ТОП 10:

VII. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ Й ЗАВДАННЯ РЕДАКТОРА. СПЕЦИФІКА РЕДАГУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОГО ТЕКСТУМатеріали до практичного заняття Основні поняття, найважливіші джерела

Вивчення теми полегшує те, що студенти щойно завершили курс практичної стилістики української мови, який значною мірою відповідає на запитання, котрі виникають під час з'ясування ос­новних положень, пов'язаних з проблемами мовностилістичного вдосконалення тексту. Тому особливу увагу радимо звернути на вимоги до мови преси, телебачення й радіо, на залежність мовностилістичних особливостей тексту від мовного оточення автора, від жанру твору, від специфіки засобу масової інфор­мації (від типу видання). Важливо з'ясувати типові помилки в мові ЗМІ, їх причини та способи уникнення цих: хйб*,Гпрбаналїзу-ватй^собліїВбсті лексичної та граматико-стилістичної правки в україномовних виданнях, на телебаченні й радіо. Розлядаючи специфіку редагування україномовного тексту, рекомендуємо звернути увагу також на розбіжності в написанні й уживанні слів між журналістами в Україні та журналістами в діаспорі. Типові орфографічні помилки в журналістських текстах 1. Порушення правил написання великої літери в назвах уста­нов і організацій, знаменних дат, свят: Уній наголошувалось, що з лав Українсько)' Республіканської Партії вийшов метр української політики Левко Лук'яненко, про що він повідомив центральний провід УРП (УШ. - 2000. - №3); 3 ініціативи Всеукраїнської Спілки Робітників нинішній день має стати Всеукраїнським Днем Протесту (П.- 1997. - 17 грудня).


____________ Редагування в засобах масової інформації'______________

2. Неврахування норми, за якою велика літера пишеться у влас­них назвах; назви ж посад, звань, сімейних свят тощо треба писати з малої літери: Приємна випадковість подарувала нагоду поспілкуватися з досвідченим майстром, а поряд із тим привітати його з Днем народження (СП. -1998. - №1).

3. Порушення правил написання складних іменників з першою складовою частиною пів- або авіа-, теле-, супер- та ін.: Нове бачення - як за одну ніч вивчити предмет, на за­гальне ознайомлення з яким відведено пів року (П. - 2000.

 

- 13 січня); Що можна почути в українському теле-ефірі (П.

- 1997. - 12 грудня).

 

4. Неврахування різниці в написанні складних прикметників, перша частина яких однорідна з другою, не підпорядкована їй, і складних прикметників з однією частиною, підпорядкова­ною іншій: "Королівство Білорусь", витворене білоруською елітою, є таким самим ідеальним центрально-європей­ським проектом, як і соборна Україна "від Сяну до Дону" (ПІК. - 1999. - №27. - С.35);

5. Порушення правил утворення складних прикметників з пер­шим числівниковим (зокрема дво-, три-, чотири-) ком­понентом: Тепер усе в руках виборців. І якщо, не дай Боже, через чотирьохвідсотковий бар'єр перелізуть усі дрібненькі партії, в парламенті буде страшенний безлад (Е. -1997.-№50. -1998. - № 1); Ніхто не вірив, що він пролежав у лікарні лише чотири дні, що після падіння з тридцятитриметрової висоти почувається так, ніби нічого й не сталося (Е. -1998. - №2).

6. Порушення норм написання окремо та через дефіс прислів­ників і прислівникових сполук як наслідок їх нерозрізнення: Фізична травма в спортсмена врешті решт загоїться і він зможе повернутися (за винятком особливо важких ви­падків) до повноцінного життя: тренувань, нових змагань тощо (СП. - 1998. - №3); Але, кінець-кінцем, за свій вибір маємо відповідати (Д. - 1999. - 3 листопада); Звичайно, йому погано жилося - був усього-навсього Головою Верхов­ної (К)Ради, перед цим - заступником, що ж йому пообіцяли тепер?(СП. - 1998. - №4).

