ТОП 10:

Типові пунктуаційні помилки в журналістських текстах1. Нерозрізнення розповідного, питального й окличного (спону­кального) речень: Яким чином ви проводили це певною мірою сенсаційне дослідження, результати, без сумніву, цікавлять кожну жінку? (Е. - 1998. - №13).

2. Порушення правила, згідно з яким між підметом і присудком на місці інтонаційної паузи кома не ставиться: Відкриття в нашому театрі камерної сцени, дасть можливість стави­ти саме елітарні п'єси (П. - 1997. - 26 грудня).

3. Порушення норм, згідно з якими визначають випадки, що в них треба ставити тире між підметом і присудком (між групою підмета й групою присудка): Ситуація, - майже як у Шекспіра (П. - 1997. - 12 грудня).

4. Порушення правил, за якими визначають, коли треба ставити

кому, тире, двокрапку при однорідних членах речення, зокре­ма за наявності при них узагальнювального члена: Тут з позиції вільного чоловіка, вільного автора, який нічого не боїться, -ні цензури, ні утиску і може писати собі, що хоче,


А О. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

проглядаю свій і мого покоління шлях - у загальному світо­вому контексті (ВЗ. - 1997. - 24 грудня).

5. Порушення правил відокремлення узгоджених поширених означень: Цілком можливо, що потрапивши в умови анало­гічні тим, у яких опинились чеченці, українська еліта могла б дійти згоди, знайти та усвідомити національний інтерес, згуртувати націю (СП. - 1998. - №1).

6. Порушення правил відокремлення поширених і непоширених прикладок: Отже, нам глядачам залишається набратися терпіння (ТП. - 1998. - №5).

7. Порушення правил відокремлення додатків, сплутування їх зі вставними словами тощо; використання для відокремлення додатків та вставних слів замість коми інших розділових зна­ків: Асоціація оголосила, разом із презентацією довгостро­кової програми "Безпека та якість алкогольних і тютюно­вих виробів на ринку України", рішучу війну тіньовикам цього надзвичайно прибуткового бізнесу (Д. - 2000. - 15 січня).

8. Порушення правил відокремлення обставин, виражених діє­прислівниками та дієприслівниковими зворотами: Прем'єр Валерій Пустовойтенко в Москві, у Білому Домі бив себе в груди, благаючи Віктора Черномирдіна, пробачити україн­ську заборгованість за російський газ (ПІК. - 2000. - №1-С.8).

9. Невідокремлення уточнювальних обставин: 23 грудня о 13-й годині в лісі поблизу Кам'янки-Бузькоїправоохоронці вико­пали два напіврозкладені трупи мужчин, що знаходились у землі майже вісім місяців (П. - 1997. - 26 грудня).

10.Коми при обставинах, які не є відокремленими; коми при будь-яких обставинах, поставлені тільки для того, щоб відок­ремити ці обставини від інших членів речення, навіть коли автор не має спеціальної стилістичної мети і жодних норма­тивних підстав: Згодом "поєдинки" інвалідів з лікарями, після усних та письмових скарг до численних вищих інстанцій, закінчуються багатоступеневим службовим розслідуван­ням з традиційною роздачею доган (ЛЕ. -1998. - 3-4 люто­го).

11. Помилки у відокремленні вставних слів: Може для "Ні Fi" київ­ський ПК КПІ і вважався чимось на зразок сільського клубу? (МТ.-1999.-№9-10).

12.Сплутування проте як вставного слова і проте як протистав-


____________ Редагування в засобах масової інформації'______________

ного сполучника: Посідаючи рідкісну вроджену інтелігент­ність, не вміла проте читати (П. - 1997. - 16 грудня).

13. Порушення правила, згідно з яким сполучника, коли він нале­
жить до вставного слова (тоді він виконує функцію частки),
комою не відокремлюється (а може): Можливо, тому що
час виступу групи припав на сам пік залікової сесії студентів
університету, а, може, негативно вплинула слаба реклама
акції, але цю акцію можна вважати найменш популярним
виступом іноземної танцювальної групи в Західній Україні
(СП.
- 1998. - №1).

14. Помилки у відокремленні частин ("речень"), що входять до
складу складносурядного речення: На гітарі я почав грати
досить пізно. Моїми першими інструментами були скрипка
та альт. У сімнадцять років несподівано прикипів до неї.
Давній друг нашої родини Віктор Морозов позичив у барда
Андрія Панчишина напіврозбиту "Кремону" і мене раптом
як прорвало (Т. - 1998. - №5); Хлопець залишався з бабусею
і я мала його вчити (Т. - 1998.
- №4).

15. Порушення правила, згідно з яким у складносурядному ре­
ченні з єднальним сполучником, коли у частин цього речення
є спільне повнозначне слово або спільне підрядне чи головне
речення, кома перед зазначеним сполучником не ставиться:
Прем'єр доклався до переобрання Леоніда Кучми, а глава
держави, в свою чергу, не втомлюється повторювати, що
економічна ситуація в Україні стабілізувалася, і навіть намі­
чається певний підйом (ПіК.
- 1999. - №33. - С 6).

16. Помилки у відокремленні в складнопідрядному реченні під­
рядних речень від головних і від інших підрядних: Однак,
жодна посадова особа до якої за коментарем звертався
"Поступ" (окрім Володимира Сало, звісно) хоч і чула про це
звільнення та документів в очі не бачила (П.
- 1999. - 20
травня).

