Подчиненных, но не всегда принимает ее, подбор кадров осуществляет по принципу избавления 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Подчиненных, но не всегда принимает ее, подбор кадров осуществляет по принципу избавленияот сильных конкурентов. Определите стиль работы руководителя:

* демократиялық

* әріптестік

* директивті

* либералды

* делегирлеу

! Маркетингтің аналитикалық қызметіне не жатады:

* Жаңа тауарларды өндіруді ұйымдастыру, жаңа технологияларды дайындау

* Тауарды зерттеу (тауар құрылымын)

* Тауар айналымы жүйесін ұйымдастыру

* Қызметті ұйымдастыру

* Көзделген тауар саясатын жүзеге асыру

! Маркетинг стратегиялық және тактикалық тапсырмаларды шешеді. Тактикалықтарға

жататыны:

* келесі жылы тауардың шығарылуын формирование принципов вывода на рынок (сегмент)

Товара, что предполагает его выпуск в следующем году

* кооперация с иностранной фирмой для выхода на те рынки, которые не были ранее охвачены

* фирманы басқару ұйымдастырушылық құрылымының жетілдірілуі

* организация совместной фирмы с иностранным партнером за рубежом

* «фармацевтикалық портфелдің» анализі

! А.Файоль менеджменттің негізгі ұстанымдарын тұжырымдады. Сипаттамасы - "... ұйымның

бір команданың рухының құрылуы, что способствует гармонии и единства организации"

соответствует следующему принципу менеджмента:

* дисциплина

* единовластия

* порядок

* справедливость

* корпоративность

! Коммуникациялар – бір-бірін түсінуге әкелетін, идеялармен, ақпаратпен екіжақты алмасу

үрдісі. Ол мынаны қамтамасыз етеді:

* қызмет жоспарын құрастыру

* бөлім меңгерушісі мен жұмыскерлер арасындағы ақпарат алмасу

* биліктің нақты пішінін қолдану

* басшылық стилдерін қолдану

* басқару шешімдерін бағдарлау

!Қоғамдық денсаулықты сипаттайтын өмір сүру факторларының үлесін көрсетіңіз

(Ю.П.Лисицын бойынша):

* 60-70%

* 49-53%

*18-22 %

*17-20%

*8-10%

!Денсаулық сақтауды негіздейтін қоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз

(Ю.П.Лисицын бойынша):

* 60-70 %

* 49-53%

* 18-22%

* 17-20%

* 8-10%

!Тұрғындардың қоғамдық денсаулығын сипаттайтын денсаулық сақтау факторларын бөліп

көрсетіңіз:

* медициналық көмектің төмен сапасы

* алкогольді қолдану мен шылым шегу, есірткі қолдану, дәрілік құралдарды аса көп пайдалану

* су мен топырақтың зиянды заттармен ластануы

* стресстік жағдайлар, еңбек көрсетудің денсаулыққа зиян жағдайы, гиподинамия

* нашар материалды тұрмыстық жағдай, отбасылық қарым- қатынастың берік болмауы,

жалғызбастылық

! Экономикалық дамыған мемлекеттерде негізгі орынды алатын өлім себебі қандай?

* тыныс алу мүшелерінің аурулары

* қатерлі аурулар

* асқорыту мүшелерінің аурулары

* инфекциялық және паразитарлы аурулар

* қан айналым жүйесінің аурулары

! Дамушы мемлекеттерде тұрғындар өлімінің негізгі орынды алатын себебін анықтаңыз:

* инфекциялық және паразитарлы аурулар

* қатерлі аурулар

* төтенше жағдайлар, жарақаттар мен уланулар

* тыныс алу мүшелерінің аурулары

* қан айналым жүйесінің аурулары

! «Халық қозғалысы» ұғымына не кіреді?

