ТОП 10:

Характеристика портфеля пропозицій підприємства 

Види продукції Обсяги реалізації за роками, тис. ум. од. Частки ринку 2016 р., %
2015 р. 2016 р. підпри­ємства конку­рента
1. Молоко пастеризоване 2 500 2 750
2. Кисломолочні вироби
3. Молочна продукція для немовлят

 

Використовуючи матрицю БКГ (Бостонської консалтинго­вої групи), проаналізувати збалансованість товарного портфеля та сформулювати продуктову стратегію підприємства.

Завдання 4 (евристичне).Основним напрямом діяльності фірми "Перспектива", яку було створено у 2002 р., є постачання і продаж електронних компонентів вітчизняного виробництва для розроблення, виробництва й ремонту електротехнічного та медичного устаткування для НДДКР. Висока ціна на комплектні вироби зарубіжних фірм призводить до того, що багато виробників шукають вітчизняні аналоги. Це пояснює достатньо стабільний, але такий, що слабо зростає, попит на продукцію фірми "Перспектива". Наявність власного складу, що нараховує майже 10 тис. позицій, дозволяє забезпечити замовника необхідними компонен­тами й комплектними виробами в реальні терміни та за дуже доступними цінами. Однією з послуг, що надає фірма, є можливість доставки замовлень. Для оптових і постійних покупців існують гнучкі системи знижок.
У фірми є декілька значних фірм-конкурентів. Стратегічною метою під­приємства є орієнтація на ринок країн СНД. Сформулювати загальну (базову) та загальноконкурентну стратегію фірми. Оцінити пер­спективи її розвитку.

 

Затверджено на засіданні кафедри УП та ЕП ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Протокол №___ від "___" ___________ 20____р.

Зав. кафедри ________________ Екзаменатор _______________.

(підпис) (підпис)

 

Підсумкову оцінку з навчальної дисципліни розраховують, урахо­вуючи бали, набрані під час поточ­ного контролю за накопичувальною сис­темою. Сумарний результат у ба­лах за семестр становить: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано", його заносять до залікової відомості обліку успіш­ності навчальної дисципліни. У разі набрання менше ніж 60 балів сту­дент складає залік після закінчення екза­менаційної сесії у встановлений деканом факультету термін, але не піз­ніше від двох тижнів після початку семестру. У разі повторного набрання менше ніж 60 балів декан факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого приймає рішення, відповідно до чинного законодавства: якщо "зараховано" – студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо "не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне вивчення дис­ципліни протягом наступного навчального періоду самостійно.

Підсумкові бали за іспит складаються із суми балів за виконання всіх завдань, округлених до цілого числа за правилами математики.

Алгоритм вирішення кожного завдання містить окремі етапи, які від­різняються за складністю, трудомісткістю та значенням для вирішення завдання. Тому окремі завдання та етапи їхнього вирішення оцінюють
відокремлено один від одного таким чином:

Завдання 1 (діагностичне) (5 балів):

1 бал – за правильне подання та використання методичного апарату;

1 бал – за арифметичну правильність розрахунку;

1 бал – за наявність і ґрунтовність висновку;

1 бал – за охайність подання результатів;

1 бал – за наявність пояснень щодо побудови графіка.

Завдання 2 (діагностичне) (8 балів):

2 бали – за правильне подання та використання методичного
апарату;

2 бали – за арифметичну правильність розрахунку;

1 бал – за наявність і ґрунтовність висновку;

1 бал – за охайність подання результатів;

2 бали – за наявність пояснень щодо побудови графіка.

Завдання 3 (евристичне) (12 балів):

3 бали – за правильне подання та використання методичного
апарату;

2 бали – за арифметичну правильність розрахунку;

2 бали – за наявність і ґрунтовність висновку;

3 бали – за наявність пояснень щодо побудови графіка;

2 бали – за логіку висновків.

Завдання 4 (евристичне) (15 балів):

4 бали – за правильне подання та використання методичного
апарату;

2 бали – за арифметичну правильність розрахунку;

2 бали – за наявність і ґрунтовність висновку;

4 бали – за наявність пояснень щодо побудови графіка;

3 бали – за логіку висновків.

10. Розподіл балів, які набирають студенти

Систему оцінювання рівня сформованості професійних компетент­ностей студентів денної форми навчання наведено в табл. 10.1.

 

Таблиця 10.1

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.005 с.)