ТОП 10:

Особливості мови і стилю засобів масової інформації.- К.: Вища шк., 1983. - С.3-149.

Партико З.В.Загальне редагування: нормативні основи. -Львів: Афіша, 2001. - С.207-237.

Пономарів О.Д.Українська мова в ефірі й на телеекрані // Українська мова і сучасність: 36. наук, праць. - К.: НМК ВО, 1991.-С.49-56.

Пономарів О.Д.Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992.-С.3-145 с.

Пономарів О.Д.Культура слова: Мовностилістичні поради.

- К.: Либідь, 1999. - С.3-238.

Різун В.В.Літературне редагування. - К.: Либідь, 1996. -С.135-151.

Різун В.В., Мамалиґа А.І., Феллер М.Д.Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту. - К.: Київ, ун-т, 1998. -С.54-58, 61-222.

СербенськаО .А. Феномен звукового мовлення // Телевізійна й радіожурналістика: 36. наук.-метод. праць. - Вип. 3. - Львів: ЛНУ, 2000. - С.349-358.

Сербенська О.А., Волощак М.Й.Актуальне інтерв'ю з мово­знавцем: 140 запитань і відповідей. - К.: Просвіта, 2001. - С.З-202.

Яцимірська М.Г.Сучасна українська мова: Пунктуація. Навч. посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім І.Франка, 2002. -С.5-155.

Яцимірська М.Г.Мова засобів масової інформації кінця XX століття //Актуальні проблеми журналістики: 36. наук, праць. -Ужгород: Ужгородськ. нац. ун-т, 2001. - С.485-490.

Яцимірська М.Г.Мова сучасної української преси: стан і тен­денції розвитку // Вісник Львівськ. ун-ту. Сер. журналістика. -Вип. 22. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. - С.46-76. (DoJu-gKoSa. «итератора gAji -fiiuzojuutHji уа&дашу 14, 15, 16 і 17

Антоненко-Давидович Б.Д.Як ми говоримо. - К.: Укр. кни­гарня, 1997.-335 с.

Атлас світу.- К.: НВП "Картографія", 1999. - 216 с

Белей Л., Белей О.Старослов'янсько-український словник.

- Львів: Свічадо, 2001. - 332 с.

Бова В.І., Доломіно М.П.Короткий російсько-український


 
А.О.Капепюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

словник поліграфічних і видавничих термінів. - К.: Техніка, 1969. -116 с.

Бурячок А.А.Орфографічний словник. - К.: Наук, думка, 2002. - 464 с

Бурячок А.А., Гурин 1.1.Словник українських рим. - К.: Нау­кова думка, 1979. - 340 с

Бурячок А., Демський М., Якимович Б.Російсько-україн­ський словник для військовиків. - К.: Варта, 1995. - 384 с

Бутенко Н.П.Словник асоціативних норм української мови. - Львів: Вища школа, 1979. - 120 с

Великий тлумачний словник сучасної української мови:170 тис. слів. - К.: Ірпінь; ВТФ "Перун", 2001. - 1440 с.

Вирган І.О., Пилинська М.М.Російсько-український словник сталих виразів. - Харків : Прапор, 2002. - 864 с

Волощак М.Й.Неправильне—правильно. Довідник з українсь­кого слововживання: За матеріалами ЗМІ. - К.: Просвіта, 2000. -128 с.

Ганич Д.І., Олійник І.С.Словник лінгвістичних термінів. -К.: Вища школа, 1985. - 360 с

Головащук СІ.Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К.: Вища шк., 1995. - 319 с

Головащук СІ.Складні випадки наголошення: Словник-до­відник. - К.: Либідь, 1995. - 192 с

Головащук СІ.Словник-довідник з українського літературно­го слововживання. - К.: Рідна мова, 2000. - 351 с

Головащук СІ.Російсько-український словник сталих слово­сполучень. - К.: Наук, думка, 2001. - 640 с

Голоскевич Г.Правописний словник. - Нью-Йорк- Париж -Сидней - Торонто - Львів: НТШ, 1994. - 460 с

Гондюл В.П., Дерев'янко А.Г., Матвеев В.В., Прохур Ю.З.Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник. - К.: Либідь, 2000. - 320 с

Горпинич В.О.Словник географічних назв України: (Топоні­ми та відтопонімічні прикметники): Близько 25 000 слів. - К.: Довіра, 2001.-526 с

Григораш Д.С.Журналістика у термінах і виразах. - Львів: Вища школа, 1974. - 296 с

Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О.таін. Словник трудно­щів української мови. - К.: Рад. шк., 1989. - 336 с

Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Сербенська О.А., Тер-лак З.М.Словник-довідник з культури української мови. -Львів: Фенікс, 1996. - 368 с


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А.Словник паронімів україн­ської мови. - К.: Рад. шк., 1986. - 222 с

Грушевський О.В., Коляда Г.М.Сучасний російсько-україн­ський українсько-російський словник + фаматика. - Донецьк: ВКФЪАО", 1999.-480 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво:Словник. - У 2 т. - Т. 1-2. - Львів: Афіша, 2000.

Демська О., Кульчицький І.Словник омонімів. -Львів: Фе­нікс, 1996.-224 с.

Дещиця М.-Ю.Малий український церковно-історичний слов­ник. - Львів: Основа, 1994. - 155 с

Дмитровський З.Є.Словник телевізійних термінів і понять. -Львів: ЛНУ, 2001. -44 с

Дятчук В.В., Барабан Л.І.Український тлумачний словник театральної лексики. - К.: Просвіта, 2002. - 152 с

Енциклопедія сучасної України.- У 25 т. - Т.1. - К.: ЕСУ, 2001.

