ТОП 10:

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ 

У рецензії мають бути відображені такі моменти:

а) відповідність дипломної роботи, що рецензується, завданню на дипломне проектування і встановленим вимогам;

б) актуальність теми дипломної роботи;

в) оцінка відповідності завданню розділів і обсягу роботи;

г) оцінка змісту всіх матеріалів дипломної роботи;

д) обгрунтованість прийнятих у дипломній роботі проектних рішень;

е) повнота огляду економічної літератури за темою роботи і вміння її використовувати;

ж) науковий рівень і якість розрахунків, доцільність використання ЕОМ;

з) можливість впровадження у виробництво результатів дипломної роботи загалом або частково;

и) оцінка стилю викладу пояснювальної записки і відповідність оформлення вимогам стандартів;

к) помилки і недоліки виконаної роботи.

У висновках рецензент вказує, чи відповідає дипломна робота, що рецензується, вимогам з даної спеціальності і оцінює якість роботи за чотирибальною системою.

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Процедура захисту встановлена така.

Представник ДЕК оголошує тему роботи, що захищається, і прізвище дипломника та надає йому слово для доповіді. Після доповіді і відповідей на запитання секретар ДЕК зачитує відгук керівника роботи і рецензію на роботу; дипломник відповідає на зауваження рецензента.

У своїй доповіді тривалістю 10 хвилин дипломник має стисло сформулювати мету і задачі роботи, зупинитися на техніко-економічному обгрунтуванні запропонованих рішень, викласти основні результати, отримані під час розробки теми.

Схеми, таблиці, креслення необхідно розташовувати в тому порядку, в якому вони описані в роботі. Доцільно завчасно пронумерувати плакати в потрібній послідовності.

Дипломник має бути готовим продемонструвати роботу програми.

Доповідь про зміст роботи рекомендується почати зі стислого викладу завдання на роботу. Після цього, уникаючи переказу переважно відомих положень, що містяться у вступі дипломної записки, студент повинен повідомити про те, як виконано дипломне завдання.

Під час доповіді дипломник, шо захищає роботу, повинен звертатися до демонстраційних плакатів.

Студенту дозволяється користуватися під час доповіді складеними ним стислими тезами або записами цифрових даних, але бажано звертатися до них як можна рідше.

Після публічного захисту робіт на закритому засіданні в ДЕК обговорюються результати захисту, виставляється оцінка роботи дипломника, робиться висновок про реальність роботи.

Рішення ДЕК про результати захисту, про присвоєння кваліфікації економіста, про реальність робіт і рекомендації в аспірантуру голова ДЕК оголошує після закінчення закритого засідання.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Комплекс документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти// Інформаційний вісник “Вища освіта” Міністерства освіти і науки України та Науково-методичного центру вищої освіти, 2003. - №10.

2. Загальні методичні вказівки з дипломного проектування в університеті// Упоряд.: П.С.Ковтун, З.В.Дудар, В.Л.Журавльов, О.С.Шкіль. - Харків: ХНУРЕ,2002.-40с.

 


Додаток А

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ

 

Номер Найменування етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Примітки
Вивчення техніко-економічної характеристики організації Лютий-березень  
Обгрунтування вибору та вивчення суті задачі Березень  
Вивчення літератури за темою дипломної роботи Березень  
Економіко-математичне моделювання задачі дипломної роботи Квітень-травень  
Робота над текстом пояснювальної записки Травень  
Оформлення графічної частини Травень  
Подання роботи на підпис керівнику За 7 днів до захисту  
Подання роботи на підпис завідуючому кафедрою За 4 дні до захисту  
Подання роботи на рецензію За 3 дні до захисту  
Подання роботи на захист в ДЕК За 1 день до захисту  

Навчальне видання

 

 

МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

з виконання дипломних робіт

для студентів усіх форм навчання

спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика"

 

 

Упорядники: КОЮДА Павло Миколайович

ІВЧЕНКО Наталія Борисівна

ЗУБЕНКО Наталія Борисівна

 

 

Відповідальний випусковий П.М.Коюда

 

Редактор О.Г.Троценко

Комп’ютерна верстка

План 2009, поз. 34

Підп. до друку 19.11.2003 Формат 60х84 1/16 Спосіб друку-ризографія

Умов.друк.арк.2,3 Облік.від.арк.2,1 Тираж 150 прим.

зам№ 1-3 Ціна договірна

____________________________________________________________________

 

ХНУРЕ. Україна. 61166, Харків, просп.Леніна, 14

____________________________________________________________________

 

Віддруковано в учбово-виробничому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166, Харків, просп. Леніна, 14Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.004 с.)