ТОП 10:

Засади організації податкової системи України.Податок на додану вартість.

3. Акцизний збір і мито.

4. Податок на прибуток підприємств.

Фіксований сільськогосподарський податок

Податок з доходів фізичних осіб.

7. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

Плата за землю.

Плата за ресурси та послуги.

Збори до фондів державного соціального страхування

Інші податки.

Розвиток податкової системи України.

 

 

Теми контрольних робіт з дисципліни “Проектний аналіз”

 

Варіант № 1

1. Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті.

2. Види проектів. Основні класифікаційні особливості, їх взаємозалежність.

3. Фінансовий аналіз, його мета та завдання.

Варіант № 2

1. Мета і завдання інвестиційного менеджменту.

2. Поняття життєвого циклу товару. Фази проектного циклу. Стадії і етапи.

Варіант № 3

1. Етапи формування інвестиційної стратегії.

2. Маркетинговий аналіз, його мета і завдання.

3. Специфіка визначення витраті результатів, їх кількісна оцінка в фінансовому і економічному аналізі.

Варіант № 4

1. Етапи формування інвестиційної стратегії.

2. Поняття і класифікація інвестиційних ризиків.

3. Організаційні структури в управлінні проектами.

Варіант № 5

1. Предмет, методи і інструменти проектного аналізу.

2. Аналіз інвестиційних особливостей проекту: розробка, аналіз і експертиза проекту.

3. Відмінність економічного аналізу від фінансового.

Варіант № 6

1. Місце інвестиційних рішень в стратегічному плануванні.

2. Форми управління циклом проекту.

3. Витрати і результати в проектному аналізі.

Варіант № 7

1. Види інвестиційних ресурсів.

2. Методи реалізації, експлуатації і обслуговування проектів.

3. Поняття “грошовий потік”. Причини використання цього поняття в інвестиційному проектуванні.

Варіант № 8

1. Поняття “проекту”, його відмінність від плану (програми).

2. Екологічний аналіз, його мета і завдання.

3. Методологічні принципи розрахунку грошового потоку.

Варіант № 9

1. Концепція проекту в проектному аналізі.

2. Соціальний аналіз, його меті завдання.

3. Поняття фінансового потоку грошових коштів всього інвестиційного капіталу.

Варіант № 10

1. Види проектів. Основні класифікаційні особливості, їх взаємозалежності.

2. Інституційний аналіз (аналіз навколишнього середовища).

3. Номінальна і реальна величина грошових коштів.

Варіант № 11

1. Форми управління циклом проекту.

2. Методичні підходи до розрахунку реальної величини грошового потоку (традиційні і нетрадиційні).

3. Раціональна структура джерел фінансування проектів.

Варіант № 12

1. Взаємозв´язок інвестиційних стратегічних цілей з цілями загальної економічної стратегії і життєвим циклом фірми.

2. Технічний аналіз, його мета і завдання.

3. Попередня вартість грошей. Процес дисконтування.

Варіант № 13

1. Критерії використання поточних і постійних цін при оцінюванні інвестиційних рішень.

2. Розробка капітального і поточного бюджетів реалізації проекту.

3. Мета управління проектом.

Варіант № 14

1. Види інвестиційних ресурсів.

2. Управління структурою витрат по проекту.

3. Оцінка фінансової рентабельності і споживання в фінансуванні: ціль оцінки, галузь використання і проектному аналізі.

Варіант № 15

1. Характеристика методів ефективного інвестування.

2. Фінансовий стан фірми по проекту і без нього.

3. Управління конфліктами при реалізації проектів.

Варіант № 16

1. Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті.

2. Показники чистої приведеної вартості, індекс прибутоковості, внутрішньої норми прибутоковості, період окупованості: економічний сенс.

3. Оцінка впливу проекту на фінансовий стан підприємства.

Варіант № 17

1. Нормальні критерії оцінки і вибору інвестиційних проектів.

2. Основні концепції і функції управління проектами.

Варіант № 18

1. Види інвестиційних ресурсів.

2. Критерії оцінки ризику при виборі варіанту інвестування.

3. Раціоналізація структури джерел фінансування проектів.

Варіант № 19

1. Поняття “грошовий потік”. Причини використання цього поняття в інвестиційному проектуванні.

2. Етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів.

3. Основні концепції і функції управління проектами.

