Навчально-методичний матеріалМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчально-методичний матеріалДля самостійного опрацювання з теми

Основні положення щодо змісту, організації і діяльності педаго­гічного університету ґрунтуються на основних засадах Конституції України, Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття), цільової комплексної програми «Вчитель», Законі Украї­ни «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту» інших держав­них нормативних документах та Статуту університету.

Так, статут Бердянського державного педагогічного університету — це документ, що регламентує діяльність вищеназваного навчального закладу.

Управління університетом здійснює уповноважений Міністерством освіти України ректор університету, який діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Для вирішення основних питань діяльності університету ство­рюються робочі (ректорат, деканат, приймальна комісія) та вчена рада, бюджетно-фінансова комісія.

Права та обов’язки студентів педагогічного університету виз­начаються відповідно до Закону України «Про вишу освіту», Поло­ження про державний вищий заклад освіти.

Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за ден­ною формою навчання, мають право на:

- пільговий проїзд у транспорті;

- забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабі­нетом Міністрів України;

- отримання стипендій, призначених юридичними та, фізични­ми особами, які направили їх на навчання, а також інших сти­пендій відповідно до законодавства;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального зак­ладу;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських робо­тах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлен­ня своїх робіт для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення на-вчально - виховного процесу, дозвілля, побуту, оздоровлення тощо;

- моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психіч­ного насильства;

- безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фон­дами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів;

- канікулярну відпустку не менше ніж вісім календарних тижнів. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають певні

обов’язки, зокрема:

1) дотримуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

2) виконувати графік навчального процесу та вимоги навчаль­ного плану.

З університету студент може бути відрахований:

1) за власним бажанням;

2) за невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу;

3) за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

4) за, вироком суду, що вступає у законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадянського впливу;

5) за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку університету (за погодженням з профспілковою організацією).

З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їхніх прав в університеті функціонує студентське самовря­дування, яке не лише сприяє формуванню у нього навичок майбут­нього організатора, керівника, а й гармонійному розвитку особис­тості молодої людини.

У вищій школі функціонують такі органи студентського само­врядування: студентський комітет університету, студентські коміте­ти факультетів та академгруп, студентські ради гуртожитків, а най­вищим органом є конференція студентів університету, на якій за­тверджується положення про студентське самоврядування, обирається студентський комітет університету, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт.

Студентські комітети факультетів і академгруп обираються на за­гальних зборах студентів факультетів, на зборах академгруп, студентські ради гуртожитків - на загальних зборах мешканців гуртожитків.

Студентське самоврядування є складовою частиною демократи­зації суспільства, важливою ланкою, яка забезпечує надання студен­там самостійності, необхідних для цього повноважень, підвищення їх відповідальності за високу якість навчання і виховання молодих поколінь.


Практичне заняття № 5.

Тема: Самостійна робота студентів у системі підготовки

До педагогічної діяльності

І. Теоретична частина

1. Організація самостійної роботи студентів та її значення.

2. Види самостійна роботи студентів.

3. Робота майбутніх фахівців із літературними джерелами.

4. Професійне самовиховання та його роль у формуванні особис­тості вчителя

ІІ. Практична частина

1. Виконайте самостійну роботу № 5.

2. Виконайте пропоновані викладачем завдання.

Література

10. Державна Національна програма “Освіта”. Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

11. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / Журавський В.С., Згуровський М.З. – К. : Політехніка, 2003. – 200 с.

12. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

13. Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою / Розроб.: Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Губа А.В., Гончаров О.І., Стаканкова Т.П., Харченко Л.П. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – 28с.

14. Про вищу освіту [Текст] : закон України // Освіта.– 2002. – 20–27 лютого. – С.5–12.

15. Про загальну середню освіту [Текст] : закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28. – С. 230.

16. Про освіту [Текст] : закон України. – К. : Парламентське вид-во, 1991. – 45 с. – (Закони України).

17. Про позашкільну освіту [Текст] : закон України //Освіта України. – 2000. – №31. – 2 серпня. – С.8.

18. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.


Бердянський державний педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 

 

Кафедра педагогіки

 

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 5

 

 

ПРЕДМЕТ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 

КУРС: 2

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна

 

 

Завдання виконав:

Студент(ка) групи

 

Прізвище, ім’я __________________


Методичний матеріал і завдання

Для самостійного опрацювання і виконання

 

Тема: Понят­тя професійного самовиховання та його роль у формуванні особис­тості вчителя

Мета: засвоїти поняття самовиховання, професійне самовиховання, етапи процесу професійного самовиховання, самоусвідомлення, самоконтроль, самокорекція, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самонавіювання, само заохочення, самоосуд тощо, розвивати вміння здійснювати самовиховання на різних етапах професійного становлення.

ü За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання.

ЗАВДАННЯ

1. Законспектуйте основні завдання вищого педагогічного закладу освіти щодо самовиховання майбутніх учителів.

2. Складіть програму самовиховання для себе.

За результатами виконання завдань самостійної роботи кожен студент має звітуватися перед викладачем.

 

ЛІТЕРАТУРА

22. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка : теорія та історія / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К., 1995. – 236 с.

23. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

24. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

25. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

26. Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – №3–4. – С. 157–162.

27. Богданова А., Борисов С. Психологія організації творчого педагогічного процесу / А. Богданова, С. Борисов // Завуч. – 2001. – №6. – С. 6–9.

28. Державна програма «Вчитель» / / Директор школи. – 2002. – №23–24 (червень). – С. 3–23.

29. Євтух М. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя / Микола Євтух / / Педагогічна газета. – 2002. – №8–9. – С.7.

30. Сметанський М. Соціально-педагогічні умови професійного становлення, вчителя / Микола Сметанський / / Рідна школа. – 1995. – №5. – С.26–28.

Методи і прийоми самостійної роботи над завданнями

Вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел. Письмове виконання практичних завдань.

Види контролю

Співбесіда з викладачем, тестування, перевірка виконаних завдань.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.013 с.)