17. Помилкове визначення складових частин ("речень") у структу­
рі безсполучникового речення: От біля нас сидить людина,
яка там працює, я думаю краще нехай він скаже (ТП. -1998.
-№3).

18.Неправильне встановлення логічних зв'язків у складному безсполучниковому реченні й унаслідок цього використання не тих розділових знаків (тире замість двокрапки і навпаки): Ніхто не вередує, тому що розуміє - те, чому вони навча-


ються сьогодні, знадобиться їм завтра (МТ. - 1999. - №9-10). 19. Помилки у використанні розділових знаків при прямій мові: "Я винуватець приїзду пані Клінтонової до Львова"-зізнався у розмові зі мною Степан Ярошук (777. - 1998. - №2).

План практичного заняття

1. Вимоги до мови преси, телебачення й радіо.

2. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від мов-

ного оточення автора.

3. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від жанру

твору.

4. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від спе-

цифіки засобу масової інформації.

5. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від типу

видання.

6. Типові помилки в мові ЗМІ. Причини їх виникнення та способи

уникнення.

7. Специфіка редагування україномовного тексту.

Практичні завдання Завдання 14. Виявити відхилення від норм орфографії та ін. помилки. Внести відповідні виправлення в речення. А.

1. А 5 січня опів на першу дня Анатолія Гугніна, 1949 року народження, знайшли повішеним у приміщенні театру "Мімо-граф" (П. - 2001. - 11 січня).

2. Був час, коли американці в Канаді заволоділи безроздільно ефіром, і то так моцно, що канадська естрада перебувала просто в занедбаному стані, не кажучи про шоупрограми та фільми (П.

- 2001. - 4 січня).

3. ЛТБ. Субота. 09.02.02. 21.50. Міні футбол (TV-E. - 2002.

- №5. - С.34).

4. Зарубіжні мега-зірки доступніші, ніж наші вітчизняні зіроч­
ки... (ВЗ. - 2002. - 22 лютого).

5. А відчувши, що кандидата у депутати обслуговує імпорт­ний політ-технолог, українські виборці, напевно, відмовлять йому у довірі (ПІК.-2002.-№9.-С.15).

6. За свідченням очевидців, австралійська супер-модель Ель з нещодавніх пір не знімає з руки вишуканого перстня і


____________ Редагування в засобах масової інФормаші______________

І розповідає усім, що збирається вступити у другий шлюб (СП. -

2002. - 23 травня),
і 7. Інформація як духовно національна вартість у демокра-

ш тичному суспільстві повинна вільно функціонувати за загаль-

но-визнаним людством принципом (УШ. - 2000. - №28).

8. Чималих збитків завдають нафто-газовидобувномууправ-
J лінню "Надвірнанафтогаз" крадії газоконденсату (Е. - 2001. -

11 січня).

9. Де ви таких унікумів берете, що для них мат і порнографія
одне й теж (П. - 2002. - 5 грудня).

10. Протягом півроку він працюватиме у Центрально-Євро-
пейському університеті над дослідницьким проектом (ВЗ. -2002.
- 22 лютого).

Б.

1. Видно, він таки вкладається в загально-статистичне уяв­лення про середньостатистичного європейського монаха (П. -2002.-18 квітня).

2. Міжнародна Організація Міграції звела воєдино все, що повідомили державні та недержавні організації, які борються з сучасною работоргівлею (П. - 2002. - 17 січня).

3. Тенісну зірку Анну Курникову ганебно відрахували з Мос­ковської Академії Фізичної Культури після того, як викладачі ви­явили, що всі іспити за дочку здає її тато, який, до речі, колись і сам закінчив цей престижний заклад (TV-E. - 2002. - №7. -С.37).

4. Зокрема, деякі експерти вважають, що клани, до яких мас-медіа відносять С.Тигипка (т.зв. "група Пінчука - Деркача"), та М.Азарова ("Індустріальний Союз Донбасу"), лобіюють росій­ські інтереси в процесі приватизації стратегічних підприємств України (У. - 2002. - №1-2. - С.26).

5. Правовою підставою для цього може слугувати звернення до Конституційного суду України про визнання неконституційним нещодавно ухваленого Закону "Про вибори народних депутатів України" (У. - 2002. - №1-2. - С.27).

6. Патріотизм є основним ідеологічним постулатом "Нової Генерації" - написано у програмі партії (ПІК. - 2002. - №7. -С.8).

7. Блок Народний Рух України. Блок Демократичної парти України та ДемСоюзу. Партія Зелених України (ПІК. - 2002. -№7.-С19).А. О.КапелюшнийСтилістика. Редагування журналістських текстів

8. Дебют Тетяни Буланової із групою "Летний сад" відбувся 16 квітня 1990 у Ленінградському Технологічному інституті (TV-Е.-2002.-№10.-С.З).

9. Львівський Національний драматичний театр ім. Марії Заньковецької (TV-E. - 2002. - №10. - С.43).

10. Знайомств було насправді чимало, проте якщо сказати
про останні, то під час поїздки до Південно-Африканської рес­
публіки учасниці конкурсу краси "Міс світу" отримали можливість
поспілкуватися з Нельсоном Манделою (СП. - 2002. -14 берез­
ня).

В.