* леталдық

* ауруханаға жатқызу

* қайта көшу

* ұрпақтану

* фертильділік

! Тұрғындардың қоғамдық денсаулығын сипаттайтын сыртқы орта факторларын бөліп

көрсетіңіз:

* медициналық көмектің төмен сапасы

* алкогольді қолдану мен шылым шегу, есірткі қолдану, дәрілік құралдарды аса көп пайдалану

* су мен топырақтың зиянды заттармен ластануы

* стресстік жағдайлар, еңбек көрсетудің денсаулыққа зиян жағдайы, гиподинамия

* нашар материалды тұрмыстық жағдай, отбасылық қарым- қатынастың берік болмауы,

жалғызбастылық

! Стационар қызметін бағалауға мүмкіндік беретін, сіздің ойыңызша, аса маңызды белгініт

көрсетіңіз:

* емдеу қорытыныдылары бойынша науқастарды орналастыру

* тұрғындардың дәрігерлермен қамтылуы

* емдеудің орташа ұзақтығы

* тұрғындарды керуеттермен қамту

* керуеттің ортажылдық қолданылуы

!Науқастарға қызмет көрсету барысында медицина деонтологиясы нені зерттейтін

ғылым болып табылады?

* Жоғары мамандандырылған медициналық көмек ұсыну туралы

* Клиникалық зерттеу жүргізілгенде, ауруды жою мен қалпына келтіруге бағытталған жүйені

* Науқастар мен адам денсаулығын қорғаушы ұжымдағы қызметтестері арасындағы қарым-

Қатынасты

* Тегін және ақылы медициналық көмек көрсетуді

* Ақылы медициналық көмек көрсетуді

! Медициналық этиканың қағидаларына не жатады?

* Түбегейлі өзгерістерді жүзеге асыру

* Экономикалық тиімді жүйені дамыту

* Рухани мәселелерге бағыттау

* Тұрғындарды гигиеналық тәрбиелеу

* Адамгершілік қағидасы бойынша іс-әрекет жасау

!Қазақстан Республикасындағы тұрғындар арасындағы ұнамдылық пен адамгершілік

туралы ғылым.

* Гигиена

* Генетика

* Деонтология

* Этика

* Физиология

!Айырбас арқылы мұқтаждық пен қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған адамзат

қызметінің түрі қалай аталады?

* Маркетинг

* Экономика

* Менеджмент

* Стандарт

* Корпорация

! Маркетингтің негізгі экономикалық мақсаты қандай?

* Мақсатты пайдамен қамтамасыз ету

* Нарықта фирманың имиджін құру

* Тұтынушылардың санын көбейту

* Нарық құрылымын ұйымдастыру

* Жарнамалық компанияны құру

! Денсаулық сақтау экономикасының мақсаты:

* Берілген қаражатпен жоғары деңгейде медициналық көмек көрсету

* Белгілі жағдайда материалдық, еңбектік және қаржылай мүмкіндіктерді

* Экономическое обоснование планов здравоохранения

* Проявления и использование объективных экономических законов и отношений.

* Изучение эффективности здравоохранения.

! Как называется процесс формирования цен на товары и услуги?

* Себестоимость

* Ценообразование

* Тариф

* Стоимость

* Тендер

! Как называется способ удовлетворения нужды в соответствии с культурным уровнем

Человека?

* Потребность

* Запрос

* Нужда

* Спрос

* Предложение

! Как называется количество медицинских услуг, которое желают и могут приобрести

Пациенты за некоторый период времени по определенной цене?

* Нужда

* Спрос

* Предложение

* Запрос

* Потребность

! Как называется количество медицинских услуг, которое медицинское учреждение

Способно оказать в определенный период времени по определенной цене?

* Потребность

* Спрос

* Предложение

* Запрос

* Нужда

! Постовая медсестра психоневрологического диспансера не оказалась на рабочем месте. В ходе

Проверки были обнаружены грубейшие недостатки: не выполнялись врачебные назначения, не

Соблюдался больничный режим. Это явилось результатом неправильной организации и

Распределения обязанностей постовой медсестры главной медсестрой больницы.

Какому стилю управления относится эта ситуация?

* Демократический

* Авторитарный

* Либеральный

* Динамический

* Экономический

! Главная медсестра городской поликлиники пользуясь своим служебным положением

Принудила своих подчиненных медсестер приобрести специальную медицинскую литературу.

Какому стилю управления относится эта ситуация?

* Демократический

* Авторитарный

* Либеральный

* Динамический

* Экономический

! Минималды шығынмен медициналық көмекті максималды қанағаттандыратын жағдайлар мен

факторларды зерттейтін ғылымды қалай атайды?

* Әлеуметтік медицина

* Денсаулық сақтаудағы менеджмент

* Маркетинг

* Денсаулық сақтау экономикасы

* Социология

! Сатып алушы мүмкіндігімен бекітілген қажеттілік қалай аталады?

