ТОП 10:

Спеціальність «Економіка підприємства»Перелік завдань

Та графік

Здачі контрольних робіт

Для студентів заочного відділення

 

Курс 10 семестр

Форма навчання: заочна

Спеціальність «Економіка підприємства»

№ п/п Дисципліна Курсові     Контрольні   Форма контролю
Економіка і організація інноваційної діяльності   к іспит
Проектний аналіз   к іспит
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва     залік
Організаційне проектування   к залік
Виробнича практика     д/зал
Звітність підприємства     залік
Податкова система   к залік
         

 

 


Питання до заліку з дисципліни

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

 

1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Завдання фінансової роботи.

2. Основні етапи фінансової діяльності, їх характеристика.

3. Особливості фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

4. Особливості фінансової діяльності будівельних підприємств.

5. Особливості фінансової діяльності торгівельних підприємств.

6. Особливості фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства.

7. Особливості фінансової діяльності підприємств транспорту .

8. Внутрішні та зовнішні джерела формування власного капіталу. Рух власного капіталу на підприємстві.

9. Кредитування підприємств. Необхідність, сутність кредиту. Організація обліку.

10. Сутність фінансових інвестицій («портфельних інвестицій»).

11. Види цінних паперів. Їх характеристика.

12. Дивідендна політика підприємства. Сутність дивідендів.

13. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. Види реорганізації та показники її ефективності.

14. Сутність і види спільної діяльності . Спільна діяльність (СД ). Організація обліку СД.

15. Формування статутного фонду підприємств різної організаційно-правової форми та форми власності.

16. Позики ( займи). Їх сутність.

17. Особливості організації обліку дивідендів.

18. Сутність фінансової діяльності. Основні завдання фінансової роботи.

19. Акціонерні товариства. Нарахування дивідендів на акції.

 

 

Питання для заліку з дисципліні «Звітність підприємства»

1. Користувачі фінансової звітності

2. Подання звітності

3. Баланс

4. Звіт про фінансові результати

5. Звіт про рух грошових коштів

6. Визначення власного капіталу, його функції та мета складання звіту про власний капітал

7. Статті власного капіталу та їх зміни

8. Зміст статей звіту про власний капітал та методика його складання

9. Розкриття інформації про власний капітал в примітках до фінансової звітності

10. Використання даних звіту про власний капітал для прийняття управлінських рішень

11. Склад та вимоги до Приміток до фінансової звітності

12. Структура Приміток до річної фінансової звітності

13. Інформаційне забезпечення та методика складання Приміток до річної фінансової звітності

14. Правила виправлення помилок у звітності підприємства

15. Порівнянність показників форм річної фінансової звітності

16. Порядок визначення звітних сегментів

17. Складання Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

18. Зведена фінансова звітність

19. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств

20. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності

21. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

22. Склад і строки статистичної звітності

 

 

Організаційне проектування

Питання до проведення підсумкового заліку:

1. Основи сучасної теорії організації.

2. Організаційне проектування як система знань.

3. Діагностування організаційних параметрів підприємства.

4. Організаційний дизайн підсистем управління фірмою.

5. Проекти організації праці персоналу підприємства.

6. Планування впровадження організаційних проектних рішень.

7. Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне забезпечення.

 

Завдання для контрольної роботи з дисципліни Організаційне проектування :

Варіант 1:

1.Основи сучасної теорії організації.

2.Організаційний дизайн підсистем управління фірмою.

Варіант 2:

1.Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне забезпечення.

2.Проекти організації праці персоналу підприємства

Варіант 3:

1.Організаційне проектування як система знань.

2.Діагностування організаційних параметрів підприємства.

Варіант 4:

1. Основи сучасної теорії організації.

2. Планування впровадження організаційних проектних рішень.

Варіант 5:

1.Організаційне проектування як система знань.

2.Планування впровадження організаційних проектних рішень.

Варіант 6:

1. Організаційний дизайн підсистем управління фірмою.

2. Проекти організації праці персоналу підприємства.

Варіант 7:

1. Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне забезпечення.

2. Діагностування організаційних параметрів підприємства.

Варіант 8:

1. Організаційне проектування як система знань.

2. Планування впровадження організаційних проектних рішень.

Варіант 9:

1. Діагностування організаційних параметрів підприємства.

2. Організаційний дизайн підсистем управління фірмою

Варіант 10:

1. Основи сучасної теорії організації.

