ТОП 10:

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Податкова система»Матеріали контрольної роботи подається у друкованому або рукописному вигляді. Текст ро­боти повинен бути надрукований чорною фарбою на білому аркуші формату А4 (210х297 мм). Обсяг контрольної роботи у друкованому вигляді має складати 10 – 15 сторінок аркушу формату А4, в рукописному вигляді в зошиті також 10 -15 сторінок.

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 25 - 30 мм; правого –10 - 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

Вимоги до тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт; інтервал між ряд­ками – 1,5; вирівнювання за шириною; відступ абзацу – 12,5 мм.

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтер­вал між рядками 1,0; відступи не допускаються.

Вимоги до тексту в ілюстраціях: шрифт Times New Roman, розмір не бі­льше 14 пт.

Формули у роботі повинні бути виконані у редакторі фо­рмул Microsoft Equation 3.0, графіки і діаграми – за допомогою редакторів Microsoft Excel або Microsoft Graph.

Заголовки структурних частин роботи друкуються жирним шрифтом, маленькими літе­рами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Не допускається розміщення назви пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таб­лиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який під­ля­гає загальній нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не став­лять. Далі в роботі розташовується зміст.

Текст роботи ілюструють рисунками, схемами, графіка­ми, діаграмами. Ілюстрації у роботі позначаються словом «Рис.» і нумеруються арабсь­ки­ми цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: Рис. 2.5. Рисунки розташовуються у роботі безпосередньо після тексту, у якому вони зга­дуються вперше. Від основного тексту рисунок повинен бути відокремлений одним рядком.

У тексті повинні бути посилання на ілюстрації: «зображено на рис. 2.5», або «(рис. 2.5)». Посилання на раніше згадані ілюстрації надаються із скороченням слова «дивись», наприклад, «див. рис. 2.5». Слово «Рис.» разом з його порядковим номером і тематичним найменуванням центруються і розташову­ються під ілюстрацією.Назви ілюстрацій розміщуються після їх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюються пояснювальними даними (підрису­нко­вий підпис).

Приклад оформлення

 
 

 


Рис. 1.4 Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку підприємства

 

Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиць, які повинні мати насту­п­ну форму:

Таблиця 3.2

Назва таблиці

 

Го­ло­вка       Заголовки колонок
        Підзаголовки колонок
              Рядки
         
         
           
Боковик (колонка для заголовків рядків)   Колонки    

 

Якщо частину таблиці перенесено на іншу сторінку, назва подається тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами подається тільки номер таблиці з таким написом (починаючи над верхнім лівим кутом, з першої великої літери):

«Продовження таблиці ______»

«Закінчення таблиці ______» на останній сторінці, де розміщено таблицю.

Заголовки колонок та рядків таблиці треба писати з великої літери, підзаголо­вки колонок – з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком колонки, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовка чи підзаголовка крапка не ставиться.

Заголовки колонок записуються здебільшого паралельно рядкам таблиць. За по­треби можна розташовувати заголовки колонок перпендикулярно до рядків.

Таблиця залежно від її розміру подається відразу після тексту, де на неї поси­лаються, або якнайближче до першого посилання (на черговій сторінці), а за потреби – у додатку.

Якщо всі показники, наведені в колонках таблиці, визначено тією самою оди­ницею виміру величини, її позначення розташовується над таблицею право­руч, а для таблиці, поділеної на частини над кожною частиною. У такому разі в колонках вона вже не зазначається.

Якщо деяких даних у таблиці немає, на їхньому місці треба ставити знак «тире».

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згаду­ються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути зали­шено не менше одного вільного рядка.

Пояснення позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в тек­сті, треба подавати безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного позначення, яке міститься в формулі, треба давати з но­вого рядка в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі. Перший рядок пояснення треба починати з абзацу словом «де» без двокрапки. Після пояс­нення позначення через кому пишеться одиниця виміру величини.

Приклад оформлення:

Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробниц­тва здійснюється за формулою:

 

, (1.4)

 

де Чінт – частка приросту обсягу продукції, зумовлена інтенсифікацією вироб­ництва;

ΔРз – приріст застосовуваних ресурсів за певний період (розрахунковий рік), %;

ΔVв – приріст обсягу виробництва продукції за той самий період (рік), %.

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation.

 


Тема для написання контрольної роботи вибирається по номеру студента в списку (журналі). Студент під номером 13 в журналі пише тему 1, 14 – 2 тему і т.д. Варіант практичного завдання вибирається по останній та передостанній цифрі залікової книжки.

  Остання цифра
Передостання цифра                      
  1,32 2,31 3,30 4,29 5,28 6,27 7,26 8,25 9,24 10,23
  11,22 12,21 13,20 14,19 15,18 16,17 13,20 14,19 15,18 16,17
  13,20 14,19 15,18 16,17 3,30 4,29 5,28 6,27 3,30 4,29
  14,19 15,18 16,17 9,24 10,23 11,22 12,21 11,22 12,21 13,20
  11,22 12,21 13,20 14,19 15,18 16,17 3,30 4,29 5,28 6,27
  16,17 3,30 4,29 5,28 4,29 5,28 6,27 11,22 12,21 13,20
  11,22 12,21 13,20 14,19 15,18 16,17 7,26 8,25 9,24 10,23
  7,26 8,25 9,24 10,23 11,22 12,21 13,20 14,19 15,18 16,17
  1,32 2,31 3,30 4,29 5,28 6,27 7,26 8,25 9,24 10,23
  11,22 12,21 13,20 14,19 15,18 16,17 1,32 2,31 3,30 4,29

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.007 с.)