Приклади бібліографічних описівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади бібліографічних описівПриклади бібліографічного опису джерел, використаних у науковому дослідженні:

Друковані видання (книги)

Однотомні видання

Книга одного автора

Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: [Моногр.] / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.

Бондар Ю. В. Поле битви – інформаційний простір: [монографія] / Ю. В. Бондар;. – К. : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2006. – 147 с.

Владимиров В. М. Хаос – Розуміння – Масова комунікація : [Монографія] / В. М. Владимиров. – К. : КиМУ, 2006. – 366 с.

Книга двох авторів

Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 567 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 393 с.

Книга трьох авторів

Основи організації електронного документообігу / І. В. Васюков, С. М. Головань, А. М. Давиденко; за ред. В.О. Шорошка. – К. : ДУІКТ,2008. – 235 с.

Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : [Монографія] / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 404 с.

Різун В. В. Лінгвістика впливу: [монографія] / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв; упорядник тексту Т. В. Скотникова. – К. : Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2005. – 150 с.

Книги чотирьох авторів

Підприємницьке право : Практикум / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев, П. М. Пальчик, О. О. Бакалінська. – К. : Істина, 2002. – 200 с.

Книги п’ятьох та більше авторів (колективні монографії, збірники)

Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси / В. Іванов, О. Хоменок, С.Перевозванський [та ін.]; Акад. укр. преси, Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доповн. і виправл. – К. : ЦВП; АУП, 2008. – 300 с.

Без автора

Public Relations для громадських (недержавних) організацій: Практичні поради на щодень / Упор. А. Куліш. – К. : УОПРР та "Вінрок Інтернешнл", 2001 – 130 с.

Офіційні документи

Про інформацію: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 13 листоп. – С. 3 – 5; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462.

Про обов’язковий примірник документів: Закон України, 9 квіт. 1999 р. // Вісник Кн. палати. – 1999. – № 5. – С. 26–28.

Видання. Основні види: Терміни та визначення: ДСТУ 3017–95: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Перекладні видання

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений: научное издание / Э. Берн; пер. с англ. М. Будыниной, Е. Перцевой, В. Никандровой. – М : ЭКСМО, 2004. – 320 с.

Мерманн Э. Коммуникация и коммуникабельность: практические рекомендации для открытой коммуникации / Э. Мерманн; пер. с нем. «Гуманитарній центр». – Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. – 296 с.

Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Дж. Д. Пітерс; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Академія, 2004. – 302 с.

Іншомовні джерела

Жаю Ю. Сяньдей хобі іньхансюз / Ю. Жаю. – Пекін, 1983. – 353 с. – Кит. – Пер. загол.: Сучасний обіг грошей і банківська справа.

Або:

Жаю Ю. Сучасний обіг грошей і банківська справа / Ю. Жаю. – Пекін, 1983. – 353 с. – Кит.

Hüttner J. I. Academic Writing in a Foreign Language: An Extended Genre Analysis of Student Texts / J. I. Hüttner. – Frankfurt am Mein... Wien: Peter Lang, 2007. – 340 p.

Праці одного автора[1]

Дубова С. Інформаційне забезпечення діяльності органів державного управління / С. Дубова // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 11. - С. 33-35.

Дубова С. В. Автоматизація документообігу в органах державного управління: етапи впровадження / С. Дубова, В. Пікульський // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 2. – С. 33-35.

Дубова С. В. Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців з інформаційного забезпечення державного управління / С. Дубова, О. Матвієнко //Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 8. - С. 22-26.

Ярошенко Т. . Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України. / Т. О. Ярошенко // Бібліотечний вісник.– 2006. – № 5. – С. 17–22.

Ярошенко Т. О. Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 80-87.

Збірники, колективні монографії

Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Летюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

New Trends in Specialized Discourse Analysis / Ed. by Maurizio Gotti & David Giannoni. – Bern; Wien: Peter Lange, 2006. – 301 p.

Праці конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів

Єрмоленко С. Національна свідомість і виховання української мовної особистості / С. Єрмоленко // Мовознавство: тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Х. : Око, 1996. – С. 224-229.

Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : Доповіді та повідомлення наук. конф., 15-16 березня 1995 р. / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України; Центральна наукова бібліотека ім. В. І.Вернадського / І. Д. Лепша (ред.), Т. П. Прись (упоряд.). – К., 1996. – 208 с.

Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук. конф., 21-22 листопада 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2003. – 239 с.

Словники, довідники, енциклопедії

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов, ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформац. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліф. / Упор. Ю. І. Цеков, переднє слово Р. В. Бойка. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, 2000. – 64 с.

