Характеристика підприємства та умов його діяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика підприємства та умов його діяльностіВ розділі «Компания» вводять дані, які характеризують фінансово-економічний стан підприємства в момент початку проекту.

Можливі два варіанти початкових умов реалізації проекту:

- для реалізації пректу створюється нова компанія, яка має “нульовий” стартовий баланс; в цьому випадку новостворювані активи компанії описують в розділі «Инвестиционный план»;

- проект реалізується на основі діючого підприємства, при цьому необхідно описати стан його активів і пасивів на момент початку проекту; початковий фінансовий стан діючого підприємства відображається в діалозі «Стартовый баланс» розділу «Компания».

Діюче підприємство на початок проекту може володіти рухомим і нерухомим майном, грошовими коштами, матеріальними запасами, а також мати зобов`язання перед кредиторами і дебіторську заборгованість за реалізовані продукти чи послуги.

Початковий фінансовий стан діючого підприємства відображається в діалозі «Стартовый баланс», де описують статті активів і пасивів балансу на дату початку проекту. Дані по кожній статті активів і пасивів підприємства на початок реалізації проекту (табл. 2) вносяться в картки, які вибираються за допомогою закладок в лівій частині відповідного розділу діалогу. Внесені дані відображаються в балансі підприємства, які можна продивитися, вибравши закладку «Баланс».

Таблиця 2

Формування розділу «Стартовый баланс»

№ з/п Картка Дані, які необхідно внести
  Активи
«Денежные средства» Грошові кошти, які знаходяться на рахунку, в касі підприємства чи видані працівникам “під звіт” (вносяться в національній та іноземній валютах)
«Счета к получению» Грошові кошти, які повинні надійти на рахунок підприємства в результаті погашення дебіторської заборгованості (відвантажену продукцію, надані послуги). Вказується термін погашення заборгованості. Сума рахунку погашається рівними частинами упродовж вказаного терміну.
«Запасы готовой продукции» Кількість і собівартість продукції, що знаходиться в стадії реалізації чи виробництва. Необхідно враховувати ступінь завершеності конкретного продукту.
«Запасы комплектующих» Запаси сировини, матеріалів чи комплектуючих, призначених для виробництва (кількість, собівартість в розрахунку на одиницю).
«Предоплаченные расходы» Сума коштів, витрачених до початку проекту; відсоток їх використаня; період часу, за який ці кошти списуються на витрати (термін амортизації).
«Земля» Сумарна вартість земельних активів на дату початку проекту.
«Здания» Найменування споруд, їх балансова вартість підприємства на момент придбання чи будівництва, термін амортизації (з моменту придбання до повного зносу) і процент зносу на дату початку проекту.
«Оборудование» Найменування обладнаня, його балансова вартість на момент придбання, термін амортизації і процент зносу на дату початку проекту.
«Нематериальные активы» Найменування активу (патент, ліцензія, товарний знак), його вартість, термін амортизації і процент зносу.
«Незавершенные инвестиции» Суми витрат, здійснених до початку проекту, по кожному етапу інвестиційного плану.
«Инвестиции в ценные бумаги» Назва фінансових вкладень на момент початку проекту, їх сума, термін повернення і процентний доход.
  Пасиви
«Отсроченные налоговые платежи» Податкові зобов`язання підприємства, створені до початку проекту, які необхідно погашати в період реалізації проекту. Вказуються найменування заборгованості, сума платежу, терміни сплати.
«Счета к оплате» Найменування і суми заборгованості підприємства за одержані в кредит товари, комплектуючі, послуги, період погашення заборгованості.
«Кредиты» Найменування кредитора, сума залишку кредиторської заборгованості і термін погашення позики; процентна ставка, момент початку і періодичність виплат.
«Акционерный капитал» Назва акціонера (компанії чи приватної особи) і сума внесеного ним капіталу; кількість та номінальна вартість акцій, що знаходяться в розпорядженні кожного акціонера.
«Резервы» Сумарна величина резервних фондів та інших фондів спеціального призначення, створених підприємством до початку реалізації проекту.
«Нераспределенная прибыль» Сумарна величина прибутку, який не був розподілений (використаний) в попередні періоди часу до початку проекту.
«Полученые авансы» Зобов`язання щодо поставки продукції, оплаченої покупцями. Вказують найменування кредиторської заборгованості з оплаченої продукції чи послуг і сума аванса в одній з валют проекту; період погашення заборгованості.
«Добавочный капитал» Додатковий капітал може виникати тільки в результаті переоцінки активів чи зміни значень і порядку погашення зобов`язань підприємства. Якщо для опису стартового балансу підприємства використовувались лише дані бухгалтерської звітності, тобто вказувалася тільки поточна балансова вартість активів і пасивів, то сума додаткового капіталу буде дорівнювати нулю.

У випадку відсутності детальних даних про структуру активів і зобов`язань компанії при підготовці стартового балансу можна користуватися стандартною формою балансового звіту підприємства. Відповідність між статтями стартового балансу і рядками балансового звіту наведена у таблиці 3.

Таблиця 3

Відповідність між статтями стартового балансу і рядками балансового звіту

Project Expert Номера рядків українського балансу
Актив
«Денежные средства» 230+240+250
«Счета к получению» 050+160
«Запасы готовой продукции» 120+130 (+140 для торгівлі)
«Запасы комплектующих»
«Предоплаченные расходы» 220+045
«Земля»  
«Здания»
«Оборудование»
«Нематериальные активы»
«Незавершенные инвестиции»
«Инвестиции в ценные бумаги» 040+150
Пасиви
«Отсроченные налоговые платежи»
«Счета к оплате»
«Кредиты» 440+500+510
«Акционерный капитал» 300+310+320+330+360
«Резервы»
«Нераспределенная прибыль»
«Полученые авансы»
«Добавочный капитал» Розраховується програмою

У випадку використання даних балансового звіту терміни амортизації, процентні ставки, терміни оплати заборгованості встановлюються на середньому рівні, характерному для даної галузі чи компанії. Активи, які мають різні терміни амортизації, і зобов`язання з різними термінами погашення доцільно в стартовому балансі записувати окремо.

Діалогове вікно «Банк, система учета» призначений для визначення основних правил обліку фінансової діяльності підприємства. Тут слід вказати місяць, з якого починається фінансовий рік. Загальноприйнятий порядок обліку визначає початок фінансового року в січні. Принцип обліку запасів – FIFO, LIFO або «По среднему» - встановлюється відповідно до діючого принципу на даному підприємстві.

Якщо проект передбачає аналіз діяльності підрозділів компанії, а також оцінку їх внеску в загальний фінансовий результат, слід описати внутрішню структуру підприємства і частку участі кожного підрозділу у виробництві окремих продуктів. Такий опис створюється за допомогою діалогу «Структура компании». З метою аналізу ефективності роботи підрозділів компанії і визначення собівартості окремих видів продукції необхідно у діалозі «Разнесение издержек» описати всі види витрат і доходів, які не пов`язані з реалізацією продукції.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.005 с.)