УЛЬТРАФIОЛЕТОВОГО ОПРОМIНЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УЛЬТРАФIОЛЕТОВОГО ОПРОМIНЕННЯ 

АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Ультрафіолетова частина сонячного спектру є найбільш важливою в біологічному відношенні. Вона широко використовується в практичній медицині з лікувально-профілактичною метою, а населення зазнає впливу ультрафіолетової радіації (УФР) в своїй повсякденній життєдіяльності. Тому лікар повинен знати фізіологічний вплив УФР на організм, її роль в профілактиці захворювань і санації навколишнього середовища.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти методикою гігієнічної оцінки ультрафіолетового опромінення.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Спектральний склад та біологічна дія сонячної радіації.

2. Ультрафіолетова недостатність та її профілактика.

3. Надмірне опромінення та його профілактика.

4. Характеристика штучних джерел ультрафіолетового випромінювання.

5. Застосування ультрафіолетового випромінювання для опромінення людей.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Розрахувати кількість ламп, необхідних для опромінення здорових дітей з метою профілактики ультрафіолетової недостатності. Доза опромінення повинна складати 0,5 біодози, час опромінення - 4 год. Площа класу дорівнює 48 м2.

2. Для профілактичного опромінення групи здорових дітей необхідно обладнати фотарій. Як джерело випромінювання буде використана лампа ПРК-2. Необхідно встановити площу приміщення для фотарію, відстань між дітьми і лампою і щоденну тривалість опромінення.

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

1. 8 ламп ЕУВ-15.

2. Площа - 36 м2, відстань - 2 м, тривалість опромінення 6,8 хв.

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Одержати у викладача ситуаційні задачі та необхідні інструктивно-довідкові матеріали і виконати завдання:

Завдання 1. Визначити дозу сонячного опромінення хворих, мінімальну та максимальну тривалість опромінення.

Завдання 2. Розрахувати кількість ламп, необхідних для опромінення.

Завдання 3. Розрахувати площу фотарію, відстань до джерела випромінення та щоденну тривалість опромінення.

 

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. Підручник. /За редакцією В. Г. Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - С. 34-42.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник - К.: Здоров’я, 2004.- С. 98-106.

3. Даценко І. І., Денисюк О. Б., Долошицький С. Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. // За ред. І. І. Даценко – 2-ге вид. – Львів: Світ, 2001.- С. 78-84.

4. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін.; За ред. Є. Г. Гончарука.- К.: Вища шк., 1995.- С. 207-239.

 

Д о д а т к о в а

1. Общая гигиена /Под ред. Г. А. Митерева. - М: Медицина, 1973. - С.119-130.

2. Бардов В.Г. Гигиена климата: Учебное пособие по общей гигиене. - Киев, 1990. - С. 69-109.

3. Габович Р. Д., Познанский С. С., Шахбазян Г. Х. Гигиена.- 3-е изд., перераб. и доп.- Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983.- С. 31-36.

4. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э., Величко А.А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М: Медицина, 1983. - С.199-208.

 

Тема № 3

МЕТОДИКА ГIГIЄНIЧНОЇ ОЦIНКИ МIКРОБНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ ДЛЯ САНАЦІЇ ПОВIТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Мiкробне забруднення повiтря має велике епiдемiологiчне значення, оскiльки через повiтря передаються збудники численних iнфекцiйних захворювань. Контроль за мiкробним забрудненням повiтря особливо важливий в стацiонарах лiкарень, де вiн має за мету попередження виникнення i поширення внутрiшньолiкарняної iнфекцiї. Санiтарний стан лiкувально-профiлактичного закладу повинен систематично контролюватись головним лiкарем або його заступником з лiкувально-профiлактичної роботи.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Навчитись здiйснювати бактерiологiчне дослiдження повiтря i на основi результатiв аналiзу складати гiгiєнiчний висновок.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Епiдемiологiчне значення повiтря. Повiтряно-крапельний i повi­тряно-пиловий шляхи передачi iнфекцiї. Фази мiкробного аерозолю.

2. Показники, якi характеризують мiкробне забруднення повiтря.

3. Методи визначення кiлькостi мiкробiв в повiтрi: седи­мен­тацiйний, фiльтрацiйний, аспiрацiйний (Кротова); їх порiвняльна характеристика.

4. Поточний санiтарний нагляд за чистотою повiтря в лiкувально-профiлактичних закладах.

5. Допустимі значення бактеріального забруднення повітря в лікувально-профілактичних закладах.

6. Шляхи зниження рiвня мiкробного забруднення в примiщеннях. Застосування штучних джерел короткохвильового ультра­фіолетового опромінення для санації повітря приміщень.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Складiть перелiк iнфекцiйних захворювань, якi передаються аерогенним шляхом.

2. На чому базується принцип роботи приладу Кротова?

