаємному розташуванні, в контакті очей і т.д. Тому, в якості мети спостереження була поставлена наступна: поспостерігати за поведінкою юнака (чи дівчини) в умовах його (її) спілкування з особою протилежної статі і зробити висновок про особливості ставлення цієї людини до свого співрозмовника.

Провести спостереження можна в студентській столовій, в кав’ярні, в бібліотеці, на дискотеці, в маршрутці і т.д. Основне, щоб у Вас була можливість достатньо довго (не менше 5-7 хвилин) спостерігати за поведінкою обраного Об’єкта, не привертаючи до себе його уваги. Постарайтесь в ході спостереження максимально повно, детально і точно фіксувати всі факти поведінки, які Ви побачите. Не забудьте зробити копію протоколу (для Вашого помічника) до (!) того моменту, коли Ви почнете заповнювати графу «Інтерпретація…»

Аналізуючи отримані результати і готуючи звіт:

· Зверніть увагу на допущені Вами помилки в фіксації фактів[1] (якщо вони є), поясніть їх походження. Чи вдавалось Вам подумки втримуватися від інтерпретації? Чому?

· Спробуйте відокремити найбільш яскраві факти поведінки Об’єкта, обґрунтуйте їх інтерпретацію. Чи вдалось Вам побачити якісь малопомітні факти поведінки, які, можливо, Об’єкт не хотів би виявляти? Що це за факти? Що вони можуть означати?

· Проаналізуйте, як зафіксовані Вами факти поведінки Об’єкта були інтерпретовані Вашим помічником? Чи є в цих інтерпретаціях такі, з якими Ви не погоджуєтесь? Чому? Спробуйте проаналізувати причини відмінностей у Ваших інтерпретаціях. Подумайте, чи не залежали Ваші судження від помічених Вами, але не до кінця усвідомлених і зафіксованих в протоколі фактів поведінки? Чи відрізняють Ваші висновки і висновки Вашого помічника про ставлення Об’єкта до свого співрозмовника?

· Порівнявши свої інтерпретації і висновки з тими, які зробив Ваш помічник, охарактеризуйте переваги та недоліки методу спостереження, причини суб’єктивності і способи підвищення його об’єктивності.

ФОРМА ПРОТОКОЛУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дата: Спостерігач:
Час початку/ закінчення спостереження і його етапів Факти (рухи, дії, жести, міміка, емоційні реакції, висловлювання, інтонації, контакт очима тощо) Інтерпретація фактів (їх психологічний зміст і значення)
  … … … … … …  
Висновки

Структура звіту.

Звіт оформляється на стандартних аркушах А-4. На титульному аркуші вказується факультет, група і прізвище виконавця, а також термін подачі звіту. Звіт має містити аналіз отриманих даних і висновки відповідно до інструкції, а також мати 2 додатки: додаток 1 – заповнений протокол спостереження відповідно до зразка, додаток 2 – ксерокопія протоколу спостереження, в якому частина «Інтерпретація…» заповнена іншою людиною – помічником дослідника. ПРОТОКОЛИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ЧАСТИНОЮ ЗВІТУ, БЕЗ ЯКОЇ ЗВІТ НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ.


5) РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

1. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 1: Пер. с франц.-М.: Мир 1992. - 430 с.

2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 2: Пер. с франц.-М.: Мир, 1992.-376 с.

3. Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.

4. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

5. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.; Вид-дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.

6. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 487 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 272 с.

8. Немов Р. С. Психология. – М.: Просвещение, 1995. – 500 с.

9. Немов Р. С. Психология: Словарь-справочник: В 2-х ч. Ч.1. – М.: Владос-ПРЕСС, 2003. – 304 с.

10. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2003. – 536 с.

11. Савчин М.В. Загальна психологія: навч. посіб./ М.В.Савчин. – К.: Академвидва, 2011. – 464 с.

12. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 576 с.

13. Партико Т. Б. Загальна психологія. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.

14. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.

Допоміжна література

1. Андреева Г.М. Социальная психология М.: Наука, 1994. – 325 с.

2. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – 159 с.

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб., Питер, 2000. – 512 с.

4. Квинн В. Прикладная психология. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 560 с.

5. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.

6. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с.

7. Милютина Е. Психотерапевтические рецепты на каждый день. – М.: Класс, 2001.–384 с.

8. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – Санкт-Петербург, 2000. – 528 с.

9. Практикум по социальной психологии. – под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.

10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара: БАХРАХ, 1998.–669 с.

11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.

12. Справочник практического психолога. Психодиагностика. – под ред. Посоховой С. Т. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. – 671 с.

13. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

14. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.

15. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. -672 с.

16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.008 с.)