2. Проекти організації праці персоналу підприємства.

Варіант 11:

1.Організаційне проектування як система знань.

2.Планування впровадження організаційних проектних рішень.

Варіант 12:

1.Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне забезпечення.

2.Проекти організації праці персоналу підприємства

Варіант 13:

1.Організаційний дизайн підсистем управління фірмою

2.Організаційне проектування як система знань.

Варіант 14:

1.Організаційне проектування як система знань.

2.Діагностування організаційних параметрів підприємства.

Варіант 15:

1. Планування впровадження організаційних проектних рішень.

2. Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне забезпечення.

 

 

Питання до іспиту з дисципліни “Проектний аналіз” 5 курс, 10 семестр

 

1. Проектний аналіз, розділи проектного аналізу.

2. Стадії життєвого циклу проекту.

3. Оцінка витрат і вигод, альтернативна вартість проекту.

4. Грошовий потік, визначення чистого грошового потоку.

5. Поняття проекту і основні ознаки.

6. Класифікація проектів.

7. Середовище проекту.

8. Учасники проекту.

9. Економічний взаємозв’язок проектів.

10. Критерії ефективності інвестиційних проектів.

11. Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

12. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

13. Порівняння проектів при допомозі різних критеріїв.

14. Неформальні процедури оцінки і відбору проекту.

15. Поняття ризиків інвестиційних проектів і їх класифікація.

16. Причини виникнення наслідків проектних ризиків.

17. Методи аналізу і оцінки інвестиційних проектів.

18. Експертний аналіз.

19. Метод дерева рішень.

20. Метод аналізу чутливості.

21. Метод аналізу сценарію.

22. Метод Монте Карло.

23. Мета і завдання проведення маркетингового аналізу.

24. Концепція попиту проекту у проектному аналізі.

25. Зміст аналізу макросередовища у маркетинговому аналізі.

26. Факти впливу макросередовища на проектні рішення.

27. Дайте характеристику та призначення етапів розробки маркетингової концепції.

28. Основні чинники, що впливають на розробку маркетингової стратегії.

29. Мета і суть проведення технічного аналізу.

30. Складові технічного аналізу.

31. Основні підходи до вибору місце розташування проекту.

32. Вибір технології виробництва, устаткування та індетифікація, інфраструктури обєкта проектування.

33. Основні компоненти підготовчої роботи по проекту.

34. Роль і місце інституційного аналізу при підготовці проектів.

35. Мета і задачі проведення інституційного аналізу.

36. Складові інституційного аналізу.

37. Характеристика факторів зовнішнього середовища проекту.

38. Етапи аналізу внутрішнього середовища проекту.

39. Мета і роль екологічного аналізу при підготовці та відборі проекту.

40. Розподіл проектів на критерії з точки зору обсягу та якості аналізу впливу проекту на навколишнє середовище.

41. Зміст екологічної аналітичної роботи на різних стадіях підготовки та реалізації проекту.

42. Критерії класифікації та типи впливів проектів на навколишнє середовище.

43. Основні критерії екологічної оцінки проекту.

44. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище .

45. Призначення соціального аналізу проекту.

46. Основні компоненти соціального аналізу.

47. Характеристика та основні складові соціального середовища проекту.

48. Методи підвищення соціальної активності населення проекту.

49. Суть фінансового аналізу та його зв´язок з іншими розділами аналізу проектів.

50. Основні методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу проектів.

51. Етапи проведення фінансового аналізу проектів.

52. Критерії раціоналізації фінансових ресурсів проекту.

53. Фінансування проекту.

54. Мета і завдання економічного аналізу.

55. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту.

56. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту.

57. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

 

 

Кавалерова З.Д.

Податок на додану вартість.

3. Акцизний збір і мито.

4. Податок на прибуток підприємств.

Плата за землю.

Інші податки.

Задача 1

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету і терміни сплати в наступних випадках:

У січні загальний обсяг продажів продукції власного виробництва підприємства складає 2000грн (без ПДВ). У цьому ж місяці воно сплатить вартість сировини і матеріалів, вартість яких відносяться до складу валових витрат на суму 1000грн. (без суми ПДВ).

