ТОП 10:

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності».Номер варіанту роботи студенти вибирають використовуючи запропоновану нижче таблицю.

 

Перша буква прізвища   Остання цифра залікової книжки А-К Л-Т У-Я

 

ВАРІАНТ № 1

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Інновації як об'єкт державної політики.

2. Сутність інновацій і сфери інноваційної діяльності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Головною метою державної інноваційної політики с:

а) створення соціально-економічних. організаційних та правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни.

б) визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку.

в) забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вироб­ництва й реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.

2.За умови заданого ризику, індекс прибутковості — це:

а) очікуваний рівень прибутковості;

б) той граничний рівень прибутковості, нижче якого інвестори не відхиляють проект;

в) рівень прибутковості, що дорівнює безризиковій ставці;

г) рівень прибутковості, що дорівнює чистому приведеному доходу проекту;

ґ) ніщо з переліченого.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Поясніть, у чому полягає практичне значення сутності процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для проведення обґрунтувань економічної політики уряду?

 

ВАРІАНТ № 2

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

2. Основні етапи й фази (стадії) інноваційного процесу.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.До непрямих методів підтримки інноваційного підприємництва відносять:

а) моральна підтримка через вручення новаторам державних нагород;

б) організація мережі консалтингових центрів;

в) пільгове оподаткування прибутку.

2.Якщо індекс рентабельності інновацій дорівнює одиниці, то інтегральний ефект:

а) менший 0;

б) дорівнює 0;

в) більший 0.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Коротко визначіть сфери застосування державного впливу на інноваційний процес.

 

ВАРІАНТ № 3

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.

2. Життєвий цикл інновацій у сфері виробництва.Поняття інтелектуальної власності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Галузь промисловості визнається традиційною, якщо питома вага витрат на НДДКР становить:

а) 1—5 %;

б) 5—7 %;

в) 7—15 %.

2.Інноваційний проект є економічно ефективним, якщо індекс рентабельності інновацій:

а) дорівнює 0;

б) більший 0, але менший 1;

в) дорівнює 1;

г) більший 1.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

У паспорті нового товару зазначено: «Гарантія на три роки». Що це означає в Японії та в Україні?

ВАРІАНТ № 4

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Види об'єктів промислової власності.

2. Життєвий цикл технології.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Адміністративно-відомча форма підтримки нововведень знаходить відображення в таких заходах:

а) пряме фінансування нововведень на основі чинного законодавства;

б) фінансування через державні цільові програми підтримки нововведень;

в) фінансування через недержавні фонди підтримки нововведень.

2.Недоотримана вигода від інноваційного проекту — це:

а) шкода навколишньому середовищу;

б) утрати;

в) вигоди мінус утрати;

г) вигода «з проектом» мінус утрати «без проекту»;

ґ) ніщо з переліченого.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Назвіть мікроекономічні причини необхідності державної підтримки інноваційної діяльності.

 

ВАРІАНТ № 5

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Патенти. Ліцензування і юридичний порядок передачі технології.

2. Сутність попиту на інновації: методи його визначення.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Обмеженість ринкових механізмів у створенні та поширенні інновацій визначається такими чинниками:

а) нестача коштів у суб’єктів господарювання для здійснення масштабних інновацій;

б) наявність дублювання витрат при ізольованому здійсненні інновацій;

в) неможливість комерціалізації фундаментальних досліджень;

г) страхування інноваційних ризиків.

2.Оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації інноваційного проекту, потребує:

а) оцінити населення з погляду демографічних, соціальних особливостей, умов проживання;

б) оцінити населення з погляду зайнятості, відпочинку і визначити міру впливу проекту на ці параметри;

в) оцінити умови поліпшення рівня життя;

г) оцінити ступінь впливу проекту на умови проживання, зай­нятості і відпочинку населення;

ґ) спрогнозувати зміну соціокультурних параметрів населення.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Визначіть характерні риси сучасної податкової політики щодо інноваторів. Доповідь побудуйте так, щоб ці риси можна було поділити на ті, що сприяють інноваційній діяльності, та ті, що перешкоджають їй.

ВАРІАНТ № 6

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Внутрішнє регулювання й стимулювання інноваційної діяльності.

2. Сутність і критерії нових товарів.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.До прямих методів підтримки інноваційної діяльності відносять:

а) фінансування НДДКР із державного бюджету;

б) створення законодавчих норм для інноваційного підприємництва;

в) підготовка менеджерів для управління інноваційними проектами;

г) «податкові канікули» для інноваційного підприємства;

д) організація експертизи інноваційних проектів.

