ТОП 10:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ

НАСЕЛЕННЯ…………………………………………………………..6

1.1. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух…...6

1.2. Демографічна політика, демографічна криза, демографічний «вибух»……………………………………………………………………..8

1.3. Раціональне розміщення населення та його відтворення………….11

1.4. Міське розселення, урбанізація і типи міст……………………….. 14

 

РОЗДІЛ 2. ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК РУХ РОБОЧОЇ СИЛИ У МІЖДЕРЖАВНОМУ ПРОСТОРІ……………………………………….17

2.1. Причини зовнішніх міграцій населення…………………………….17

2.2. Трудові ресурси та зайнятість населення…………………………...21

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….29

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження проблем, пов’язаних з регулюванням масштабних зовнішніх міграційних переміщень населення, особливо посилюється на фоні загальної демографічної кризи, яка охопила більшість країн світу, і яка значною мірою спричинила і кризу міграції, що в сучасних умовах проявляється у зменшенні інтентенсивності міграцій у середині областей та на міжрегіональному рівні, значним відпливом населення за межі держави формуванням потужних закордонних потоків трудових мігрантів.

Очевидно крім терміну «глобалізація», важко назвати ще яке-небудь економічне або соціально-демографічне явище, у відношенні якого на початку XXI століття склалося настільки багато різних його визначень і класифікацій, як міграція.

Термін «міграція» є латинського походження (лат. migratio, migro — переходжу, переселяюсь), дослівно в перекладі означає переміщення, пересування, переселення. За своїм обсягом міграція є надзвичайно широким поняттям, а тому воно, не конкретизоване концептами більш детального змісту (наприклад, термінами про переміщення людських і матеріальних ресурсів), є лише виключно абстрактним уявленням, яке не відображає якостей та властивостей окремих сфер міграційного буття чи міграційних відносин. Якщо побудувати «піраміду концептів» про міграцію, то на її вершині буде поняття «міграції», дещо нижче – «міграційного буття» або «міграційного простору». І лише далеко внизу, можливо, на уявній площині основи цієї піраміди, помістяться так звані специфічні терміни про міграційні явища та процеси. Вони були, є та будуть саме тими поняттями, які вже відображають властивості, ознаки, риси і якості носіїв міграційної самосвідомості, міграційних відносин, процесів, подій, ситуацій, явищ. Без таких понять не можна виокремлювати ознаки і риси, властивості та якості учасників міграційних процесів [1, с. 153].

Існує також такий вид міграції як неврегульована міграція.

Згідно з визначенням Міжнародної організації з міграції неврегульована міграція - це рух осіб, що відбувається з порушенням норм країн виїзду, транзиту та призначення. З перспективи країн призначення, це незаконний в'їзд, перебування або працевлаштування в країні, який означає, що мігрант не має права або належних документів, яких вимагає імміграційне законодавство країн в'їзду, проживання або роботи. З перспективи країн походження, це означає, що особа перетинає міжнародний кордон без дійсного паспорту чи проїзного документа або не відповідає адміністративним вимогам для виїзду з країни.

Будь-яка держава не в змозі боротися з небажаною міграцією як одним з наслідків глобалізації, так само, як неможлива та позбавлена сенсу боротьба із самим явищем глобалізації. Міграційними процесами необхідно управляти, нейтралізувати їхні негативні прояви та використовувати позитивні для зростання економічного добробуту. За такого підходу є контроль над нелегальною міграцією, який дає змогу зробити неврегульовану міграцію врегульованою, охопленою правовим полем і правою охоронною діяльністю. Крім того, контроль включає і запобігання нелегальній міграції - незаконному в'їзду, перебуванню та виїзду, і боротьбу з організованими формами нелегальної міграції, такими як торгівля людьми та посередництво.

Підкреслимо, що міграція, як ніякий інший процес, відбувається одночасно в часі й просторі, й у цьому її, до речі, важлива відмінність від інших демографічних процесів.

