ТОП 10:

Структура складових частин професійних компетентностей із навчальної дисципліни"Стратегічне управління" за Національною рамкою кваліфікацій України

Складові частини компетентності, яку формують у межах теми Мінімальний досвід Знання Уміння Комунікації Автономність і відповідальність
Тема 1. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього організації
Здатність до визначення основних понять стратегії підприємства Основи стратегічного планування на під­приємстві. Еволюція розвитку підприємни­цької діяльності Сутність стратегії під­приємства та страте­гічного плану. Процес і етапи розроблення стратегії Визначати особливос­ті стратегії, що відріз­няють її від поточного планування та управ­ління. Аналізувати чин­ники, які впливають на зміст стратегії Здатність аргументува­ти власну позицію щодо стратегічного плануван­ня на підприємстві Приймати управлінські рішення в типових ситуаціях щодо структури стратегічного плану та етапів процесу розроблення стратегії
Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях
Здатність до виявлення основних проблем під­при­ємства у стратегічному контексті Знання характеристик внутрішнього та зовнішнього середо­вищ підприємства. Основні ознаки підприємства як від­критої системи Умови функціонування підприємства в ринкових умовах. Сутність моделей організації. Знання технології вирішення проблем Визначати методи уп­равління, залежно від моделей організації, формувати стратегіч­не мислення менеджерів. Визначати мо­дель функціонування підприємства Здатність аргументува­ти власну позицію щодо моделі функціонування підприємства та техно­ло­гії подолання ос­нов­них проблем підприєм­ства. Здатність до групової взаємодії під час фор­мування стратегіч­ного мислення Приймати управлінські рішення в типових ситуаціях щодо формування страте­гічного мислення ме­неджерів

Продовження додатка А

 

Продовження табл. А.1

 

Тема 3. Середовище господарської організації
Здатність до вивчен­ня та оцінювання чинників зовнішнього та проміжного се­редовищ Знання характеристик зовнішнього та проміжного середовищ підприємства Сутність стратегії ана­лізу. Чинники зовніш­нього середовища побічного та прямого впливу. Модель галузевої конкуренції М. Портера Виявляти тенденції змін зовнішнього се­редовища та прогно­зувати їхній розвиток. Розробляти про­гно­зи ситуацій у зовніш­ньому та проміжному середовищах Здатність аргументувати власну позицію щодо вибору інструментів аналізу чинників зовнішнього середовища, визначення стратегії групи конкурентів інтерпретації резуль­татів аналізу Самостійно здійсню­вати аналіз внутріш­нього, зовнішнього та проміжного сере­довищ
Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства
Здатність до вивчен­ня та оцінювання чинників проміжного середовища Знання характеристик проміжного сере­довища підприєм­ства. Сутність конкурентоспроможності про­дукції Сутність поняття "кон­куренція" і "конку­рен­тоспро­мож­ність", основи визначення конкурентних переваг підприємства. Мо­дель галузевої конкуренції М. Портера Визначати станови­ще підприємства що­до його конкурентів. Визначити конкурент­ні переваги підприємства та його ок­ремих підрозділів Здатність аргументувати власну позицію щодо вибору інструментів аналізу чинників проміжного середовища, виз­начення стратегії групи конкурентів Приймати управлінські рішення в типових ситуаціях щодо оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та його конкурентної позиції
Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації
Здатність до аналізу використання ре­сур­сів та стратегічного потенціалу підприєм­ства Знання характеристик внутрішнього се­редовища. Основи SWOT-аналізу. Стра­тегічний аналіз підприємства за допомогою SPACE-мат­риці Підходи до оцінюван­ня потенціалу під­при­ємства. Стратегіч­ний потенціал підприєм­ства. Основні етапи та форми здійснення SWOT-аналізу та SPACE-матриці Підбирати релевант­ну інформацію щодо дії чинників внут­ріш­нього середовища, аналіз та узагальнення її у відповідних документах Здатність аргументувати власну позицію щодо вибору інструментів комплекс­ної діагностики сере­довища підприємства та інтерпретації результатів ана­лізу Самостійно здійсню­вати аналіз внутріш­нього середовища

Продовження додатка А

 

Продовження табл. А.1

 

Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
Здатність до визначення і вибору загаль­ної та конкурентної стратегії підприєм­ства в умовах конкурентного підприєм­ства Основи стратегічного планування на під­приємстві. Знання ха­рактеристик внутріш­нього та зовнішнього середовищ підприє­м­ства Загальні стратегії зрос­тання. Метод адаптивного пошуку стра­тегій І. Ансоффа Будувати механізми забезпечення розроб­лення стратегічного портфеля підприєм­ства, що ефективно діють Здатність аргументувати власну позицію щодо вибору загальної та конкурентної стратегії під­приємства в умовах конкурентного під­приємства Приймати ефективні управлінські рішення щодо визначення загальної та конкурентної стратегії підприємства
Тема 7. Мета у стратегічному управлінні
Здатність до визначення місії та обґрун­тування цілей підпри­ємства, ураховуючи ситуацію, що склала­ся Основні ознаки підприємства як відкри­тої системи. Основи стратегічного плану­вання на підприєм­стві Сутність значення та правила вибору місії для підприємства. Класифікація та ран­жування цілей під­приємства. Поняття "дерево цілей" і методи його побудови Формулювати та об­ґрунтовувати місію підприємства. Визна­чити стратегічні цілі підприємства, відпо­відно до його місії. Аналізувати чинники, які впливають на по­будову "дерева цілей" Здатність аргументу­вати власну позицію щодо формулювання місії та побудови "дерева цілей", ура­ховуючи всі принципи та особливості функціонування під­приємства Приймати управлінські рішення в типових ситуаціях щодо формулювання місії підприємства та коригування його стра­тегічних цілей, відповідно до ситуації
Тема 8. Сутність стратегії та стратегічного набору
Здатність до визна­чення і вибору загаль­ної та конкурентної стратегії підприємства в умовах конкурентного середовища. Застосовувати методи обґрунтуван­ня стратегічного на­бору підприємства Основи стратегічного планування діяль­ності на підприємстві. Знання характеристик внутрішнього та зовнішнього середо­вищ підприємства Стратегічний набір підприємства, його складові частини. За­гальні конкурентні стратегії. Ризики за­стосування різних ти­пів конкурентних стратегій. Сутність терміна "портфель підприємства" Обґрунтовувати скла­дові частини стратегічного набору під­приємства. Обирати та обґрунтовувати загальну та конкурентну стратегії, використовуючи інфор­мацію щодо діяльності підприємства та його оточення за допомогою встанов­лених правил Здатність аргументу­вати власну позицію щодо вибору складо­вих частин страте­гіч­ного набору, загальної та конкурентної стратегії підприєм­ства. Здатність до гру­по­вої взаємодії щодо обґрунтування стра­тегічного набору під­приємства Самостійно прийма­ти управлінські рішення в типових ситуаціях щодо побудови стратегічного набору, вибору загальної та конкурентної стратегій під­приємства
                   

Продовження додатка А

 

Продовження табл. А.1

 

Тема 9. Сутність стратегічного планування
Здатність визначати заходи щодо по­до­лання бар'єрів стра­тегічного планування, будувати алгоритм етапів реалізації стра­тегічного планування на конкретному підприємстві Основи стратегічного планування на під­приємстві, переваги та недоліки стратегічного планування Знання етапів стратегічного планування, їхні характеристики Будувати алгоритм етапів реалізації стра­тегічного планування на конкретному підприємстві Здатність аргументувати власну позицію щодо вибору за­ходів із подолання бар'єрів стратегічного планування Самостійно прийма­ти управлінські рішен­ня в типових си­туа­ціях щодо побудови алгоритму ета­пів реа­лізації стратегічного планування на конкретному підприємстві
Тема 10. Стратегічні плани, проекти та програми
Здатність складати планові документи, забезпечуючи їхній вза­ємозв'язок, виконувати розрахунки не­обхідних показників для планів, проектів і про­грам Оволодіння метода­ми формування стра­тегічних планів, проектів, програм Знання технології роз­роблення короткострокових та довгострокових стратегіч­них планів Формувати стратегічні плани різного рівня Здатність аргументу­вати власну позицію щодо розрахунку не­об­хідних показників для планів, проектів та програм Самостійно складати планові документи, виконувати розрахунки необхідних показників для планів, проектів та програм
Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління
Здатність обирати найбільш оптималь­ні організаційні струк­тури управління, що відповідають вимогам конкретного під­приємства (організа­ції), застосовувати карти контролю за якіс­тю продукції Чинники, що впливають на вибір орга­нізаційної структу­ри. Порівняльна характеристика ієрархічного та органічного типів Знання концепції іє­рархічної структури. Чинники, що впливають на вибір організаційної структу­ри Будувати стратегічну піраміду корпорації. Застосовувати карти контролю за якістю продукції Здатність аргументувати власну позицію щодо вибору організаційних струк­тур управління, що відповідають вимогам конкретного під­приємства (організа­ції), застосовувати карти контролю за якістю продукції Самостійно обирати найбільш оптималь­ні організаційні струк­тури управління, що відповідають вимогам конкретного під­приємства, застосову­вати карти контро­лю за якістю продукції
                   