* Сұрау

* Ұсыныс

* Мәміле

* Қажеттілік

* Зәрушілік

! Медициналық қызметтердің бағасын құрудағы маңызды фактор қандай?

* Тауар-ақша қатынасы

* Халық денсаулығы көрсеткішінің деңгейі

* Медициналық көмек сапасы

* Сұраныс пен ұсыныс қатынасы

* Тауар құнының ақшалай көрінісі

! Мекеменің оперативті-өндірістік жоспарының қаржылық жоспарының көрінісі қалай аталады?

* Келісім

* Сұраныс

* мұқтаждық

* Сауал

* Смета

! Екі жақтың арасындағы коммерциялық алмасу қалай аталады?

* сұраныс

* қажеттілік

* мәміле

* бәсекелестік

* сұрау

! Өзін-өзі ұстаудың қай стилі жайында айтылып тұр, егер ол «Бәріміз бір команда» ұранын

ұстанса?

* Тегістеу

* Қашу

* Зорлау

* Келісім

* Мәселені шешу

! Өзін-өзі ұстаудың қай стилі жайында айтылып тұр, егер адам ұрыстан өзін алшақ ұстаса?

* Зорлау

* Тегістеу

* Қашу

* Мәселені шешу

* Келісім

! Өзін-өзі ұстаудың қай стилі жайында айтылып тұр, егер адам өз көзқарасын күштеп ендірсе

?

* Қашу

* Мәселені шешу

* Келісім

* Тегістеу

* Зорлау

! Өзін- өзі ұстаудың қай стилі жайында айтылып тұр, егер екі жақ бір келісімге келсе?

* Зорлау

* Тегістеу

* Мәселені шешу

* Келісім

* Қашу

! Шешім қабылдаңғанда, бюджет пен бақылау жүйесін жасағанда қандай дағдыларды

қолдану керек?

* Техникалық

* Гуманитарлық

* Концептуалдық

* Саяси

* Талдаушылық

! Топтағы нәтижелі жұмысқа қандай дағдылар керек?

* Талдаушылық

* Саяси

* Концептуалдық

* Гуманитарлық

* Техникалық

! Әр қилы жағдайдың өзекті элементтерін бөлу үшін қандай дағдылар

Керек?

* Гуманитарлық

* Концептуалдық

* Талдаушылық

* Техникалық

* Саяси

! Еңбек бөлінсінің горизонтальды түрінде түсіндіріледі:

* жалпы қызметшінің бөліктерін құрайтын еңбектің компоненттерге бөлінуін

* істің координирленуіне байланысты, істің өзінен жұмыстың бөлінуі

* ұйым

* биіктік белгісіне байланысты формальды емес топтардың ұйымы

* нақты мақсатпен бір-бірімен байланысты топтың құрылуы

! Емдеу және диагностикалық бөлімдер қай еңбек бөліну түрінің классикалық үлгісі

Болып табылады?

* вертикальды

* горизонтальды

* радиальды

* демократиялық

* орталықтандырылған

!Басшыға басқарудың ұжымда тұрақты, көзделген, басшылықтың басқа да механизмдері

біріккен басқару тәсілдері мен қызмет әдістері аталады:

* басқару принциптері

* басқару тапсырмалары

* басқару әдістері

* стратегиялық тәсілдер

* басқару механизмдері

! Аға мейірбике, мейірбикелердің қызметтерін реттеп және бақылайды, бағыт береді.

Бұл басқарудың қандай маңызды қызметі жайында мәселе айтылып тұр?

* Мекеме

* Жетекші

* Жоспарлау

* Бақылау

* Шешім

! Басқару субьектісінің оған жүктелген қоғамдық- маңызды функциялары мен құзырларына

сәйкес қоғамға бағыттталған іс-әрекеті қалай аталады?

* Әкімшілік басқару

* Мәселені шешу

* Көпшілік басқару

* Әкімшілік реформа

* Басқару шешімі

! Орындаушы билік органының негізгі функцияларын қолайландыруға арналған шаралар

кешенін қалай атайды?

* Мемлекеттік бағдарлама

* Әкімшілік реформа

* Басқару шешімі

* Әкімшілік басқару

* Мемлекеттік басқару

! Қандай жағдайда пациенттен ақпараттандырылған келісім алуға болады?

