ТОП 10:

За темами навчальної дисципліни 

Назви тем Практичне застосування навчальних технологій
Змістовий модуль 1 Теоретичні та методичні основи стратегічного управління
Тема 1. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього організації Проблемна лекція з питання "Ускладнення процесу управління на сучасному підприємстві"; ділова гра; презентація роботи в малих групах
Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях Семінар-дискусія з питання "Специфіка стратегічного управління на підприємствах України"; презен­тація роботи в малих групах
Тема 3. Середовище господар­ської організації Проблемна лекція з питання "Підвищення нестабіль­ності зовнішнього середовища"; семінар-дискусія з питання "Ризикованість діяльності вітчизняних підприємств"; презентація роботи в малих групах
Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства Проблемна лекція з питання "Роль конкурентних переваг у діяльності підприємства"
Тема 5. Методи аналізу і про­гнозування розвитку середови­ща організації Проблемна лекція з питання "Недоліки екстраполяційного прогнозування в сучасних умовах"
Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу Проблемна лекція з питання "Зарубіжний досвід застосування стратегічного управління"; презентація роботи в малих групах; мозкова атака під час вирішення практичних завдань
Тема 7. Мета у стратегічному управлінні Кейс-метод "Цілеполагання на підприємстві"
Тема 8. Сутність стратегії та стратегічного набору Проблемна лекція з питання "Залежність стратегії від позиції підприємства в галузі"; семінар-дискусія з питання "Формування стратегічного набору моно- і поліпродуктового підприємств"
Змістовий модуль 2 Реалізація та забезпечення стратегічного управління
Тема 9. Сутність стратегічного планування Міні-лекція з питання "Моделі стратегічного планування"
Тема 10. Стратегічні плани, проекти та програми Банк візуального супроводу "Приклади планів, про­ектів, програм конкретного підприємства"
Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління Проблемна лекція з питання "Стратегія управління персоналом"; презентація роботи в малих групах

Закінчення табл. 8.1

 

Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм Проблемна лекція з питання "Джерела формування фінансових ресурсів підприємства"; презентація роботи в малих групах
Тема 13. Соціально-психо­ло­гічне забезпечення процесів стратегічного управління і фор­мування стратегічної поведінки персоналу Міні-лекція з питання "Опір змінам в організації"; презентація роботи в малих групах
Тема 14. Інформаційно-ана­лі­тичне забезпечення стратегічного управління Семінар-дискусія з питання "Питання стратегічного контролінгу: американський та німецький підходи"; презентація роботи в малих групах

Лекції проблемного характеру один із найважливіших елементів проблемного навчання студентів. Вони передбачають разом із основним лекційним матеріалом установлення та розгляд кола проблемних питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблено в науці та мають актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладають.

Вони сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мис­лення, прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового пошуку та вирішення проблемних ситуацій.

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною наповненістю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Їх проводять, переважно, як частину заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції тривають не більше ніж 10 – 15 хвилин, їх використовують для того, щоб стисло повідомити нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто застосовують як частини цілісної теми, яку бажано викладати повнофор­матною лекцією, аби не втомлювати аудиторію. Тоді інформацію надають по черзі кількома окремими сегментами (міні-лекціями), між якими застосовують інші форми й методи навчання.

Семінари-дискусії передбачають обмін думками й поглядами учас­ників щодо цієї теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди та переконання.

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-се­мі­нарські заняття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі над темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей і досвіду соціального спілкування.

Мозкові атаки – метод вирішення невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за ду­же обмежений проміжок часу, обговорити та здійснити їхню селекцію.

Ділова гра – це комплексний методичний прийом навчання, за якої студенти, у першу чергу, розглядають процес прийняття рішення. Методична мета ділової гри полягає, переважно, у тренуванні навичок та експериментуванні із прийняттям рішень і, насамперед, із їхніми наслідками,
а також у знаходженні стратегій вирішення проблеми.

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовують для подання певних досягнень, результатів роботи групи звіту про виконання індивідуальних завдань, міні-тренінгів, проектних робот. Презентації можуть бути як індивідуальними (виступи одного студента), так і колективними (виступи двох і більше студентів).

Банки візуального супроводусприяють активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни за допомогою наочності.

 

Таблиця 8.2

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.004 с.)