Закінчення додатка А

Закінчення табл. А.1

 

Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм
Здатність формулю­вати та обґрунтову­вати фінансові стра­тегії підприємства, розробляти бюдже­ти різних типів Формування єдиної, системи стратегічно­го управління, що ефективно функціонує. Можливості реа­лізації фінансової стратегії Підходи до перебудови організаційно-економічного механізму функціонуван­ня підприємств Розробляти бюджети різних типів, фор­мулювати та обґрун­товувати фінансові стратегії підприємст­ва Здатність аргументу­вати власну позицію щодо формулю­ван­ня фінансової стратегії підприємства Відповідати за точність і коректність під час формулювання та обґрунтовування фінансових стратегії підприємства, роз­робляти бюджети різ­них типів
Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування стратегічної поведінки персоналу
Здатність розробля­ти заходи щодо подо­лання опору змінам, будувати системи мотивації, адекватні стратегічному уп­равлінню Управління змінами в організації. Основ­ні чинники, що спри­яють запровадженню змін, чинники проти­дії Знати підходи до пе­ребудови організаційно-економічно­го механізму функціонування підприємств Уміти розробляти за­ходи щодо подолан­ня опору змінам, бу­ду­вати системи мотивації, адекватні стра­тегічному управлінню Здатність аргументувати власну позицію щодо побудови системи мотивації, адекватні стратегічному управлінню Відповідати за точність і коректність під час будування системи мотивації, адекватній стратегічному управлінню
Тема 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління
Здатність аналізува­ти системи інформаційно-аналітично­го супроводження стратегічного уп­рав­ління, виконувати роботи зі стратегічного обліку, контролю й аналізу Сутність стратегічно­го контролю. Об'єкти та вимоги до обліку й контролю у стратегічному управлінні Знати підходи до пе­ребудови організаційно-економічно­го механізму функціонування підприємств. Сутність стратегічного контролю Уміти вирішувати ком­плекс стратегічних проб­лем, пов'язаних із формуванням виробничого потенціа­лу, необхідного для досягнення стратегічних цілей Здатність виконувати роботи зі стратегічного обліку, контролю й аналізу Відповідати за точність і коректність результатів під час проведення стратегічного обліку, контролю й аналізу

Зміст

Вступ. 3

1. Опис навчальної дисципліни. 4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 4

3. Програма навчальної дисципліни. 7

4. Структура навчальної дисципліни. 15

5. Теми практичних і семінарських занять. 17

5.1. Приклади типових практичних завдань до тем.. 19

6. Самостійна робота. 21

6.1. Контрольні запитання для самодіагностики. 25

7. Індивідуально-консультативна робота. 31

8. Методи навчання. 31

9. Методи контролю.. 35

10. Розподіл балів, які набирають студенти. 41

11. Рекомендована література. 50

11.1. Основна. 50

11.2. Додаткова. 50

11.3. Інформаційні ресурси. 52

Додатки. 53

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Робоча програма

Навчальної дисципліни

"СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ"

для студентів спеціальності 8.03050501
"Управління персоналом та економіка праці"

Всіх форм навчання

 

Самостійне електронне текстове мережне видання

 

Укладач Гончарова Світлана Юріївна

 

Відповідальний за випуск Г. В. Назарова

 

Редактор О. В. Анацька

 

Коректор О. Г. Доценко

 

 

План 2016 р. Поз. № 178 ЕВ. Обсяг 59 с.

Видавець і виготівник – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 4853 від 20.02.2015 р.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.012 с.)