ТОП 10:

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРАКТИКУМУ 

1. Чинними навчальними планами передбачено вивчення слухачами факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ дисципліни «Криміналістика». Оволодіння криміналістичними знаннями передбачає не лише засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й відпрацювання практичних умінь та навичок застосування сучасних техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, вилучення слідів та інших предметів, що можуть набути статусу речових доказів у кримінальній справі.

Педагогічна практика свідчить, що найбільш ефективному засвоєнню наукових положень криміналістики й придбанню необхідних практичних умінь та навичок, які передбачено програмою курсу, сприяє самостійне виконання слухачами у міжсесійний період контрольної роботи (криміналістичного практикуму). Оволодіння вказаними навичками дозволить слухачам у майбутньому більш кваліфіковано здійснювати оперативну, слідчу, прокурорську, судову та адвокатську діяльність.

2. Криміналістичний практикум – це самостійна навчально-наукова робота з окремих тем з криміналістики, здійснювана слухачем факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ.

3. Тематика та плани контрольних робіт затверджуються кафедрою криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету окремо на кожний навчальний рік. Із завданнями до контрольних робіт слухачі можуть ознайомитися у загальній (юридичній) бібліотеці, в навчально-методичному кабінеті кафедри та у методистів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ.

4. Визначення номеру варіанта контрольної роботи між слухачами однієї групи факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ здійснюється за списком слухачів у журналі обліку занять з дисципліни «Криміналістика» на момент розподілу тем. Особистий номер за списком групи можна з’ясувати у старших інспекторів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ або на кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету.

5. Перед тим, як розпочати виконання контрольної роботи, слухачу треба уважно ознайомитись з методичними вказівками та необхідною літературою. Крім рекомендованої літератури також доцільно використовувати новітні накази, вказівки та рекомендації МВС України з окремих питань.

Слухач під час написання контрольної роботи повинен опрацювати монографії (як мінімум 1-2), підручники (не менше 2-3), навчальні та навчально-практичні посібники (не менше 3), статті у всеукраїнських юридичних виданнях («Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник прокуратури», «Юридична Україна» та ін.), а також в «Науковому віснику Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» (не менше 5). Пріоритет слід надавати літературі, виданій в останні роки.

6. Виконання контрольної роботи:

· не у повному обсязі;

· не за своїм варіантом або переписування з аналогічної роботи іншого слухача;

· шляхом механічного переписування літературних джерел з одного підручника, посібника, лекції тощо;

· на підставі не чинних нормативно-правових актів;

є безумовною підставою для повернення її слухачу факультету заочного навчання на доопрацювання.

7. У процесі написання контрольної роботи слухач може отримувати консультації у науково-педагогічного складу кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету.

8. Контрольна робота повинна мати титульний аркуш та зміст.

8.1. Титульний аркуш є першою сторінкою контрольної роботи і заповнюється згідно з додатком № 1. Титульний аркуш не нумерується.

8.2. Зміст подають на початку контрольної роботи після титульного аркушу. Зміст повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх завдань контрольної роботи, а також висновків та додатків (див. додаток № 2). Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати їх або давати за іншою редакцією та послідовністю порівняно із заголовками в тексті не можна.

9. Зміст контрольної роботи складає три завдання, у тому числі: практичне завдання, задача та теоретичне питання. Завдання виконуються та оформлюються в тій послідовності, у якій вони наведені у варіанті.

9.1. Практичне завдання (у залежності від номера варіанту) передбачає виконання фотозйомки інсценованого “місце події”, живих осіб та різноманітних об’єктів (наприклад. годинників, ножів, вогнепальної зброї, замків тощо); виявлення і вилучення на поверхні різноманітних об’єктів слідів пальців рук за допомогою криміналістичних засобів; виготовлення дактилокарт з визначенням типу папілярного візерунку на кожному відбитку пальця; описування людини за методом словесного портрету ті ін.

У разі відсутності у слухача об’єктів, що підлягають фотозйомці чи огляду, або необхідних техніко-криміналістичних засобів, потрібно скористатися матеріальною базою кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету (Навчально-методичний кабінет – ауд. № 440).

При виконанні завдань, пов’язаних із виготовленням фотознімків, слухачі повинні виготовити фототаблицю, до якої обов’язково додати негативи або, якщо знімки виготовлені цифровою камерою, надати зображення на дискеті чи будь-якому іншому (магнітному) носії інформації.