Довідник з культури мови / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. – К. : Вища шк., 2005. – 399 с.

Енциклопедія українознавства: Словн. частина: У 10 т. / Голов. ред. В. Кубійович. – Мюнхен; Нью-Йорк : Молоде життя, 1955 – 1984.

Постмодернизм. Енциклопедия / [Сост. А. А. Грицанов, М. А. Можейко]. – Мн. : Интерпрессервис; Книжний Дом, 2001. – 1040 с.

Соціальна психологія в Україні: [Довідник] / [за ред. М. М.Слюсаревського; упоряд. Л. П. Булах, Л. М. Калачнікова, Л. П. Черниш.]. – К. : Міленіум, 2004. – 196 с.

Юридична енциклопедія / За ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 2004. – 765 с.

Антології, хрестоматії

Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Л.: Літопис, 1996. – 633 с.

Антологія української юридичної думки [Текст] : в 6-и т. / Ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юридична книга, 2002 – 2003.

Навчальна література (підручники, посібники, програми, семінарії, тексти лекцій, методичні вказівки тощо)

Золотарьова І. О. Автоматизація документообігу: навч. посіб. / І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова – Х. : ХНЕУ, 2008. – 156 с.

Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: навч. посібник / В. Ф. Іванов. – Черкаси : ЧДУ, 2003. – 193 с.

Квіт С. Масові комунікації: підручник / С. Квіт. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.

Комова М. В. Документознавча термінологія: навч. посібник для студентів спец. "Документознавство та інформ. діяльність" / М. В. Комова. – Л. : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2003. – 167 с.

Перевидання (доповнення, перероблення)

Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Підручник. – 3-те вид., переробл. і доповн. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 688 с.

Танчин I. 3.Соціологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 351с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : Методичні поради / Авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, вид-во “Толока”, 2001. – 80 с.

Репринтні, препринтні, факсимільні видання

Русалка Дністровая / Вступ. ст., приміт., підготовка текстів М. Шалати. – К. : Дніпро, 1987. – 206 с.

Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Вып.9. Приходы и церкви Подольской епархии / Под ред. священ. Е. Сецинского. – Каменец-Подольский, 1901. – 175 с.

Складова частина документа

Передмова, вступна стаття, післямова, додатки, покажчики

Передмова // Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури [Текст] : навч.-метод. реком. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – С. 5–7.

Довідник документознавця // Шкіцька І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Воля, 2008. – С . 240-251.

Покажчик імен//Роджерс Е. Дифузія інновацій [Текст] / Е. Роджерс, пер. з англ. Василя Старка. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська акдемія», 2009. – С. 567-572.

Стаття з енциклопедії, довідника

Метод – методика – методологія // Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 367 с.

Епістолярні джерела

Лист О. Бородая до Д. Яворницького від 03.02.1899. // Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип.2. Листи діячів культури до Д. І. Яворницького / Упоряд.: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова та ін. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 103-104.

Інтерв’ю, відповіді на анкету, запитання і под.

Ярошенко Т. Із автономного книгосховища – в навігатор інформації: [Інтерв’ю з директором наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Розмову вела О. Мигаль] // Дзеркало тижня. – 2007. – 2 червня (№ 21).

Багатотомний документ

До визначення поняття культури: комунікаційний аспект // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник. Вип.6. Книга 1. – Одеса: Друкарський дім, 2005. – С.68– 82.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : в 2 т. / Л. Е. Орбан-Лембрик – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. –573 с.

Неопубліковані джерела

Дисертації, автореферати

Кабак Л. В. Моделі та методи класифікації текстових документів в спеціалізованих інформаційно-пошукових системах: автореф. дис. канд. техн. наук. 05.13.06 / Л. В. Кабак. – Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки, 2006. – 19 с.

Сельченкова С. В. Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. істор. наук. 07.00.10 / С. В. Сельченкова. – К. : Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства, 2005. – 20 с.

Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу ): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук. 10.01.08 / К. С. Серажим. – К. : Київ.нац. ун-т ім.Т. Шевченка Ін-т журналістики, 2003. – 32 с.

Архівні матеріали

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1061, оп. 1, спр. 8–12; Ф. 1063, оп. 3, спр. 1–3.

Наукове товариство ім. Шевченка // Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України. Від. рукописів. – Ф. 1, оп. 1, спр. 78. – Арк. 1–7; Спр. 499/1. – Арк. 1–92; Спр. 499/10. – Арк. 1–9; Оп. 2, спр. 56, 57.

ПеріодикаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.111 (0.012 с.)