Енциклопедія Українознавства:В 10 т. - Перевидання в Україні: Т. 1-Ю. -Львів: НТШ, 1993-2000; Т. 1-Ю. - Б/м: Вид-во "Молоде життя", 1955-1984.

Етимологічний словйик української мови:У 7 т. - Т.1-3.

- К.: Наук, думка, 1982-1989.

Єрмоленко С.Я., Бибик СП., Тодор О.Г.Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. - К.: Либідь, 2001.-224 с

Івченко А.Новий орфографічний словник української мови.

- Львів: Кальварія, 2002. - 532 с

Ізюмов О.Практичний російсько-український словник. - Пе-ревид. 1926 р. - К.: Знання, 1992. - 176 с

Капашник B.C., Колоїз Ж.В.Словник фразеологічних антоні­мів української мови. - К.: Довіра, 2001. - 284 с

Калашник B.C., Савченко Л.Г.Українсько-російський слов­ник наголосів. - Харків: Каравела, 1997. - 112 с

КапелюшнийА.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. - Львів: ПАЮ, 2002. - 576 с

Караванський СПрактичний словник синонімів української мови. - К.: Вид-во "Орій" при підпр. "Кобза", 1993. - 472 с

Кибальчич В.М.Короткий російсько-український словник для працівників залізничного транспорту. - Львів: ЦНТІ Львівської залізниці, 1991. - 77 с

Коваль А.П.Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України. - К.: Либідь, 2001. - 304 с


г^


А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

Коломієць М.П., Регушевський Є.С.Короткий словник пери­фраз. - К.: Рад. шк., 1985. - 152 с

Коломієць М.П., Регушевський Є.С.Словник фразеологіч­них синонімів. - К.: Рад. шк., 1988. - 200 с

Комп'ютерний словник.- К.: Україна, 1997. - 470 с

Кочерган М.П.Словник українсько-російських міжмовних омонімів ("фальшиві друзі перекладача"). - К.: Академія, 1997.

- 400 с

Культура мови на щодень.- К.: Довіра, 2000. - 169 с

Культура української мови:Довідник. - К.: Либідь, 1990. -304 с.

Ненець К.В., Ставицька Л.О.Короткий російсько-українсь­кий словник контрастивної лексики. - К.: Довіра, 2002. - 284 с

Лисенко П.С.Словник поліських говорів. - К.: Наук, думка, 1974.-260 с

Літературознавчий словник-довідник.- К.: Академія,

1997.-750 с

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Шевчук С.В.Російсько-ук­раїнський і українсько-російський словник: Відмінна лексика. -К.: Вища школа, 1992. - 255 с

Непийвода Н.Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови. - К.: Основа, 2000. - 256 с

Новий російсько-український словник-довідник:Близько 100 тис. слів. - К.: Довіра; УНВЦ "Рідна мова", 1999. - 878 с

Олійник І.С., Сидоренко М.М.Українсько-російський і росій­сько-український фразеологічний словник. - К.: Рад. шк., 1978.

- 448 с (Вид. 2-ге. - К., 1993).

Орфографічний словник української мови.- К.: Довіра, 1999.-990 с

Орфоепічний словник. - К.:Рад. шк., 1984. -630 с

Орфоепічний словник української мови:У 2 т. - Т.1: Бли­зько 140 000 слів. - К.: Довіра, 2001. - 955 с

Плющ М.Я., Грипас Н.Я.Українська мова: Довідник. - К.: Рад. школа, 1990. - 255 с

Полюга Л.М.Словник антонімів української мови. - К.: Дові­ра, 1999.-275 с

Полюга Л.М.Словник синонімів української мови. - К.: Дові­ра, 2001.-477 с

Пономарів О.Д.Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. - К.: Просвіта, 1997.-40 с.

Прислів'я та приказки:У 3-х т. - Т. 1-3. - К.: Наук, думка, 1989-1991.

Пуряєва Н.Словник церковно-обрядової термінології. -Львів: Свічадо, 2001. - 160 с


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

Редько Ю.К.Довідник українських прізвищ. - К.: Рад. шк., 1969.-256 с

Російсько-український словник ділової мови.- К.: Укр. світ, 1992.-295 с.

Російсько-український словник синонімів.- К.: Освіта, 1995.-265 с

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П.Власні імена людей: Слов­ник-довідник. - К.: Наук, думка, 1996. - 336 с.

СліпушкоО.М. Політичний і фінансово-економічний словник. - К.: Криниця, 1999. - 392 с

Словник епітетів української мови.- К.: Довіра, 1998. -431с.

Словник іншомовних слів.- К.: Довіра, 2000. - 1018 с

Словник іншомовних слів.- К.: Наук, думка, 2000. - 680 с

Словник синонімів української мови:В 2 т. - Т.1-2. - К.: Наук, думка, 1999-2000.

Словник української мови:В 11 т. - Т. 1-11. - К.: Наук, думка, 1970-1980.

Удовиченко Г.М.Фразеологічний словник української мови: У 2 т. - Т.1-2. - К.: Вища школа, 1984.

Українська літературна енциклопедія:В 5 т. - Т.1-3. - К.: "Укр. енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1988-1995.

Українська мова:Енциклопедія. - К.: Укр. енциклопедія, 2000. - 752 с

Український орфографічний словник:Орфогр. словник укр. мови: Близько 143 000 слів. - К.: Довіра, 2002.-1006 сПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.009 с.)