Об’єктом курсової роботи є міграційні процеси світу.

Предметом дослідження є аналіз зовнішніх міграцій населення світу.

Метою дослідження є оцінка зовнішніх міграційних процесів з метою подальшого ефективного розміщення трудових ресурсів.

Виходячи з мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання:

- проаналізувати теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «міграція населення»;

- усебічно розглянути причини зовнішніх міграцій населення, визначити їх динаміку і головні напрямки;

необхідність раціонального розміщення населення та його відтворення;

- обґрунтувати фактори, що визначають географію міграції робочої сили.

Для вирішення поставлених завдань в роботі використано наступні методи дослідження:

- порівняльно-географічний - при дослідженні народонаселення Землі;

- статистичний-при характеристиці демографічної політики світу;

- історичний - для підтвердження значущості раціонального розміщення трудових ресурсів;

- метод системного аналізу при характеристиці міграційних процесів світу;

- науково-пояснювальний для пояснення причин зовнішніх міграцій, які відбуваються в світі;

- опрацювання літературних та наукових джерел для вивчення проблеми;

- спостереження над тим, як змінювалася динаміка трудових ресурсів в різних країнах впродовж декількох років.

Наукова новизна роботи полягає в комплексній характеристиці зовнішніх міграційних процесів останніх років, доведенні необхідності раціонального розміщення трудових ресурсів, а також у визначенні методів покращення демографічної ситуації на найближчі роки.


РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

ВИСНОВКИ

Для того, щоб зрозуміти особливості сучасного стану міжнародної міграції, необхідно детально ознайомитися із самим процесом міграції. За своїм обсягом міграція є надзвичайно широким поняттям, а тому воно, не конкретизоване концептами більш детального змісту (наприклад термінами про переміщення людських і матеріальних ресурсів), є лише виключно абстрактним уявленням, яке не відображає якостей та властивостей окремих сфер міграційного буття чи міграційних відносин.

До теперішнього часу в науковій літературі використовуються десятки визначень міграції й цілі сотні класифікацій мігрантів, які в енциклопедичних визначеннях зводяться до ідентифікації їхніх вихідних ознак, зокрема за критерієм постійного місця проживання й тривалості проживання в ньому, простору й часу міграції, ознак-причин міграції.

Загальні історико-економічні передумови міграції визначаються законо­мірностями суспільного розвитку. Це розвиток соціально-економіч­них відносин, послідовне чергування способів виробництва, вдоско­налення засобів праці, індустріалізація, науково-технічний прогрес тощо. Світовому соціально-економічному розвитку притаманна не­рівномірність у часі та просторі: у деяких регіонах і країнах він інтенсивніший, а в інших — повільніший. Це призводить до несинхронності розвитку й розміщення продуктивних сил у різних регіонах.

Так, у країнах Західної Європи раніше, ніж в інших регіонах, склались капіталістичні відносини, відбувся перехід від ремесла до мануфактури, здійснився промисловий переворот і почалась індустріа­лізація економіки. Це зумовило випереджаючий розвиток країн Євро­пи, а потім США та Японії у царині технології, підвищило конку­рентоспроможність продукції за рахунок її здешевлення при одночас­ному поліпшенні якості. Розпочалась торгово-економічна експансія цих країн, що сприяло зміцненню їхнього власного економічного по­тенціалу й давало імпульс для подальшого економічного випередження. Сприятливі історико-економічні передумови у розвинутих краї­нах сприяли ефективному розміщенню продуктивних сил.

Тому люди із країн, які розвиваються, переїжджають у країни, де можна забезпечити відновно високий рівень доходів та можливостей для існування.

Виходячи із мети курсової роботи, ми детально проаналізували напрямки зовнішніх міграційних процесів, які здійснюються з метою подальшого ефективного розміщення трудових ресурсів.