Задача 2

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: у січні загальний обсяг продажу продукції власного виробництва підприємства складає 2000грн. (без ПДВ). У цьому ж місяці воно сплатило вартість сировини і матеріалів, вартість яких відносяться до складу валових витрат на суму 1000грн. (без ПДВ);

 

Задача 3

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: 15 лютого підприємство ввозить на митну межу України товари, контрактна вартість яких складає 1500 доларів США. У цьому ж місяці підприємство реалізувало ці ж товари за 6000 грн. (без ПДВ);

 

Задача 4

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: підприємство займається продажем книг вітчизняного виробництва. У лютому обсяг продажів склав 40000грн 9без ПДВ, загальна сума придбаних товарів, що відносяться до складу валових витрат, в лютому склала 20000грн. (без ПДВ).

 

Задача 5

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: підприємство 16 лютого ввозить на митну територію України товари, контрактна ціна яких складає 1000 доларів США. На суму податкового зобов'язання платник надав митним органам простій вексель терміном погашення через 13 днів. Окрім цього, обсяг операцій оприбуткованих в лютому складає 20000грн (без суми ПДВ), в березні – 30000 грн. (без суми ПДВ), в квітні – 40000грн. (без суми ПДВ).

 

Задача 6

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: 29 січня підприємство відвантажило по бартеру продукції власного виробництва на суму 50000 грн., оприбутковувало 15 лютого ці товари були продані за 70000грн (без суми ПДВ).

 

Задача 7

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: 29 січня підприємство відвантажило по бартеру продукції власного виробництва на суму 50000 грн., оприбутковувало 15 лютого ці товари були продані за 70000грн (без суми ПДВ).

 

Задача 8

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: загальний обсяг продажів в липні склав 200000 грн. (без ПДВ), з них 40000 грн.; склав об'єм експорту. У липні придбано основні виробничі фонди, які використовуються як для виробництва експортною, так і не експортній продукції, на суму 50000грн. (без ПДВ).

 

Задача 9

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, і терміни сплати: поліграфічне підприємство займається як виготовленням рекламних проспектів, так і підручників. У червні обсяг продажу рекламних проспектів склав 10000 грн. (без суми ПДВ), підручників 5000 грн. (без ПДВ). У червні підприємство придбало папір, який використовуватиметься як для виготовлення рекламних проспектів, так і підручників, на суму 2000грн. (без ПДВ).

 

Задача 10

Торговий дім «Мир книги» здійснює продаж підручників і навчальних посібників вітчизняного виробництва, які звільнені від оподаткування, і продаж зарубіжних періодичних видань. По підсумку вересня дохід від звільнення від ПДВ операцій склав 40% від загального доходу підприємства. Придбані з ПДВ канцтовари використовуються частково в оподаткованих, частково – в неоподаткованих ПДВ операціях.

Визначити стан рахунків з ПДВ.

 

Задача 11

Підприємство – виробник ювелірних виробів в січні виробило ювелірну продукцію, собівартість якої склала 360000 грн., розрахунковий прибуток – 72000 грн. Визначити ціну реалізації і суму акцизного збору, коли відомо, що ставка акцизного збору 26%.

 

Задача 12

Максимальна роздрібна ціна на сигарети з фільтром за власною назвою «Екстра» становить – 13,46 грн, без податку на додану вартість і акцизного збору – 8,97 грн. Фактичні обсяги реалізації сигарет з фільтром – 5000 пачок або 100 000 штук сигарет.

Розрахувати акцизний збір.

Задача 13

ПАТ «Промінь» належать земельні ділянки: рілля 8 га і багаторічні насадження – 3 га. Земельні ділянки знаходяться недалеко від Ялти. Визначити розмір плати за землю, якщо відомо, що ставка податку з 1 га землі для ріллі складає 10% від грошової оцінки, а для багаторічних насаджень – 3%. Коефіцієнт індексації ставок земельного податку для населення пунктів, віднесених до курортних – 3,0.

 

Задача 14

Аграрне підприємство орендує у населення 50 га ріллі вартістю 5 тис. грн. за 1 га та в іншого підприємства платника ФСП 10 га садів. Ставка ФСП за ріллю – 0,15 %, багаторічних насаджень – 0,09 %. Визначити суму ФСП, яку підприємство повинно сплатити за жовтень.

 

Задача 15

Сільськогосподарське підприємство орендує у сільської ради 100 га ріллі вартістю 6 тис. грн. за 1 га і 10 га ставків та в населення 20 га сіножатей вартістю 4 тис. грн. Ставка ФСП за ріллю та сіножаті – 0,15 %, ставків – 0,45%. Визначити суму ФСП, яку підприємство повинно сплатити за лютий.