1. Цього разу під вогонь "компри" потрапила Федеральна Служба безпеки - та, яка виховала теперішнього президента Росії і "злого генія" Березовського (ПІК. - 2002. - №9. - С.5).

2. 87-річний Міллер став третім іноземним письменником, який здобув цю нагороду і додані до неї 50.000 Євро (П. - 2002. -16 травня).

3. МакКол не пройшов річний випробувальний термін, який йому призначили після нападу на поліцейського (П. - 2002. -16 травня).

4. І він вставав! Треба було бачити їхні розквітлі очі, цих мудрих, але прибитих тяжким життям селян, з яких на яву спа­дала пелена зневіри та втоми, розчарувань та розпачу, образ та болів душевних, невимовних (УШ. - 2000. - №28).

5. Наприклад, вона навіть в думках не припускає, що чинний Президент може бути комусь симпатичним і комусь подобатися, що, по-суті, є таким самим більшовизмом, тільки з іншим знаком (ПІК. - 2001.-№1.-С.5).

6. Власно кажучи, нічого нового прокурор не сказав (ПІК. -2001.-№1.-С.11).

7. Щоправда, перш ніж отримати ліцензію на тимчасову трансляцію, новому телеканалу все одно доведеться пройти силу силенну юридичних процедур (П. - 2002. - 17 січня).

8. Сьогодні жодна, навіть найслабша країна не може бути переможена ззовні. Лише із середини (ПІК. - 2001. - №46. -С.4).

9. Освіту здобувала у восьмирічній Полянській школі, яку закінчила навідмінно (СП. - 2002. - 23 травня).

10. Після індивідуального прийому у Валентини я ніби-то
народилася знову (МП. - 2001. - 6 січня).


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

Г.

1. І щороку співачка [Таня Буланова] випускає по диску, а той два альбоми (TV-E. - 2002. - №10. - С.З).

2. Натомість у Харкові бомжів практично немає, хіба-що одиниці - на далеких від центру вуличках (СП. - 2002. - 23 травня).

 

3. Деж лейтенанту перечити старшим за званням і посадами особам (ВЗ. - 2001. - 9 березня).

4. Теж саме можна сказати і про хвилину сексу (TV-E. - 2002. - №3. - С.32).

5. За сюжетом Керіган намагається змінити своє життя після інтерв'ю з бездомним, який говорить репортерці, що її життя немає жодного сенсу, і через тиждень вона може померти (TV-Е.-2002.-№18.-С.5).

6. Поспішаючи на роботу, мешканцям Львова доводиться проходити ненадто приємне випробовування - проїзд у незруч­них та переповнених марштурках [так у газеті - А.К.] (СП. -2002. - 23 травня).

7. На сцені такі ж охоплені творчим катарсісом, вже зовсім невибагливі маестро... (УШ. - 2000. - №28).

8. Туристична фірма "ПАССАТ" (МП. - 2001. - 13 січня).

9. Раніше вчені того ж університету створили "невагому" підставку для піцци (ПІК. - 2001. - №1. - С.37).

10. Принаймні таких прецендентів в українській судовій справі
не було (ПІК. - 2001. - №1. - С.50).

Ґ.

1. Керівник Служби поставив завдання не виправити ситуа­цію, а скомпроментувати упродовж місяця Скіпальського як полі­тика (ПІК. - 2001. - №4. - С.13).

2. Вони робили все, щоб заблокувати рух України до Європи через компроментацію Президента (ПІК. - 2001. - №4. - С.13).

3. На конкурсі краси Mice Біларусія 2001 у запеклій боротьбі і після суперечок суддів, переміг Олександр Григорович Лука­шенко (TV-E. - 2002. - №3. - 014).

4. У минулий уик-энд у Каннах відбулася третя церемонія вручення нагород радіостанції "Эн Ер Жи", що у музичному світі вважають французькою версією "Грэмми" (TV-E. - 2002. - №4 -С.21).

5. Більшість з нас уже потрапили у вир політичної реклами, що просякає в усі щілини, бадьорими рядами марширує з екранів


А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

телевізорів, збуджує радіохвилями, вивалюється з поштових скриньок, немов конфетті (ПІК. - 2002. - №7. - С18).

6. Треба сказати, що цей ролік справляє не абияке враження
і чітко дає зрозуміти, в чому різниця між мегазіркою та зірочкою
(П.-2002.-16 травня).

7. Команди податкових служб Росії та України 18 травня влаштовують турнір по кікбоксінгу на малій спортивній арені в Лужніках (Москва) - на призи президентів двох держав (ПІК. -2002.-№17.-С.4).

8. Я не відчуваю себе ізольованною, коли їду з чоловіком за кордон (МП. - 2001. - 13 січня).

9. А втручання в інші сфери людської діяльності, погодьтеся, дещо розосереджує (Е. - 2001. - 18 січня).

10. Законопроект "Про дактилоскопічну реєстрацію", згідно
з яким окремі групи громадян будуть зобов'язані залишити від­
битки своїх пальців правоохоронним органам, Мінюст збира­
ється "підсунути" на розгляд народних обранців на початку на­
ступного року (П. - 2000. - 29 грудня).

д

1.1 тільки завдяки зусиллям молодого асистента Альфреда Нобеля Рагнара Сольмана та інженера Рудольфа Ліл'єквіста... через три роки вдалося відбитися від ретельних служителів Фе-міди (ДТ. - 2001. - 20 січня).

