ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУЗавдання до теоретичної частини курсового проекту складається з наступних розділів дисципліни «Логістика»:

1. Інформаційна логістика.

2. Закупівельна логістика.

3. Логістика виробничих процесів.

4. Логістика запасів та збуту.

5. Складська логістика.

6. Транспортна логістика.

Інформаційна логістика:

1. Організаційні структури логістичної інформаційної системи на різних рівнях управління.

2. Функціональні структури логістичної інформаційної системи на різних рівнях управління.

3. Основні принципи побудови та функціонування логістичної інформаційної системи.

4. Принципи розробки логістичних інформаційно-комп’ютерних технологій.

5. Класифікація та характеристики інформаційних потоків в логістичних системах.

6. Інформаційні потоки в системі матеріально-технічного забезпечення підприємства.

7. Інформаційні потоки в плануванні розміру запасів матеріально-технічних ресурсів.

8. Інформаційні потоки в управлінні складуванням та зберіганням матеріально-технічних ресурсів.

9. Інформаційні потоки у плануванні доставки продукції матеріально-технічного призначення.

10. Аналіз ефективності функціонування інформаційних потоків на підприємстві.

11. Аналіз витрат пов’язаних з використанням різноманітних видів комунікацій у системі матеріально-технічного забезпечення.

12. Комплекс завдань інформаційної логістичної системи при транспортуванні матеріальних ресурсів.

13. Призначення та характеристики інформаційно-комп’ютерних транспортних систем і програмних продуктів.

14. Основні шляхи зниження витрат у процесі формування і використання комунікацій.

15. Напрямки удосконалення управління інформаційними мережами товаропотоків.

16. Ефективність стандартизації та за галізація документообігу товаротранспортуючої мережі.

17. Організація контролю інформаційних потоків логістичного ланцюга.

18. Основні напрямки розширення комплексу послуг в інформаційних системах.

19. Шляхи підвищення ефективності функціонування інформаційних мереж та систем.

20. Економічні методи управляння сучасною комунікаційною системою.

21. Організація диспетчерської служби матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

22. Організація механізованого та автоматизованого обліку витрат матеріальних ресурсів.

23. Організація комп’ютерної системи доставки та зберігання постачальної інформації.

24. інформаційний контроль структури матеріально-технічного забезпечення на підприємствах.

25. Організація інформаційної логістичної мережі на промислових підприємствах.

26. Основні принципи формування інформаційної інфраструктури на підприємствах.

27. Організація внутрішніх та зовнішніх інформаційних зв’язків на підприємстві.

28. Економічна ефективність сканування штрихових кодів у логістичних системах.

29. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи.

 

Закупівельна логістика:

1. Основні критерії вибору постачальника у процесі закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

2. Організація комплексного матеріально-технічного забезпечення та його економічна ефективність.

3. Основні шляхи зменшення витрат у процесі закупівлі товарів виробничого призначення.

4. Система цін та розрахунків при постачанні продукції виробничо-технічного призначення.

5. Напрямки покращення планування закупок матеріально-технічних ресурсів.

6. Напрямки покращення управління закупками (за видами матеріально-технічних ресурсів).

7. Використання методів мережевого планування при складанні планів закупівель матеріально-технічних ресурсів.

8. Організація контролю закупівель матеріально-технічних ресурсів.

9. Шляхи підвищення ефективності системи закупівель матеріально-технічних ресурсів.

10. Економічні методи управління закупками товарів виробничого призначення.

11. Нормативна база плану закупівель матеріальних ресурсів (за видами продукції).

12. Напрямки удосконалення організації нормування витрат матеріальних ресурсів на підприємстві.

13. Використання економіко-математичних методів у визначенні норм витрат матеріальних ресурсів.

14. Ефективність впровадження замінників дефіцитних та коштовних матеріалів у виробництві продукції.

15. Роль матеріально-технічного забезпечення у раціональному використанні матеріальних ресурсів.

16. Основні напрямки розробки прогресивних норм витрат матеріальних ресурсів.

17. Резерви економії і раціонального використання матеріальних ресурсів.

18. Фактори і джерела економії раціонального використання матеріальних ресурсів.

19. Нормування витрат та економія металу у ковальсько-штампувальному виробництві.

20. Нормування витрат та економія лісоматеріалів у деревооброблюючій промисловості.

21. Аналіз динаміки норм витрат важливих видів матеріальних ресурсів(за галузями виробництва).

22. Методика розрахунку та досвід нормування витрат палива у металургійному виробництві.

23. Досвід нормування витрат хімічних матеріалів у окремих галузях та видах виробництва.

24. Нормування витрат та резерви економії матеріальних ресурсів у будівництві.

25. Залежності формування та вимірювання потреб у засобах виробництва.

26. Вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, як фактор відносного скорочення потреб у матеріальних ресурсах.

27. Система показників використання матеріальних ресурсів на підприємствах та в галузях виробництва.

28. Фактори зменшення матеріаломісткості у промисловому виробництві.