Варіант № 20

1. Поняття фінансового потоку грошових коштів всього інвестиційного капіталу.

2. Етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів.

3. Організаційні структури в управлінні проектами.

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з дисципліни "Економіка й організація інноваційної діяльності"

 

1.Становлення та розвиток теорії інновацій, місце та роль інновацій в системі господарювання.

2.Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.

3.Специфіка інноваційної діяльності у країнах-лідерах.

4.Необхідність інновацій в Україні.

5.Сутність інновацій та сфери інноваційної діяльності.

6.Основні етапи та стадії інноваційної діяльності.

7.Система класифікації інновацій: зміст та типологія.

8.Основні етапи та стадії інноваційного процесу.

9.Життєвий цикл інновацій та інноваційної технології.

10.Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва.

11.Вибір пріоритетних напрямків інноваційної діяльності.

12.Сутність попиту на інновації: методи його визначення.

13.Сутність та критерії нових товарів.

14.Умови, в яких інновація стає товаром. Формування попиту на інновації.

15.Чинники попиту на інновації.

16.Види попиту на інновації.

17.Особливості формування ціни інновацій.

18.Фактори ціноутворення на інноваційну продукцію.

19.Порядок ціноутворення на інновації.

20.Принципи визначення ціни на нову продукцію.

21.Обґрунтування ціни на новий виріб.

22.Моделі цін на інжинірингові послуги.

23.Техніко-технологічна база підприємства: сутність та оцінка.

24.Шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

25.Необхідність оновлення асортименту підприємства.

26.Етапи процесу оновлення асортименту продукції.

27.Склад інформації для створення наукомісткої та високотехнологічної продукції.

28.Сутність, цілі та задачі формування інноваційної політики підприємства.

29.Місце інноваційної політики підприємства в загальній стратегії розвитку.

30.Складові елементи інноваційної політики підприємства.

31.Механізм формування інноваційної політики.

32.Розробка інноваційної стратегії.

33.Види інноваційних стратегій.

34.Особливості управління інноваційним процесом.

35.Методи та прийоми пошуку інноваційних ідей.

36.Планування як елемент менеджменту інновацій.

37.Стратегічне та оперативне планування в управлінні інноваціями.

38.Вибір організаційних структур управління інноваційною діяльністю.

39.Сутність та задачі управління проектами нововведень.

40.Підготовка й структура поетка нововведення.

41.Планування й контроль виконання проекту нововведень.

42.Оцінка інноваційних проектів.

43.Цілі й задачі системи фінансування інноваційної діяльності.

44.Види фінансування інноваційних процесів.

45.Сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу.

46.Лізингове фінансування інноваційних програм.

47.Організаційні форми фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.

48.Ризики при фінансуванні інноваційної діяльності та заходи по їх зниженню.

49.Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.

50.Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

51.Чинники, сприяючі та стримуючі зростання малих форм реалізації інноваційної активності.

52.Організаційні форми інтеграції науки й виробництва.

53.Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика.

54.Мета та принципи регулювання інноваційної політики.

55.Оперативне та стратегічне державне регулювання інноваційної діяльності.

56.Методи державного регулювання інноваційної діяльності.

57.Система державного регулювання інноваційної діяльності.

58.Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу.

59.Проблеми стимулювання інноваційної діяльності.

60.Мотивація праці науковців.

61.Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу підприємства.

62.Стимулювання праці дослідників.

63.Методологічні аспекти оцінки інновацій.

64.Результати (ефекти) інноваційної діяльності.

65.Абсолютна й порівняльна ефективність інновацій.

66.Показники оцінки ефективності інноваційних проектів.

67.Аналіз ризиків інноваційних проектів.

68.Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт.

69.Визначення ринкової вартості ліцензії.

70.Комплексний аналіз інноваційної діяльності.

71.Сутність та економічна природа категорії "інформація".

72.Знання як стратегічний ресурс інноваційних змін.

73.Стратегічна парадигма інноваційного розвитку.

74.Інформаційні системи та технології обробки знань.

75.Моделювання інноваційного розвитку суспільства.

76.Сутність та особливості інтелектуальна власність.

77.Захист інтелектуальної власності.

78.Особливості захисту ноу-хау.

79.Комерційна реалізація інтелектуальних продуктів.

80.Захист інтересів України в інноваційній сфері.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.01 с.)