7. Порушення норм правопису прислівників і прислівникових сполук, незнання правил їх написання разом і окремо: ТАКА СОБІ АНТИРАДЯНСЬКА, ВМІРУ НАЦІОНАЛІСТИЧНА ГРУ-


 
А. О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

ПА. "Вуйки"-це ідеологія різкого протесту, така собіанти-радянська, еміру націоналістична група (СП. -1998. - №2); Кожен чоловік, незалежно від віросповідання, в середині -мусульманин (Е. - 1998. - №32).

8. Порушення правил написання частки не з дієсловами, діє­прикметниками, дієприслівниками, прислівниками: Бо немає чим заплатити ця структура верхолазам (СП. - 1998. -№6); Застояна і вихолощена, вона, як та брудна вода, все ще повнить по вінця відра, і допоки її не злити, набрати ці­лющого трунку із нових суспільних джерел не має змоги (УШ. - 2000. - №8); Адже жодна із перелічених ознак не є родовою прикметою все ще незнищеної і перестояно)' на історичному плесі старорежимно)' номенклатури (УШ. -2000. - №8).

9. Помилкове написання часток будь-, небудь-, хтозна-та ін. у складі займенників, прислівників, сплутування цих часток з ін. частинами мови, що входять до їх складу як окре­мі компоненти (хто зна): Взагалі, творчій групі, що опіку­ється гуртом, може позаздрити будь яка сформована зірка (МТ. -1999. - №9-10); Можливо, цій співачці вдасться затк­нути за пояс і БритніСпірс?Хтозна... (П. -1999.-2 грудня).

10. Помилкове написання частки ж, що виконує в реченні виок-ремлювальну функцію: Теж саме роблять і лікарі, які продов­жують вивчати "феномен Глайди" вже під час вагітності (ТП. - 1998. - №3).

11. Порушення норм написання складних сполучників, особливо тих, до складу яких уходять частки би, то та ін.: У свою чергу, голова Центрвиборчкому Михайло Рябець заявив, що повідомленнями про ніби-то виявлені порушення окремі політичні сили намагаються втягнути ЦВК у політичну гру та ускладнити роботу дільничних і територіальних виборчих комісій і ЦВК (П. - 1999. - 2 листопада).

12.3вуження сфери використання літери ґ, заміна її літерою г: Минулого року уряд України перелопатив приблизно 19 тонн паперу - різноманітних звернень, обгрунтувань, рі­шень, постанов (Т. - 2000. - №2-3); Іпохондрія виявляє себе як почуття необгрунтованого неспокою за власне здоров'я, впевненість у наявності тяжкого захворювання (П. -1999. - 15 грудня); Тільки її свідчення допоможуть відправити вбивцю за грати (П. - 1999. - 9 грудня); Хоча не все на За-


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

ході може на нашому грунті гарно виглядати (ТП. -1997.-№1); Загалом же, цього разу "Дзига" спорожніла рекордно швидко (МГ. - 2000. - 6 січня); МО "Дзига" та "Radioaktiv Prodaktion"презентують довгоочікуваний відеокліп "Мерт­вого півня" й акустичний концерт "МП" за участю друзів -групи "Мандри", Марічки Бурмаки, Тараса Чубая (ПІК. -1999. - №35. - С 57). 13. Розширення сфери використання літери ґ, заступання нею в іншомовних та ін. словах г, що позначає суто український звук (якого немає в більшості мов світу): Маємо витворити ідеї та цінності, здатні зінтеґрувати нашу сільноту (П. -1999. - 16 грудня); КІНЕЦЬ ГІДРИ. Графіті (П. - 1999. - 9 груд­ня); ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ МІСЬКОГО ВІДДІЛУ РАҐСУ ЗАРЕЄ­СТРОВАНО (СП. - 2000. - №3). 14.Порушення норм уживання літер є та я, і (правило "дев'ят­ки") в іншомовних словах: Молодий співробітник брокерської контори на Волл-стріт раптом потрапляє у найвищі сфери банку (П. - 1999. - 23 грудня); Закінчити цей текст варту­вало б інтелектуально вишуканим резюме, комплементар­но-естетичним реверансом чи ще якоюсь пафосною сен­тенцією про вічність і непересічність справжніх культурних цінностей (ПІК. - 1999. - №25. - С.42). 15. Порушення норм відтворення в українській мові іншомовних буквосполученьіе(Ьіе), je, io, yo, jo: У бюджеті на 1998 рік закладено 16 млн. ієн для покупки фотознімків цієї території з космосу (СП. - 1998. - №1). 16.Порушення правила написання іншомовних слів, згідно з яким у загальних назвах літери, що позначають приголосні, звичайно не подвоюються, а в географічних, особових та ін­ших власних назвах ці подвоєні літери зберігаються: У той же час в порівнянні з іншими людьми, мені значно легше в силу моєї професії, адже музика є тим іллюзорним світом, в якому можна завжди сховатися від реальності (МТ. -1999. - №9-10); Й. Сабо: "Андора?Це, здається, десь біля Китаю" (СП. - 1998. - №2). 17.Неврахування особливостей використання буквосполучення -нн- у прикметниках та в похідних від них іменниках і при­слівниках: А ось на шекспірівського "Короля Ліра"у виконанні київського театру ім. /.Франка потрапити бажало незчис-лене число театралів (Е. - 1997. - №48); Наслідки цієї ДТП