* Қандай болмасын медициналық жолымен араласу барысында

* шұғыл медициналық жолымен араласу қажет болғанда

* Пациентке толық ақпарат беру арқылы

* сыналушы ретінде ғылыми зерттеуге қатысқанда

* егер ақпарат құпия ретінде сақталатын болса

! Емханаға қан кетумен жас әйел түсті. Дәрігер қарап болғаннан кейін қанкетудің себебі

жасанды түсіктен болуы мүмкін деген шешімге келеді. Дәрігер жатыр мойынын кеңейтіп қыру

жасады. Дәрігер нені ескеріп орындамады?

* Ақпарат беру арқылы пациенттің келісімін алмады

* дәрігерлік құпияны сақтамады

* пациенттің дербестігін бұзды

* пациент пікірін есепке алмады

* өзімшілікке жол берді

! Науқас дәрігердің кеңес – ұсыныстарын орындамайды. Екеуінің ара – қатынасы тығырыққа

тірелді. Жағдайды өзгерті үшін дәрігер не істеу керек?

* пациенттің дара ерекшеліктерін ескеріп жүрегін жол табу

* дәрігер пациентті әріптесіне беруге құқылы

* өзара түсінбестікке мән бермеуге болады

* ұқсас медициналық қызмет көрсететін орын табу

* психологтың қатысуымен әңгімелесіп себебін білу

! Дәрігерге шекаралық психикалық бұзылулары (невроз, депрессия, ортаға ыңғайласуының

бұзылулары және т.б.) бар науқастармен қарым – қатынасын қай үлгімен жүргізу керек?

* патерналистік

* сакральді

* психикалық

* техникалық

* серіктестік

! Күмәншіл науқаспен дәрігер қандай тәртіп ережесін ұстану керек?

* сөйлесу арқылы сеніміне кіру немесе тәртібінің пайдасыз екендігіне көз жеткізу

* стационарлы түрде ем алып жүрген науқастың міндеттерімен құқықтарын түсіндіру

* науқасты шыдамдылықпен тыңдап оның өз таңдауын жасауына мүмкіндік беру

* науқаспен тіл табысу үшін оның туыстарымен байланыс жасау

* көпаса жақындай бермей тек қажетті жағдайда қарым – қатынас жасау

! Адамның қатысуымен жүргізілетін ғылыми зерттеулерді басқарудың негізгі қағидалары қай

құжатта көрсетілген …

* Алматы декларациясында

* Хельсинск декларациясында

* Нью-Йорк декларациясында

* Париж кодексінде

* Нюрнбергск кодексінде

! Денсаулық сақтау министірлігінен тексеру келді.

Қызмет барысында медициналық қызметкерлердің этика мәселесі жөніндегі комиссияның

міндетіне қандай зерттеулер жатады?

* Дәрігердің қатысуымен диагноз қою,емдеу тактикасын айқындау және ауруды болжау

мақсатында адамды зерттеу

* Халықтың денсаулығын сақтауға және қалпына келтіруге бағытталған медициналық қызмет

көрсету

* Ауруды жоюға,бетін қайтаруға және барысын жеңілдету

* Клиникалық зерттеулер жүргізу кезінде, халықаралық және ұлттық этикалық нормалардың

сақталуын бағалау

* Аурулар мен дене кемістіктерінің болмауы ғана емес, тұтастай тәни, рухани және әлеуметтік

салауаттылық жағдайын арттыру

! Маркетинг – бұл:

* алмастыру арқылы талап пен қажеттілікті қанағтттандыру

* тауарға деген сұранысты қанағтттандыру, басқару және болжау

* тұрмыс және нарық аймағындағы кәсіпкерлік қызмет

* әр түрлі кәсіпорындағымен компанияларды басқару

* басқарудың нарықтың теориясы

! Маркетингтің мақсаты – бұл:

* тауардың өндірілуін ұйымдастыру

* сатып алушының қажеттілігін зерттеу

* ұымдастыру мақсатын қанағаттандыру

* әр сатып алушының мақсатын қанағаттандыру

* тауар мен қызмет айырбасы

! Сатып алушының сұранысы осы арқылы іске асады:

* сатыпалушы

* сатушы

* нарық

* делдал

* басқарушы

! Пайда бұл:

* төлем мен шығынның құны бірдей

* төлемнің құны шығындыкінен жоғары

* шығын құны төлемдікінен жоғары

* төлем маңызды орынға ие

* шығын маңызды орынға ие

! Маркетингті басқару кезеңдері:

* талдау, таңдау, іске асыру және маркетингтік іс-шараларды жүргізу

* талдау, таңдау, ақпарат және маркетингтік іс-шараларды жүргізу

* мақсаттар, есептер, талдау, таңдау, іске асыру және маркетингтік іс-шараларды жүргізу

* мақсаттар, есептер, іске асыру және маркетингтік іс-шараларды жүргізу

* есептер, таңдау, ақпарат және маркетингтік іс-шараларды жүргіз

! Маркетингтік зерттеулерді жүргізу жолдары

* сұраныс, есептер, бақылау әдістері

* сұраныс, тексеру, бақылау әдістері

* сұрастыру, тексеру, бақылау әдістері

* сұрастыру, есептер, мақсаттар, бақылау әдістері

* есептер, мақсаттар, бақылау әдістері

! Маркетингің басты құрамдары:

* тауар, баға, орын, алға басу

* сатып алушы, тауар, орын, алға басу

* сатушы, тауар, орын, алға басу

* пайда, сатып алушы, орын, алға басу

* тауар, баға, сатып алушы, сатушы

! Маркетингтік қызметтің барлығы осыған бағытталған:

* өнімнің сапасын жақсатурға

* пайда көруге

* қолданушыға

* нарыққа

* сұранысқа

! Медициналық көмектің маркетингі, бұл:

* қүрал жабдықтар, дәрілік препараттар және т. б.

* медицина қызметкерлерінің маркетингі

* медицина өндірістің маркетингі

* медициналық қызметтің маркетингі

* сервистік қызметтің маркетингі

! Бағаның түскен кезінде болады:

* медициналық қызметке қажеттілік артады

* медициналық қызметке қажеттілік төмендейді

* медициналық қызметке қажеттілік өзгермейді

* медициналық қызметке қажеттілік ақырғы бағаға тәуелді

* медициналық қызметке қажеттілік тәуелді емес

! Медициналық қызметке шамадан тыс сұраныс:

* сұраныс медицина мекемелерінің мүмкіндік деңгейін төмендетеді

* сұраныс медицина мекемелерінің мүмкіндік деңгейінен жоғары

* сұраныс сүйемел маркетингі талап етеді

* сұраныс медицина мекемелерінің мүмкіндік деңгейін өзгертпейді

* сұранысқа жыл мезгілі мен уақыты әсер етеді

! Негативті сұраныс мынаған қатысты:

* маркетинг мақсатына

* маркетинг түріне

* сұраныс жағдайына

* демаркетингке

* ремаркетингке

! Медициналық көмек тиімділігі-дегеніміз

* емдеу шаралар жүргізілгеннен кейінгі пациент организмінің қызметінің жақсаруы

* материальды және еңбек ресурстарының, емдеу-диагностикалық немесе алдын-алу көмек

көрсетілген кездегі кеткен қаржылы шығындарға сәйкес нақтылы қорытындыға жету деңгейі

* материалды медициналық көмек көрсету қаржылы экономикалық деңгей

* медициналық көмек көрсетудегі еңбек ресурстарының экономикалық деңгейі

* медициналық көмек көрсетудегі нақтылы қорытындыға жету деңгейі

! ҚР қазіргі уақытта Денсаулық сақтауды қаржыландырудың қандай жүйесі ресми түрде

Бекітілді.

* әлеуметті-сақтандыру жүйесі

* жеке сақтандыру жүйесі

* бюджетті жүйе

* жеке- меншікке негізделген горизонтальді

! Бюджет дегеніміз не?

* арнайы қызметтерге жұмаслатын қаражат

* белгілі бар уақыт кезеңіндегі қосымша кіріс

* тапсырманы орындауға қажет қаржылы ресурсты мекеме

* кіріс және шығын айырмашылығы

* барлық ақша мемлекеттік

!ДДҰ қай жылы АМСК жайлы түсініктеме берді?

* 1988

* 1991

* 1978

* 1975

* 1985

! Әлеуметтік кесімді ауруларға шалдығудың себептері болып табылады.

