ТОП 10:

Розділ 2. Методика аналізу стану та ефективності використання необоротних активів2.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів.........................................................................................................................18

2.2. Аналіз наявності, складу, структури, динаміки руху основних засобів.........................................................................................................................24

2.3. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства..............................................................................................................27

2.4. Методика проведення факторного аналізу необоротних активів підприємства..............................................................................................................33

2.5. Напрями удосконалення аналізу необоротних активів.......................36

Висновки...................................................................................................................41

Список використаних джерел...............................................................................43

Практична частина(10 варіант)............................................................................47

 

 

 

Вступ

В умовах ринкової економіки головною метою підприємства є підвищення рівня управління підприємством, активне залучання інвестиційних ресурсів, оперативне реагування на ринкові зміни, задоволення інтересів користувачів необхідною інформацією.

Необоротні активи займають, як правило, основну питому вагу в загальній сумі власного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск послуг, їх собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Підвищення ефективності використання необоротних активів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу та контролю господарюючих суб'єктів.

Інформація про необоротні активи може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників - при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи - при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів - при виборі об'єкта інвестування.

Проблемними питаннями наявності, ефективного використання та відтворення необоротних активів підприємств займаються багато дослідників, зокрема, серед українських науковців слід виділити С.Ф. Голова, Л.Л. Горецьку, В.В. Сопка, Н.М. Урбана та інших вчених. Серед зарубіжних вчених вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних питань економічної сутності необоротних активів зробили такі науковці: Х. Андрексен, Д. Колдуел, М.Р. Метьюс, Б. Нідлз, М.Х.Б. Перера, Г.В. Савицька, Я.В. Соколов.

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність підвищення ефективності використання необоротних активів кожного окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів. Його актуальність визначається наступними моментами:

- постійне прискорення темпів розвитку науково-технічного прогресу збільшує масу та різноманітність необоротних активів;

- прогрес насичення високого технічного рівня здійснюється шляхом реконструкцій та технічного переоснащення підприємств.

Мета курсової роботи - удосконалення методики аналізу наявності, руху та ефективності використання необоротних активів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ обліку, контролю, ревізії та критичного аналізу практики на промислових підприємствах.

Функціонування матеріально-технічної бази на підприємстві відбувається завдяки складному комплексу управлінських рішень. Проблемою є взаємопов'язання та координація діяльності великої кількості працівників різних підрозділів підприємства, зайнятих вирішенням даних питань.

Виходячи з цього, у відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

- розкрити економічну сутність необоротних активів підпрємства;

- дати характеристику класифікацій необоротних активів;

- описати політику управління необорними активами;

- розглянути аналіз наявності, складу, структури, динаміки руху основних засобів;

- розглянути аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства;

- проаналізувати методику проведення факторного аналізу необоротних активів підприємства;

- висунути шляхи удосконалення аналізу необоротних активів.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів теоретичної частини, висновку, списку використаних джерел, практичної частини.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, наведено мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження.

В першому розділі розглянуто теоретичні основи аналізу необоротних активів. Проведено розробку і обґрунтування системи економічних показників необоротних активів. Проведено економіко-правовий аналіз, огляд нормативної бази.

В другому розділі проведено методику аналізу стану та ефективності використання необоротних активів, аналіз інтенсивності та ефективності використання осоновних засобів підприємства, розглянуто завдання та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів, висунуто напрями удосконалення необоротних активів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.005 с.)