2.Соціальні наслідки інноваційних проектів оцінюються:

а) бенефіціаторами проекту;

б) учасниками проекту;

в) населенням країни;

г) аналітиками, що готують проект;

ґ) усі попередні відповіді правильні.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Які законодавчі акти регулюють інноваційну діяльність?

 

ВАРІАНТ № 7

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Основні принципи оцінки ефективності інноваційної діяльності.

2. Внутрішні фактори попиту на інновації

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Які з перелічених країн в інноваційному розвитку орієнтовані на поширення нововведень через створення сприятливого науково-технічного середовища?

а) Франція;

б) Німеччина;

в) США;

г) Швейцарія;

д) Швеція.

2.Економічна придатність інноваційного проекту означає:

а) можливість підвищення якості життя населення;

б) розмір чистого економічного прибутку проекту;

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного розвитку;

г) найпривабливіший із погляду економічних вигод проект;

ґ) вирішення екологічних проблем.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Чому витрати на наукові дослідження та розробки рівнозначні інвестиціям в основний капітал? Як ви вважаєте, чи відіграють винаходи і нововведення в економічному зростанні сьогодні таку ж важливу роль, як раніше?

 

ВАРІАНТ № 8

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

2. Зовнішні фактори попиту на інновації.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.На якому з етапів розвитку системи державного регулювання інноваційної діяльності з’явилось поняття інноваційної політики?

а) на першому етапі (середина 40-х — кінець 60-х років);

б) на другому етапі (70-ті — початок 80-х років);

в) на третьому етапі (з 80-х — до кінця 90-х років).

2.До побічних ефектів інноваційного проекту не належать:

а) збільшення обсягів попиту на ресурси, необхідні для реалізації проекту;

б) розвиток соціальної інфраструктури в регіоні реалізації проекту;

в) зміна в структурі сімей;

г) забруднення водяного і повітряного басейнів;

ґ) зростання рівня зайнятості.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Які розділи інвестиційного бізнес-плану необхідно вважати основними? Яка логіка побудови цих розділів?

ВАРІАНТ № 9

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності.

2. Інновації як об'єкт державної політики.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Японія належить до країн, які в науково-інноваційному розвитку орієнтуються:

а) на лідерство в наукових дослідженнях, реалізацію великомасштаб­них цільових проектів;

б) на поширення нововведень шляхом створення сприятливого науково-інноваційного середовища;

в) на розвиток інноваційної інфраструктури, що забезпечує сприйнятливість до успішної реалізації нововведень.

2.За яким критерієм показники ефекту інноваційної діяльності поділяються на локальні та загальнодержавні:

а) за місцем одержання;

б) за метою визначення;

в) за ступенем збільшення;

г) за часом урахування результатів і витрат.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Розкрийте сутність і специфіку лізингу в управлінні інноваціями.

 

ВАРІАНТ № 10

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Види попиту на інновації.

2. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Мотивацію можна визначити як:

а) процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей та цілей організації;

б) сукупність рушійних сил, що спонукають усіх учасників інноваційного процесу і кожного окремо до активної діяльності;

в) сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, котрі спонукають людину до активної діяльності та спрямовують її на досягнення конкретних цілей;

г) усі відповіді правильні.

2.За яким критерієм показники ефекту інноваційної діяльнос­ті поділяються на абсолютні та порівняльні:

а) за місцем одержання;

б) за метою визначення;

в) за ступенем збільшення;

г) за часом урахування результатів і витрат.

Завдання3.Дайте відповідь на питання:

Чому, знаючи, що комп’ютери та інші машини бувають ненадійні, люди продовжують ними користуватися?

 

ВАРІАНТ № 11

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.

2. Порядок ціноутворення на інновації.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Стимулювання (стимул) — це:

а) засіб, за допомогою якого здійснюється мотивація;

б) процес, у ході якого використовуються різноманітні методи впли­ву на поведінку і ставлення працівника до своєї діяльності, активізуючи до дії його позитивні функціональні і якісні властивості;

в) підвищення розміру заробітної плати;

г) оплата членства в науковому товаристві.

2.За яким критерієм показники ефекту інноваційної діяльнос­ті поділяються на одноразові та мультиплікаційні:

а) за місцем одержання;

б) за метою визначення;

в) за ступенем збільшення;

г) за часом урахування результатів і витрат.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Назвіть джерела фінансування інноваційних проектів і дайте їхнє обґрунтування.