 

Задача 16

Аграрне підприємство орендує у населення 80 га ріллі вартістю 4 тис. грн. за 1 га, 5 га ставків в сільської ради та 15 га сіножатей вартістю 3 тис. грн. за 1 га у іншого підприємства – платника ФСП. Ставка ФСП за ріллю та сіножаті – 0,15 %, ставків – 0,45%. Визначити суму ФСП, яку підприємство повинно сплатити за липень.

 

 

Задача 17

Громадянинові «К», який має свідоцтво Героя Радянського Союзу по місцю основної роботи в травні сплачена заробітна плата 2000грн. Крім того в травні по неосновному місцю роботи він отримав дивіденди в сумі 300грн.

Визначити суму податку з доходів фізичних осіб.

 

Задача 18

Визначити сукупний дохід на суму податку з доходів фізичних осіб, якщо:

А) громадянин «Б» по місцю основної роботи отримав щомісячну заробітну плату в сумі 2550грн. і 10 квітня подав заявку в бухгалтерію про наявність трьох дітей віком до 16 років.

Б) у зв'язку з ліквідацією підприємства звільнено з роботи 25 квітня працівникові «А» належить до оплати заробітна плата 1400грн., вихідна допомога у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат в сумі 2100грн. і компенсація за невикористану відпустку в сумі 1200грн.

 

Задача 19

Визначити сукупний дохід оподаткування працівника і суму податку з доходу фізичних осіб, якщо:

А) підприємство придбало в березні на кожного штатного працівника акції акціонерного суспільства «Антрас» за номінальною ціною 200 грн.за кожну акцію. Працівник «В», який також отримав за рахунок засобів підприємства дві акції, отримав заробітну плату за березень 2075 грн. і премія у розмірі 500 грн.

Б) заробітна плата громадянина «Д» по основному місцю роботи в спільному підприємстві «Оріон» склала в березні 2370грн. Крім того за надання посередницьких послуг, пов'язаних з придбанням морозилок «Норд», громадянинові «Д» в часткову оплату його послуг приватне підприємство «Мрія» в березні видало три морозилки «Норд» і 1500грн.

Придбання вказаних морозилок приватне підприємство «Мрія» здійснило в березні за ціною 600грн. за одиницю.

 

Задача 20

Громадянин, що проживає в с. Жовтневе Сумської області, має у користуванні земельну ділянку загальною площею 1,2 га, у тому числі: рілля ─ 0,6 га, сіножаті ─ 0,3 га. Грошова оцінка земельної ділянки становить 2800 грн за 1 га. З 01.06 поточного року громадянина визнано пенсіонером.

 

Задача 21

Необхідно розрахувати суму плати за землю, що підлягає перерахуванню в бюджет кожним землевласником (землеко­ристувачем), за рік.

Умови задачі

Землекористувач ─ приватний підприємець, який зай­мається наданням послуг. Земельна ділянка займає площу 450 кв. м і знаходиться на території населеного пункту з кількістю населення 2,5 тис. чоловік, який розташовано на території західного узбережжя Автономної Республіки Крим.

Задача 22

Необхідно розрахувати суму плати за землю, що підлягає перерахуванню в бюджет кожним землевласником (землеко­ристувачем) за рік.

Умови задачі

Земельна ділянка, на якій розташована будівля, протя­гом року знаходиться у спільній власності двох осіб: приват­ного підприємства ─ 30%, організації інвалідів ─ 70% . Ді­лянка загальною площею 360 кв. м розташована на території історико-культурного призначення місцевого значення. Гро­шова оцінка земельної ділянки становить 30 грн за 1 кв. м.

 

Задача 23

Визначити розмір плати за спеціальне використання води і термін збору, якщо промислове підприємство, розміщене в басейні річки Південний Буг, за звітний період використовувало 2000 кубометрів води. Затверджений ліміт забору води на звітний період складає 1500 куб. метрів води. Норматив плати за використання води дорівнює 29,66 грн. за 100 куб. метрів.

