ТОП 10:

Порядок формування та обліку фінансових результатів операційної діяльностіРезультатом операційної виробничо-комерційної (господарської) діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.

На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, - це інвестиційна та фінансова діяльність, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями.

Поняття фінансових результатів:

Прибуток сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Збитки перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

· чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

· валовий прибуток (збиток);

· фінансові результати від операційної діяльності;

· фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

· фінансові результати від звичайної діяльності;

· фінансові результати від надзвичайної діяльності;

· чистий прибуток (збиток).

Облік фінансових результатів - прибутків і збитків - здійснюється на фінансово-результативному рахунку 79 "Фінансові результати". На цьому рахунку збираються всі витрати, доходи підприємства, які групують в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків. По кредиту цього рахунка відображають прибуток, а по дебету - збитки і втрати.

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

Аналітичний облік фінансових результатів від операційної діяльності ведеться за видами результатів та іншими напрямками, визначеними підприємством та зазначеними в наказі про облікову політику. Первинними документами обліку фінансових результатів від операційної діяльності є розрахунок бухгалтерії.

При складанні квартальних звітів порівнюються обороти по дебету та кредиту рахунку 79, і якщо кредитовий оборот по рахунку 79 буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року. Якщо дебетовий оборот по рахунку 79 більше кредитового обороту по рахунку 79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу.

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від основної діяльності (як правило, результат від реалізації), а також прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності.

Обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності є досить складним.

Для отримання показника прибутку або збитку від операційної діяльності Планом рахунків передбачено субрахунок 791 "Результат основної діяльності". У кінці звітного періоду рахунки 70, 71, 90, 92, 93 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності", за даними якого визначається прибуток (збиток) основної діяльності.

791 "Результат основної діяльності"  
Дебет   Кредит  
901 "Собівартість реалізованої готової   701 "Дохід від реалізації готової
продукції"   продукції"  
902 "Собівартість реалізованих товарів"   702 "Дохід від реалізації товарів"  
903 "Собівартість реалізованих робіт і   703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"  
послуг"   711 "Дохід від реалізації іноземної  
91 "Загальновиробничі витрати"   валюти"  
(нерозподілена частина)   712 "Дохід від реалізації інших оборотних  
92 "Адміністративні витрати"   активів"  
93 "Витрати на збут"   713 "Дохід від операційної оренди"  
941 "Витрати на дослідження і розробки"   714 "Дохід від операційної курсової  
942 "Собівартість реалізованої іноземної   різниці"  
валюти"   715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"  
943 "Собівартість реалізованих   716 "Відшкодування раніше списаних  
виробничих запасів"   активів"  
944 "Сумнівні та безнадійні борги"   717 "Дохід від списання раніше списаних  
945 "Втрати від операційної курсової   активів"  
різниці"   718 "Одержані гаранти та субсидії""  
946 "Втрати від знецінення запасів"   719 "Інші доходи від операційної  
947 "Нестачі і втрати .від псування   діяльності"  
цінностей"      
948 " Визнані штрафи, пені, неустойки"      
949 "Інші витрати операційної діяльності"      
704 "Вирахування з доходу"      

 

Рис. 1. Схема проводок, на підставі яких в обліку відображаються доходи та витрати підприємства, та визначається фінансовий результат

На зменшення валового доходу послідовно списують нараховані

податки, платежі, а саме:

а) суму податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Д-т 70 "Доходи від реалізації"

К-т 64 "Розрахунки за податками й платежами "

б) акцизний збір, якщо підприємства - платники акцизного збору відобразили суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Д-т 70 "Доходи від реалізації

К-т 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Інші суми, які потрібно віднести на зменшення валового доходу:

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати, надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображаються у статті "Інші вирахування з доходу".

Після виконання наведених записів на рахунку 791 "Результат основної діяльності" залишиться сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг).

Для визначення валового прибутку спершу потрібно визначити та відобразити в обліку собівартість проданої готової продукції, наданих послуг або проданих товарів, яка в обліку відображається проводкою:

Д-т рах. 90 "Собівартість реалізації",

К-т рах. 26 "Готова продукція".

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) складається з:

1) прямих матеріальних витрат;

2) Прямих витрат на оплату праці;

3) інших прямих витрат;

4) виробничих накладних витрат.

Інші витрати включаються до собівартості виробничих запасів, якщо вони мали характер доставки запасів до їх місця знаходження, приведення запасів у стан виробничої готовності.

Фінансовий результат - прибуток (збиток) від конкретного виду діяльності (виробничої, надання послуг або торгової) визначається як-алгебраїчна сума валового прибутку (збитку) інших операційних доходів, адміністративних витрат та витрат на збут відповідного виду діяльності та інших операційних витрат.

Для того, щоб визначити прибуток (збиток), від операційної діяльності потрібно до попереднього облікового процесу додати такі бухгалтерські проводки:

Д-т 791 "Результат основної діяльності" і списано на фінансовий результат основної К-т 91 «Виробничі витрати»

Д-т 791 "Результат основної діяльності" і списано на фінансовий результат основної К-т 92 "Адміністративні витрати"

Д-т 791 "Результат основної діяльності" - списано на фінансовий результат основної К-т 93 «Витрати на збут»

Після наведених вище записів на рахунку 791 "Результат основної діяльності" по конкретному виду діяльності буде визначено результат діяльності - прибуток або збиток.

Арифметичний підсумок показників рахунків відповідної діяльності (виробничої, надання послуг, торгової) дає можливість визначити загальний результат діяльності підприємства.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.006 с.)