2. У той же час пошуками Алекс займається її сестра - Сю­занн Моррісон (Кері Уітман) (TV-E. - 2002. - №4. - С.19).

3. Попереднє покоління європейських начальників було фак-турнішим. Єльцин, Коль, Юхим Зв'ягільський (ПІК. - 2002. - №7. -С.4).

4. Та на прихильників чекало ще два сюрпризи: у першому відділенні хлопці презентували цілком нову ліричну композицію "С'юзі", а наприкінці виконали легендарну пісню "My Way" з ре­пертуару улюбленого співака групи "Океан Ельзи" - Френка Сі-натри (ЕС. - 2002. - 15 квітня).

5. Вона [Джулія Роберте] зустрічалась з Діланом Макдермо-том і Лайамом Нісоном, Метью Перрі і Даніелем Дей-Л'юїсом. Жоден з них не освідчився їй (СП. - 2002. - 20 червня).

6. Дзюринда в центрі корупційного скандалу, Мед'єші звину­вачують у сексотстві (П. - 2002. - 20 червня).

7. Якби ти знав, дорогий друже, як вони тебе полюблять,
коли тебе не стане, як навприсядьки литимуть за тобою КРОКОДИ­
ЛИ


____________ Редагування в засобах масовоїінсЬормаиіУ_____________

лячі сльози (УШ. - 2000. - №28).

8. Розуміє людьську мову, озвучує рукописні тексти, автома­тично редагує та друкує тексти під диктування (ПІК. - 2001. -№1.-С.30).

9. Так хто ж знав, що він по аґрусу побіжить? (СП. - 2002. -21 лютого).

10. Сім'я була категорично проти відновлення музики Олек-
сандрова (ВЗ. - 2001. - 5 січня).

£

1. Головний герой "Титаніка" Леонардо ДіКапріо розлучився після дворічного бурхливого зв'язку з 20-річною Гізелою Бундхен (ВЗ. - 2002. - 8 травня).

2. Вас очікує громадянка Ніканорова (TV-E. - 2002. - №18. -С.17).

3. У ролях: Лариса Голубкіна, Олег Борисов, Олексій Сафо­нов, Анатолій Кузнецов, Анатолій Папанов, Микола Крючков, Рина Зелена, Юрій Нікулін (TV-E. - 2002. - №18. - С.37).

4. До того вона [Сандра Баллок] жила ще з двома відомими особами - Тейтом Донованом і Метью МакКонах'ю (TV-E. -2002.-№19.-С11).

5. Згодом Марчук мусів поміняти свою думку, і у жовтні 2000 року він раптом виступив у ролі палкого прихильника будівниц­тва нафтопроводу (ЛТ. - 2000. - 17 листопада).

6. Керівництво чикагської газети "Sun-Times" повідомило, що анонімне джерело передало їм 27-хвилинний відеозапис, на якому R.Kelly займається сексом з неповнолітньою дівчиною (TV-E. - 2002. - №7. - С.37).

7.3 1.06.2002 по 31.08.2002 р. святкова акція! Проведіть літо з Кредит Банком (Україна)! (ЛК. - 2002. - 21 липня).

8. Фахівці кажуть, що заповідається на новий, професійний і досить якісний медіа-проект (TV-E. - 2002. - №28. - С.З).

9. Що ж тепер їх звідти силою виколупувати, щоб нарешті -кожному по рівну і за потребою! Не вийде (П. - 2002. - 4 липня).

10. Висока, кістлява, з довгими руками, величезним ротом і
занадто різкими рисами обличчя - нічого спільного з голівудсь-
кими стандартами [про Джулію Роберте] (СП. - 2002. - 15
серпня).

Є. 1. Відомий голівудський актор Джон Войт вирішив використа­ти телебачення, щоб помиритися із своєю донькою, популярною


А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

актрисою Анджеліною Джолі, повідомляє NTV-lnternational (СП. -2002.-15 серпня).

2. Еротичний трилер "Стриптиз" (1996) приніс Деми Мур най­вищий гонорар серед жінок-акторок Голливуду - 12 мільйонів доларів, однак фільм провалився в прокаті (TV-E. - 2002. -№33. - С.4).

3. Якщо ви погодитеся, щоб я посмажила яєчню на Вашому салі, то я дозволю Вам зварити Ваше м'ясо в моєму супі (TV-E.

- 2002. - №33. - С.22).

4. У другій половині зустрічі на полі йшла малоцікава гра без особливого руху під аккомпонемент млявих атак "Волині" (С.-2002.-19 серпня).

5. Тож, перебуваючи на піднесені він після пасу Кулика здій­снив вихід один на один з Тлумаком і провів свій перший гол серед вищоліговців (С. - 2002. - 19 серпня).

6. Враховуючи турнірне становище "Чорноморця" ми готува­лись до важкої гри, яка вцілому пройшла у рівній боротьбі (С. -2002.-19 серпня).

7. З іншого боку, я вважаю Сендегу високо-порядною люди­ною і я далекий від того, щоб можна було його звинувачувати в халатному ставленні до цієї проблеми (П. - 2002. - 22 серпня).

8. Із нею погоджується кореспондентка "Gazety pomorskiej" Магдалена Криньська (П. - 2002. - 22 серпня).

9. Я не можу залишатися насамоті (ВЗ. - 2002. - 22 серпня).