Задача 24

Визначити розмір плати за спеціальне використання води і термін сплати збору, якщо:

А) промислове підприємство розміщене в басейні річки Дніпро за звітний період використовувало 1100 кубометрів води. Затверджений ліміт забору води на звітний період складає 1100 кубометрів води. Норматив плати за воду - 25,65 грн. за 100 куб. метрів;

Б) сільськогосподарське підприємство, розміщене у Вінницькій області, за звітний період використовувало 1000 кубічних метрів води. Затверджений ліміт забору води на звітний період складає 800 куб метрів. Норматив плати за спеціальне використання підземних вод складає 43,11 за 100 куб. метрів.

 

Задача 25

Визначити розмір плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту, якщо за звітний період власник водного транспорту експлуатував на річці Дніпро свій вантажний самохідний і несамохідний флот 1825000 тонно-доба, а пасажирський флот – 23000 місце-доба. Норматив збору для вантажного самохідного і несамохідного транспорту складає - 0,09 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації, для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації.

 

 

Задача 26

Минулого року підприємство фактично використовувало 35 850 куб.м поверхневих вод при встановленому ліміті 30 000 куб. м і 48 200куб. м підземних вод при ліміті 45 000 куб.м. Визначити розмір збору за воду і терміни його сплати, якщо відомо, що підприємство знаходитися в м. Києві.

Рішення задачі виконати в табл..

Сума збору за поверхневу воду складе:

  Розрахунок Сума, грн..
В межах ліміту    
Понад ліміт    
Разом    

 

Сума збору за підземну воду складе:

  Розрахунок Сума, грн..
В межах ліміту    
Понад ліміт    
Разом    

 

Задача 27

Визначити розмір відрахувань за транзит нафти через територію України за червень поточного року, якщо підприємство за звітний період здійснило транзит нафти магістральним трубопроводом через територію України: десятого числа звітного місяця 5000 тонн нафти; двадцятого числа звітного місяця 10000 тонн нафти; двадцять восьмого числа звітного місяця 8000 тонн нафти. Норматив плати за транзит нафти складає 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами.

 

Задача 28

Визначити розмір плати за спеціальне використання води і рядка збору, якщо промислове підприємство, розміщене в басейні річки Південний Буг, за звітний період використовувало 2000 кубометрів води. Затверджений ліміт забору води на звітний період складає 1500 куб. метрів води. Норматив плати за використання води дорівнює 29,66 за 100 куб. метрів.

Задача 29

Визначити розмір плати підприємства за користування водними ресурсами для потреб гідроенергетики і термін сплати збору, якщо:

А) згідно звітної виробничої документації гідроелектростанції за розрахунковий період виробництво електроенергії склало 310 тыс.кВт/годин. Згідно режимних даних спостережень, рівень води у верхньому б'єфі (вище греблі) склав 65,2 метра, а в нижньому б’єфі (нижче греблі) – 57,17 метрів. Втрати тиску води на спорудах складають 0,5 метра. Коефіцієнт корисної дії турбіни складає 0,876. Коефіцієнт корисної дії генератора – 0,97. Норматив плати за користування водами для потреб гідроенергетики дорівнює 5,24 грн. за 10000 куб.метрів.

Б) Згідно документації про сплату за користування електроенегрією, на насосній станції об'єм використання електроенергії за звітний період склав 61800 кВт / годинника. Згідно технічному паспорту насосної станції і паспорта насоса і двигуна:

Розрахунковий тиск насоса складає – 30 метрів;

Коефіцієнт корисної дії турбіна складає – 0,876;

Коефіцієнт корисної дії генератора складає – 0,87.

Норматив плати за користування водами для потреб енергетики складає 5,24 грн. за 10000 куб.метрів.

 

Задача 30

Підприємство використовує змішане джерело водопостачання. Поверхневої води в нім складають 20%; підземні 80%. Розрахувати плату за воду, якщо відомо, що фактично підприємством було використано 45723 кубометрів підземних вод при ліміті 45500 кубометрів, поверхневих – 47230 кубометрів при ліміті 42200 кубометрів.

Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів, використовуваних за перший квартал 20хх р.

Платник ТОВ «Вітрило»

Назва господарської системи Встановлений ліміт, м3 Об'єм використаної води, м3 Норматив плати за воду за 1м3 води, коп. / м3 Пільговий коефіцієнт Сума плати за використання води в межах ліміту (гр.4 * гр. 6 * гр.7), грн. Сума плати за понадлімітне використання водних ресурсів (гр5 * гр 6 * гр 7 * 5), грн. Всього гр8 + гр 9
Всього Зокрема
В межах ліміту Понад ліміт (гр3 – гр2)
Підземні                  
Поверхневі р. Дунай                  
Всього                  

 

Задача 31

Минулого року підприємство фактично використовувало 35 850 куб.м поверхневих вод при встановленому ліміті 30 000 куб. м і 48 200куб. м підземних вод при ліміті 45 000 куб.м. Визначити розмір збору за воду і терміни його сплати, якщо відомо, що підприємство знаходитися в м. Києві.