При написанні курсової роботи нами були виконані усі поставлені завдання. А саме:

- охарактеризували кількість населення Землі, його природний та механічний рух. В процесі написання роботи було виявлено поступове збільшення кількості населення, особливо в країнах Азії, Африки. А це дає підстави стверджувати, що на рідних землях вони не зможуть належним чином себе прогодувати, тому очікується сплеск емігрантів у країни Європи;

- визначили головні поняття демографічної політики такі як демографічна криза, демографічний «вибух». Слід зазначити, що ці поняття циклічного характеру. Збільшення населення в одних країнах чергується із зменшенням в інших. Тому, райони із незаселеними пунктами поступово наповнюватимуться переселенцями із густонаселених країн;

- обґрунтували необхідність раціонального розміщення населення та його відтворення.

- проаналізували міське розселення, урбанізацію і типи міст, пояснили схожість і відмінність між ними.

- усебічно розглянути причини зовнішніх міграцій населення. Причинами міграції робочої сили є фактори як економічного, так і неекономічного (політичні, національні, релігійні, расові, сімейні тощо) характеру. Причини економічного характеру полягають у різному рівні розвитку окремих країн, що спричиняє переміщення робочої сили з країн із низьким рівнем життя туди, де рівень вищий. Об'єктивно можливість міграції з'являється внаслідок національних розходжень в умовах заробітної плати.

Істотним економічним фактором, що визначає міграцію робочої сили, є наявність органічного безробіття в деяких країнах, насамперед, слабко розвинутих. Важливим фактором міжнародної трудової міграції є вивіз капіталу, функціонування міжнародних корпорацій. Транснаціональні корпорації сприяють поєднанню робочої сили з капіталом, здійснюючи або рух робочої сили до капіталу, або переміщають свій капітал у перенасичені таким ресурсом, як праця, регіони. Основу міграційних потоків становлять робітники, меншою мірою – службовці, спеціалісти та вчені.

При написанні курсової роботи ми використовували наукові розробки багатьох українських та зарубіжних дослідників. Важливий аналітичний та емпіричний матеріал щодо різних складових міграційних процесів, їх змісту й наслідків, вирішення пов’язаних з ними проблем містять роботи В.Б.Євтуха, І.Ф.Кураса, Е.М.Лібанової, С.І.Пирожкова, А.В.Позняка, І.М.Прибиткової, С.Б.Чеховича, М.О.Шульги тощо. У галузі методології та методів вивчення міграцій та управління ними, сутнісних характеристик міграційних процесів значні здобутки належать російським науковцям О.Д.Воробйовій, Т.І.Заславській, В.А.Іонцеву, Л.Л.Рибаковському, а також численним західним авторам, серед яких Р.Епплярд, Р.Бонінг, М.Вайнер, Д.Массей, П.Сталкер, П.Стокер, Т.Хаммар та інші. ДЕ ВСЕ ЦЕ В ТЕКСТІ І ЛІТЕРАТУРІ ?????

Таким чином, написанням курсової роботи дослідження не вичерпується. Дана тема може бути розглянута стосовно інших параметрів географії міжнародних міграцій. Скільки буде існувати народ, стільки буде виникати нового в його розвитку, стільки люди будуть осваювати нові території і шукати можливості для реалізації своїх цілей: економічних, освітніх, сімейних, релігійних тощо. А це значить, що тема «Географія міжнародних міграцій», яка цікавила вчених у всі часи, буде невичерпним джерелом із пізнання динаміки населення світу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее / А.В. Акимов. - М.: Наука,-1992.- 199 с.

2. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор) : учебник для вузов / Алисов Н.В., Хорев Б.С. - М.: Гардарики, - 2000.- 704 с.

3. Альбедиль М.Ф. Народы мира: Учебное пособие для средней школы / Альбедиль М.Ф. - Лань,-1999.- 318 с.

4. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: навчальний посібник для студентів вузів / В.В.Безуглий. - К.: Академія,-2007.-704 с.