10. Кореспондент "СП" вирішив дізнатися як пройшов цього­
річний набір студентів у три найповажніші вузи міста Львова, а
саме у Львівський Національний Університет ім. І.Франка, Націо­
нальний Університет "Львівська Політехніка" та Львівський Дер­
жавний Медичний Університет ім. Данила Галицького (СП. -
2002. - 29 серпня).

Ж.

1. Це відкриття, на думку вчених, пояснює феномен, описа­
ний Бехтєрєвим ще на початку 20-го століття - росіяни вдекілька
разів частіше ніж європейці вмирають від спиртного (СП. - 2002.

- 29 серпня).

2. Сьогодні в "Тотенгемі" взагалі не має проблем із нападни­ками, тому лондонці готові продати свого форварда [С.Реброва] (П. - 2002. - 12 вересня).

3. Джерела кажуть, що представники з Адміністрації прези­дента і Мінюсту перебуватимуть тут аж до 18 вересня (ЛГ. -


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

2002.-16 вересня).

4. Цей матч відбудеться 16 жовтня в Островці Сьвєнтокшис-кім (Польща) (ЛГ. - 2002. - 16 вересня).

5. Українсько-польське медіа товариство представляє (ЛГ. -2002. - 3 жовтня).

6. "Історія УПА" Юрія Киричука стала першим у незалежній Україні дослідженням українського Руху Опору часів другої світо­вої війни (П. - 2002. - 3 жовтня).

7. Упродовж 1993-1998 pp. виконував обов'язки головного редактора теоретичного журналу Української Республіканської партії "Республіканець" (П. - 2002. - 3 жовтня).

8. Декор, клеї, сілікон, монтажні пінки та інше (ЛК. - 2002. -28 квітня).

9. Інформацію про те, що Сонце вибухне через шість років, учені вважають розиграшем. Хто ж нас розіграв? (Е. - 2002. -10 жовтня).

10. На Сіцілії- "чорний сніг". Італійська влада оголосила ра­
йон в околицях вулкану Етна на Сіцілії зоною стихійного лиха
(ВЗ. - 2002. - 31 жовтня).

3.

1. Хочеться швидше прийти до дому і пригорнути свою дити­ну (ВЗ. - 2002. - 31 жовтня).

2. Що до Львова, то, як сказав Ярослав Грисьо, Федерація футболу Львівщини з "Карпатами" ще це не обговорювала, а займеться цим, коли у клубі буде призначено офіцера охорони порядку (ЛГ. - 2002. - 6 листопада).

3. Відібрані викладачі отримуватимуть щомісячну стипен­дію, будуть забезпечені обладнаними робочими місцями, досту­пом до Інтернету, матимуть змогу спілкуватися з професорами із Західних університетів, братимуть участь у семінарах та тре-нінгах (П. - 2002. - 7 листопада).

4. Соціологічне опитування студентів львівських ВНЗ 1-2 рі­вня акредитації методичним об'єднанням викладачів соціо-гума-нітарних дисциплін показало, що третина молоді, зокрема, в автомобільно-шляховому технікумі, уже вживає алкоголь, кожен десятий нічого не читає, наипопулярнішим телесеріялом серед студентів цього навчального закладу є російський серіял "Брига­да" (ЗВУ. - 2002. - 22 листопада).

5. А ще мене [Миколу Вересня] запросили одразу в два ме-діа-проекти - ведучим гри "Козаки-розбійники" на "Новому кана-


 
А. О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

лі" і щотижневого ток-шоу на "Громадському радіо" (ЛГ. - 2002.

- 21 листопада).

6. Ресурс переговорів не вичерпано, хоча кожного тижня все важче підтримувати мало результативний діалог (ЛГ. - 2002. -11 листопада).

7. Іван Рудницький наголошує на власному бажанні піти з посади. Причина - не згода із рішенням міської влади про при­йняття нової системи збору платежів за комунальні послуги (ЛГ.

- 2002. - 28 листопада).

8. ...Будь-яка комісія не передбачена ані Конституцією, ані Кримінально-процесуальним Кодексом (А. - 2002. -12 грудня).

9. Утім, допоки комісія "пише, що хоче", Головне Управління військових прокуратур Генпрокуратури вже пред'явило деякі обвинувачення (А. - 2002. - 12 грудня).

10. Втім напис "у салоні можуть їхати не більше 4 пільгови­
ків" є нічим не обгрунтований (А. - 2002. - 19 грудня).

И.

1. Ці звернення грунтуються на конкретних фактах (А. - 2002. -19 грудня).

2. Роберте заробила близько 21 млн. доларів у 2002 році, незважаючи на те, що зіграла всього-навсього одну роль у філь­мі Стівена Содерберга "Full Frontal" (СП. - 2002. - 12 грудня).

3. Сандра Буллок, яка знялася разом із Хью Грантом у роман­тичній комедії "Two Weeks Notice", зазначається в топ-листі шос­тою (її доходи склали 12-16 млн. доларів) (СП. - 2002. - 12 грудня).

4. А може, в Італії також полюбляють розиграші під час ново­річних святкувань? (Е. - 2003. - 3 січня).

5. Серед них той таки Буш-молодший, який впізнає бюджет своєї країни лише за кількістю цифр (А. - 2003. - 1 січня).

