ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тарифи на транспортування нафтопродуктів (Ттр.)Перевізник Одиниця вимірювання Розмір тарифу
Аскізьке АТП дол./ткм 0,06
Мінусинське АТП дол./ткм 0,064

 

Різниця у тарифах за перевезення вантажів пояснюється масштабами діяльності підприємств. Аскізське АТП – господарство, що має велику кількість автотранспорту. Мінусинське АТП має у своєму розпорядженні меншою кількістю рухомого складу, відповідно, тарифи цього підприємства декілька вищі.

Внутрішній тариф на перевезення у Монголії (0,09 дол./ткм) суттєво вище за тарифи російських автотранспортних підприємств, зайнятих у міжнародних перевезеннях, в силу відсутності великої кількості рухомого складу, високої вартості пального, а також ряду інших факторів.

Результати розрахунків внести до таблиці 3.4.

2. Розрахувати вартість подачі транспортних засобів під завантаження (Вподачі).

Тариф за подачу транспорту до місця завантаження:

Тподачі = 0,2 дол./км.

У зв’язку з тим, що місце розташування транспортних підприємств та нафтобаз у першому та другому варіантах не співпадають, то виникають витрати, пов’язані з подачею автомобілів під навантаження. Вартість подач визначається за формулою:

Вподачі = Тподачі * N * L, де

L – відстань між транспортним підприємством та нафтобазою, км;

N – кількість рейсів, необхідних для виконання заданого об’єму перевезень. Розраховується за формулою:

N = Q / q, де

Q – загальний об’єм перевезень – 21000 т;

q – вантажність автомобіля приймається із розрахунку середньої вантажності автопоїзду – 15 т.

Результати розрахунків внести до таблиці 3.4.

 

Примітка: Загальна кількість нафтопродуктів (21000 т) змінюється відповідно до варіанту студента (номер за списком) додаванням до 21000 номера свого варіанта помноженого на 100 (21000 + N варіанту * 100).

3. Використовуючи дані табл. 3.3, розрахувати вартість перевалки нафтопродуктів на нафтобазах.

Таблиця 3.3

Тарифна вартість перевалки нафтопродуктів

Нафтобаза Одиниця вимірювання Розмір тарифу
Абазинська нафтобаза дол./т
Мінусинська нафтобаза дол./т

 

Результати розрахунку внести до таблиці 3.4.

4. Розрахувати повні витрати за трьома варіантами схем транспортування. Розрахунок виконати у формі табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Розрахунок повних витрат за схемами транспортування нафтопродуктів

№ з/п Найменування показника Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
1. Вартість транспортування нафтопродуктів      
2. Вартість подачі транспортних засобів під навантаження      
3. Вартість перевалки нафтопродуктів на нафтобазах      
Разом витрат      

5. Вибрати для реалізації варіант схеми нафтопродуктів, який відповідає критерію мінімума повних витрат.

6. Зіставити розмір витрат за оптимальним варіантом з базовим варіантом транспортування нафтопродуктів, сформулювати висновок.

 

У якості бази для порівняння прийняти схему транспортування нафтопродуктів за встановленим у регіоні регулярному маршруту Абаза – Улан-Гом силами аскізського АТП з наступною доставкою нафтопродуктів у Тес-Сомон силами внутрішнього транспорту Монголії. Вартість просування 21000 т нафтопродуктів до Тес-Сомону за базовим варіантом, як відмічалося, складає 1321460 доларів США.

 

Примітка 1: Загальна кількість нафтопродуктів (21000 т) змінюється відповідно до варіанту студента (номер за списком) додаванням до 21000 номера свого варіанта помноженого на 100 (21000 + N варіанту * 100).

Примітка 2: Вартість просування загального обсягу нафтопродуктів (21000 + N варіанта * 100) розраховується студентом самостійно, виходячи із зазначеної вище умови.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пономарьов Ю.В., Логістика: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури 2003, - 192,с.

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.- 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Информационно-внедренчиский центр «Маркетинг». 2000. – 375с.

3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М - ИНФРА-М, 2001. – 608с.

4. Ковтун К.М., Макух Ю.М., Основи логістики: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Дніпропетровськ. вид-во НГУ, 2009. – 120с.

5. Практикум по логистике: Учеб. пособие/Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 270с.

6. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научн. ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 976 с.

7. Бажин И.И. Логистика. Компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2004. – 240 с.

8. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

9. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2003. – 408 с.

10. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. – М.: Издательство РДЛ, 2003. 480с.

11. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 488 с.

12. Логистика: учеб. пособие / Б.А. Аникин [и др.]; под ред.. Б.А. Аникина, Т.А. Родиной. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 408 с.

13. Крикавський Е.В. Логистика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 448 с.

14. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2006. – 340 с.

15. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 260 с.

16. Практикум по логистике: Учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 280 с.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

кафедра організації виробництва і управління персоналом

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.007 с.)