 

ВАРІАНТ № 12

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Фактори ціноутворення на інноваційний продукт і технологію.

2. Поняття інтелектуальної власності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.До методів прямого стимулювання відносяться:

а) пенсійне забезпечення;

б) оплата проїзду на наукові конференції;

в) пільги;

г) винагороди;

д) заробітна плата.

2.Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують чинник часу:

а) норма прибутку;

б) період окупності;

в) індекс рентабельності;

г) внутрішня норма дохідності.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Як розраховується термін окупності капітальних укладень у будівництво відповідно до інноваційного проекту?

ВАРІАНТ № 13

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Види об'єктів промислової власності.

2. Методики визначення ціни на новий виріб.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

4. Засобами захисту інтелектуальної власності є:

а) патент;

б) торгова марка;

в) авторське право;

г) авторське посвідчення;

д) промисловий дизайн.

Державна інноваційна політика — це:

а) сукупність науково-технічних, виробничих, фінансово-збу­тових та інших заходів, пов’язаних з виробництвом та просуванням на ринок нової продукції;

б) політика, яка пов’язана з вибором пріоритетів у науці та техніці;

в) регулювання інноваційної діяльності на рівні держави.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Назвіть методи портфельного аналізу при виборі інноваційної стратегії.

 

ВАРІАНТ № 14

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Принципи визначення ціни на нову продукцію.

2. Патенти. Ліцензування і юридичний порядок передачі технології.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Інноваційна культура на підприємстві формується під впливом:

а) особистості керівника;

б) правильного підбору кадрів;

в) зовнішнього середовища;

г) свободи творчості;

д) системи цінностей організації.

2. До стимулюючих чинників інноваційної діяльності відносять:

а) розвиток товарно-грошових відносин;

б) конкуренцію на ринку;

в) безробіття.

Завдання3.Дайте відповідь на питання:

Чим визначається система стратегічних цілей інноваційного підприємства? Прокоментуйте на прикладі конкретного підприємства.

ВАРІАНТ № 15

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Внутрішнє регулювання й стимулювання інноваційної діяльності.

2. Обґрунтування ціни на новий виріб (калькуляція).

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

 

1.Сприятливими умовами для творчості в групі є:

а) неформальне спілкування новаторів під час роботи;

б) розподіл відповідальності за результати роботи;

в) індивідуальні нагороди;

г) спільні цілі;

д) видача премій за ефективні раціоналізаторські пропозиції.

2.Державна інноваційна політика «технологічного поштовху» пов’язана з:

а) використанням ринкового механізму розподілення ресурсів і вибору напрямів розвитку науки та техніки;

б) участю держави у визначенні пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки;

в) соціальним регулюванням наслідків науково-технічного прогресу.

Завдання3.Дайте відповідь на питання:

Який технологічний принцип використовується в процесі адаптації до зміни організаційно-технічних умов, пов’язаних з переходом на випуск інноваційної продукції? Чи можлива така адаптація?

ВАРІАНТ № 16

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Сутність інноваційної політики підприємства.

2. Основні принципи оцінки ефективності інноваційної діяльності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.У якій з наведених ситуацій є ознаки роботи творчої команди (бригади):

а) члени команди усвідомлюють спільні цілі;

б) кожен член команди відповідає за все;

в) у команді не виникає конфліктів і розбіжностей;

г) автономне самоуправління;

д) члени команди підтримують зусилля один одного;

е) члени команди демонструють відповідальність і творчий ентузіазм.

2. До інструментів державної підтримки інноваційної діяльності не належать:

а) науково-технічна експертиза;

б) державне замовлення;

в) патентно-ліцензійна діяльність;

г) лізинг.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

У порівняльній характеристиці інноваційних підприємств сказано, що підприємство «А» за своїми показниками одне з перших, а підприємство «Б» — монополіст. Яке підприємство має вищі показники?

ВАРІАНТ № 17

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

2. Методи й прийоми пошуку інноваційних ідей.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. У країнах, де створені сприятливі умови для масової творчості, основними принципами організації винахідництва є:

а) підвищення рівня освіти;

б) розвиток патентної системи;

в) креативність фірм;

г) зростання заробітної плати;

д) правовий захист інтелектуальної власності;

е) організація праці та гнучкі режими роботи на підприємствах;

ж) державна політика, що спрямована на розвиток новаторства;

з) програми з розвитку технічної творчості молоді;

и) церемонія нагородження новаторів.