 


ARAАО.Капелюшний____ Стилістика* Редагування журналістських текстів

могли бути незрівняно страшнішими (ТП. - 1998. - №1).

18.Порушення правила подвоєння літер, що позначають приго­лосні, за їх збігу в складних словах та на стикові морфем: Нарешті дозволяють зайти на прийом представникам страйкому, які, власне, і запросили кореспондента (СП. -1998. - №4).

19.Порушення правила, згідно з яким префікс з перед глухими приголосними к, п, т, ф, х перетворюється на с: Справжня, не зфальшована популярність виконавця (МТ. -1999. - №9-10); Виявляється, відкриттям для нас усіх стали "Игрушки" - один в один зкалькований з московської попси проект! (ПІК. - 2000. -№1.- С.53).

20.Неврахування відмінності у відтворенні на письмі груп приго­лосних, тих, у яких відбувається спрощення, і тих (іншомов­них), у яких спрощення не відбувається: Крім того, вона чергуватиметься з іще однією новинкою "1+1"- передачою Констянтина Хотіна (перейшов сюди з інформагенства "REUTER") (СП. - 1998. - №13).

21 .Порушення правил чергування звуків, зокрема змін у групах приголосних: Відповіді на будь-які запитання (типу, де ле­жить позаторічний сніг), виготовлення різних талісманів... (ТП. - 1998. - №5).

22.Порушення норм правопису іншомовних (слов'янських і не­слов'янських) прізвищ: У ролях: М.Державін, Т.Догілєва, Т.Васільєва (П. - 2000. - 6 січня).

23. Порушення правил уживання апострофа в українських та ін­шомовних словах, у власних іменах і назвах: А зовнішній вигляд дівчат формують модельєр по зачісках Вячеслав Дюденко та стиліст Ірина Дюденко (МТ. - 1999. - №9-10); Анімаційна версія відомої книги Анни С'юелл, що є і радісни­ми, і сумними мемуарами видатного коня (П. - 1997. - 26 грудня); Наступного дня після появи в Україні двох парла­ментів, тобто в суботу, Мінюст офіційним вердиктом ви­знав правомірним рішення більшості про зняття Олександ­ра Ткаченка з посади голови ВР (ПІК. - 2000. - №3. - С10).

24.Порушення правил уживання м'якого знака: Провідник вва­жає себе ледь не господарем вагона і прискіпується з най-меньшої причини (Е. - 1998. - №27).

