ТОП 10:

Якість, продуктивність і цінність 

Продуктивність організації пов'язана з якістю продукції.

Найбільш часта помилка керівників при оцінці продуктивності своєї організації полягає в тому, що вони розглядають лише показники обсягу виробництва. Так, наприклад, один керівник вищого рангу, зіткнувшись з проблемою продуктивності, щодня підраховував кількість одиниць випущеної заводом продукції і закликав працівників збільшити обсяг випуску. Спостерігаючи за цими діями керівника впродовж місяця, запрошений консультант запропонував йому розглянути і поставити собі такі запитання: «Яка кількість виробів випущено з відмінною якістю? Як довго вони зберігають експлуатаційну придатність? Як часті випадки передчасного виклику для обслуговування? Скільки виробів по самим жорстким стандартам можна віднести до абсолютно первокласним виробам? Чи відповідає продукція потребам споживачів в максимально можливій мірі? »

Справа полягає в тому, що часто ми так поглинені питаннями кількості, що повністю ігноріруємо питання якості. З двох факторів, що впливають на продуктивність, тобто доходів і витрат, ми схильні концентрувати нашу увагу в основному на доходах і витратах тільки в прямому сенсі. Проте досвід організацій, що досягли найбільших успіхів (а вони неминуче є і найбільш продуктивними), знову і знову показує, що якість є елементів витратного компонента.

Приказка, що «успіх породжує успіх» вірна і для ефективності організації. Висока якість прямо знижує витрати за рахунок збільшення частки продукції, яку можна продати, зменшення в разі повернення виробів покупцями внаслідок наявних дефектів, а також за рахунок скорочення обсягу гарантійного ремонту. В результаті компанії отримує більше грошей, які вона може витратити на заходи з підвищення конкурентоспроможності. Це підтверджує необхідність високої якості нових продуктів, що дає збільшення обсягу продажів; допомагає зрозуміти переваги масштабності виробництва, що дозволяє збільшити частку прибутку в доходах. Вражаючим прикладом є фірма «Ай Бі Ем», менш ніж за два роки вийшла на перше місце виробництва персональних комп'ютерів і захопила понад 30% ринку.

Виходячи з американської трактування продуктивності, навіть з чисто матеріалістичної точки зору, можна бачити, що все те, що впливає на вхідні і вихідні величини, викликає зміни і в продуктивності. Це означає, що поряд з процесом переробки необхідно розглядати вхідні величини, вихідні величини, а також будь-які, що впливають на них фактори зовнішнього середовища, в тому числі і якість.

На рис.8.1 продуктивність показана з точки зору системного підходу. Видно, що на продуктивність впливають численні фактори, що діють як у зовнішньому середовищі, так і в процесі перетворень в системі. Оскільки всі ці чинники впливають один на одного, то можна сказати, що ясних, абсолютних шляхів до підвищення продуктивності не існує. Представлена ​​модель вказує шляхи підвищення продуктивності. Один з таких шляхів пов'язаний із залежністю між якістю і продуктивністю.

 

 

 

 

Якість має як внутрішній, так і зовнішній компонент. Внутрішній компонент якості - це характеристики, внутрішньо властиві випускається. Для товарів це - термін служби, відсутність дефектів, технічні характеристики, рівень виконання, дизайн. До характеристик якості послуг відносяться надійність, високі стандарти і швидкість обслуговування, доступність і низька ціна.

Споживачів товарів і послуг цікавить не ступінь удосконалювання, цінність. Цінність - це функція відповідних експлуатаційних характеристик і ціни.

Ціна якості складається з двох груп витрат: витрати на забезпечення якості продукції та витрат, пов'язаних з незадовільною якістю продукції (рис. 8.3). Наприклад, навіть на добре організованих американських підприємствах доопрацювання (усунення браку) неякісної продукції, або так звані фіктивні виробництва, залучаються від 15 до 40% виробничих потужностей.

 

 

 

 

Співвідношення між складовими витрат і рівнем досягнутого якості можна ілюстрована графіками на рис.8.4.

 

 

 

 

1 - витрати на забезпечення якості продукції;
2 - витрати, пов'язані з незадовільною якістю продукції;
3 - загальні витрати, пов'язані із забезпеченням якості (ціна якості).

 

Зі зміною досягнутого рівня якості змінюється і величина витрат, і відповідно, їх сума - загальні витрати на якість.

На рис.8.4 видно, що рівень якості, який досягається, змінюється від «багатьох дефектів» до «ні дефектів». Розглядаючи ліву сторону графіка («багато дефектів»), ми бачимо, що загальні витрати на якість високі в основному тому що високі витрати на дефекти. Витрати на попереджувальні методи дуже малі.

Якщо рухатися вправо за графіком, то рівень якості, який досягається, буде збільшуватися (зниження дефектів). Це відбувається за рахунок збільшення обсягу попереджувальних заходів, витрати на які зростають. Витрати (витрати на дефекти), очевидно, падають як результат попереджувальний дій.

