КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮКОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ

Законодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти

 

Законодавча база охорони праці:

«Кодекс законів про працю України» «Закон про охорону праці» , закон «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» .

Основні нормативні акти про охорону праці в закладах освіти:

– Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

– (наказ МО і Н №563 від 01.08.2001);

– Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

– ( наказ №616 від 31.08.2001);

– Положення про навчальні майстерні навчально-виховного закладу (16.06.94 наказ №184);

– ДСанПіН 5.5.3.008-98 „Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу”;

– НПАОП 00.0-6.02.-04 „Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві”.

 

Організація роботи служби охорони праці в закладах освіти: структура, функції.


 

Структура служби охорони праці в закладах освіти.

Створення ефективної СУОП; здійснення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці; розробка розділу «Охорона праці» у колективному договорі; забезпечення нормативно-технічною документацією; паспортизація підрозділів підприємства, робочих місць, контроль за станом охорони праці; розслідування, ведення обліку нещасних випадків, складання статистичних звітів з охорони праці; розробка планів роботи підприємств щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; планування та контроль витрат коштів на охорону праці; організація навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань з питань охорони праці; забезпечення працюючих засобами захисту, лікувально-профілактичним харчування, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, надання передбачених законодавством пільг та компенсацій.

Документація навчального кабінету з охорони праці в закладах освіти.

Акт – дозвіл на проведення занять. Інструкції з охорони праці на робочих місцях . Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями в навчальних кабінетах .


Журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці І ступеню. Акти розслідування нещасних випадків. План евакуації на випадок пожежі.

Посадові обов’язки з охорони праці завідувача кабінетом, вчителя, викладача.

 

Безпосередня відповідальність завідувача кабінетомза безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Розробка інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, контроль дотримання вимог охорони праці;проведення інструктажів з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу; участь у розслідування та здійснення заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Відповідальність учителяза збереження життя і здоров’я вихованців, учнів; забезпечення проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці; вивчення вихованцями, учнями правил і норм з охорони праці; інструктажі з вихованцями, учнями; контроль за виконання вихованцями, учнями правил ( інструкцій) з безпеки; профілактична робота щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу та у побуті.

Навчання з охорони праці учнів та співробітників у закладах освіти.

 

Система безперервної освіти з охорони праці.

Навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, періодичність, порядок проведення.

Навчання працівників з питань охорони праці при підготовці перепідготовки та підвищенні кваліфікації.

Навчання працівників з питань охорони праці на підприємстві, порядок організації, періодичність, комісії з перевірки знань.

Вимоги до розробки інструкції з охорони праці в навчальному кабінеті.

 

Типові інструкції з охорони праці. Структура інструкції: загальні положення, вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час виконання роботи, вимоги безпеки після закінчення роботи, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Порядок затвердження та реєстрації інструкцій, терміни дії.

Інструктажі з охорони праці з учнями шкіл.

 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці: вступний, первинний, позаплановий, цільовий.

Зміст інструктажів, порядок проведення та оформлення.

 

Організація ступеневого контролю з охорони праці в закладах освіти.

Адміністративно-громадський триступеневий контроль ступеневий контроль.

І ступінь - контроль здійснюється на кожному робочому місці щодня;

ІІ ступінь - не менше 1 разу на тиждень контролюють кожен структурний підрозділ;

ІІІ ступінь - не менше 1 разу на місяць усі робочі місця підприємства перевіряє керівництво.

Роль посадових осіб ( власник, головний інженер, директор), інженера з охорони праці(в школі – завуч), громадських інспекторів з охорони праці (уповноважені трудовими колективами), майстрів та робітників у проведенні контролю.

 

9. Порядок розслідування нещасних випадків з учнями шкіл, вихованцями, студентами.

 

Поняття про нещасний випадок. Нормативні акти з розслідування:„Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (2004р.) та „Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах” (2001 р).

Порядок дій при нещасному випадку: повідомлення про нещасний випадок, створення комісії з розслідування, розслідування, оформлення документації, акт Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

 

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в закладах освіти.

Гігієнічна класифікація умов праці.Параметри мікроклімату та їх вплив на людину.

Нормування параметрів мікроклімату в закладах освіти: ДСанПіН 5.5.2.008-01. «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

Вимоги до параметрів мікроклімату в навчальних приміщеннях. Контроль параметрів мікроклімату.

 

Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.

Заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату в закладах

освіти.

Вимоги до провітрювання, загальнообмінної вентиляції (кратність повітрообміну), місцевої вентиляції, кабінетів хімії, біології, навчальних майстерень. Кондиціювання повітря.

Природне освітлення в закладах освіти, види, нормування, експлуатація.

 

Види природного освітлення, параметри, що характеризують природне освітлення: світловий коефіцієнт, коефіцієнт природної освітленості.

Нормування природної освітленості навчальних класів , кабінетів, майстерень, вимоги до фарбування стін , стелі.

Догляд за системою природної освітленості.

Штучне освітлення в закладах освіти, види, джерела світла для навчальних приміщень, нормування.

 

Види штучного освітлення за організацією: загальне, місцеве, комбіноване. Основні параметри, що характеризують штучне освітлення: світловий потік, яскравість, контрастність, освітленість.

Джерела світла для загального та місцевого освітлення, їх загальна характеристика.

Нормування штучної освітленості навчальних класів, кабінетів, майстерень, вимоги до фарбування стін , стелі.

Догляд за системами штучної освітленості.

Література

1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці/ Гандзюк М.П., Желібо Е.П. , Халімовский Л.О.: Підруч. для студ вищих навч. закладів – К.: Каравела,2003.

2. Гогіташвілі Г. Г.Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами/ Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.Т., Лапін В. М.: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

3. Жидецький В.І. Основи охорони праці /Жидецький В.І. –Львів: Афіша,2002

4. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності /Ред. А.С. Сачков, К.: Фелікс, 2003..

5. Катренко Л.А.. Охорона праці в галузі освіти / Катренко Л.А., Пістун І.Т. :К.: Університетська книга, 2001.

6. Кодекс цивільного захисту України / Електронний ресурс. – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ST000992.html

7. Конституція України. – К. : Прово, 1996. – 55 с.

8. Охорона праці в школі /Упоряд. Мурашко І.–К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003.

9. Рожков А.П. Пожежна безпека/ Рожков А.П.- К.: Пожінформтехніка,1999.

10. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист/ Стеблюк М.І.: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.- 487 с.

11. Ткачук К. Н. Основи охорони праці /Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін.:Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

12. Хромченко В.Г. Цивільна оборона : нач. посібн. / В.Г. Хромченко. – К. : Кондор, 2008. – 264 с.

13. Шоботов В.М. Цивільна оборона : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. -- 438 с.

 

Нормативні документи

1. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. К.–1999.

2. ДСанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональному комп’ютері.–К.,1998.

3. ДСанПіН 5.5.2.008-01.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. К., 2001.

4. НАПБ.В. 01.050–98/920. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, К.–1988.

5. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОН від 1 серпня 2001р. №563. – К., 2001.

6. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Затверджено наказом МОН України №616 від 31.08.2001. – К., 2001.

7. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. К.: Основа.–1999.

 

Інтернет-ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

6. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

7. http://www.kodeks-luks.ru ‑ Нормативные документы в области охраны труда:

 

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.017 с.)