5. Безуглий В.В. Регіональна економічна географія світу: Навчальний посібник для студентів вузів / В.В.Безуглий, С.В. Козинець.- К.:Академія,-2007.- 699 с.

6. Большая энциклопедия народов : для школьников и студентов / Ю.Д. Анчабадзе (и др.) - М.: ОЛМА Медиа Групп,- 2007.- 640 с.

7. Козик В.В. Світове господарство та міжнародні економічні відносини / В.В.Козик, Л.А.Панкова.- Львів, - 1995

8. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С.П. – Львів: світ, 2003.- 672 с.

9. Економічна та соціальна географія світу / За ред. Б.П. Яценка, - К.: Артек, 1997. – 246 с.

10. Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини / В.М.Козменко, М.Школа. - Чернівці “Рута”, - 1996 – С.116-123.

11. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. – К.: Феміда, 1996. – 366 с.

12. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: теорія, методи, практика / С.І.Іщук.– К.: Вид-во ЄУФІСМБ, 2001. – 216 с.

13. Кистанов В.В. Территориальная организация производства / Кистанов В.В. – М., 1984.

14. Крисаченко В.С. Динаміка населення : популяційні, етнічні та глобальні виміри. Монографія / В.С. Крисаченко.- К.: НІСД,-2005.-368 с.

15. Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. — К.: Лібра,- 2007

16. Малиновська Олена Анатоліївна. Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України: дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2005.

17. Население мира: этнодемографический справочник / Отв. ред. П.И.Пучков.- М: Наука, 1986 – 828с.

18. Новицкий П.Т. Население и трудовые ресурсы / Новицкий П.Т. – М.: Мысль, 1996.

19. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник / Погорлецкий А.И. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – С. 15–31, 109–120.

20. Раковский С.Н. Мировое население в к. ХХ-ХХІ в.: международные миграции, урбанизация, качество населения // География в школе.-2008.-№4,-С.3-14.

21. Розміщення продуктивних сил: Посібник / Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І., Мацишин І.Р. - К., 2000 - 264 с.

22. Соціально-економічна географія світу: Загальна частина / Кузик С.П. -Тернопіль: Підручники і посібники, 1998,- 255 с.

23. Соціально-економічна географія України. / За ред. Шаблія О.І. – Львів., 2000. – С.230

24. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник / Топчієв О.Г. – Одеса: Астропринт, 2001. – С. 325–329, 406–424.

25. Юрківський В.М. Регіональна економіка і соціальна географія / Юрківський В.М. – К., 2000. – С. 213.

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ

НАСЕЛЕННЯ…………………………………………………………..6

1.1. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух…...6

1.2. Демографічна політика, демографічна криза, демографічний «вибух»……………………………………………………………………..8

1.3. Раціональне розміщення населення та його відтворення………….11

1.4. Міське розселення, урбанізація і типи міст……………………….. 14

 

РОЗДІЛ 2. ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК РУХ РОБОЧОЇ СИЛИ У МІЖДЕРЖАВНОМУ ПРОСТОРІ……………………………………….17

2.1. Причини зовнішніх міграцій населення…………………………….17

2.2. Трудові ресурси та зайнятість населення…………………………...21

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….29

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження проблем, пов’язаних з регулюванням масштабних зовнішніх міграційних переміщень населення, особливо посилюється на фоні загальної демографічної кризи, яка охопила більшість країн світу, і яка значною мірою спричинила і кризу міграції, що в сучасних умовах проявляється у зменшенні інтентенсивності міграцій у середині областей та на міжрегіональному рівні, значним відпливом населення за межі держави формуванням потужних закордонних потоків трудових мігрантів.

Очевидно крім терміну «глобалізація», важко назвати ще яке-небудь економічне або соціально-демографічне явище, у відношенні якого на початку XXI століття склалося настільки багато різних його визначень і класифікацій, як міграція.

