ТОП 10:

Тема 9. Методи стратегічної діагностикиТоварна стратегія та її головні завдання. SWOT-аналіз, його загальний алгоритм та переваги. Матриця Бостонської консалтингової групи, її переваги та недоліки. Матриця Мак-Кінсі: переваги та недоліки. Комплексний показник конкурентного статусу підприємства та його оцінка. Конкурентний аналіз за Портером. PEST–аналіз. SPACE-аналіз як комплексний метод, призначений для оцінювання ситуації та вибору стратегій. Зміст стратегії зниження витрат. Стратегія диференціації. Сутність стратегії фокусування. Рівні нестабільності середовища підприємства.

 

 

Тема 10. Методи оперативної діагностики

Аналіз фінансового стану підприємства та його ціль. Показник cash-flow. Піраміда показників. Точка беззбитковості. Модель беззбитковості. Коефіцієнт виторгу. Точка закриття підприємства. Економічний зміст запасу фінансової міцності. Аналіз матеріальних потоків. Сутність АВС-аналізу. Аналіз інформаційних потоків та його мета. Ознаки інформаційного потоку. Бізнес-процес та його аналіз. Оцінка ризиків і керування ними. Метод аналогій.

 

 

Змістовий модуль 2. Контролінг інвестиційних проектів. Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу

Тема 11. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

Система моніторингу, оцінка й контроль інвестиційних проектів. Основні завдання контролінгу інвестицій. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Етапи створення системи контролінгу інвестицій.

 

 

Тема 12. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel

Цілі здійснення інвестиційних проектів: фінансові і нефінансові. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів. Окупність та період окупності капіталовкладень. Переваги й недоліки критерію окупності. Рентабельність капіталовкладень. Переваги й недоліки критерію рентабельності.

 

 

Тема 13. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків

Дисконтування, його визначення. Чиста наведена вартість. Внутрішня норма рентабельності. Індекс прибутковості. Ануїтет, переваги критерію ануїтету. Недоліки критеріїв дисконтування. Критерії дисконтування грошових потоків.

 

 

Тема 14. Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтування

Середньозважена вартість капіталу. Відсоток по позиковому капіталу. Фактори, які обумовлюють розмір ефективної ставки відсотка. Ставка по безпечних вкладеннях. Ставка по безпечних вкладеннях з виправленням на ризик. Комбінація ставки з виправленням на ризик і вартості боргу. Основні переваги скоригованої наведеної вартості. Альтернативна вартість грошей.

 

 

Тема 15. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу

Основні постулати класичного (раціонального) підходу. Постулати принципу обмеженої раціональності. Постулати принципу ефективного керування. Соціологічний і психологічний підходи. Корпоративна культура та її роль у прийнятті рішень. Фактори, що визначають прийняття управлінських рішень.

 

 

Тема 16. Критерії прийняття управлінських рішень

Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття рішень про обсяг і структуру випуску продукції. Критерії прийняття рішень “Робити чи купувати”. Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої межі ціни продукції. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні. Критерії прийняття рішень у керуванні матеріальними потоками на підприємстві. Ухвалення рішення при наявності обмежень.

 

 

Список рекомендованої літератури

ОСНОВНА

1. Господарський кодекс України – введений в дію 01.01.2004 р. К.: Парламентське видивництво, 2004.

2. Антонюк Ю. Аналіз і прогнозування стану зовнішнього середовища підприємства // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 3-4. – С. 27-37.

3. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посібник для вузів / П.Й. Атамас – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

4. Ареф’єва О.В., Дякон Л.Л. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – C. 165-171.

5. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. К.: ЦУЛ, 2004 – 400 с.

6. Гудзь П. Інститут контролінгу в системі управління підприємством/ Петро Гудзь // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – C. 154-156.

7. Добровольська О.В. Контролінг як засіб створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві // Ефективна економіка. – 2010. – № 2.

8. Контролінг – від теорії до реалізації на практиці: Монографія/ Вікторія Прохорова, Лариса Мартюшева, Наталія Петрусевич, Юлія Прохорова,; М-во освіти і науки України, Харків. нац. економічний ун-т. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 198 с.

9. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційних систем підприємства: Монографія / О.В. Оліфіров. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган Барановського, 2003. – 325 с.

10. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. / В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –112 с.

11. Попченко Е. Л., Ермаков Н. Б. Бизнес-контроллинг. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 288 с.

12. Пушкар М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія/ Михайло Пушкар, Роман Пушкар,; М-во освіти і науки України, Терноп. академія народ. господ. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.

13. Терещенко О. О. Поняття “контролінгу” та “управлінський облік” у теорії і практиці // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С.137-145.

14. Ткаченко А.М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством: монографія / А.М. Ткаченко – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2006. – 194 с.

15. Шепітко Г. Контролінг: Посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання/ Галина Шепітко; Європейський університет. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – 136 с.

16. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

17. Яковлєв Ю. Контролінг на базі інформаційних технологій: Навчальний посібник/ Юрій Яковлєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.

 

ДОДАТКОВА

18. Гулін Д.В., Максименко О. П. Система контролінгу на промисловому підприємстві // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 4. – С. 20-24.

19. Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Ананькина Е.А., Данилочкин СВ., Данилочкина Н.Г. и др. – М: ЮНИТИ-ДАНА. – 2003. – С. 6.

20. Жигулин А. А. Синергия методов управления компанией // Прометей, 2006. – № 3 (21). – С. 180-184.

21. Карминский А.М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

22. Килимнюк В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства // Економіст. – 2004. – № 1. – С.47-50.

23. Корецький М.Х. Стратегічне управління: Навчальний посібник. / М.Х. Корецький, А.О. Дєгтяр, О.І.Дацій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

24. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 301 с.

25. Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – C. 136-148.

26. Петренко С. Н. Контроллинг: Учебное пособие: Навчальне видання. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2003. – 328 c.

27. Смирнов С.А. Контроллинг: учебно-практическое пособие / С.А. Смирнов – М.: ООО “Алана”, 2002. – 264 с.

28. Стефанок І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки //Фінанси України. – 2006. – № 5. – С.149-156.

29. Стефанюк І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу //Фінанси України. – 2005. – № 2. – С.146-153.

30. Травянко О. Система контролінгу в управлінні підприємством //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 3. – C. 307-311.

31. Цигилик І.І. Контролінг: Навчальний посібник у схемах і таблицях/ І. І. Цигилик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 74 с.

32. Цигилик І.І. Стратегія і контролінг в системі внутрішнього економічного механізму підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 11. – C. 11-14.

33. Цигилик І.І. Контролінг. Сутність і основи формування та функціонування на підприємствах України // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 4. – C. 13-16.

34. Цигилик І.І. Контролінг в системі управління // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – C. 117–123.

35. Чухліб О.А. Управлінські рішення щодо витрат у собівартості продукції //Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 129.

36. Шенаев И. В. Система контроллинга в деятельности коммерческого банка // Банковские услуги. – 2006. – № 11. – C. 21-30.

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

37. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної ради України.

38. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

39. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України.

40. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

41. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

42. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень.

43. www.factoring.com.ua – офіційний сайт Української фінансової групи.

44. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин.

45. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

46. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет.

47. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

48. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

49. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека.

50. www.library.if.ua – Національна бібліотека наукових видань

51. www.dev.lac.lviv.ua/lib – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії.

52. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича.

53. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету.

54. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека.

55. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника.

56. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького.

57. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека.

Плани семінарських занятьПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.012 с.)