ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮПотоки А, Б, П, С

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни ”МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА”

для студентів 2 курсу медичного та стоматологічного факультетів

Навчального року.

МОДУЛЬ №2.

1. Що називають формалізацією рішення будь-якої медико-біологічної задачі?

Математичний опис

2. Що називають алгоритмізацією рішення задач?

Опис послідовності тих дій, які потрібно виконати над вхідною інформацією для того, щоб отримати шукані результати на виході.

3. Що означає визначеність як властивість будь-якого алгоритму?

Однозначність пропонованої послідовності дій, яка не припускає довільного її тлумачення різними користувачами

4. Що означає масовість як властивість будь-якого алгоритму?

придатність для розв'язування багатьох або навіть усіх задач даного типу при різних вхідних даних.

5. Що означає результативність як властивість будь-якого алгоритму?

можливість отримання розв'язку за кінцеву кількість кроків.

6. Що означає дискретність як властивість будь-якого алгоритму?

Поділ алгоритму на окремі елементарні акти

7. До якого способу описування відносять алгоритм у вигляді, наприклад, В1 В2 П1 В3 В4?

Символічний

8. До якого способу описування відносять алгоритм, записаний в термінах певної мови?

Словесний

9. До якого способу описування відносять алгоритм у вигляді блок-схеми?

Графічний

10. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді прямокутника?

Блок обробки даних

11. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді паралелограма?

Блоки введення і виведення

12. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді ромбу?

Блок перевірки умови

13. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді овалу?

локи початок і кінець алгоритму

14. Який алгоритм називається розгалуженим?

Послідовність дій залежить від конкретних значень використовуваних даних

15. Який алгоритм називається лінійним?

Послідовність операцій не залежить від конкретних значень використо-. вуваних даних

16. Який алгоритм називається циклічним?

Передбачає багаторазове повторення деякої послідовності дій.

17. Що таке алгоритм?

Це точний виклад послідовності дій над вихідними даними, виконання яких приводить до шуканого результату.

18. Що є основною ознакою лінійності алгоритму?

Є відсутність блоків перевірки умов.

19. Що є основною ознакою розгалуженого алгоритму?

Є хоча б один блок прийняття рішення.

20. Що є недоліком алгоритмічної моделі?

Статичність

21. Що використовують для з’єднання декількох ліній алгоритму в одну?

сполучне коло (з'єднувач) без цифри всередині

22. Яке значення у десятковій системі числення буде мати число, наприклад, 1101, записане в двійковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

13

23. Яке значення у двійковій системі числення буде мати число, наприклад, 13, записане в десятковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

1101

24. Яке значення у двійковій системі числення буде мати (приблизно) число, наприклад, 0,712, записане в десятковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

?

25. Яке значення у десятковій системі числення буде мати число, наприклад, 0,101, записане в двійковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

0,625

26. Яких значень можуть набувати аргументи й функції у формальній (математичній) логіці?

Будь-яких в двійковій системі численні

27. Нехай є висловлювання Y – „Пневмонія – це запалення легень”. Яким чином можна записати його значення у формальній логіці (висловлювання може бути змінене)?

Істинна

28. Нехай є висловлювання Y – „Анемія – це серцева недостатність”. Яким чином можна записати його значення у формальній логіці (висловлювання може бути змінене)?

Хибне

29. Нехай X = 0, Y = 1. Як можна записати значення Z у випадку даного набору логічних аргументів для функції (значення Х і Y можуть бути змінені)?

1

30. Нехай X = 0, Y = 1. Як можна записати значення Z у випадку даного набору логічних аргументів для функції (значення Х і Y можуть бути змінені)?

1

31. Яке значення логічної операції X 1?

Х

32. Яке значення логічної операції X 0?

0

33. Яке значення логічної операції X Х?

Х

34. Яке значення логічної операції ?

Х

35. Яка з наведених нижче таблиць істинності відповідає операції Z = Х Y?

4

36. Яка з наведених нижче таблиць істинності відповідає операції Z = X Y?

2

37. Як називають загальну кількість усіх цифр системи?

Набір

38. Що утворюють поряд написані цифри?

Число

39. Як називають вираз, який стоїть у нормалізованому числі перед знаком множення?

Мантиса

40. Як називають позначення різної інформації відповідними цифрами?

Цифрове кодування

41. Як називають послідовність цифр для певної інформації?

Код

42. Як в алгебрі логіки називають операцію заперечення?

інверсією або операцією"НЕ".

43. Що таке кон’юнкція?

Логічне «і»

44. Що таке диз’юнкція?

Логічне «або»

45. Що таке медичне рішення?