9.1.1. Не надання об’єктів, зазначених у практичному завданні, є безумовною підставою для повернення її слухачу факультету заочного навчання на доопрацювання.

9.2. Розв’язання задачі (у залежності від номера варіанту) передбачає:

а) визначення слідчої дії, яку необхідно провести на певному етапі досудового розслідування, зі складанням плану її підготовки й проведення та висвітлення організаційно-підготовчих заходів й тактичних прийомів проведення цієї слідчої дії;

б) аналіз вихідної інформації, прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи, складання розгорнутого письмового плану розслідування за фабулою, висування слідчих версій, висвітлення особливостей організаційно-підготовчих заходів і тактики проведення визначених у плані першочергових слідчих дій.

9.3. Теоретичне питання полягає у реферативному висвітленні питань з усіх розділів “Криміналістики”:

· “Вступ у криміналістику”;

· “Криміналістична техніка”;

· “Криміналістична тактика”;

· “Криміналістична методика”.

Відповідь на теоретичне питання повинна бути повною, містити у собі актуальність досліджуваного питання та ступінь розробленості, а також посилання у тексті на використані джерела.

10. Методичні рекомендації до оформлення контрольної роботи.

10.1. Методичні рекомендації до оформлення контрольної роботи, що виконується на комп’ютері.

Текст контрольної роботи друкується за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х297), кегль 14, через півтора інтервали між рядками.

При виконанні роботи у вигляді рукопису кількість рядків тексту на сторінці має бути не меншою, ніж 30.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Абзацний відступ дорівнює 5 знакам.

Друковані помилки, описки і графічні неточності, що виявляються в процесі написання роботи, можна виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на цьому місці чи між рядками правленого тексту.

Обсяг контрольної роботи повинен складати 30-35 сторінок рукописного тексту або 25-30 машинописного. У загальний обсяг контрольної роботи перелік літератури не входить. Але всі сторінки роботи підлягають наскрізній нумерації.

Нумерація сторінок, розділів здійснюється арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші і аркуші, на якому викладений зміст роботи, номери сторінок не ставлять, а на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому куті.

При написанні роботи слухач повинен робити посилання на кожну цитату, запозичену думку, цифру, приклад того автора, у якого вони запозичені. Відсутність посилань змушує розглядати роботу як плагіат.

Посилання в тексті на літературне джерело даються в вигляді автоматизованих комп'ютерних посилок (в кінці сторінки чи в кінці тексту) або за допомогою квадратних дужках. При цьому перша цифра вказує номер літературного джерела в наведеному наприкінці курсової роботи списку використаних джерел, а друга цифра вказує ту сторінку, з якої запозичена цитата, цифра, факт і т.п. Наприклад, [9, с. 274] означає, що посилання зроблене на 27 сторінку джерела, зазначеного в переліку під № 9. Цитата повинна бути максимально точною. У тому випадку, якщо точність цитування не є істотною, а важлива сама думка, запозичена в автора, то авторський текст викладається вільно в межах думки, що цитується, але посилання все одно треба робити. Може застосовуватися посилання на джерело літератури без зазначення сторінки. Такі посилання використовуються при огляді літератури з досліджуваної проблеми.

У кінці контрольної роботи ставиться дата виконання і особистий підпис виконавця та залишається один чистий аркуш для написання викладачем рецензії.

10.2. Методичні рекомендації щодо рукописного оформлення контрольної роботи.

Рукописне оформлення контрольної роботи здійснюється за правилами, викладеними вище. Окрім того, слід враховувати, що робота має бути написана розбірливим почерком. Титульний аркуш треба оформити друкованими літерами. Титульний аркуш і текст роботи виконується синіми або чорними чорнилами. Використання інших кольорів (зеленого, червоного та інших) не допускається.

11. Контрольна робота має бути зібрана у папку або переплетена. Не допускається поміщення кожного аркушу роботи в окремий файл, що утруднює викладачеві написання зауважень і рекомендацій по тексту роботи, а також поміщення всієї роботи в один файл.

12. Якщо робота не зарахована внаслідок недоліків, які вказані в рецензії, слухач виконує її повторно, по тому ж варіанту, враховуючи та виправляючи недоліки [[1], с. 7-8].

Робота надається для перевірки у передбачені терміни. Без її заліку слухач факультету заочного навчання до іспиту або заліку з криміналістики не допускається.

 


 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.009 с.)