ТОП 10:

Модульна контрольна робота №1.ЗАСОБИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(тести, поточний, підсумковий контроль і т. д.)

з дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт»
для студентів першого, другого курсу
напряму 6.050201 „Системна інженерія” та 6.050202 „Автоматизація та комп`ютерно –інтегровані технології” 091401«Системи управління та автоматики»;
галузь: 0502 „Автоматика та управління”
факультету кібернетики

 

 

 

Херсон 2008


 

 

Укладачі: доцент кафедри Інформатики і комп’ютерних технологій Корніловська Н. В

 

Рецензент : доц. Лур’є І. А.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри Інформатики і комп’ютерних технологій

Протокол №5 від 8 лютого 2008 року

Завідувач кафедри. Рогальський Ф. Б.
Вступ.

Завдання, представлені нижче, ставлять за мету закріплення навичок та повторення матеріалу викладеного в І семестрі. Тобто після вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» вільно володіти матеріалом наступних тем:

- основні поняття - інформатика, інформаційні технології. носії інформації, кодування і передача інформації, історія розвитку електронних обчислювальних машин;

- основні правила роботи в двох панельних інтерфейсах;

-алгоритмічна мова QBASIC, розробка та програмування алгоритмів найпростіших структур, оператори QBASICa, особливості реалізації базових алгоритмічних структур розгалуженої, циклічної, відладка вже написаних програм;

-наближені методи- знаходження найбільшого і найменшого значень функції, знаходження кореня методом половинного ділення, обчислення визначного інтегралу;

-що таке операційна система, приклади операційних систем. Операційна система MS DOS, поняття файл, каталог, кореневий каталог, форматування магнітного носія. архівація даних. антивірусні програми;

-операційна оболонка WINDOWS 2000, ієрархічна структура зберігання даних на магнітних носіях, робочий стіл, корзина, мій комп'ютер – системні директорії, основні поняття: файл, каталог, ярлик, основні навички роботи з ними;

-текстовий редактор WORD FOR WINDIOWS, форматування документів;

-табличний процесор EXСEL FOR WINDOWS. Основні поняття EXСEL, створення та заповнення таблиці постійними даними та формулами, використання функцій, умовний оператор, сортування й фільтрація даних, робота з аркушами, побудова діаграм, робота зі списками.


 

Зміст.

І семестр.

§ Модуль №1. Модульна контрольна робота №1. Тема: Апаратне забезпечення ПК та основні принципи роботи в файловому менеджері Total Commander.

§ Модуль №2. Модульна контрольна робота №2. Тема: Модульний тест по темах: «Операційна система Windows», «Редактор тексту MS Word».

Література


І семестр.

Модуль №1.

Модульна контрольна робота №1.

Тема: Апаратне забезпечення ПК та основні принципи роботи в файловому менеджері Total Commander.

Модуль №2.

Модульна контрольна робота №2.

Тема: Модульний тест по темах: «Операційна система Windows», «Редактор тексту MS Word».

Тест виконується на ПК на лабораторному занятті Максимальний бал – 7 (згідно робочої програми).

1. Створити на диску D файл прізвище.doc (наприклад, Сидоренко.doc).

В файлі створіть таблицю типу

Номер питання Відповідь
 
 
 
 

2. Уважно (!) прочитайте питання, які приведені в файлі questions.doc.

3. Знайдіть серед приведених відповідей ту, яка на вашу думку найбільш повно відповідає на поставлене питання.

4. Перенесіть букву (a,b,c,d лат) якою позначена правильна на вашу думку відповідь до файлу answer_sheet.doc.

5. По завершенні збережіть файл з відповідями.

Питання до розділу «Операційна система Windows»

Покажчик миші - це

A.Курсор, що вказує робочу позицію в документі

B.Значок, що переміщається при русі миші

C.Стрілочка, що повертається в напрямку руху миші

D.Спеціальний символ вбудованого шрифту

Клавіши F1-F12 називаються

A.Функціональні

B.Фонові

C.Фірмові

D.Файлові

3. Одним натисканням лівої кнопки миші виконується:

A.Відкриття документа або каталогу

B.Натискання віконної кнопки

C.Виклик контекстного меню

D.Вибір пункту меню

Активне вікно - це

A.Вікно програми, розгорнуте на весь екран

B.Вікно, що перебуває поверх інших вікон і виділене кольором

C.Вікно, згорнуте в значок

D.Вікно, з яким у цей момент працює користувач

11. Вікно в Windows - це...