Сума збору за поверхневу воду складе:

  Розрахунок Сума, грн..
В межах ліміту    
Понад ліміт    
Разом    

 

Сума збору за підземну воду складе:

  Розрахунок Сума, грн..
В межах ліміту    
Понад ліміт    
Разом    

 

Задача 32

Визначити розмір рентної плати за відвантажений споживачам природний газ і терміни сплати платежів, якщо за звітний період добувне підприємство отримало на свій розрахунковий рахунок плату за фактично відвантажений споживачам об'єм природного газу: першого числа звітного місяця за 10000 куб метрів газу на відстань 500 км в національній валюті; десятого числа звітного місяця – за 20000 куб метрів речовини на 1000 км в національній; п'ятнадцятого числа звітного місяця – за 80000 куб метрів речовини на 700 км в національній валюті; тридцятого числа звітного місяця – за 15000 куб метрів речовини на 750 км в національній валюті. Ставка рентної плати за одиницю відвантаженої речовини складає 1,67 гривні за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

 


Питання до заліку

Податок на додану вартість.

3. Акцизний збір і мито.

4. Податок на прибуток підприємств.

Плата за землю.

Інші податки.

Варіант № 1

1. Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті.

2. Види проектів. Основні класифікаційні особливості, їх взаємозалежність.

3. Фінансовий аналіз, його мета та завдання.

Варіант № 2

1. Мета і завдання інвестиційного менеджменту.

2. Поняття життєвого циклу товару. Фази проектного циклу. Стадії і етапи.

Варіант № 3

1. Етапи формування інвестиційної стратегії.

2. Маркетинговий аналіз, його мета і завдання.

3. Специфіка визначення витраті результатів, їх кількісна оцінка в фінансовому і економічному аналізі.

Варіант № 4

1. Етапи формування інвестиційної стратегії.

2. Поняття і класифікація інвестиційних ризиків.

3. Організаційні структури в управлінні проектами.

Варіант № 5

1. Предмет, методи і інструменти проектного аналізу.

2. Аналіз інвестиційних особливостей проекту: розробка, аналіз і експертиза проекту.

3. Відмінність економічного аналізу від фінансового.

Варіант № 6

1. Місце інвестиційних рішень в стратегічному плануванні.

2. Форми управління циклом проекту.

3. Витрати і результати в проектному аналізі.

Варіант № 7

1. Види інвестиційних ресурсів.

2. Методи реалізації, експлуатації і обслуговування проектів.

3. Поняття “грошовий потік”. Причини використання цього поняття в інвестиційному проектуванні.

Варіант № 8

1. Поняття “проекту”, його відмінність від плану (програми).

2. Екологічний аналіз, його мета і завдання.

3. Методологічні принципи розрахунку грошового потоку.

Варіант № 9

1. Концепція проекту в проектному аналізі.

2. Соціальний аналіз, його меті завдання.

3. Поняття фінансового потоку грошових коштів всього інвестиційного капіталу.

Варіант № 10

1. Види проектів. Основні класифікаційні особливості, їх взаємозалежності.

2. Інституційний аналіз (аналіз навколишнього середовища).

3. Номінальна і реальна величина грошових коштів.

Варіант № 11

1. Форми управління циклом проекту.

2. Методичні підходи до розрахунку реальної величини грошового потоку (традиційні і нетрадиційні).

3. Раціональна структура джерел фінансування проектів.

Варіант № 12

1. Взаємозв´язок інвестиційних стратегічних цілей з цілями загальної економічної стратегії і життєвим циклом фірми.

2. Технічний аналіз, його мета і завдання.

3. Попередня вартість грошей. Процес дисконтування.

Варіант № 13

1. Критерії використання поточних і постійних цін при оцінюванні інвестиційних рішень.

2. Розробка капітального і поточного бюджетів реалізації проекту.

3. Мета управління проектом.

Варіант № 14

1. Види інвестиційних ресурсів.

2. Управління структурою витрат по проекту.