Раціональне медичне рішення

56. Що таке інтуїтивне рішення?

0.68

63. Яка ймовірність того, що у разі однократного кидання двох гральних кубиків на їх гранях одночасно випадуть цифри 5 (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=1/6х1/6=0,277778 (1/36)

64. У деякому регіоні серед 10000 випадків захворювань пневмонія зустрічається в середньому 50 разів. Яка ймовірність захворювання на пневмонію в цьому регіоні (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=50/10000=0,005

65. В урні є 30 куль, з них 15 білих, 10 чорних, 5 червоних. Яка ймовірність того, що під час випробування буде вийнята біла куля (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=15/30=0,5

66. Ймовірність симптому пониження тиску при пневмонії становить 0,8, а симптому змін у кардіограмі 0,25. Яка ймовірність того, що при обстеженні хворого на пневмонію будуть знайдені спільно ці симптоми (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=0,8x0.25=0.2

67. Ймовірність симптому пониження тиску при пневмонії становить 0,64, а симптому змін у кардіограмі 0,12. Яка ймовірність того, що при обстеженні хворого на пневмонію у нього знайдуть перший або другий симптом (події вважати несумісними) (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=0,64+0,12=0.78

68. Нехай маємо випадкові події В1, В2, .., Вn, які попарно несумісні. Припустимо, що подія А може траплятися тільки спільно з однією з цих подій. За допомогою якої формули визначається ймовірність події А?

формула повної ймовірності

69. Нехай подія А може здійснитися лише за умови появи однієї з несумісних подій В1, В2, ....., Вn. За допомогою якої формули визначається умовна ймовірність появи події Ві за умови, що подія А відбулась?

Формула Байєса (формула гіпотез)

70. На основі чого визначається апріорна ймовірність захворювань Р(Ві) у формулі Байєса?

Р(А/В)

75. Що називається умовною ймовірністю Р(А/В)?

Семантичні мережі

115. Яка з експертних систем не дає рекомендацій з лікування хвороб?

INTERNIST

116. Яка експертна система створювалась з метою розробки й дослідження стратегій діагностування за допомогою комп’ютерних систем, в основу яких покладені психологічні та функціональні моделі хвороб?

СИСТЕМА CASNET.

117. Що таке інформаційна система?

організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, в тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси

118. Що таке інформатизація?

це реалізація комплексу заходів, направлених на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності

119. Що таке медична інформаційна система?

А) організаційно-технічна система, що реалізує інформаційні технологій передбачає апаратне, програмне та інші види забезпечення, а також відповідний персонал

Б) це програмно-технічний комплекс, що готує і забезпечує процеси збирання, зберігання і обробку інформації в медицині й галузі охорони здоров'я

120. Яка основна мета інформаційної системи?

є інформаційна підтримка різноманітних задач надання медичної допомоги населенню, управління медичними закладами і інформаційному забезпеченні системи охорони здоров'я.

121. На чому основана класифікація МІС?

основана на ієрархічному принципі

122. Яка основна мета медико-технологічних інформаційних систем?

комп'ютерна підтримка роботи лікаря денного стаціонару, гігієніста,лаборанта та ін

123. Для чого призначені медичні інформаційно-довідкові системи?

для вводу, збереження, пошуку і виведення медичної інформації по запиту користувача

124. Що є основою політики інформатизації базового рівня?

Створення АРМ лікаря

125. Для чого призначене автоматизоване робоче місце лікаря?

Модель

179. Яка з моделей являє собою сукупність формул і рівнянь, що описують властивості досліджуваного об’єкта?

Математичні моделі

180. Як називаються моделі, в яких чисельні значення досліджуваних параметрів близькі до значень тих же параметрів в реальності?

Кількісні

181. Що являють собою криві залежностей тиску і швидкості кровотоку?

Загасаючі експоненти

182. В яких межах повинна лежати концентрація лікарської речовини в організмі?

Cm i n<C(t)<C*

183. При чому є характерним необмежений експоненціальний ріст популяції?

відсутності конкуренції.

184. Які фази розрізняють на графіку моделювання клітинного росту?

розрізняються фази експоненційного росту, виходу на стаціонар і відмирання після виснаження субстрату

185. Що дозволяє дослідження математичної моделі на комп’ютері?

Потоки А, Б, П, С

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни ”МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА”

для студентів 2 курсу медичного та стоматологічного факультетів

Навчального року.

МОДУЛЬ №2.

1. Що називають формалізацією рішення будь-якої медико-біологічної задачі?

Математичний опис

2. Що називають алгоритмізацією рішення задач?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.012 с.)