A.Мінімальний елемент зображення на дисплеї

B.Прямокутний сегмент екрана, найчастіше замкнутий рамкою

C.Область екрана для спілкування програми з користувачем

D.Графічне подання на екрані програмного продукту

Питання до розділу «Редактор тексту MS Word»

20. Для зміни шрифту треба визвати меню:

A. Формат/Шрифт

B.Правка/Специальная вставка

C.Формат/Абзац/Шрифт

D.Вставка/Изменить/Шрифт

Рекомендована література для підготовки

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Персональный компьютер для всех / Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1991.

7. Рогальський Ф.Б. Основи інформатики. Херсон: ХІІ, 1995.

8. Рогальський Ф.Б., Лур’є І.А., Дурман М.О., Пекеліс Д. А. Лабораторний практикум з основ інформатики. Частина 2. Навч. посібник / За ред. Ф. Б. Рогальського. –Херсон: ХДТУ, 2002. - 184 с.

9. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.

10. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

11. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

12. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Издание 8-е, переработанное и дополненное — М.: Инфра-М, 2000. — 640 с.: ил.

13. Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.

14. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Основи Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка” /Ф.Б. Рогальський, М.О. Дурман, О.М.Скороход. - Херсон, ХДТУ, 2007.

15. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “ Total Commander” для студентів усіх спеціальностей /М.Д.Лубяна, О.Є.Огнєва. – Херсон, ХНТУ, 2007.

16. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Стандартні програми Windows” для студентів усіх спеціальностей. / Ф.Б.Рогальський О.Є.Огнєва,. – Херсон, ХНТУ, 2005.

17. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисциплін "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №1 — «Створення та редагування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

18. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №2 — «Форматування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХДТУ, 2007.

19. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни „Інформатика та ком ’ютерна техніка” для студентів всіх спеціальностей. Заняття № 5 — «Створення та редагування графічних зображень» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

20. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Основні елементи електронної таблиці”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогалський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

21. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Введення й редагування даних»”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

22. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №3 – “Обчислення в Excel”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

23. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №4 – “Умовний оператор”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

24. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №6 – “Сортування”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №8 – “Побудова діаграм”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

 

ЗАСОБИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(тести, поточний, підсумковий контроль і т. д.)

з дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт»
для студентів першого, другого курсу
напряму 6.050201 „Системна інженерія” та 6.050202 „Автоматизація та комп`ютерно –інтегровані технології” 091401«Системи управління та автоматики»;
галузь: 0502 „Автоматика та управління”
факультету кібернетики

 

 

 

Херсон 2008


 

 

Укладачі: доцент кафедри Інформатики і комп’ютерних технологій Корніловська Н. В

 

Рецензент : доц. Лур’є І. А.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри Інформатики і комп’ютерних технологій

Протокол №5 від 8 лютого 2008 року

Завідувач кафедри. Рогальський Ф. Б.
Вступ.

Завдання, представлені нижче, ставлять за мету закріплення навичок та повторення матеріалу викладеного в І семестрі. Тобто після вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» вільно володіти матеріалом наступних тем:

- основні поняття - інформатика, інформаційні технології. носії інформації, кодування і передача інформації, історія розвитку електронних обчислювальних машин;

- основні правила роботи в двох панельних інтерфейсах;

-алгоритмічна мова QBASIC, розробка та програмування алгоритмів найпростіших структур, оператори QBASICa, особливості реалізації базових алгоритмічних структур розгалуженої, циклічної, відладка вже написаних програм;

-наближені методи- знаходження найбільшого і найменшого значень функції, знаходження кореня методом половинного ділення, обчислення визначного інтегралу;

-що таке операційна система, приклади операційних систем. Операційна система MS DOS, поняття файл, каталог, кореневий каталог, форматування магнітного носія. архівація даних. антивірусні програми;

-операційна оболонка WINDOWS 2000, ієрархічна структура зберігання даних на магнітних носіях, робочий стіл, корзина, мій комп'ютер – системні директорії, основні поняття: файл, каталог, ярлик, основні навички роботи з ними;

-текстовий редактор WORD FOR WINDIOWS, форматування документів;

-табличний процесор EXСEL FOR WINDOWS. Основні поняття EXСEL, створення та заповнення таблиці постійними даними та формулами, використання функцій, умовний оператор, сортування й фільтрація даних, робота з аркушами, побудова діаграм, робота зі списками.


 

Зміст.

І семестр.

§ Модуль №1. Модульна контрольна робота №1. Тема: Апаратне забезпечення ПК та основні принципи роботи в файловому менеджері Total Commander.

§ Модуль №2. Модульна контрольна робота №2. Тема: Модульний тест по темах: «Операційна система Windows», «Редактор тексту MS Word».

Література


І семестр.

Модуль №1.

Модульна контрольна робота №1.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.011 с.)