В яких містах України в першій половині XIX ст. було відкрито університети?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В яких містах України в першій половині XIX ст. було відкрито університети?1) Одеса

2) Київ;

3) Ніжин

4) Харків;

5) Львів.

110.Утво ріть хронологічний ланцюжок з таких подій 60-х років XIX ст. в історії України:

1) заснування у Львові товариства „Просвіта”;

2) скасування кріпацтва на українських землях, що перебували у складі Російської імперії;

3) відкриття Новоросійського університету в Одесі;

4) циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва.

111. Вкажіть хронологічну послідовність організацій й товариств, які діяли в Україні в XIX ст.:

1) „Руська трійця”;

2) „Просвіти”;

3) масонська ложа „Любов до істини”;

4) Малоросійське товариство;

5) Товариство об’єднаних слов’ян;

6) гурток „хлопоманів”;

7) Кирило-Мефодіївське товариство;

112. Розставте у хронологічній послідовності події:

1) Емський указ;

2) діяльність „хлопоманів”;

3) діяльність народників;

4) утворення товариства „Просвіта”;

5) діяльність ”Братства тарасівців”.

113. Разом з П.Кулішем він переклав українською мовою Біблію, а його дослідження в галузі фізики допомогли відкрити „рентгенівські промені”. Про кого йдеться?

1) І.Пулюй;

2) С.Дністрянський;

3) М.Зібер;

4) М.Гамалія;

114. Заповніть пропуски в цьому реченні:

У 1817-1819 рр. масонські ложі виникли в:

а) Одесі... , б) Києві-... , в) Полтаві-...:

1) „Любов до істини”;

2) „З’єднаних слов’ян”;

3)”Понт Євксинський”;

4) „Трьох царств

природи”;

5) „Вмираючий сфінкс”.

115. Вкажіть роки діяльності Кирило-Мефодіївського товариства:

1)початок 1846-початок 1847 рр.;

2) початок 1846 - середина 1847 рр.;

3)початок 1846 - кінець 1847 рр.;

4) кінець 1845 - кінець 1847 рр.;

Чим пояснюється той факт, що з усіх заарештованих членів

Кирило Мефодіївського товариства найсуворіше було покарано Т.Шевченка?

1) тим. що саме він був автором програмних документів товариства.

2) тим. що він був серед засновників цієї організації

3) тим, що під час обшуку у нього було знайдено зошити з поемами '"Кавказ", "Сон", "Посланіє...", які мали революційний антиросійський зміст;

4) тим, що під час обшуку у нього було знайдено план підготовки до збройного повстання проти царизму;

5) тим, що Т.Шевченко вже був відомий як запеклий ворог царизму, і цього вистачило, щоб найсуворіше його покарати

117. Історичні твори "Мазепа'', "Мазепинці", "Гетьманство Юрія Хмельницького", історична драма "Сава Чалий" - це твори:

1) М.Максимовича;

2) П.Куліша;

3) В.Антоновича;

4) М.Костомарова;

118. Виберіть із вказаних прізвище українського народника, який став організатором повстання „Чигиринська змова” 1877 р.

1) В.Засулич;

2) Я.Стефанович;

3) М.Кибальчич;

4) М.Драгоманов

119. Доповніть речення:

2 травня 1848 р. у Львові було створено першу українську політичну організацію в Галичині:

1) Головну руську раду;

2) Центральну раду народову;

3) Національну гвардію;

4) Центральну раду;

5) Військову руську раду.

Яка українська політична організація в Східній Галичині у ХІХ ст. першою відновила герб галицько-волинських князів (золотий лев на голубому тлі) і прийняла синьо-жовтий прапор як національний стяг українського народу?

1) Центральна рада народова:

2) Головна руська рада;

3) організація москвофілів;

4) народовці;

5) Русько-українська радикальна партія

В якому році Д.Бібіков ввів інвентарні правила на Правобережжі?

1) І861

2) 1847;

3) 1848;

4) 1856;

122 Назвіть організатора „Малоросійського товариства”.

1) П.Пестель;

2) І.Котляревський;

3) Т.Шевченко;

4) В.Лукашевич;

5) брати Борисови.

123. Створіть хронологічний ланцюжок подій, що сталися в Україні у XIX ст.?

1) селянський рух „Київська козаччина”;

2) створення композитором С. Гулаком-Артемовським першої української опери „Запорожець за Дунаєм”; 3) заснування в Єлизаветграді українського професійного театру;

4) судова реформа;

5) заснування у Львові товариства „Просвіта”;

6) початок масової еміграції українців до Канади.

124. Виберіть події, які відбулися в Україні в 1848 році:

1) початок діяльності Кирило-Мефодіївського товариства;

2) скасування кріпосного права у Східній Галичині та Буковині;

3) польське повстання;

4) селянський рух „Київська козаччина”;

5) утворення у Львові Головної Руської Ради;

6) початок діяльності у Львові просвітницько-видавничого товариства „Галицько-руська матиця”;

7) при Львівському університеті відкрито кафедру української мови і літератури, яку очолив Яків Головацький;

8) заснування гуртка „хлопоманів” В.Антоновичем.

125. Поділ Росії на тринадцять федеративних штатів, два з яких — Чорноморсь­кий із столицею в Києві та Український з столицею в Харкові, збігались з територією колишніх Гетьманщини і Слобожанщини, передбачав(ла):

а) «Катехизис автономіста» В.Лукашевича;

б) «Руська Правда» П.Пестеля;

в) «Конституція» Н.Муравйова.

