ТОП 10:

Тема 8. Сутність стратегії та стратегічного наборуЗавдання 1 (евристичне). Основним напрямом діяльності фірми "Техноком", яку було створено у 2002 р., є постачання та продаж елек­тронних компонентів вітчизняного виробництва для розроблення, виробництва й ремонту електротехнічного та медичного устаткування для НДДКР. Незважаючи на те що багато виробників переходять на комплектуючі зарубіжних виробників, зараз діють багато підприємств, устаткування яких було вироблено до 2010 р., тобто тепер, у зв'язку зі зношенням устаткування, виникає необхідність у його ремонті, додатковій комплекта­ції, заміні. Висока ціна на комплектні вироби зарубіжних фірм призводить до того, що багато виробників шукають вітчизняні аналоги. Це пояс­нює достатньо стабільний попит на продукцію фірми "Техноком". Наявність власного складу, що нараховує майже 10 тис. позицій, дозволяє забезпечити замовника необхідними компонентами й комплектними виробами в реальні терміни й за дуже доступними цінами. Однією з послуг, що надає фірма, є можливість доставки замовлень. Для оптових і постійних покупців існують гнучкі системи знижок. У фірми є декілька значних фірм-конкурентів. Стратегічною метою підприємства є орієнтація на ринок
країн СНД.

Сформувати загальну (базову) та конкурентну стратегію фірми. Оцінити перспективи її розвитку.

Самостійна робота

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації на­вчального процесу, за якої заплановані завдання студенти виконують са­мостійно під методичним керівництвом викладача.

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми
та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми навчання, визначено навчальним планом, він становить 73 % (110 годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення дисципліни (150 годин). У ході самостійної роботи студент має стати активним учасником навчального процесу, навчитися свідомо оволодівати теоре­тичними та практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, брати на себе індивідуальну відповідальність за якість власної професійної підготовки. СРС містить: опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів і понять за темами дисципліни; підготовку до практичних, семінарських занять; підготовку до виступу на семінарських заняттях; поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; пошук (підбір) та огляд літературних джерел на задану тематику дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну перевірку студентами особис­тих знань за запитаннями для самодіагностики; підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; підготовку до модульного контролю; систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки
до семестрового екзамену. Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна робота студентів із вітчизня­ною та зарубіжною спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань державного регулювання економіки, статистичними матеріалами. Основні види самостійної роботи, запропоновані студентам для засвоєння тео­ретичних знань із навчальної дисципліни, наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми контролю за нею

Назви тем Зміст самостійної роботи студентів Кіль­кість годин Форми контролю за СРС Література
Змістовий модуль 1 Теоретичні та методичні основи стратегічного управління
Тема 1. Еволюція розуміння та передбачення май­бутнього організації Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику: 1. Особливості бюджетування: досвід СРСР і західноєвропей­ських країн. 2. Порівняльна характерис­тика методів обґрунтування та змісту довгострокових і стра­тегічних планів Перевірка домашніх завдань Основна: [2; 4]. Додаткова: [5; 9; 10]
Тема 2. Передумови застосуван­ня стратегічного управління в організаціях Пошук та огляд літературних джерел на задану тематику: 1. Роль стратегічного мислен­ня у формуванні стратегічного рівня організації. 2. Принципи стратегічної ді­яль­ності українських підприємств Перевірка домашніх завдань Основна: [1; 4].Додаткова: [5; 9; 10]
Тема 3. Середовище господарської організації Пошук та огляд літературних джерел на задану тематику: 1. Дослідження системи крите­ріїв виділення окремих скла­дових частин середовища гос­подарської організації. 2. Структуризація середовища функціонування організації віт­чизняними науковцями: збіги та розбіжності, порівняно із захід­ними методиками Перевірка домашніх завдань Основна: [1 – 4]. Додаткова: [15; 16]
Тема 4. Визначен­ня конкуренто­спроможності під­приємства Пошук, підбір та огляд лі­те­ратурних джерел на задану тематику: 1. Напруженість конкурентної боротьби на певному ринку України. 2. Дослідження взаємодії детермінант "національного ром­ба" з діяльністю законодавчої та виконавчої влади певної країни Перевірка домашніх завдань Основна: [2; 4]. Додаткова: [5; 9; 20]