2.Державна інноваційна політика ринкової орієнтації пов’я­зана з:

а) використанням ринкового механізму розподілення ресурсів і вибору напрямів розвитку науки та техніки;

б) участю держави у визначенні пріоритетних напрямків розвитку науки та техніки;

в) соціальним регулюванням наслідків науково-технічного прогресу.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Розкрийте економічну сутність подій: німецький концерн при­дбав в одній з країн, що розвиваються, ділянку землі і будує там комбінат з видобутку і збагачення марганцевої руди.

ВАРІАНТ № 18

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності.

2. Види інноваційних стратегій підприємства.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.До стимулюючих чинників інноваційної діяльності відносять:

а) розвиток товарно-грошових відносин;

б) конкуренцію на ринку;

в) безробіття.

2.Національним органом, що здійснює і координує роботу із сертифікації продукції в Україні, є:

а) Державний комітет України з питань стандартизації, метрології і сертифікації;

б) Державна комісія при Уряді України з питань стандартизації, метрології і сертифікації;

в) Державна палата з питань сертифікації і стандартизації України;

г) Антимонопольний комітет України;

ґ) правильні відповіді «а» і «б».

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Конкуренція. Ні одна інша риса ринкової економіки не викликає стільки похвали. Чому?

ВАРІАНТ № 19

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Техніко-технологічна база підприємства: сутність і оцінка.

2. Інновації як об'єкт державної політики.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. До інструментів державної підтримки інноваційної діяльності не належать:

а) науково-технічна експертиза;

б) державне замовлення;

в) патентно-ліцензійна діяльність;

г) лізинг.

2.Сертифікат продукції — це документ, що:

а) необхідний лише для захисту права власності на продукцію;

б) дозволяє купувати продукцію;

в) свідчить про рівень якості продукції;

г) пред’являється покупцю під час продажу продукту;

ґ) передбачає реалізацію на біржі через визначений час за визначеною ціною.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

За американською статистикою, лише 5 з 10 нових компаній успішно проходять весь цикл і демонструють реальні результати. Інші 5 зазнають краху.

Що лежить в основі успішного здійснення процесу створення нового бізнесу?

ВАРІАНТ № 20

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

2. Необхідність відновлення асортиментів.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Державна інноваційна політика ринкової орієнтації пов’я­зана з:

а) використанням ринкового механізму розподілення ресурсів і вибору напрямів розвитку науки та техніки;

б) участю держави у визначенні пріоритетних напрямків розвитку науки та техніки;

в) соціальним регулюванням наслідків науково-технічного прогресу.

2.До загальних умов, що включаються в основну частину договору з приводу інноваційного продукту, належать такі положення:

а) предмет договору і кількість продукту;

б) відповідальність сторін;

в) назва договору;

г) форс-мажорні обставини;

ґ) підписи сторін (партнерів).

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Менеджмент має два головні напрями — маркетинг і інновації. Дайте відповідь на такі питання:

а) Який напрям у діяльності комерційної інноваційної фірми ви вважаєте найважливішим і чому?

б) З яких елементів стосовно до сучасних українських умов складається: система маркетингу інноваційної фірми; система її інновацій?

ВАРІАНТ № 21

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.

2. Шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Мотивацією винаходів і нововведень найчастіше є:

а) людська цікавість;

б) бажання заробити більше грошей і просунутися в суспільстві;

в) бажання краще й ефективніше виконати роботу;

г) усе попереднє;

д) нічого з попереднього.

2.Правове регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права, а саме:

а) договірне право;

б) цивільне право;

в) господарське право;

г) адміністративне право;

ґ) міжнародне право.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Назвіть показники технічного рівня інтелектуального продукту.

ВАРІАНТ № 22

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Поняття інтелектуальної власності.

2. Мета й завдання системи фінансування інноваційної діяльності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Метою комплексного аналізу інноваційної діяльності фірми є:

а) внутрішній аналіз і порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів фірми.

б) аналіз сильних і слабких сторін діяльності фірми.

в) обґрунтування найбільш ефективних напрямів інноваційної діяльності, інноваційних програм і проектів.

г) маркетинговий аналіз ринку.

д) забезпечення координації системи бюджетів на підприємстві.

2.Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єк­тами промислової власності:

а) товарні знаки і знаки обслуговування;

б) раціоналізаторські пропозиції;

в) винаходи;

г) корисні моделі;

ґ) промислові зразки.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Яка головна відмінність науки від лженауки, наприклад, астрономії від астрології?