На цій стадії витрати на збитки падають швидше, ніж ростуть витрати на попереджувальні заходи. Як результат - загальні витрати на якість зменшуються. Вплив зниження рівня витрат на контроль незначно.

Саме цінність визначає якість.

Жертвуючи якістю, можна легко збільшити обсяг продукції, що випускається, але рідко коли це веде до збільшення цінності продукції.

Цінність стосовно якості є поняттям відносним. Споживач порівнює продукцію організації з продукцією конкурентів, друк товарами або послугами, що задовольняють також потреби, або з продукцією цією продукцією цієї організації в минулому. Споживачі аж ніяк не об'єктивні у визначенні цінності. Важливу роль відіграє і характер сприйняття, на який впливають такі «невловимі» чинники як, наприклад, імідж, репутація в суспільстві.

З концепцією сприйняття цінності пов'язаний і питання рівня дефектів. Для покупця існує тільки один оптимальний рівень - повна відсутність дефектів. Люди набагато більше схильні до того, щоб вилити всі свої скарги на якість будь-кому, готовому їх вислухати, ніж розповідати про виріб, з яким у них не було ніяких проблем.
Тому навіть невеликий відсоток дефектів може перетворюватися з сніжний ком негативного іміджу. Те, що японські компанії давно вже проводять політику повної бездефектності, звичайно ж зіграло свою роль у створенні того образу якості, яким зараз користується продукція автомобільної і електронної промисловості Японії. І хоча повної досконалості досягти, мабуть, неможливо, прагнення до нього здається, виправдовує додаткові витрати.

Прикладом цьому може служити рішення Японської фірми «Хонда», про відкликання 120 тис. вже проданих автомобілів через дефекти рульового управління і ременя безпеки.

Тому якість є як фактором продуктивності, так і економічної ефективності організації. Всі ці аспекти відносяться до будь-якій сфері діяльності, у тому числі до проектної, особливо, якщо результатом її діяльності є випуск і збут продукції.

 

Висновки

 

Управління якістю проекту - це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.

Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. Стандарт є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи із новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.

Сертифікація продукції передбачає оцінку відповідності продукції певним вимогам та видачу певного документа-сертифіката. Сертифікат — це документ, що засвідчує високий рівень якості продукції та її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. Згідно з вимогами чинного вітчизняного законодавства сертифікація продукції в Україні здійснюється в рамках державної системи сертифікації - УкрСЕПРО.

Державний нагляд за якістю продукції здійснює Держстандарт (Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації України), який є національним органом, що здійснює стандартизацію і сертифікацію продукції. Інформацію для порівняння потокового рівня якості із запланованим надає облік і аналіз витрат, пов’язаних із забезпеченням якості проекту. Ці витрати класифікують так:

1. Попереджувальні (витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу тощо);

2. Інформаційні (витрати на інспекційні перевірки, лабораторний і операційний контроль);

3. Внутрішні (витрати на відбракування, ремонт).

4. Зовнішні (витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, необхідні заходи у відповідь).

Для контролю якості проекту використовують такі методи та засоби, як: технічна інспекція, контрольні карти або графіки контролю (використовуються для відстежування вихідних змінних, для моніторингу вартісних і планових відхилень, похибок у проектній документації або в інших процесах проекту), статистичні методи (статистичні вибірки, аналіз динамічних рядів, створення статистичних моделей з метою перевірки та скорочення витрат і часу на проведення контролю якості) та графіки потоків, як допоміжний засіб в аналізі проблем, що виникають, діаграму Парето (діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за рангом виникнення причин) та аналіз тенденцій (передбачає використання математичних методів для прогнозування майбутніх результатів та відстежування технічних показників виконання) тощо.

 

Питання для обговорення

 

1. Поясніть поняття якості. Яке, на Вашу думку, її значення в забезпеченні конкурентоспроможності продукції проекту?

2. Які засоби управління якістю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

3. Яке значення добровільної та обов’язкової сертифікації продукції проекту?

4. Назвіть вісім принципів управління якістю відповідно до Державного стандарту України ISO 9000-2001?

5. Які роботи виконуються по забезпеченню якості проекту?

6. Назвіть основні положення Програми забезпечення якості проекту?

7. Які етапи включає сертифікація підприємства за стандартом ISO-9000?

8. Охарактеризуйте основні положення системного управління якістю.

9. Наведіть класифікацію витрат з метою обліку і аналізу витрат, пов’язаних із забезпеченням якості проекту.

10. Які методи контролю якості проекту Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 

Практичні завдання

 

Завдання 1. Ви економіст проектної групи, яка займається економічною оцінкою виробничої діяльності підприємств з урахуванням якості продукованих виробів з метою виходу на ринок з новою аналогічною продукцією (шини). Показники, що характеризують річну господарську діяльність трьох однакових за виробничою потужністю і програмою випуску шинних підприємств, наведено в таблиці.