* Әлеуметтік-экономикалық факторлар

* Саяси факторлар

* Өмірдің биік деңгейі

* Психологиялық факторлар

* экологиялық факторлар

! Емхана жұмысын ұйымдастыру келесі мәліметтермен сипатталады:

* Жұмыста медико-экономикалық көрсеткіштерді қолдануы;

* Қатысудың серпінділігімен, қаралу бойынша қатсушылықты үлестіру, ай, күн, апта

күндерінің сағаттарымен;

* Үйде көрсетілетін көмек көлемімен, үйде көрсетілетін көмек кезіндегі дәрігердің

белсенділігімен;

* Орта деңгейдегі статистикалық мәліметтерді қолжану;

* Стационарда жатудың орташа ұзақтығымен.

! Алғашқы медико–санитарлық көмек көрсетіледі:

* Жалпы тәжірибелік дәрігермен

* Геронтологтармен

* Урологтармен

* Хирургтармен

* Әдіскермен

! Репродуктивті денсаулық – бұл

* Өзінен кейін толыққанды ұрпақ қалдыруын көрсететін адам денсаулығы

* Репродуктивті жастағы адам денсаулығы

* Ұрпақ қалдыра алмау қабілеті

* Репродуктивті жастағы әйел адамның денсаулығы

* Ұрпақ қалдыра алу қабілеті

! Біріңғай Ұлттық Денсаулық сақтауда жүйесі (БҰДСЖ) енгізілді:

* 2011 жылдың 1 ақпанынан

* 2010 жылдың 1 шілдеден

* 2011 жылдың 1 қаңтарынан

* 2011 жылдың 1 наурызынан

* 2010 жылдың 1 қаңтарынан

! «Саламатты Қазақстан» баңдарламасының мақсаты:

* Денсаулық сақтау саласындағы сұрақтарда қоғамның ортақ жауапкершілікті қолдана отырып

Қазақстандықтардың денсаулығын нығайту.

* Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту және еліміздің орнықты әлеуметтік-

демографиялық дамуын қалыптастыру үшін денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті жүйесін

құру.

* Барлығына ортақ келісім жолымен медициналық қызмет түрлерінің сапасын жоғарылату

арқылы қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту

* Денсаулық сақтау саласындағы сұрақтарда азаматтардың ортақ жауапкершілікті қолдана

отырып қазақстандықтардың денсаулығын нығайту.

* Емдеу профилактикалық мекемелердің заманауи технологиялармен жабдықтау

! Қоғамдық денсаулық сақтау зерттейді:

* Индивидум денсаулығы

* Қоғамдық денсаулық

* Ауру эпидемиологиясы

* Жұмыс жасаушы тұрғындар денсаулығы

* Қоғам денсаулығына әсер етпейтін факторлар

! Тұрғындар денсаулығының жалпы көрсеткішіне жатады:

* Индивидум денсаулығы

* Репродуктивті жастағы әйелдер мен ерлердің саны (15-49 жас)

* Қарт адамдардың саны

* Летальдік (өлім көрсеткіші)

* Жұқпалы аурулармен ауру көрсеткіші

! Денсаулық комитетінің негізгі әрекеті бағытталған:

* Туу көрсеткішінің жоғарылауы

* Тұрғындардың денсаулық жайлы біліміне көңіл бөлмеу

* Тұрғындар арасында санитарлы-ағарту жұмыстарын жүргізу

* Өлім көрсеткішін төмендету

* Қаржыландыруды жоғарлату

! Медициналық көмектің адекваттылығы бұл:

* Тұрғындардың медициналық қызмет технологияларына қажеттілігі мен болжамының

науқастар үшін тиімді өмір сапасына сәйкестігі

* Материалды -техникалық жабдықтар, медициналық мамандар қамту және олардың біліктілігі,

дәрілік заттармен қамту, заманауи технологияларды енгізу және т.б.

* Заманауи медициналық технологияларды қолдану

* Медициналық қызметтің қауіпсіздігі

* Іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің оңтайлылығы мен нақты нәтиженің сәйкестігі

! Медициналық көмектің бір ізділігі мен үздіксіздігі

* Тұрғындардың медициналық қызмет технологияларына қажеттілігі мен болжамының

науқастар үшін тиімді өмір сапасына сәйкестігі

* Медициналық көмек көрсету бірізділігі айтарлықтай дәрежеде медициналық құжаттардың,

техникалық жабдықталудың, іс-әрекеттер мен қызметкерлердің стандарт талабына сәйкестігі

* Заманауи медициналық технологияларды қолдану және пайдалану

* Іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің оңтайлылығы мен нақты нәтиженің сәйкестігі

* Заманауи медициналық технологияларды қолдану

! Уақытылы медициналық көмек бұл:

* Науқас өмірінің қауіпсіздігі мен денсаулығына кепілділік өлшемі, нақты медициналық

мекемеде науқас пен дәрігерге зиянды әсерлердің болмауы

* Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздіктің ескерілуі.