ВАРІАНТ № 23

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Види об'єктів промислової власності.

2. Умови заміни встаткування (обладнання).

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Виділити принципи оцінки ефективності інноваційних проектів:

а) незмінність вартості грошей у певному проміжку часу.

б) порівняння грошового попиту, що формується в процесі реа­лізації проекту, з вихідною інвестицією.

в) приведення значень інвестованого капіталу і грошових потоків до умов сьогодення.

г) дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків здійснюється за ставками, середніми по ринку капіталів.

д) дисконтування капітальних вкладень і грошових коштів здійс­нюється за ставками, що дорівнюють вартості капіталу проекту.

е) проект приймається, якщо інвестиції покриваються грошови­ми потоками.

2.Об’єктом винаходу може бути:

а) продукт (устрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітини, рослини чи тварини);

б) конструктивне використання устрою;

в) художнє виконання конкретної форми виробу;

г) організаційне рішення;

ґ) усі відповіді правильні.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Постійні нововведення в різноманітних сферах управління є основою процвітання будь-якої компанії. Водночас менеджеру часто доводиться стикатися з опором перемінам.

Які, на вашу думку, дії може започаткувати менеджер, щоб перебороти таку протидію інноваціям? Яку інноваційну програму ви запропонуєте, якщо вас призначать інноваційним менеджером?

 

ВАРІАНТ № 24

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Патенти. Ліцензування і юридичний порядок передачі технології.

2. Види (джерела) фінансування інноваційних процесів.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Мультиплікативний економічний ефект від продуктових інновацій виробничого призначення виявляється у:

а) зменшенні поточних інноваційних витрат

б) збільшенні фінансової стійкості.

в) підвищенні продуктивності праці.

г) зменшенні капітальних інноваційних витрат.

д) накопичуванні додаткового прибутку від використання інно­вацій у виробництві.

2.Винаходом може бути технічне рішення, що має:

а) істотну новизну і практичну корисність;

б) істотну новизну, певну технічну ознаку і практичну корисність;

в) винахідницький рівень і є новим;

г) новизну, оригінальність і є промислово придатним;

ґ) оригінальність, визначену технічну ознаку і дає позитивний ефект.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Один досвідчений менеджер рекомендував доручати вирішення найскладнішого завдання найледачішому співробітнику. Чим ви це можете пояснити?

ВАРІАНТ № 25

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

 

1. Внутрішнє регулювання й стимулювання інноваційної діяльності.

2. Форми відновлення техніко-технологічної бази підприємства.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Які з наведених принципів належать до принципів оцінки довготермінових інноваційних проектів:

а) принцип централізації.

б) моделювання потоків продукції, ресурсів, грошових коштів на всіх етапах життєвого циклу.

в) принцип ефективного використання.

г) принцип декомпозиції.

д) принцип корисності.

2. Об’єктом корисної моделі може бути:

а) продукт (устрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин);

б) засіб і процеси;

в) конструктивне використання устрою;

г) винахід;

ґ) промисловий зразок.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

У чому полягає прогресивність технологічного способу вироб­ництва?

ВАРІАНТ № 26

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Сутність ризикованого фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу.

2. Основні принципи оцінки ефективності інноваційної діяльності.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Виділити вірні за змістом твердження стосовно чистої приведеної вартості:

а) NPV - сума приведених вартостей усіх пов'язаних з проектом доходів і витрат:

б) NPV - це алгебраїчна сума дисконтованих вхідних і вихідних грошових потоків.

в) NPV - це мінімальна сума, яку можна сплатити інвестору за використання капіталу без погіршення фінансового стану підприємства.

г) NPV - це максимальна сума, яку можна сплатити інвестору за використання капіталу- без погіршення фінансового стану підприємства.

2.Художнє виконання конкретної форми виробу визнається промисловим зразком, якщо воно є:

а) новим і придатним до промислового виготовлення;

б) промислово придатним і таким, що має винахідницький рівень;

в) новим, оригінальним і придатним до промислового виготовлення;

г) істотно новим;

ґ) придатним до промислового виготовлення з позитивним ефектом.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Що є найбільш загальним критерієм економічного прогресу?

 

ВАРІАНТ № 27

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

2. Лізингове фінансування інноваційних програм.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1 Назвати переваги NPV- методу оцінки інвестиційних проектів:

а) він орієнтований на досягнення головної мети фінансового менеджменту - забезпечити абсолютне збільшення доходів.