126. Вкажіть прізвища учасників Кирило-Мефодіївського товариства:

1) П.Гулак-Артемовський; 2)М.Костомаров:

З) В.Білозерський; 4)В.Лукашевич; 5)М.Гулак;

6) Г.Квітка-Основ"яненко; 7)П.Куліш;

8)Т.Г.Шевченко; 9) О.Навроцький.

127. За яким принципом утворено цей логічний ряд? М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко, В.Білозерський - це:

1) викладачі Київського університету;

2) викладачі Харківського університету;

3)члени Кирило-Мефодіївського товариства:

4) члени перших в Наддніпрянській Україні таємних товариств;

128. Автором трьох принципів, на які спиралася російська державність -"самодержавство, православ'я, народність" - був:

1) російський цар Микола

2) міністр народної освіти граф Уваров;

3) міністр внутрішніх справ Валусв;

4) російський цар Павло І;

129. Заповніть пропуски в цьому реченні:

Азовське козацьке військо було сформоване у ... з числа ... і проіснувало до ... .

I) 1829 р.; 2) 1830 р.; 3) 1831 р.,

4) задунайців; 5) кубанців; 6) донських козаків; 7) чорноморських козаків;

8) 1860 р.;9), 1865 р.; 10) 1870р.I0)1880 р.

130. У 1837 р. у Будапешті вийшла збірка, підготовлена членами гуртка „Руська трійця”

1) "Русалка Дністровая";

2) "Зоря";

3) Вінок русинам на обжинки";

4) "Руське весілля";

Де і коли виникла Головна руська рада?

1)у Києві, в 1848 р.;

2) у Львові, в 1849 р.;

3)у Львові, в 1848 р.

4) у Харкові, в 1858 р.;

5) у Полтаві, в 1861 р.

У якому році Буковина була відокремлена від Галичини і стала окремою провінцією Австрійської імперії?

1) 1774;

2) 1786;

3) 1812;

4) 1848;

5) 1849.

Як називався перший український часопис, що почав виходити у Львові 1848 р.?

1) „Правда”;

2) „Зоря Галицька”;

3) „Мета”;

4) „Діло”;

В якому році було відкрито Київський університет св.Володимира? Хто був першим його ректором?

1)1805 р., Г.Осиповський;

2) 1834 р., М.Максимович;

3)1805 р., М.Берлинський;

4) І834 р., М.Остроградський;

135. Поставте у хронологічній послідовності події:

1) відкриття Новоросійського університету в Одесі;

2) виникнення в Одесі „Південноросійського союзу робітників”;

3) заснування у Львові Наукового Товариства ім. Т.Шевченка;

4) організована народниками „Чигиринська змова”;

5) селянський рух „у Таврію за волею”;

6) заснування університету у Чернівцях;

7) початок видання журналу „Киевская старина”.

Які з перерахованих подій суспільно-політичного життя другої половини XIX століття стосувалися західноукраїнських земель, що входили до складу Австро-Угорщини?

1) Емський указ;

2) заснування Наукового товариства імені Т.Шевченка;

3) видання журналу „Києвская старина”;

4) видання журналу „Основа”;

5) заснування товариства „Просвіта”;

6) діяльність „Братства тарасівців”;

7) діяльність москвофілів і народовців;

8) утворення Русько-Української Радикальної партії.

137. Повстання Чернігівського піхотного полку в Україні, організоване декабристами, відбулося:

а) 14-25 грудня 1825 р.;

б) 29 грудня 1825 — 3 січня 1826 рр.;

в) 7-15 січня 1826 р.

138. За яким принципом утворено цей логічний ряд?
1805 р.; 1834 р.; 1865 р. - це

1) роки польських повстань на Правобережній Україні;

2) роки відкриття в Україні університетів;

3) роки початку російсько-турецьких воєн;

4) роки проведення царським урядом деяких буржуазних реформ;

139. Автором статті "Становище русинів у Галичині", яка побачила світ І846р.,був:

1) М.Шашкевич;

2) Я.Головацький;

3) І.Вагилевич;

4) М.Левицький;

140. Представниками москвофільської течії на Закарпатті були;

1) Я.Вагилевич;

2) І.Франко;

3) О.Духнович;

4) Д Зубрицький:

5) А.Добрянський

6) І.Раковський.

Про кого йдеться в цій біографічній довідці?

„Ватажок селянського антикріпосницького руху на Буковині. Народився в селянській сім’ї кріпака. У 1843 р. очолив виступ селян проти поміщиків, придушений австрійськими військами в березні 1844 р. Під час революції 1848-1849 рр. в Австрії обраний до австрійського парламенту. У 1850 р. заарештований і засуджений до заслання”.

1) Л.Кобилиця;

2) О.Довбуш;

3) У.Кармалюк;

4) В.Чумак;

Чия це біографія?

Був викуплений з кріпацтва в 24-річному віці. Навчався в Петер­бурзькій Академії мистецтв. Входив до Кирило-Мефодіївського братст­ва. Написав поетичну збірку, яка зробила його ім'я відомим і шано­ваним українцями. За революційні мотиви своїх поезій був покараний солдатчиною.

а) Т.Шевченко; б) П.Куліш; в) М.Гулак.

143 Вкажіть хронологічну послідовність організацій і товариств:

1) „Руська трійця”;

2) „Просвіти”;

3) масонська ложа „Любов до істини”;

4) Малоросійське товариство;

5) Товариство об’єднаних слов’ян;

6) гурток „хлопоманів”;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.166.56 (0.015 с.)