29. Показники використання окремих видів продукції та їх вплив на загальну потребу у матеріальних ресурсах.

30. Організація раціонального використання знарядь праці під час експлуатації.

31. Маневрування матеріальними ресурсами, як вагомим фактором їх раціонального використання.

 

Логістика виробничих процесів:

1. Економічні методи управління логістичними системами на підприємстві.

2. Вплив стану матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробничо-господарської діяльності промислового підприємства.

3. Структура та функції органів матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства.

4. Напрями вдосконалення планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

5. Напрями вдосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.

6. Методика планування і аналіз оборотних коштів на промисловому підприємстві.

7. Планування, облік та аналіз оборотних коштів на промисловому підприємстві.

8. Основні шляхи зменшення логістичних витрат виробничого процессу.

9. Прямі довгострокові господарські зв’язки ті їх економічна ефективність.

10. Кооперативні поставки матеріально-технічних ресурсів ті їх економічна ефективність.

11. Оптимізація об’єму поточних виробничих, підготовчих та страхових запасів матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві.

12. Організація контролю за процесом матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

13. Основні напрямки розширення комплексу послуг збутової діяльності підприємства.

14. Шляхи підвищення ефективності логістичних систем на промисловому підприємстві.

15. Порядок та методика виявлення потреби підприємства в матеріальних ресурсах для виробництва готової продукції.

16. Порядок та методика виявлення потреби підприємства в матеріальних ресурсах для виробництва запасних частин.

17. Техніко-економічне обґрунтування потреби підприємства в окремих видах устаткування.

18. Організація забезпечення виробничих підрозділів підприємства матеріальними ресурсами.

19. Організація служби підприємства по підготовці матеріальних ресурсів до виробничого процесу.

20. Організація та планування кооперативних поставок на промислових підприємствах.

21. Задачі органів збуту промислових підприємств та виробничих об’єднань у сучасних умовах.

22. Методи розробки асортиментних планів поставок на промисловому підприємстві.

23. Удосконалення нормативної бази матеріально-технічного забезпечення на підприємствах.

24. Методика розрахунку потреби підприємства у матеріальних ресурсах для ремонтно-експлуатаційних потреб.

25. Методика розрахунку потреби підприємства у матеріальних ресурсах для виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської робіт.

26. Удосконалення нормування витрат матеріалів на промислових підприємствах на заготовчій та механіко-обробній стадії виробничого процесу.

27. Методика та досвід нормування витрат матеріалу на промисловому підприємстві.

28. Основні напрями економії та раціонального використання палива на промисловому підприємстві.

29. Нормування витрат та економія електроенергії на промислових підприємствах.

30. Методика оцінки ефективності функціонування системи виробничої логістики.

 

Логістика запасів та збуту:

1. Планування, облік та аналіз реалізації продукції торгово-посередницької організації.

2. Основні шляхи зменшення витрату процесі збуту матеріально-технічних ресурсів.

3. Напрямки удосконалення планування збутової діяльності на підприємствах.

4. Напрямки удосконалення управління збутовою діяльністю на підприємствах.

5. Організація контролю за збутовою діяльністю на виробничих та посередницьких фірмах.

6. Основні напрями розширення комплексу послуг у збутовій діяльності.

7. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності у торгівельно-посередницькій організації.

8. Економічні методи управління збутовою діяльністю при реалізації товарів виробничого призначення.

9. Економічні методи управління збутовою діяльністю при реалізації товарів споживчого призначення.

10. Вибір оптимальних каналів розподілу при збуті продукції матеріально-технічного призначення.

11. Методи оцінки ефективності збутової діяльності на підприємствах.

12. Основні шляхи зменшення витрат при зберіганні продукції.

13. Напрямки удосконалення управління запасами матеріально-технічних ресурсів.

14. Аналіз стану та заходів по оптимізації запасів матеріально-технічних ресурсів.

15. Методи оптимізації структури сукупних запасів матеріально-технічних ресурсів.

16. Управління запасами матеріально-технічних ресурсів на базах, складах та у торгових організаціях.

17. Організація контролю за станом запасів матеріально-технічних ресурсів на базах та складах.

18. Економічні методи управління запасами продукції матеріально-технічного призначення.

19. Методика розрахунку норм виробничих запасів по окремим видам матеріальних ресурсів.

20. Економічне обґрунтування наявності запасів матеріальних ресурсів на базах ті складах.

21. Види запасів матеріально-технічних ресурсів і фактори визначення їх розмірів.

22. Визначення розміру транспортних засобів матеріально-технічних ресурсів.

23. Методи визначення запасів матеріально-технічних ресурсів на базах ті складах.

24. Класифікація запасів засобів виробництва і методи визначення їх розмірів.

25. Сезонні запаси матеріально-технічних ресурсів та методи визначення їх розмірів.

26. Методичні основи визначення сукупності запасів засобів виробництва.

27. Методи визначення запасів матеріально-технічних ресурсів при функціонуванні системи MRP.

28. Методи визначення запасів матеріально-технічних ресурсів при функціонуванні системи «Канбан».