б) надає можливість робити вибір між проектами з однаковими npv. але різними інвестиціями.

в) прямо характеризує запас міцності інвестиційного процесу.

2.Товарний знак фірми має бути:

а) оригінальним, зареєстрованим і мати зображення, загальновживані для позначення товарів визначеного виду;

б) оригінальним і мати правовий захист;

в) індивідуальним, що впізнається, привабливим для споживачів і мати правовий захист;

г) оригінальним, що впізнається, і привабливим для споживача;

ґ) привабливим для споживача.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Чому наука й інформація не відтискують людину на задній план у системі продуктивних сил?

ВАРІАНТ № 28

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності.

2. Ризики при фінансуванні інновацій. Методи зниження ризиків при фінансуванні інновацій на підприємстві.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1. Основними бізнес-процесами оцінки ефективності інноваційної діяльності фірми є:

а) процес мотивації.

б) процес ініціації, планування, реалізації

в) процес визначення майбутньої вартості грошових потоків.

г) розробка критеріїв, системи показників і управління на базі критеріїв.

д) процес дисконтування грошових потоків.

2.Раціоналізаторська пропозиція — це:

а) технічне рішення, що є новим і корисним для підприємства або установи, яким воно надано;

б) істотно нове технічне рішення, придатне для промислового виготовлення на підприємстві;

в) оригінальне і придатне для промислового виготовлення технічне рішення;

г) конкретне рішення технічного завдання, що є істотно новим і промислово придатним;

ґ) розв’язання загального технічного завдання.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Хто передбачав неминучість виникнення інформаційного суспільства?

ВАРІАНТ № 29

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Інновації як об'єкт державної політики.

2. Фактори ціноутворення на інноваційний продукт і технологію.

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Для одержання позитивних результатів під час проведення розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним:

а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків;

б) урахування масштабу проекту;

в) вибір моменту для дисконтування;

г) установлення обсягу витрат і вигод проекту;

ґ) визначення складності проекту.

2.Які об’єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту:

а) товарні знаки і знаки обслуговування;

б) раціоналізаторська пропозиція;

в) винахід;

г) корисна модель;

ґ) промисловий зразок.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Поясніть відмінності між індустріальним та інформаційним суспільствами.

ВАРІАНТ № 30

Завдання 1.Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

2. Внутрішні фактори попиту на інновації

Завдання 2.Обрати вірний варіант відповіді з запропонованих:

1.Проекти затверджуються лише тоді, коли чиста поточна вартість:

а) менша нуля;

б) більша нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці.

2.Патент — це:

а) документ, що дає суб’єкту підприємницької діяльності право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;

б) виключне право на використання зазначеного в патенті технічного рішення;

в) документ, виданий державним органом, що дає суб’єкту підприємницької діяльності виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;

г) документ, виданий державним органом, що дає особі або організації право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;

ґ) документ, що закріплює юридичні права на використання технічного рішення.

Завдання 3.Дайте відповідь на питання:

Поясніть, у чому полягає практичне значення сутності процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для проведення обґрунтувань економічної політики уряду?

 

Питання до заліку з дисципліни

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

 

1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Завдання фінансової роботи.

2. Основні етапи фінансової діяльності, їх характеристика.

3. Особливості фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

4. Особливості фінансової діяльності будівельних підприємств.

5. Особливості фінансової діяльності торгівельних підприємств.

6. Особливості фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства.

7. Особливості фінансової діяльності підприємств транспорту .

8. Внутрішні та зовнішні джерела формування власного капіталу. Рух власного капіталу на підприємстві.

9. Кредитування підприємств. Необхідність, сутність кредиту. Організація обліку.

10. Сутність фінансових інвестицій («портфельних інвестицій»).

11. Види цінних паперів. Їх характеристика.

12. Дивідендна політика підприємства. Сутність дивідендів.

13. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. Види реорганізації та показники її ефективності.

14. Сутність і види спільної діяльності . Спільна діяльність (СД ). Організація обліку СД.

15. Формування статутного фонду підприємств різної організаційно-правової форми та форми власності.

16. Позики ( займи). Їх сутність.

17. Особливості організації обліку дивідендів.

18. Сутність фінансової діяльності. Основні завдання фінансової роботи.

19. Акціонерні товариства. Нарахування дивідендів на акції.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.073 с.)