Продовження табл. 6.1

 

Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації Пошук та огляд літературних джерел на задану тематику: 1. Особливості застосування ме­тодів прогнозування в умо­вах української економіки. 2. Недоліки екстраполяційних методів для прогнозування змін у соціально-економічних системах Перевірка домашніх завдань Основна: [2 – 4]. Додаткова: [15; 19; 20]
Тема 6.Стратегічне управління як реалізація цільового підходу Пошук, підбір та огляд лі­те­ратурних джерел на задану тематику: 1. Обмеження застосування кла­сичних моделей стратегіч­ного управління в Україні. 2. Основні принципи та форми стратегічного управління Перевірка домашніх завдань Основна: [2; 4].Додаткова: [13; 16; 20]
Тема 7. Мета у стратегічному уп­равлінні Пошук та огляд літературних джерел на задану тематику: 1. Визначення цілей і прогнозування в системі стратегічно­го управління організацією. 2. Особливості формулювання місії організацій різного типу Перевірка домашніх завдань Основна: [1; 4].Додаткова: [8; 12; 21]
Тема 8. Сутність стратегії та стра­тегічного набору Пошук та огляд літературних джерел на задану тематику: 1. Характеристика базових кон­курентних стратегій. 2. Стратегія досягнення конкурентних переваг за рахунок лі­дирування в диференціації продукту. 3. Стратегія досягнення конкурентних переваг шляхом ліди­рування за низькою вартістю продукту Захист проекту Основна: [2; 4].Додаткова:[13 – 15; 19; 20]
Усього за змістовим модулем 1    
Змістовий модуль 2 Реалізація та забезпечення стратегічного управління
Тема 9. Сутність стратегічного пла­нування Пошук та огляд джерел на за­дану тематику: 1. Етапи та принципи стратегічного планування. 2. Порівняльна характеристи­ка моделей стратегічного пла­ну­вання Перевірка домашніх завдань Основна: [2; 4]. Додаткова: [9; 16; 24]
           

Закінчення табл. 6.1

 

Тема 10. Страте­гічні плани, проекти та програми Пошук та огляд джерел на за­дану тематику: 1. Стратегічний план як інструмент реалізації стратегій. 2. Особливості формування та сфери застосування стратегіч­них програм Перевірка домашніх завдань Основна: [1 – 4].Додаткова: [6; 16; 20]
Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління Пошук та огляд джерел на за­дану тематику: 1. Порівняльна характеристи­ка традиційних і стратегічних ОСУ. 2. ОСУ як інструмент виконан­ня стратегій Перевірка домашніх завдань Основна:[2; 4].Додаткова: [5; 9; 10]
Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реаліза­ції стратегічних планів і програм Пошук та огляд джерел на за­дану тематику: 1. Фінанси як засіб виконання продуктових, функціональних і ресурсних стратегій. 2. Джерела формування фінансових ресурсів Перевірка домашніх завдань Основна:[2; 4].Додаткова: [11; 23]
Тема 13. Соціаль­но-психоло­гіч­не забезпечення стра­тегічного управлін­ня і формуван­ня стратегічної пове­дінки персоналу Пошук та огляд джерел на за­дану тематику: 1. Поведінкові аспекти розроб­лення та реалізації стратегії. 2. Стратегія та опір: поняття, причини й типи опору змі­нам Перевірка домашніх завдань Основна: [1; 2; 4]. Додаткова: [10; 18; 20]
Тема 14. Інформаційно-аналітич­не забезпечення стратегічного уп­равління Пошук та огляд джерел на за­дану тематику: 1. Дослідження схем методич­ного взаємозв'язку стратегічного контролінгу та стратегічного моніторингу. 2. Організаційно-економічні ме­ханізми внесення коректив у стратегії результатів аналізу Захист проекту Основна: [2; 4]. Додаткова: [13; 15; 20]
Усього за змістовим модулем 2    
Підготовка до екзамену   Основна:[2; 4]. Додаткова: [13 – 15; 20]
Екзамен    
Усього за модулями    

6.1. Контрольні запитання для самодіагностики

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.005 с.)