ТОП 10:

Структура релейно-контакторних систем керування 

За функціональним призначенням РКСК складаються з двох складових: керуючої К, яка формує алгоритми керування, і виконав-чої В, яка здійснює безпосередній виплив на двигун-контактори (рис.7.1).

Керуючу частину, зазвичай, поділяють на дві складові: одну, що формує загальні команди на рух механізму згідно технологічному режиму його роботи (верхній рівень керування), і другу, яка формує необхідну якість руху (нижній рівень керування). Функціо нально розділені частини і конструктивно можуть бути як відокремленими, так і об’єднані у виді одного керуючого пристрою, наприклад, одної панелі керування.

В різних установках РКСК виконує різні технологічні задачі – переміщення вантажів, води, повітря, повороти засувок тощо. Але виконання різних технологічних операцій зводитись до виконання певних типових функцій.

 

 

Рис.7.2. Загальна функціональна схема РКСК

У виконанні кожної такої функції приймає участь не вся РКСК, а тільки її частина – типовий вузол. Отже, функціональну схему РКСК можна представити у виді набору вузлів, які забезпечують заданий технологічний процес (рис.7.2).

Крім вказаних на рис.7.2 вузлів до складу РКСК можуть входити і додаткові вузли згідно з технологічним процесом, наприклад, вузол вибору швидкості, вузол формування циклу роботи механізму тощо.

 

Принципові схеми РКСК

 

Повну інформацію про систему керування дає принципова схе-ма, на якій наводяться всі елементи системи керування, зображені згідно зі стандартом, а також електричні з’єднання (рис.7.3).

 

 

Рис.7.3. Принципова схема РКСК асинхронним двигуном

 

Ця схема забезпечує пуск двигуна і його роботу в тривалому ре-жимі. Вона містить магнітний пускач з двома вмонтованими тепловими реле і . Схема забезпечує прямий пуск двигу-на, захист від коротких замикань (вимикач і запобіжник ), перевантаження (теплові реле і ) і обриву фаз (пристрій контролю обриву фаз ПКОФ). Для механізмів піднімання схема доукомплектовується механічним гальмом .

Алгоритм роботи схеми представляють як словесно, так і форма-лізовано-символічним, аналітичним і графічним способами.

Словесний опис роботи РКСК пуском і зупинкою асинхронного двигуна (рис.7.3) буде таким: „Натисканням кнопки подається напруга на котушку магнітного пускача , він спрацьовує і свої-ми силовими контактами приєднує обмотку статора до мережі живлення, а блок-контактом шунтує кнопку . Відбуваєть-ся пуск двигуна. При натисканні кнопки , або спрацювання теп-лових реле , чи , або пристрою контролю обриву однієї із фаз (ПКОФ) розмикається коло котушки магнітного пускача, він розмикає свої контакти, які відмикають обмотку статора від мережі.

Двигун зупиняється.

Символічний метод передбачає використання символів, які ві-дображають відповідний вплив на апаратуру. Наприклад, якщо поз-начити горизонтальною стрілкою вплив одного апарата на дру-гий, а вертикальними стрілками і відповідно включення і вик-лючення апарата, то опис РКСК пуском і зупинкою асинхронного двигуна буде компактним:

 

 

Із наведених алгоритмів слідує, що сигналом на пуск двигуна є натискання кнопки , а на зупинку – натискання кнопки або розмикання контактів , чи ПКОФ.

Найбільше простим і компактним описом роботи складних і си-льно розгладжених РКСК є аналітичний метод, який складається із структурних формул булевої алгебри логіки з використанням опера-цій кон’юнкції, диз’юнкції і інверсії (логічні операції , і ). Маючи систему формул, можна її мінімізувати – тобто визна-чити найменшу кількість апаратури.

Позначивши логічні вхідні незалежні змінні через , внутрішні змінні через і вихідні змінні через , формула пуску асинхрон-ного двигуна матиме вид:

 

(7.1)

 

В (7.1) функція є результатом операцій логічного множення (операція ) і складання (операція ). Риска над зміною озна-чає логічне заперечення (операція ).

Графічний спосіб опису роботи РКСК базується на складанні циклограми, яка представляє собою графічне зображення послідов-ності станів РКСК на цикловому інтервалі часу її функціонування. Циклограми використовують лише для опису циклічної роботи ро-бочих органів, наприклад, пуск, рух зі сталою швидкістю, гальмува-ння, зупинка і пауза.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Виконання яких операцій забезпечують релейно-контакторні системи керування?

2. Перерахуйте основні характеристики релейно-контакторної апаратури.

3. З яких частин складається релейно-контакторна система керу-вання?

4. З яких типових вузлів складаються релейно-контакторні систе-ми керування?

5. Які існують методи опису роботи релейно-контакторних сис-тем керування?

6. У чому суть символічного методу опису роботи релейно-кон-такторних систем керування?

7. У чому суть аналітичного методу опису роботи релейно-кон-такторних систем керування?

8. У чому суть графічного способу опису роботи релейно-контак-торних систем керування?

9. Які переваги релейно-контакторних систем керування?

10. Які недоліки релейно-контакторних систем керування?

Розділ 8

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.006 с.)