ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методами: розкладення на множники, прямого підбору, підвищенняВступ

Практичні роботи з дисципліни «Обладнання та транспорт механообробних цехів» є невід’ємною частиною курсу. Цикл практичних робіт призначено для набуття навичок розрахунків настроювання верстатів (МРВ), підбору їх оптимальних моделей та між верстатного транспорту до потреб технології. Майбутній технолог, що добре засвоїв теоретичну та практичну частину дисципліни, у змозі не тільки підібрати моделі обладнання, оптимальні до розроблюваної технології, але й зробити у разі необхідності нетрадиційне настроювання МРВ, використавши штатне обладнання дільниці Завдання на усі практичні роботи видаються індивідуально. Виконання роботи не за своїм

варіантом не зараховується. Студенти, що не відпрацювали та не захистили практичні роботи, до екзамену не допускаються. За системою КМСОНП у ХНТУ увесь цикл практичних робіт оцінюється у 10 балів.

Структура практичного заняття здійснюється за схемою:

- попередня підготовка студента до заняття, уключаючи проробку відповідних: теоретичного матеріалу та розділів, що винесені на само-

стійну підготовку;

- 15-хвилинне опитування викладачем студентів рівня підготовленості;

( може бути проведено попереднє тестування на комп’ютері;студенти, що не підготовились до заняття, відправляються на повторне відпрацьовування у часи індивідуальних консультацій за розкладом кафедри;

- 20–хвилинне пояснення викладачем окремих питань, особливостей

у виконанні конкретних завдань, видача індивідуальних завдань, до-

відкової літератури та необхідні пояснення щодо вміння користуватися нею, вирішування прикладу на дошці;

- 35 хвилин на вирішування своїх індивідуальних завдань студентами;

- 20 хвилин на захист практичних робіт.

Усі понятійні труднощі з розділів матеріалу студенти мають вирішити до проведення практичної роботи, у часи індивідуальних консультацій за розкладом кафедри.

Практичні роботи виконуються тільки самостійно та за виданим варіантом вхідних даних.

Оформлення звіту з практичних робіт – на папері формату А-4, з вказаними: П.І.Б. студента, групи, № роботи, з вхідними даними, потрібними ілюстраціями або схемами, та листа розрахунків із кінцевими даними та обов’язково з висновками, що передбачають короткий аналіз області використовування за індивідуальним завданням та варіанти поширення на інші

області можливого використовування.

Варіанти індивідуальних завдань надаються до кожної практичної роботи.

 

 

Практична робота №1. Розрахунок чисел зубів коліс гітар

Методами: розкладення на множники, прямого підбору, підвищення

Розрядності.

1. Мета роботи: Практичне оволодіння вказаними методами для

підбору чисел зубів змінних коліс гітар настроювання верстатів.

 

2. Порядок виконування роботи:

2.1. Ознайомитьсь з методичними вказівки до практичної роботи.

2.2. Задане передавальне відношення з десяткового дробу

перетворити на звичайний дріб.

2.3. Підібрати числа зубів коліс гітари методом розкла-

дання на множники та виконати усі обмеження до гітар.

2.4. Знайти похибку у підборі до 5 знаку після коми у десят-

ковому дробу передавального відношення, %.

2.5. Півторити п.п. 2.3, 2.4 на заставі методу прямого підбору.

2.6. Півторити п.п. 2.3, 2.4 на заставі методу підвищення розряд-

ності.

2.7. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

Метод прямого підбору.

При методі прямого підбору після визначення звичайного дробу чисельник розбивають на два множника – один, найближчий до розкладання на множники без залишку, другий – залишковий дріб. Знаменник розкладають пропорційно розрядам обох множників. Перший множник та знаменник об’єднують в дріб , другий множник та знаменник у дріб . При цьому числа a, b, c, d вибирають достатньо великими.

Наприклад: і г = 1,148543

 

І г =

 

Далі у дробу з найбільшими значеннями чисельника та знаменника, змінюють їх щонайменше у один та другий бік та порівнюють, яким чином приблизне значення і г наближається до заданого. Після цього випробовують дріб і так далі, доки не буде виконана вимога г).

 

; похибка 0,015%

 

; похибка 0,0004%

З точністю до 5 знаків після коми:

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.2. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Шавлюга

 

 

 

 

Таблиця 01

Перевірка результатів розрахунків

б а              
41:31х37:47 Обр.11 43:51х53:55 47:52х43:45 71:47х41х67 Обр.73
41:31х38:47 43:51х53:54 Обр.21 43:51х53:56 71:59х73:67 72:59х73:67
41:31х39:47 Обр.62 43:51х53:57 47:54х43:45 Обр.31 Обр.94
31:31х47:28 Обр.13 Обр.102 Обр.41 Обр.26 71:61х73:67
31:29х47:28 Обр.34 Обр.51 47:56х43:45 73:59х73:67 71:83х73:67
31:29х47:27 43:51х53:58 Обр.22 Обр.33 71:53х73:67 Обр.61
31:29х47:26 Обр.15 47:53х43:45 Обр.15 Обр.71 71:52х73:39
31:29х47:25 Обр.24 Обр.54 Обр.81 Обр.14 71:53х73:41
31:29х47:24 Обр.91 Обр.25 77:59х73:67 Обр.56 Обр.76
31:29х47:23 47:51х43:45 Обр.55 Обр.46 71:52х73:49 Обр.101

 

Практична робота №2. Розрахунок чисел зубів коліс гітар методом безперервних дробів.