 

Зробити аналітичну оцінку виробничої діяльності підприємств з урахуванням якості продукції. З цією метою визначити:

· сумарний пробіг шин, вироблених кожним підприємством за рік;

· додатковий пробіг шин підприємств Росава – 2, Росава – 3, порівняно з виробами підприємства Росава – 1;

· фактичну суму прибутку, одержаного за рік кожним шинним підприємством. Отримані дані проаналізуйте.

 

Завдання 2. Ви аналітик і здійснюєте оцінку можливості реалізації проекту “Продімпортторгом”. Використовуючи вихідні показники, потрібно розрахувати і порівняти рівень конкурентоспроможності трьох корпорацій.

 

На національному і світовому ринку з початку створення успішно діють три вітчизняні корпорації — “Продімпортторг”, “Украгроекспорт” і “Укрімпекс”. Окремі показники конкуренто-спроможності на ринку наведено в таблиці.

 

 

 

 

Ситуація 1. Вас признач менеджером з питань якості в проекті розвитку вашої організації. Ви як професіонал з питань якості хочете розробити та запровадити в проектну практику політику в сфері якості. У Вас є орієнтовна структура системи якості, необхідно її вдосконалити та розробити конкретні заходи щодо її реалізації.

1. Керівництво по якості (структура, зв’язок з ISO 9001).

2. Якість.

3. Управління роботами з якості.

4. Роботи по якості за різними напрямками (розробка продукції, планування виробництва, закупки, виробництво, технічна інспекція, взаємовідносини із споживачем, обслуговування та ін.).

5. Підтримка і вдосконалення якості.

6. Допоміжні засоби.

7. Документи по якості.

8. Технологія виміру і тестування якості.

9. Статистичні методи.

 

Ситуація 2. У процесі реалізації проекту, Ви, як проект-менеджер, повинні скласти звіт з робіт по якості керівнику відділу. Звіт складається з наступних розділів:

1. Планування інспекції.

2. Виміри.

3. Вихідна інспекція.

4. Заключна інспекція.

5. Відповідальність.

Розробіть бюджет проекту у розрізі витрат на забезпечення якості продукції проекту.

 

Тести для самоперевірки

 

1. До попереджувальних витрат, пов’язаних із забезпеченням якості, належать:

а) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний і інспекційний контроль;

б) витрати на відбракування, ремонт тощо;

в) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу тощо;

г) витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, необхідні заходи у відповідь.

Відповідь: а);б);в);г).

 

2. Роботи, пов’язані із забезпеченням якості проектів, базуються на застосуванні стандартів:

а) Міжнародної організації зі стандартизації;

б) Всеукраїнської організації зі стандартизації при КМУ;

в) Державного комітету управління якістю України;

г) Комітету по управлінню якістю СНД.

Відповідь: а);б);в);г).

 

3. Який із наступних перелічених елементів не належать до процесу управління якістю проектів:

а) основні положення, що передбачають узгодження інтересів замовника та команди проекту;

б) забезпечення якості;

в) контроль якості;

г) стратегічне планування.

Відповідь: а);б);в);г).

 

4. Основним положенням концепції системного управління якістю проектів є:

а) кожен учасник проекту причетний (у певних межах) до якості проекту загалом;

б) комплексне управління якістю проекту;

в) відповідальність за стан якості проекту несе лабораторія підприємства;

г) проект є цілісною системою, якою необхідно управляти.

Відповідь: а);б);в);г).

 

5. Для якої стадії проекту з метою організації контролю якості необхідний дозвіл пусконалагоджувальної організації та приймальної комісії:

а) доінвестиційної;

б) розробки проекту;

в) реалізації;

г) здачі об’єкта.

Відповідь: а);б);в);г).

 

6. Який з наступних перелічених елементів не висвітлюється в Програмі забезпечення якості проекту:

а) організаційна структура, у межах якої буде реалізовуватися дана програма;

б) розрахунок прибутку від проекту за умов дотримання всіх стандартів якості;

в) перелік практичних заходів для досягнення необхідних показників якості;

г) повноваження осіб, що забезпечують організацію виконання намічених програмою заходів.

Відповідь: а);б);в);г).

 

7. Види контролю якості за місцем у технологічному процесі класифікуються на:

а) візуальний та інструментальний;

б) вхідний, операційний та приймальний;

в) безперервний та вибірковий;

г) самоконтроль та контроль з боку працівників технічних служб.

Відповідь: а);б);в);г).

 

8. Найважливішою складовою контролю якості проекту є:

а) контроль розробки проектної документації;

б) технічна інспекція;

в) контроль графіку постачання устаткування, конструкцій і матеріалів;

г) реєстрація заходів забезпечення якості.

Відповідь: а);б);в);г).

 

9. Методичне керівництво за системою контролю якості в Україні здійснюють:

а) Держстандарт України;

б) Держбуд України;

в) Держнагляд України;

г) всі відповіді вірні.

Відповідь: а);б);в);г).

 

10. Технічну інспекцію на підприємстві здійснює:

а) директор;

б) майстер цеху безпосередньо у процесі виробництва;

в) інспектор постачальника;

г) відділ технічного контролю.

Відповідь: а);б);в);г).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.021 с.)