ТОП 10:

Практична частина контрольної роботиУ практичній частині контрольної роботи необхідно розглянути форми фінансової звітності та порядок їх складання відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Завдання:

1. Згідно з таблицею 2 скласти Журнал господарських операцій та визначити кореспонденцію рахунків.

2. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати в них залишки на початок звітного періоду (таблиця 1), здійснені господарські операції за звітний період, підрахувати обороти і вивести залишки на кінець звітного періоду.

3. Скласти оборотно-сальдову відомість за звітний період.

4. За даними оборотно-сальдової відомості скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, відобразивши інформацію за статтями на початок періоду і на кінець звітного періоду.

5. Використовуючи обороти по рахунках оборотно-сальдової відомості, обчислити і заповнити статті Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Форма № 2 за графою 3 «За звітний період».

 

Вихідні дані для виконання практичного завдання наведені у таблицях 1 і 2.Таблиця 1

Залишки на рахунках ТОВ "Затишок" на початок звітного періоду

Код рахунку Назва рахунку Номер варіанту (Сума, грн.)
Основні засоби
Знос основних засобів
Довгострокові фінансові інвестиції
Товари на складі
Поточний рахунок в національній валюті
Розрахунки з вітчизняними покупцями
Резерв сумнівних боргів
Статутний капітал
Додатковий капітал
Неоплачений капітал
Нерозподілений прибуток
Розрахунки із заробітної плати
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки за податками і платежами

 


Таблиця 1

Залишки на рахунках ТОВ "Затишок" на початок звітного періоду

Код рахунку Назва рахунку Номер варіанту (Сума, грн.)
Основні засоби
Знос основних засобів
Довгострокові фінансові інвестиції
Товари на складі
Поточний рахунок в національній валюті
Розрахунки з вітчизняними покупцями
Резерв сумнівних боргів
Статутний капітал
Додатковий капітал
Неоплачений капітал
Нерозподілений прибуток
Розрахунки із заробітної плати 7300.
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки за податками і платежами


У таблиці 2 наведені господарські операції за звітний період

Таблиця 2

Господарські операції ТОВ "Затишок" за звітний період

№ оп. Зміст господарської операції Сума, грн.
Оприбутковані від постачальника на склад підприємства товари: а) без податку на додану вартість (ПДВ); б) нараховано податковий кредит  
Нарахована заробітна плата управлінському персоналу в звітному періоду
Виплачена заробітна плата управлінському персоналу за минулий і звітний періоди
Нарахована амортизація (знос) основних засобів
Оплачена з поточного рахунку підприємства орендна плата: а) за звітний рік; б) передоплата за майбутній рік   16200 2700
Проведені відрахування у резервний капітал у розмірі 5% чистого прибутку звітного періоду
Списана безнадійна заборгованість по розрахунках з покупцями
Реалізовані товари покупцям
Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ
Надійшла оплата за товари від покупців на поточний рахунок в банку
Перераховані грошові кошти з поточного рахунку постачальникам за отримані товари
Нарахований податок на прибуток
3 поточного рахунку перераховано до бюджету податок на прибуток
Нарахований резерв сумнівних боргів
Отримані грошові кошти з поточного рахунку у банку та оприбутковані до каси
Списана собівартість реалізованих товарів
Оплачені з поточного рахунку послуги за рекламу
Визнані штрафні санкції
Перераховані з поточного рахунку штрафні санкції
Використаний прибуток відноситься на нерозподілений прибуток
Адміністративні витрати списуються на фінансові результати
Списуються на фінансові результати витрати на збут
Дохід від реалізації списується на фінансовий результат
Собівартість реалізованих товарів списується на фінансовий результат
Списуються витрати по нарахованих сумнівних боргах на фінансовий результат
Списуються витрати по штрафах на фінансовий результат
Списується на фінансовий результат нарахований податок на прибуток
Закривається фінансовий результат нерозподіленим прибутком підприємства

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2756.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996.

3. Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захво­рювання, що спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 р.№ 1105-ХІV.

4. Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III.

5. Про обов'язкове державне соціальне страхуван­ня у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і ви­тратами, обумовленими народженням і похованням: Закон України від 18.01.01 р. № 2240-III.

6. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

7. Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2756-VI.

9. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм податкового кодексу України: Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-VI.

10. Положення про порядок подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

11. НПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

12. ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137.

13. ПСБО 19 "Об’єднання підприємств": Наказ Міністерства фінансів України від. 07.07.99 р. № 163.

14. ПСБО 20 "Консолідована фінансова звітність": Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176.

15. ПСБО 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва": Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2011 р. № 25.

16. ПСБО 29 "Фінансова звітність за сегментами": Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412.

17. Про затвердження форм податкових декларацій платників єдиного податку: Наказ МФУ від 21.12.2011 р. № 1688.

18. Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення: Наказ ДПАУ від 21.12.10 р. № 969.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.005 с.)