3. Оцінка фінансової рентабельності і споживання в фінансуванні: ціль оцінки, галузь використання і проектному аналізі.

Варіант № 15

1. Характеристика методів ефективного інвестування.

2. Фінансовий стан фірми по проекту і без нього.

3. Управління конфліктами при реалізації проектів.

Варіант № 16

1. Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті.

2. Показники чистої приведеної вартості, індекс прибутоковості, внутрішньої норми прибутоковості, період окупованості: економічний сенс.

3. Оцінка впливу проекту на фінансовий стан підприємства.

Варіант № 17

1. Нормальні критерії оцінки і вибору інвестиційних проектів.

2. Основні концепції і функції управління проектами.

Варіант № 18

1. Види інвестиційних ресурсів.

2. Критерії оцінки ризику при виборі варіанту інвестування.

3. Раціоналізація структури джерел фінансування проектів.

Варіант № 19

1. Поняття “грошовий потік”. Причини використання цього поняття в інвестиційному проектуванні.

2. Етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів.

3. Основні концепції і функції управління проектами.

Варіант № 20

1. Поняття фінансового потоку грошових коштів всього інвестиційного капіталу.

2. Етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів.

3. Організаційні структури в управлінні проектами.

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з дисципліни "Економіка й організація інноваційної діяльності"

 

1.Становлення та розвиток теорії інновацій, місце та роль інновацій в системі господарювання.

2.Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.

3.Специфіка інноваційної діяльності у країнах-лідерах.

4.Необхідність інновацій в Україні.

5.Сутність інновацій та сфери інноваційної діяльності.

6.Основні етапи та стадії інноваційної діяльності.

7.Система класифікації інновацій: зміст та типологія.

8.Основні етапи та стадії інноваційного процесу.

9.Життєвий цикл інновацій та інноваційної технології.

10.Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва.

11.Вибір пріоритетних напрямків інноваційної діяльності.

12.Сутність попиту на інновації: методи його визначення.

13.Сутність та критерії нових товарів.

14.Умови, в яких інновація стає товаром. Формування попиту на інновації.

15.Чинники попиту на інновації.

16.Види попиту на інновації.

17.Особливості формування ціни інновацій.

18.Фактори ціноутворення на інноваційну продукцію.

19.Порядок ціноутворення на інновації.

20.Принципи визначення ціни на нову продукцію.

21.Обґрунтування ціни на новий виріб.

22.Моделі цін на інжинірингові послуги.

23.Техніко-технологічна база підприємства: сутність та оцінка.

24.Шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

25.Необхідність оновлення асортименту підприємства.

26.Етапи процесу оновлення асортименту продукції.

27.Склад інформації для створення наукомісткої та високотехнологічної продукції.

28.Сутність, цілі та задачі формування інноваційної політики підприємства.

29.Місце інноваційної політики підприємства в загальній стратегії розвитку.

30.Складові елементи інноваційної політики підприємства.

31.Механізм формування інноваційної політики.

32.Розробка інноваційної стратегії.

33.Види інноваційних стратегій.

34.Особливості управління інноваційним процесом.

35.Методи та прийоми пошуку інноваційних ідей.

36.Планування як елемент менеджменту інновацій.

37.Стратегічне та оперативне планування в управлінні інноваціями.

38.Вибір організаційних структур управління інноваційною діяльністю.

39.Сутність та задачі управління проектами нововведень.

40.Підготовка й структура поетка нововведення.

41.Планування й контроль виконання проекту нововведень.

42.Оцінка інноваційних проектів.

43.Цілі й задачі системи фінансування інноваційної діяльності.

44.Види фінансування інноваційних процесів.

45.Сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу.

46.Лізингове фінансування інноваційних програм.

47.Організаційні форми фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.

48.Ризики при фінансуванні інноваційної діяльності та заходи по їх зниженню.

49.Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.

50.Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

51.Чинники, сприяючі та стримуючі зростання малих форм реалізації інноваційної активності.

52.Організаційні форми інтеграції науки й виробництва.

53.Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика.

54.Мета та принципи регулювання інноваційної політики.

55.Оперативне та стратегічне державне регулювання інноваційної діяльності.

56.Методи державного регулювання інноваційної діяльності.

57.Система державного регулювання інноваційної діяльності.

58.Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу.

59.Проблеми стимулювання інноваційної діяльності.

60.Мотивація праці науковців.

61.МотиваціПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.063 с.)