1.Мета роботи: практичне оволодіння методом безперервних дробів для підбору чисел зубів змінник коліс гітари.

 

Порядок виконування роботи.

2.1.Ознайомитись з методичними вказівками до практичної роботи.

2.2. Задане передавальне відношення з десяткового дробу перетворити

на звичайний дріб з виділеною цілою частиною у вигляді

сполучника.

2.3. Записати безперервний дріб не менш, ніж на вісім кроків.

2.4. Записати значення приблизний передавальний відношень,

які реалізовані першими трьома кроками.

2.5. За алгоритмом знайти передавальні відношення наступних кроків;

розрахунки припинити на наступному кроці після того, як

приблизне передавальне відношення перекрило вимоги до

заданої точності підбору.

2.6. Розкласти на множники дроби двох останніх кроків та знайти

числа зубів коліс a, b, c, d.

2.7. Знати похибку підбору коліс гітари.

2.8. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.3. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Шавлюга

 

Практична робота № 3. Розрахунок настроювання ділильної голівки на диференційне ділення.

 

1.Мета роботи: вивчення основних схем настроювання універсальної ділильної голівки та оволодіння методикою розрахунків її настроювання на диференційне ділення.

 

Порядок виконання роботи.

2.1. Ознайомитись з методичними вказівками до роботи.

2.2. Вивчити основні схеми настроювання універсальної ділильної

голівки (УДГ) та область використання кожної схеми.

2.3. Вивчити методики розрахунків основних схем настроювання ділильної голівки.

2.4. За заданим індивідуальним варіантом знайти передавальне відношення гітари УДГ.

2.5. Підібрати колеса гітари

2.6. Знайти похибку настроювання та параметр погіршення точності

обробки.

2.7. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.2. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А. Металлорежущие

станки. Альбом кинематических схем. М.: Машиностроение, 1963-252 с.

1972-270 с.

5.4. Металлорежущие станки и автоматы. Учебник для машиностроительных

вузов. / Под ред. А.С.Проникова.-М.: Машиностроение, 1981.-479 с.

 

 

Практична робота №4. Синтез кінематичної структури та підбір моделі верстату за заданими: конфігурації оброблювальної поверхні та типу виробництва деталі.

 

1.Мета роботи: практичне засвоєння методики підбору оптимальних моделей верстатів для обробки заданих поверхонь деталі.

 

Порядок виконування роботи.

2.1. До заданого типу виробництва прийняти за рекомендаціями належний

вид верстату: універсальний, з ЧПК, напівавтомат, автомат, агрегатний,

спеціалізований, спеціальний, оброблювальна позиція автоматичної

лінії.

2.2. По виду оброблювальної поверхні знайти усі варіанти вироблювальних

ліній. Розбити вироблювальні лінії кожного варіанту по належності до

рухів виконуючих органів верстату та формі ріжучого леза (ріжучих

лез) інструменту.

2.3. Вибрати варіант, де напрямні верстату – прямі лінії, рухи виконуючих

органів найпростіші та рівномірні, а верстат може формоутворювати

задану поверхню у якнайбільшого числа технічних груп деталей.

Визначити групу та тип верстату.

2.4. За вибраним варіантом скласти кінематичну структуру верстату та

записати рівняння розрахункових переміщень.

2.5. За таблицями довідників підібрати модель верстату за вибраною групою,

типом, розмірами деталі та оброблювальної поверхні.

2.6. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

У виробництві.

Для різних типів виробництва характерне використовування відповідних видів обладнання. Межі використання того чи іншого виду верстатів нечіткі, ще й залежать від наявності на підприємстві конкретної верстатної бази і тому рекомендації не є безумовними. Але у першому приближенні можна користуватися даними таблиці 1 (враховуються також вимоги до розмірній та просторовій точності оброблювальних поверхонь деталі).

 

Таблиця 1

Рекомендоване використання видів верстатів.

 

Тип виробництва Вимоги до оброблюваної поверхні Вид верстатів Примітки
Індивідуальний Низькі Середні Високі У У У або ПК  
Дрібносерійний Низькі Середні Високі У або ПК У або ПК ПК  
Середньосерійний Низькі Середні Високі Н/А Н/А, СЗ ПК, СЗ  
Крупносерійний Низькі Середні Високі Н/А, А, А2 А, Аг, СЗ, Сn А, Аг, Сn  
Масовий Низькі Середні Високі А, Ал, Аг А, Ал, СЗ А, Ал, Сn  

 

Позначки: У – універсальний, ПК – з ЧПК, Н/А – напівавтомат, А – автомат,

Аг – агрегатний, СЗ – спеціалізований, Сn – спеціальний, Ал – оброблювана позиція автоматичної лінії.