* Қажет жағдайда медициналық көрсеткіштер бойынша жылдам әрі кезектіліктің жоқтығымен

медициналық көмек көрсету

* Іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің оңтайлылығы мен нақты нәтиженің сәйкестігі

* Стационарда көрсетілетін көмек

! Медициналық көмектің қауіпсіздігі бұл:

* Ауруға елеулі қауіпсіз көмек көрсету (көрсетілген көмектің қатынасы жағымсыз жанама

әсердің қауіпінен жоғары болуы керек)

* Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздіктің ескерілмеуі

* Іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің оңтайлылығы мен нақты нәтиженің сәйкестігі

* Көрсетілгіен көмектің науқастың және оның туыстарының күткеніне, қалауына және үмітіне

сәйкестігі

* Мерзімі ұзартылған көмектен науқастың жағдайы мен болжамы төмендемес үшін белгіленген

уақыт бойынша көмек корсеТУ

! ҚР-да жалпы дәрігерлік тәжірибені ұйымдастыру... моделі бойынша құрылған:

* Емханалардағы белгілі сала маман топтарымен

* Жеке жалпы дәрігерлік тәжірибе

* Денсаулық орталықтары мен амбулаторияларда ЖТД жұмысы

* Мемлекеттік емес медициналық мекемелердегі дәрігерлердің жұмысы

* Мамандандырылған медцицналық көмек көрсететін дәрігерлердің жұмысы

! Ортақ жаупкершіліктің принцинтері, одан ары тұрғындардың денсаулығын қорғау білдіреді:

* АМСК жүйесімен қатар ауруханалардың жауапкершілігі

* Территориялық және республикалық уәкілетті органдардың жауапкершілігі

* Науқастың өзі мен отбасы мүшелерінің жауапкершілігі

* Мемлекеттің жауапкершілігі

* Ауруханалық жауапкершілігі

! Диспансеризация тиімділігі қамтамасыз етеді:

* Заманауи медициналық технологиялар

* Жоғары мамандандырылған медициналық түрлеріне қатысу

* ҒЗО клиникалары мен ғылыми орталық жұмыстарына қатысу

* Науқас пен отбасы мүшелерінің белсенді қатысуы

* Әлеуметтік қызмет көрсетумен бірлестік

! Елді-мекенде тұратын халықтың қандай санында емхана құрылады?

* Елді-мекендер және шағын халық мекен ететін 5000-10000адамдар

* Елді –мекенде халық саны 10000нан жоғары адам

* Елді –мекенде халық саны 2000-5000 адам

* Аралығы 5км-ден кем емес елді-мекен. АМСК ұйымына жақын 50-1000адам

* Елді-мекенде халық саны 20000нан жоғары адам

! Алғашқы медико-санитарлық көмектің халыққа көрсетілетін түрі

* Тек қана күндізгі стационар

* Мамандандырылған медициналық көмек

* Амбулаторлы-емханалық

* Стационарлық

* Үйге тек қана стационарлық

! Қазақстан Республикасы халық денсаулығын сақтаудың негізгі принциптері

* Денсаулық сақтау аумағында адам құқығын таптау

* Профилактиканың төмендгі

* Медициналық көмектің қолжетімдігі, үнемі оның сапасының жоғарылауы, профилактиканың

Басымдығы

* Мемлекеттің, жұмыс берушілердің, азаматтардың денсаулыққа жауапкершілігінің төмендеуі

* Жоғары мамандандырылған медициналық көмектің басымдығы

! Тіркеу орнындағы жұмыскерлерге қандай қызмет артылмайды?

* Стационарлық емге жолдама

* Дәрігер қабылдауына науқастарды жазу

* Дәрігердің үйге шақыртылуларын жазу

* Дәрігерден кейінгі қабылдау

* Терапевт және мамандар қабылдауына кабинеттерге тарату

!Учаскелік дәрігер жұмысының негізгі бөліміне жатады

* Жедел-жәрдеммен жұмыс істеу

* Қаржаландыру

* Салауатты өмір салтына насихаттауПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.173 (0.407 с.)