6. Всі, хто займався незалежним розслідуванням, висували різні версії- СБУ, російські сили, щозавгодно, але якщо вважати, що до цього причетна міліція, то в особі Фаре (А. - 2003. -1 січ­ня).

7. Напередодні Нового року в Нью-Йорку на аукціоні раритет­них книг і рукописів Christie's анонімний продавець запропонував до продажу автографи Володимира Леніна і Георгія Чічеріна (А. - 2003. - 1 січня).

8. Знову я замріяний сиджу читаю трілера (ВЗ. - 2003. - 6 січня).


____________ Редагування в засобах масовоїінфоомаи/і________

9. 12 січня боротьба за скудетто стартує фактично заново
(ВЗ. - 2003. - 6 січня).

10. Відбувся третій етап суперпрестижного раллі Париж-
Дакар (ВЗ. - 2003. - 6 січня).

/.

1. ТБ "Західно-українська біржа нерухомості" організовує та проводить торги з продажу майна (ВЗ. - 2003. - 6 січня).

2. "Осасуна" - "Райо Вальекано" - 0:1 (ВЗ. - 2003. - 6 січня).

3. Римляни, як і "К'єво", узагалі не намагаються щось у фут­болі побудувати - вони просто в нього грають - легко, раслабле-но і розкуто (ВЗ. - 2003. - 6 січня).

4. Тому мої враження від Львова непрості. Два міста безуга-ву пливуть у мене перед очима (ЛГ. - 2003. - 4 січня).

5. Сусідній підїзд на разі ще не спромігся на такий подвиг (П.-2003.-16 січня).

6. Йонеско і Хармс одержали гідних продовжувачів жанру в особі українського верховно-радівського депутатського корпусу (ЛГ.-2003.-16січня).

7. Серед музикантів фаворитами були реппер Емінем, поп-зірка Фейт Хілл і рок-група Creed (ЛГ. - 2003. - 16 січня).

8. Дайаною Росс зацікавилася поліція (СП. - 2003. - 9 січня).

9. З горами насамоті (TV-E. - 2003. - №3. - С.5).

10. 35-літня акторка [Ніколь Кідман], яка народилася в Гоно­
лулу і виросла в Сиднеї, довгий час, як відомо, була дружиною
мега-зірки Тома Круза (TV-E. - 2003. - №3. - С.4).

Завдання 15. З'ясувати, на котрих словах стоїть правильний наголос? Виправити помилки. А. 1. Факсимі'ле. 2. Валовий. 3. Оптовий. 4. Джинсовий. б.Подат-ковий. 6. Одноразовий. 7. Спина. 8. Колесо. 9. Прийняти. 10. Читання. 11. Запитання. 12. Гетьманський. 13. Взяла. 14. Фахо­вий. 15. Отаман.

Б. 1. Знайдете. 2. Судно. 3. Експерт. 4. Диспансер. 5. Каталог. 6. Житло. 7. Русло. 8. Некролог. 9. Позначка. 10. Гуртожиток. 11. Дріб'язок. 12. Дрова. 13. Водночас. 14. Врізнобіч. 15. Пере­довсім.

В. 1. Середина. 2. Корисний. 3. Показник. 4. Ненависть. 5. Псев-


 
АО. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

дбнім. 6. Пандемія. 7. Мережа. 8. Однбго. 9. Чергбвий. 10. Народ­ногосподарський. 11. Ринковий. 12. Фірмовий. 13. Порядковий. 14. Лёгкий. 15. Близький.

Г.

1. Воднораз. 2. Різновид. 3. Живете. 4. Вимоги. 5. Внести. 6. Виразний. 7. Індустрія. 8. Ці помилки. 9. В рблях. 10. Усього. 11. Тижневик. 12. Глядач. 13. Центнер. 14. Коней. 15. Джерело.

Ґ.

1. Бовтати. 2. Боги. 3. Везёте. 4. Вичерпний. 5. Вірші. 6. Я го­ворю. 7. Два голи. 8. Бюрократія. 9. У горах. 10. Верба. 11. Прин­цеса на горошині. 12. Дешево. 13. Дійовий. 14. Добовий. 15. Ек­спертний.

Я

1. Епілепсія. 2. Жалюзі. 3. Житловий. 4. Ці записки. 5. Зірко­вий. 6. Знітитися. 7. Зовсім. 8. Знайдуть. 9. Діалог. 10. Каучук. Квартал. 11. Я кидаю влучно. 12. Наїжджена кблія. 13. Течія.

14. Косий погляд. 15. Крадуть.

Е. 1. Кропива. 2. Кулінарія. 3. Курятина. 4. Кухонний. 5. Ласка­вий. 6. Лікер. 7. Літопис. 8. Льодовий. 9. Медикамент. 10. Мене­джмент. 11. Металургія. 12. Напилася. 13. Насамперед. 14. Насе-редйну. 15. Старий.

Є. 1. Ненавидіти. 2. Нести. 3. Новий. 4. Дві новини. 5. Обабіч. 6. Обруч. 7. Ознака. 8. Олень. 9. Осока. 10. Параліч. 11. Партер. 12. Пасти. 13. Перепис. 14. Пересічний. 15. Пересуд.

Ж. 1. Петля. 2. Плести. 3. Подруга. 4. На м'якій подушці. 5. Позов до суду. 6. Помовчати. 7. Приспів. 8. Приятель. 9. П'яниця. 10. Разом. 11. Раз по раз. 12. Ремінь. 13. Решето. 14. Роздрібний.