 

Підбір моделі верстату.

За визначеннями групою та типу верстату, розмірами заготовки, додатковому настроюванні (розворот стола), підбираємо модель верстату (6Н82Г), наводимо його технічні характеристики.

 

4.Контрольні питання для самопідготовки.

Якість самопідготовки можна перевірити, відповівши на запитання:

- як пов’язані між собою вироблюючи лінії та методи

формоутворення?

- які характеристики методів формоутворення за критеріями точності,

продуктивності та складності у реалізації ?

- у якому порядку виконується підбір верстатів для обробки однієї

заданої поверхні ? комплекту подібних поверхонь на деталі ?

комплекту різних поверхонь на деталі ?

- які рекомендації по використанню верстатів у різних типах

виробництва? У яких випадках можна відходити від цих

рекомендацій?

 

- які можливості та переваги надають технологу знання про

кінематичні структури верстатів, рівняння їх розрахункових

переміщень та закони синтезу структур ?

 

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.6. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Шавлюга

 

Практична робота №5. Профілювання дискового кулачку подачі супорту за заданою циклограмою руху останнього.

1. Мета роботи: Навчитися профілювати кулачок напівавтомата по розрахунковим елементам циклу.

2. Порядок виконання роботи:

2.1. Розбір типового завдання.

2.2. Спрофілювати кулачок за індивідуальним завданням.

2.3. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

 


Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.4. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Стародубов

 

 

Вступ

Практичні роботи з дисципліни «Обладнання та транспорт механообробних цехів» є невід’ємною частиною курсу. Цикл практичних робіт призначено для набуття навичок розрахунків настроювання верстатів (МРВ), підбору їх оптимальних моделей та між верстатного транспорту до потреб технології. Майбутній технолог, що добре засвоїв теоретичну та практичну частину дисципліни, у змозі не тільки підібрати моделі обладнання, оптимальні до розроблюваної технології, але й зробити у разі необхідності нетрадиційне настроювання МРВ, використавши штатне обладнання дільниці Завдання на усі практичні роботи видаються індивідуально. Виконання роботи не за своїм

варіантом не зараховується. Студенти, що не відпрацювали та не захистили практичні роботи, до екзамену не допускаються. За системою КМСОНП у ХНТУ увесь цикл практичних робіт оцінюється у 10 балів.

Структура практичного заняття здійснюється за схемою:

- попередня підготовка студента до заняття, уключаючи проробку відповідних: теоретичного матеріалу та розділів, що винесені на само-

стійну підготовку;

- 15-хвилинне опитування викладачем студентів рівня підготовленості;

( може бути проведено попереднє тестування на комп’ютері;студенти, що не підготовились до заняття, відправляються на повторне відпрацьовування у часи індивідуальних консультацій за розкладом кафедри;

- 20–хвилинне пояснення викладачем окремих питань, особливостей

у виконанні конкретних завдань, видача індивідуальних завдань, до-

відкової літератури та необхідні пояснення щодо вміння користуватися нею, вирішування прикладу на дошці;

- 35 хвилин на вирішування своїх індивідуальних завдань студентами;

- 20 хвилин на захист практичних робіт.

Усі понятійні труднощі з розділів матеріалу студенти мають вирішити до проведення практичної роботи, у часи індивідуальних консультацій за розкладом кафедри.

Практичні роботи виконуються тільки самостійно та за виданим варіантом вхідних даних.

Оформлення звіту з практичних робіт – на папері формату А-4, з вказаними: П.І.Б. студента, групи, № роботи, з вхідними даними, потрібними ілюстраціями або схемами, та листа розрахунків із кінцевими даними та обов’язково з висновками, що передбачають короткий аналіз області використовування за індивідуальним завданням та варіанти поширення на інші

області можливого використовування.

Варіанти індивідуальних завдань надаються до кожної практичної роботи.

 

 

Практична робота №1. Розрахунок чисел зубів коліс гітар

методами: розкладення на множники, прямого підбору, підвищення

Розрядності.

1. Мета роботи: Практичне оволодіння вказаними методами для

підбору чисел зубів змінних коліс гітар настроювання верстатів.

 

2. Порядок виконування роботи:

2.1. Ознайомитьсь з методичними вказівки до практичної роботи.

2.2. Задане передавальне відношення з десяткового дробу

перетворити на звичайний дріб.

2.3. Підібрати числа зубів коліс гітари методом розкла-

дання на множники та виконати усі обмеження до гітар.

2.4. Знайти похибку у підборі до 5 знаку після коми у десят-

ковому дробу передавального відношення, %.

2.5. Півторити п.п. 2.3, 2.4 на заставі методу прямого підбору.

2.6. Півторити п.п. 2.3, 2.4 на заставі методу підвищення розряд-

ності.

2.7. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.023 с.)