29. Методика визначення запасів запасних частин для обладнання що експлуатується.

30. Методи оцінки ефективності розрахунку розміру запасів товарно-матеріальних цінностей.

 

Логістика складування:

1. Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрямки його удосконалення.

2. Організація єдиного технологічного процесу функціонування баз та складів.

3. Раціональна організація приймання, зберігання та відпуску матеріальних ресурсів на базах та складах.

4. Основні шляхи зменшення витрат у процесі складування продукції.

5. Показники та економічна ефективність використання складського обладнання.

6. Напрямки удосконалення управління навантажувально-розвантажувальними та складськими операціями.

7. Організація контролю за складськими операціями на підприємстві та у посередницьких організаціях.

8. Основні напрямки розширення комплексу послуг постачальних баз та складів.

9. Шляхи підвищення ефективності операцій складування та зберігання матеріально-технічних ресурсів.

10. Економічні методи управляння складським господарством на базах та складах.

11. Значення складського господарства, як складової частини інфраструктурі громадського виробництва.

12. Значення та задачі комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних та складських робіт.

13. Економічна ефективність комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних та складських робіт.

14. Техніко-економічне обґрунтування розміщення то будівництво складських комплексів.

15. Обґрунтування розрахунку потреби складських комплексів у засобах механізації.

16. Планування та аналіз основних техніко-економічних показників роботи баз та складів.

17. Ефективність застосування раціональних видів тари у складських комплексах.

18. Економічна ефективність механізації складських робіт з тарно-штучним вантажем.

19. Здійснення єдиної технічної політики в області складського і тарного господарства.

20. Сучасний стан складського і тарного господарства (у промисловості, будівництві, на транспорті).

21. Задачі складського господарства з підвищення якості обслуговування споживача.

22. Задачі складського господарства з прискорення обігу матеріально-технічних ресурсів.

23. Методика визначення вантажної площі складів при зберіганні матеріалів у стелажах, штабелях, резервуарах.

24. Значення застосування підйомно-транспортного обладнання безперервної дії у складських комплексах.

25. Ефективність впровадження галузевих стандартів по зберіганню окремих видів матеріальних ресурсів.

26. Значення централізованого постачання матеріальних ресурсів споживачам за погодженими графіками.

27. Роль, задачі та методи обліку матеріальних ресурсів на базах та складах.

28. Удосконалення організації технологічного процесу роботи баз та складів у сучасних умовах.

29. Методика визначення ефективності капіталовкладень у складське господарство.

30. Фактори розміщення та будівництва баз та складів у регіональному масштабі.

 

Транспортна логістика:

1. Техніко-економічні характеристики магістральних видів транспорту загального призначення.

2. Напрямки удосконалення планування процесу транспортування матеріально-технічних ресурсів.

3. Основні напрями розширення комплексу послуг транспортно-експедиційних фірм.

4. Задачі транспортного господарства з підвищення якості обслуговування споживачів.

5. Аналіз доходів, прибутку та рентабельності на транспорті загального призначення.

6. Основні шляхи зменшення витрат при транспортуванні матеріально-технічних ресурсів.

7. Напрями удосконалення управління транспортними потоками (за видами транспорту).

8. Організація контролю за транспортними операціями у товаропровідній мережі.

9. Шляхи підвищення ефективності роботи транспортних підприємств та організацій.

10. Економічні методи управління транспортно-експедиційними компаніями.

11. Ефективність використання раціональних видів тари під час перевезення матеріально-технічних ресурсів.

12. Основні показники транспортної забезпеченості і доступності транспорту для споживачів.

13. Кількісні та якісні показники транспортного обслуговування споживачів.

14. Визначення попиту на вантажні перевезення та специфічності при їх плануванні (за видами транспорту).

15. Визначення попиту на пасажирські перевезення та специфічності при їх плануванні (за видами транспорту).

16. Основні економічні показники функціонування транспортного господарства (за видами транспорту).

17. Принципи та методи вибору видів транспорту споживачами транспортних послуг.

18. Економічна ефективність використання прямих змішаних перевезень вантажів.

19. Транспортні витрати споживачів та втрати транспорту при перевезенні вантажів.

20. Принципи побудови транспортних тарифів в умовах ринкової економіки.

21. Напрямки підвищення ефективності і конкурентоспроможності різних видів транспорту.

22. Економічна ефективність заходів з розвитку матеріально-технічної бази транспорту.

23. Оборотні кошти і матеріально-технічне забезпечення транспортного господарства.

24. Організація та планування робіт ремонтного виробництва у транспортному господарстві.

25. Основні методи оцінки економічної ефективності інвестицій на транспорті.

26. Основні показники економічної ефективності інвестицій на транспорті.

27. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності об’єктів транспортного господарства.

28. Альтернативи транспортування та критерії вибору посередників.

29. Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачем транспортних послуг.

30. Оцінка якості сервісних послуг на різних видах транспорту загального призначення.

31. Методи оцінки ефективності функціонування транспорту загального призначення.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.038 с.)