25.Сплутування форм відмінюваних і невідмінюваних іменників - прізвищ українських та іншомовних: Усім уже набридли


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

виправдовування Йожефа Саба на тему "квадратного"м'я­ча, нерівного поля і ще там чогось (Е. - 1999. - №46); Тож якщо до праці команди, сформованої по вищому гатунку, додати організаційні здібності Дорошенко, його криштале­во чисту репутацію, зв'язки та вміння підтримувати добрі стосунки з колегами-продюсерами, залишається лише ре­зюмувати: "Капучіно"з настільки серйозною групою підтри­мки просто приречені на успіх (МТ. - 1999. - №9-10). 26.Порушення правила відмінювання іменників II відміни, згідно з яким прізвища - іменники чоловічого роду твердої групи на -ов, -ев(-єв), -ів(-їв), -ин, ін(-хн) - мають в орудному відмінку закінчення -им; закінчення -ом мають ли­ше неслов'янські прізвища: Скільки коштує демократія, або ХТО ТЕБЕ ЛЕНІНОМ, ТИ ЙОГО ЗАЛІКОВКОЮ (38. - 1998. - №1).

27.Неврахування правописних норм у вживанні іменників- імен по батькові: Батько, Олександр Леонтієвич, працював сто-лярем-модельником, мати, Ганна Євдокимівна, вела домаш­нє господарство (ПІК. - 1999. - №25. - С13).

28.Сплутування різних відмінкових закінчень власних імен -іменників І відміни м'якої групи (наприклад, -ею і -єю в О.в.): Олександр влаштував зустріч зі своїми доньками Анєю та Аліною (МТ. - 1999. - №9-10).

29. Нерозрізнення іменників II відміни та подібних до них невідмі­нюваних іменників: Стара львівська брама, тяжко зітхнув­ши, випустила на світ літнього пана у благенькому пальто та гостроносих лакованих мештах (ЕН. - 1998. - №40).

ЗО.Помилкове визначення групи іменників II відміни на -р: Щурі пустелі (П. - 1999. - 29 квітня); Щурі наступають (Е. -1999. - №39).

31.Сплутування закінчень (-а,-я та -у,-ю) в родовому від­мінку однини іменників чоловічого роду II відміни: Зі Львова до Пекіну (П. -1999. - 5 серпня); У Вас немає часу для відвіду­вання салонів краси, сеансів масажу, аеробіки або шейпін-га?... (ЛЛ. - 1998. - №1).

32.Сплутування закінчень (-ів, -їв та нульового закінчен­ня) в родовому відмінку множини іменників чоловічого роду II відміни: Походив, подивився, заходить у казарму до сол­дат (СП. - 1998. - №3). ЗЗ.Неврахування правила, відповідно до якого в разі вживання


 
A.O.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

поряд кількох іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини для уникнення одноманітних відмінкових за­кінчень треба чергувати -ові, -еві (-еві) з -у (-ю): Діти отримали можливість не лише співчувати головному герою

- хлопчику Бастіану, який намагається врятувати країну
Фантазію та її принцесу від Усе-поглинаючої Порожнечі, а
й відчувати себе співучасниками подій (Т. - 1998. - №2).

34.Помилки, пов'язані з порушенням правил творення форм сту­пенів порівняння прикметників: Одне з самих болючих пи­тань, що мучить українську політику майже з часів перебу­дови, - питання доцільності і ціни компромісів (Д. - 1998. -18 вересня).

35. Помилки, пов'язані з неправильним визначенням групи при­кметника: Це природньо-укого більше грошей, той і замов­ляє рекламу (СП. - 1998. - №1).

36.Порушення правил відмінювання кількісних числівників: Близько дев'яносто відсотків статуеток "Gramy"опинило­ся в руках прекрасної половини зіркового Олімпу (ЕН. -1999.

- №8).

37.Помилки у визначенні форми порядкових числівників: / все ж, порівняно з 1993-94-ми, кількість заражень скоротилась удвічі (ПІК. - 1999. - №31. - С.22).

38.Неврахування особливостей змін приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках: Депутати зава-джають Кучмі керувати державою (СП. - 1999. - №30).

39. Неправильне визначення дієвідміни: Сьогодні ж складаїться враження, що працівники Шевченківського райвідділу міліції такої дружної реакції' медіа не чекали (ТП. - 1997. -№1).

Типові орфоепічні помилкиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.012 с.)