15. Розмах.

3. 1. Рукопис. 2. Кілометр. 3. Сантиметр. 4. Сільськогосподарсь­кий. 5. Сороковий. 6. Страшний. 7. Твердий. 8. Знак терезів. 9. Товстий. 10. Фармація. 11. Фетиш. 12. У цигана. 13. У цілому. 14. Щипці. 15. Ярмарки.


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

Завдання 16. Виявити відхилення від норм пунктуації та ін. мовностилістичні помилки. Виконати правку тек­сту.

1. Тут необхідно підтвердити права власності на юридичну адресу, або право оренди юридичної адреси (МП. - 2001. - 6 січня).

2. Неякісна вода є причиною виникнення таких тяжких хвороб як нефрит, гепатит; онкологічних захворювань (МП. - 2001. -13 січня).

3. Юлій Йоффе оприлюднює фальшиву плівку з голосом а Іа Олександр Мороз, і водночас з високих рук отримує за заслуги нагороду (ПІК. - 2001. - №1. - С.7).

4. Така практика існує на CNN, де кожен журналіст спеціалізу­ється на конкретній тематиці, однак є універсалом, і може писати репортажі на будь-які теми (TV-E. - 2002. - №6. - С.4).

5. Що гуманніше-"простити" громадянам борги, чи поставити житлово-комунальні служби на межу виживання? (ПІК. - 2002. - №6. - С.ЗО).

6. Механізм уже заведено і можна помітити, як повільно, про­те впевнено, скресає крига на усталеному і заплутаному комп­лексі юридичних норм, що заважали іноземцям оселятися у цій країні (ПІК. - 2002. - №7. - С.29).

7. Як відомо, з 17 по 19 червня в Москві пройде Кубок LG з участю чотирьох збірних України, Югославії, Білорусі та Росії (П.-2002.-16 травня).

8.1 як же її продюсери дозволили їй зіграти роль таку неприта­манну її образу (TV-E. - 2002. - №9. - С.4).

9. Повільно, впевнено, алкоголь підточує твій мозок, ослаб­
лює тіло (МП. - 2001. - 13 січня).

10. Проте, у день виступу перед депутатами, Генпрокурор так і не взяв на себе відповідальності оприлюднити, що журна­ліст мертвий - оскільки "не мав для цього достатніх підстав" (ПІК. - 2001. -№1.- С.10).

11. Тому що настільки важка була система розрахунків за природний газ, і настільки великі були неплатежі українських споживачів, що витримувати баланс розрахунків з Росією можна було лише віддаючи все до копійки або збільшувати борги, як це практикували згодом Бакай з Кучмою (У. - 2002. - №1-2. -С.41).

12. Зараз замість трьох поїздок до Києва Ви приїдете один


 
А. О. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

раз, і тимчасово, без черги, подаєте документи на отримання візи (TV-E. - 2002. - №9. - С.1).

13. Чоловіки з потужними стегнами, та й очиці у них не бігали як у теперішніх (ПІК. - 2002. - №7. - С.4).

14. Після цього "спаситель" виходить із кабінету витираючи чоло і повідомляє клієнту таке: "Домовився, усе буде гаразд, давайте Ікс тисяч баксів" (ПІК. - 2002. - №7. - С.24).

15. Оскільки аварійний будинок придбано банком недавно, то, на думку, держслужбовця, вини нового власника в обвалі немає (МП. - 2001. - 13 січня).

16. Отже нашим збройним силам потрібні не лише бійці (ПІК. -2001.-№46.-С.4).

17. Водночас, за підтримки Заходу можна легко збалансувати внутрішньополітичні загрози Президенту (У. - 2002. - №1-2. -С.26).

18. Отже-тепер момент істини: якщо в Україні адвокат може програти навіть відверто виграшний процес, виникає запитання: як же він заробляє? (ПІК. - 2002. - №7. - С.24).

19. Як теоретично, так і практично, найвищі гонорари у спра­вах господарських (ПІК. - 2002. - №7. - С.24).

20. Адже по суті, запропоновано перевернути з голови на ноги усю систему надання пільг (ПІК. - 2002. - №7. - С.26).

21. Заважали свідки, яких на час прокурорської доповіді було аж троє, і які буцімто бачили Гонгадзе живим (ПІК. - 2001. -№1.-С.10-11).

22. Я артист і якщо можу принести у якусь країну бодай кілька годин задоволення (нехай у ній навіть панує диктатура), я мушу туди поїхати (Е. - 2001 .-11 січня).

23. А він повернеться і коли ми почуємо його тверду ходу за дверима і брязкіт шпор, ілюзія, що особистість лише метафора, миттєво зникне і ми впадемо перед нею на коліна ще до того, як вона виб'є замок і увійде до нас, у кімнату для челяді, де ми проживаємо життя (ПІК. - 2002. - №7. - С.4).

24. Водночас, гра "Металурга" особливо не вразила (К. -2002. -14 травня).

25. Себто віддати в управління невідомо кому, і невідомо з якою метою (СП. - 2002. - 15 серпня).

26. Проте, вислови "в тілі", "земна жінка", "вузька зверху і
широка знизу" аніскілечки не турбують латиноамериканку [Дже-
ніфер Лопез] (СП. - 2002. - 15 серпня).


