ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»

Завданням до курсовго проекту (теоретична та практична частини) є:

1. Висвітлення питань, обраних студентом відповідно за його номером у списку групи, до кожної із загальних тем (шість загальних тем – розкриття кожного питання до кожної загальної теми під своїм номером). Кожна тема належить до окремої частини дисципліни «Логістика». Таким чином, при виконанні курсового проекту студент поглиблює знання в усіх напрямках.

2. Розв’язання трьох взаємопов’язаних ситуативно-розрахункових завдань (у кожного студента свій варіант відповідно до його номеру у списку групи).

 

УМОВИ, ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Термін та умови виконання

Термін та порядок виконання курсового проекту визначаються графіком навчального процесу спеціальності і уточнюються під час видачі завдання на курсовий проект його керівником.

Курсовий проект вважається виконаним після його захисту.

Порядок захисту

Підготовлений курсовий проект здається керівникові і після перевірки допускається ним до захисту. Під час захисту студент робить доповідь, висвітлюючи індивідуальні теми, наводячи приклади до кожної з них. Загальна тривалість доповіді не повинна перевищувати 20 хв. Після доповіді керівник проекту може поставити додаткові запитання.

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Оцінка за курсовий проект складається з урахуванням балів, отриманих за виконання кожного виду завдання:

1) за вичерпне висвітлення кожного теоретичного питання у межах університетського курсу за дисципліною «Логістика» за загальними темами студенту нараховується по 5 балів за кожне питання загальної теми (максимальна кількість балів – 30);

2) за правильне розв’язання ситуативно-розрахункового завдання та коректний висновок – 15 балів (максимальна кількість балів – 45);

3) бали за зміст пояснювальної записки, доповідь та відповіді на запитання складатимуть у сумі 25 балів (максимальна кількість).

У пояснювальній записці курсового проекту повинно бути повністю розкрито усі шість тем. Кожна тема повинна бути розкрита повністю, а також наведені приклади до теми, що висвітлюється.

При використанні формул для розв'язання задач спочатку пишеться формула, наводяться пояснення показників, обов'язково наводяться одиниці виміру, потім робиться розрахунок. В необхідних випадках, коли необхідно за умовою, робиться висновок за отриманими результатами.

Загальна оцінка за виконання та захист курсового проекту виставляється відповідно до шкали оцінювання знань студентів:

Таблиця оцінювання

Шкала оцінювання
Національна диференційна ECTS 100-бальна
відмінно A 90-100
добре B 82-89
C 75-81
задовільно D 64-74
E 60-63
незадовільно FX 35-59
F 1-34

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Пояснювальна записка до курсового проекту повинна складатися з:

1) титульного аркуша (приклад оформлення наводиться);

2) змісту (виконання теоретичної та практичної частин із загальним вступом та висновком, а також окремими висновками до кожного практичного завдання);

3) переліку використаних джерел інформації;

4) додатків (у разі необхідності).

Загальний обсяг пояснювальної записки до курсового проекту – 25-30 сторінок формату А4, абзацний відступ 10 мм, міжрядковий інтервал 1,5 (до 30 рядків на сторінці); друкується шрифтом Times New Roman Cyr, 14. Текст слід розміщувати на сторінці, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве, верхнє та нижнє – по 20 мм.

 

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Ситуація № 1

Таблиця 1.1

Ситуація № 2

Таблиця 2.1

Таблиця 2.2

Таблиця 2.3

Ситуація № 3

Таблиця 3.1

Варіанти схем транспортування нафтопродуктів

Показник Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Перевалка через нафтобазу Абази через нафтобазу Мінусинська через нафтобазу Мінусинська
Перевізник Аскізське АТП Аскізське АТП Мінусинське АТП
Маршрут Абаза – Улан-Гом – Тес-Сомон Мінусиньск – Кизил - Тес-Сомон Мінусиньск – Кизил - Тес-Сомон

 

Методичні вказівки:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів базується на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору – мінімум повних витрат.

Розрахунки проводять у декілька етапів.

1. Користуючись даними табл. 3.2, а також значеннями відстаней, вказаних на схемі, розрахувати вартість (Втр.) транспортування нафтопродуктів по кожному із варіантів.

Таблиця 3.2

Таблиця 3.3

Таблиця 3.4

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пономарьов Ю.В., Логістика: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури 2003, - 192,с.

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.- 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Информационно-внедренчиский центр «Маркетинг». 2000. – 375с.

3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М - ИНФРА-М, 2001. – 608с.

4. Ковтун К.М., Макух Ю.М., Основи логістики: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Дніпропетровськ. вид-во НГУ, 2009. – 120с.

5. Практикум по логистике: Учеб. пособие/Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 270с.

6. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научн. ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 976 с.

7. Бажин И.И. Логистика. Компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2004. – 240 с.

8. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

9. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2003. – 408 с.

10. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. – М.: Издательство РДЛ, 2003. 480с.

11. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 488 с.

12. Логистика: учеб. пособие / Б.А. Аникин [и др.]; под ред.. Б.А. Аникина, Т.А. Родиной. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 408 с.

13. Крикавський Е.В. Логистика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 448 с.

14. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2006. – 340 с.

15. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 260 с.

16. Практикум по логистике: Учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 280 с.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

кафедра організації виробництва і управління персоналом

ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»

Завданням до курсовго проекту (теоретична та практична частини) є:

1. Висвітлення питань, обраних студентом відповідно за його номером у списку групи, до кожної із загальних тем (шість загальних тем – розкриття кожного питання до кожної загальної теми під своїм номером). Кожна тема належить до окремої частини дисципліни «Логістика». Таким чином, при виконанні курсового проекту студент поглиблює знання в усіх напрямках.

2. Розв’язання трьох взаємопов’язаних ситуативно-розрахункових завдань (у кожного студента свій варіант відповідно до його номеру у списку групи).

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.018 с.)