3. В перев’язочнiй хiрургiчного вiддiлення до початку роботи зроблено посiв повiтря на живильне середовище прилладом Кротова. Режим посiву: 3 хвилини iз швидкiстю 25 л/хв. Пiсля термостатування на чашцi виросло 45 колонiй. Складiть висновок про стан повiтряного середовища в перев’язочнiй.

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

3. Загальне мiкробне забруднення - 600 мiкробних тiл в 1 м3 повiтря. Повiтря чисте.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ

Завдання 1. Використовуючи метод осадження, зробити бактеріологічний посів повітря в навчальній лабораторії. Підрахувати кількість колоній, що виросли від аналогічного посіву дві доби тому і скласти висновок про мікробне забруднення повітря приміщення.

Завдання 2. Зробити бактеріологічний посів повітря навчальної кімнати на початку і в кінці заняття, використовуючи аспіраційний метод Кротова. Підрахувати кількість колоній, що виросли після аналогічного посіву дві доби тому і скласти висновок про якість повітряного середовища даного приміщення протягом заняття.

Завдання 3. Розв’язати ситуаційну задачу.

 

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. Підручник. /За редакцією В. Г. Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - С. 43-50.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник - К.: Здоров’я, 2004.- С. 445-446.

3. Даценко І. І., Денисюк О. Б., Долошицький С. Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. // За ред. І. І. Даценко – 2-ге вид. – Львів: Світ, 2001.- С. 83-84.

4. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін.; За ред. Є. Г. Гончарука.- К.: Вища шк., 1995.- С. 207-239.

Д о д а т к о в а

1. Габович Р. Д., Познанский С. С., Шахбазян Г. Х. Гигиена.- 3-е изд., перераб. и доп.- Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983.- С. 31-34, 90-94.

2. Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.- М.: Медицина, 1983.- С. 199-210.

3. Общая гигиена: Руководство к практическим занятиям / Под ред. И. И. Даценко.- Львов: Вища школа, 1988.- С. 252-257.

4. Маненко А. К., Сахновская Н. Н. Гигиена лечебных учреж­дений.- Киев, 1982.-С. 61-90.

5. Кречковский Е. А., Матияшин И. Р., Никберг И. И. Санитарно-гигиеническое обеспечение хирургических отделений больниц.- Киев: Здоров’я, 1981.- 110 с.

 

Тема № 4

МЕТОДИКА ГIГIЄНIЧНОЇ ОЦIНКИ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ОСВIТЛЕННЯ ПРИМIЩЕНЬ

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Лiкар повинен знати фiзiологiчний вплив на органiзм природного освiтлення, його роль у формуваннi емоцiйного стану людини, в попередженнi багатьох захворювань, особливо у дитячому вiцi, його вплив на працездатнiсть, на санiтарний стан примiщень. Лiкар повинен вмiти оцiнити умови природного освiтлення житлових i виробничих примiщень, а також примiщень навчальних, дитячих та лiкувальних закладiв.

Серед причин розвитку короткозоростi велику роль вiдiграє незадовiльний режим напруженої зорової роботи в умовах штучного освiтлення i недостатнiй рiвень штучного освiтлення. Лiкар повинен володiти простими методами оцiнки рiвня штучного освiтлення, вмiти да­вати рекомендацiї, спрямованi на покращення умов для зорової роботи i застосування тих чи iнших свiтильникiв в залежностi вiд призначення примiщення.

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти навичками гiгiєнiчної оцiнки природного та штучного освiтлення примiщень.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Гiгiєнiчне значення природного освiтлення примiщень.

2. Фактори, що впливають на природне освiтлення примiщень.

3. Гiгiєнiчнi вимоги до природного освiтлення примiщень.

4. Методи оцiнки природного освiтлення примiщень (описовий, світлотехнічний (КПО), геометричний (СК, кут падiння, кут отвору, коефiцiєнт глибини закладання).

5. Гiгiєнiчнi вимоги до штучного освiтлення примiщень.

6. Джерела штучного освiтлення та їх порiвняльна характеристика.

7. Гiгiєнiчнi нормативи освiтленостi за рахунок загального та мiсцевого освiтлення (навчальні кімнати, житловi приміщення, палати).

8. Методи оцiнки штучного освiтлення примiщень (описовий, свiтлотехнiчний за допомогою люксметра, розрахунковий метод “ват”).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Площа лiкарняної палати становить 14 м2. Якою повинна бути площа заскленої поверхнi вiкна, щоб забезпечити нормальний рiвень освiтленостi природним свiтлом?

2. Вiкна операцiйної орiєнтованi на пiвнiч. Площа пiдлоги 36 м2, є три вiкна, площа шибок кожного з них - 3 м2. Розрахуйте свiтловий коефiцiєнт i дайте йому оцiнку.

3. Користуючись розрахунковим методом, визначте рiвень освiтлення в кiмнатi, де живете, i дайте гiгiєнiчну оцінку рівня штучного освiтлення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.007 с.)