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

27. Тим не менше, вона [Джулія Роберте] змінює коханців, наче біжутерію і отримує чи не найбільші гонорари за свої ролі (СП. - 2002. - 15 серпня).

28. Загалом, взаємини між популярною актрисою [Анджелі-ною Джолі] і не менш відомим батьком [Джоном Войтом] завжди були напружені (СП. - 2002. - 15 серпня).

29. Актриса [Анджеліна Джолі] жалілася, що в дитинстві бать­ко завжди залишав її вдома саму, і їхав на зйомки (СП. - 2002. -15 серпня).

30. Старий каже Золотій рибці: "Слухай, коли я казав, що хо­чу, щоб наша збірна грала як Франція та Аргентина, я не це мав на увазі" (СП. - 2002. - 15 серпня).

31. Лікарю, ви знаєте, мені всі говорять, що я - даун, хоча раніш, начебто не був ним (TV-E. - 2002. - №33. - С.12).

32. Так, "Волинь" поки вигравала тільки вдома, а на виїзді тільки програвала, але з іншого боку, було невідомо в якому стані сьогодні знаходиться "Динамо" після важкого матчу з "Лев-ськи" (С. - 2002. - 19 серпня).

33. Іншими словами, моментів, що інтригують перед матчем вистачало (С. - 2002. - 19 серпня).

34. Давайте також враховувати те, що в нашому складі сьо­годні був дебют нових гравців, і звичайно ж їм ще потрібен час, щоб знайти взаєморозуміння з партнерами (С. - 2002. -19 серп­ня).

35. Леандро ми вже бачили і те, що він сьогодні уперше ви­йшов у стартовому складі, не можна назвати дебютом (С. - 2002. -19 серпня).

36. До того ж, серед тих, хто у 1969 р. здійснював коло пошани на московських "Лужниках" - нинішній тренер "Карпат" Лев Бро­варський (С. - 2002. - 19 серпня).

37. Тож, не важко здогадатись, причину приїзду на цей матч в ролі спостерігача і Олега Блохіна (С. - 2002. - 19 серпня).

38. А через три хвилини Бобович після передачі Колесничен-ка з лінії воротарського, випередивши Вовчука дивом не зумів подвоїти рахунок, пробивши вище воріт (С. -2002. -19 серпня).

39.1 все ж, зусилля львів'ян матеріалізувались (С. - 2002. -19 серпня).

40. Тож, "суха" серія "Карпат", які востаннє забивали в Одесі ще у березні 1995 р. нарешті була перервана (С. - 2002. - 19 серпня).


 
А. О. КапелюшнийСтилістика. Редагування журналістських текстів

41. Можливо ми не перемогли, бо дуже довго наша команда при рахунку 1:0 переживала другий не забитий гол (С. - 2002. -19 серпня).

42. Треба використовувати стовідсоткові моменти і в "Чорно­морця" не було б тих проблем, з якими ми стикнулись на цьому відрізку чемпіонату (С. - 2002. - 19 серпня).

43. Прохолодні північні повітряні маси зумовлять таку темпе­ратуру повітря: вночі - 6-11 градусів тепла, та 22-27 градусів вище нуля вдень (Е. - 2002. - 22 серпня).

44. Та всі закиди, які висуваються проти композитора, зна­ходять своє цілком людське пояснення і криється воно в одній фразі, прихованій за димовою завісою шляхетного обурення "попсою" і кон'юнктурністю та пишномовних просторікувань (П.

- 2002. - 22 серпня).

45. Німецький журнал "Fit for Fun" повідомляє результати
досліджень тренера Уве Гакуса, який вважає, що у жінок після
статтевого акту підвищується кількість гормону тестостерону, і
це впливає на їхню здатність показувати хороші результати (А.

- 2002. - 22 серпня).

46. Фільм ["Титанік"] розповідає про трагічний шлях, найбіль­шого на той час корабля, з Англії в Америку до фатальної зустрічі з величезним айсбергом (А. - 2002. - 22 серпня).

47. Проте, приємна дія алкоголю припиняється, коли, під дією ферментів, з нього виробляється сильна отруйна речовина -ацетальдегід, а потім, вже під дією інших ферментів, він пере­творюється на нешкідливий, а деколи навіть корисний ацетат (СП. - 2002. - 29 серпня).

48. Як то можливо, аби з вуст нашого непримиренного борця проти будь-яких обмежень президентської влади могли злетіти такі страшні слова як "парламентсько-президентська республіка" і "пропорційні вибори"? (П. - 2002. - 5 вересня).

49. Але, ще до його початку, опозиція мала нагоду вкотре та ще й кількаразово відчути перепони в підготовці (ЛГ. - 2002. -17 вересня).

50. Метою проведення цих зборів було прийняття низки резо­люцій: з приводу політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та на Львівщині (ЛГ. - 2002. - 7 жовтня).

51. Цікаво, як ставиться до цього Шерон Стоун, і чи дозволя­тиме своїм дітям курити? (АГ. - 2002. - 3 жовтня).

52. Для десятків мільйонів глядачів Сергій Бодров завдяки


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

фільмам, у яких він знімався як актор, і які сам знімав - "Кавказь­кий бранець", "Брат", "Брат-2", "Війна", "Сестри"-став не просто кінозіркою, а явищем, культом (АГ. - 2002. - 3 жовтня).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.049 с.)