Термін «міграція» є латинського походження (лат. migratio, migro — переходжу, переселяюсь), дослівно в перекладі означає переміщення, пересування, переселення. За своїм обсягом міграція є надзвичайно широким поняттям, а тому воно, не конкретизоване концептами більш детального змісту (наприклад, термінами про переміщення людських і матеріальних ресурсів), є лише виключно абстрактним уявленням, яке не відображає якостей та властивостей окремих сфер міграційного буття чи міграційних відносин. Якщо побудувати «піраміду концептів» про міграцію, то на її вершині буде поняття «міграції», дещо нижче – «міграційного буття» або «міграційного простору». І лише далеко внизу, можливо, на уявній площині основи цієї піраміди, помістяться так звані специфічні терміни про міграційні явища та процеси. Вони були, є та будуть саме тими поняттями, які вже відображають властивості, ознаки, риси і якості носіїв міграційної самосвідомості, міграційних відносин, процесів, подій, ситуацій, явищ. Без таких понять не можна виокремлювати ознаки і риси, властивості та якості учасників міграційних процесів [1, с. 153].

Існує також такий вид міграції як неврегульована міграція.

Згідно з визначенням Міжнародної організації з міграції неврегульована міграція - це рух осіб, що відбувається з порушенням норм країн виїзду, транзиту та призначення. З перспективи країн призначення, це незаконний в'їзд, перебування або працевлаштування в країні, який означає, що мігрант не має права або належних документів, яких вимагає імміграційне законодавство країн в'їзду, проживання або роботи. З перспективи країн походження, це означає, що особа перетинає міжнародний кордон без дійсного паспорту чи проїзного документа або не відповідає адміністративним вимогам для виїзду з країни.

Будь-яка держава не в змозі боротися з небажаною міграцією як одним з наслідків глобалізації, так само, як неможлива та позбавлена сенсу боротьба із самим явищем глобалізації. Міграційними процесами необхідно управляти, нейтралізувати їхні негативні прояви та використовувати позитивні для зростання економічного добробуту. За такого підходу є контроль над нелегальною міграцією, який дає змогу зробити неврегульовану міграцію врегульованою, охопленою правовим полем і правою охоронною діяльністю. Крім того, контроль включає і запобігання нелегальній міграції - незаконному в'їзду, перебуванню та виїзду, і боротьбу з організованими формами нелегальної міграції, такими як торгівля людьми та посередництво.

Підкреслимо, що міграція, як ніякий інший процес, відбувається одночасно в часі й просторі, й у цьому її, до речі, важлива відмінність від інших демографічних процесів.

Об’єктом курсової роботи є міграційні процеси світу.

Предметом дослідження є аналіз зовнішніх міграцій населення світу.

Метою дослідження є оцінка зовнішніх міграційних процесів з метою подальшого ефективного розміщення трудових ресурсів.

Виходячи з мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання:

- проаналізувати теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «міграція населення»;

- усебічно розглянути причини зовнішніх міграцій населення, визначити їх динаміку і головні напрямки;

необхідність раціонального розміщення населення та його відтворення;

- обґрунтувати фактори, що визначають географію міграції робочої сили.

Для вирішення поставлених завдань в роботі використано наступні методи дослідження:

- порівняльно-географічний - при дослідженні народонаселення Землі;

- статистичний-при характеристиці демографічної політики світу;

- історичний - для підтвердження значущості раціонального розміщення трудових ресурсів;

- метод системного аналізу при характеристиці міграційних процесів світу;

- науково-пояснювальний для пояснення причин зовнішніх міграцій, які відбуваються в світі;

- опрацювання літературних та наукових джерел для вивчення проблеми;

- спостереження над тим, як змінювалася динаміка трудових ресурсів в різних країнах впродовж декількох років.

Наукова новизна роботи полягає в комплексній характеристиці зовнішніх міграційних процесів останніх років, доведенні необхідності раціонального розміщення трудових ресурсів, а також у визначенні методів покращення демографічної ситуації на найближчі роки.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.229.89 (0.015 с.)