ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕДАГУВАННЯМатеріали до практичного заняття Основні поняття, найважливіші джерела

Вивчаючи цю тему, студент має з'ясувати для себе такі два основні питання:

1.Особливості редакторського аналізу додержання в текс­
ті законів і норм логічного мислення

З'ясовуючи логічні засади редагування, треба насамперед звернутися до праць А.Е.Мільчина. Доцільно також ознайомити­ся з деякими положеннями з посібників К.М.Накорякової та Н.М.Сікорського. За А.Е.Мільчиним треба засвоїти два основні завдання редактора в оцінюванні тексту твору з логічного погля­ду й прийоми, за допомогою яких ці завдання вирішують. У всіх дослідників ідеться про чотири основні закони правильного ми­слення. Проте найбільш докладно їх описано в працях В.І.Свин-цова.

2. Усунення логічних помилок

Дуже серйозною проблемою, пов'язаною з опрацюванням змісту тексту, є формування в редактора навиків усунення логіч­них помилок. Це питання висвітлено в посібниках Н.М.Сікорсько­го та А.В.Абрамович і Е.А. Лазаревич. Рекомендуємо їх докладно з'ясувати, звернувши особливу увагу на класифікацію логічних помилок, наведену в останньому з названих посібників. Логічні засади редагування.Аналіз тексту з логічного погляду, по суті, зводиться до того, що, розглядаючи твір, редактор пере­віряє, чи не відхилився автор у своїх роздумах, висновках, ви-


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

значеннях від норм логічно правильного мислення. Щоб викона­ти своє призначення, текст має бути досконалим з логічного по­гляду. Він повинен задовольняти такі вимоги логіки, як точність, визначеність, несуперечливість, обґрунтованість, тобто має міс­тити правильні й дійові з погляду логіки висновки, докази, визна­чення й ін. наслідки розумових операцій. Журналіст має вироби­ти рефлекс на порушення логічної норми (К.М.Накорякова). Як і будь-який аналіз, логічний аналіз тексту базується на двох опе­раціях: на уявному поділі його на частини й на дослідженні зв'яз­ків між цими частинами, між змістовими одиницями тексту й за-текстовою дійсністю. У контексті авторського мовлення логічна схема часто прихована: не всі ланки наявні, порядок слів віль­ний, є багато слів, які уточнюють, передають відтінки значення. Це ускладнює аналіз, а отже, треба оволодіти раціональними його прийомами-навиками, які б допомогли подолати труднощі, перевірити думку автора за допомогою логічних правил і законів. Розгорнутий аналіз конкретного тексту виявляє два основні зав­дання редактора в оцінюванні твору з логічного погляду і прийо­ми, за допомогою яких ці завдання вирішують. Перше завдання - усвідомити, не пропустити повз свідомість випадки логічного зв'язку між поняттями або судженнями в тексті, уявно зафіксува­ти, виявити кожний такий зв'язок. Друге завдання - перевірити правильність виявлених, зафіксованих логічних зв'язків. Прийо­ми виявлення логічних зв'язків:

& виокремлення слів або розділових знаків, що передають ха­рактер логічних зв'язків; & зіставлення суджень чи понять, логічний зв'язок між якими вербально чи пунктуаційно не позначають. Прийоми, що допомагають перевірити правильність логічних зв'язків:

D чітке виокремлення суджень і згортання їх до якомога прості­ших; D відновлення пропущених ланок; D зіставлення логічно пов'язаних ланок:

■ зіставлення суджень про той самий або про близький пред­
мет упродовж одного твору;

■зіставлення логічно однорідних членів з узагальнювальним або загальним словом і між собою;

■ зіставлення конкретизувальних фактів з узагальнювальним
положенням;


 
А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

■ зіставлення частин у визначеннях - тієї, яка визначається, й тієї, яка визначає;

■ зіставлення підстави й наслідку;

■ зіставлення тези й аргументів.

У всіх дослідників ідеться про чотири основні закони правиль­ного мислення:

1. Закон тотожності. Кожна думка, яку наводять у певному умовиводі, за повторення повинна мати той самий певний стійкий зміст. Закон тотожності орієнтує редактора на те, щоб бути гранично уважним під час зіставлення логічних одиниць, що наведені в тексті як рівнозначні. Пов'язана з цим законом вимога чіткості мислення зобов'язує також поєднувати в одній текстовій конструкції (організаційно самостійній) думки, які справді подібні одна до одної, а думки, що істотно різняться, композиційно відокремлювати одну від одної.

2. Закон Ьуперечності. Не можуть бути одночасно істинними протилежні думки про той самий предмет, узятий в той самий час і в тому самому відношенні. В.І.Свинцов розрізняє кон­тактні й дистантні, виразні й імпліцитні суперечності:

В Контактно-виразні суперечності (Степанишин і командир корабля виходили мовчки, про щось перемовляючись між собою);

В Контактно-імпліцитні суперечності (Перший приз здобув до­свідчений гросмейстер, який набрав 10 очок, отримавши? перемог і звівши одну партію внічию):

В Дистантно-виразні суперечності (Мистецтво не знає обме­жень. А через декілька абзаців: Мистецтво має різні обме­ження, зумовлені християнською етикою, законами жанру тощо);

В Дистантно-імпліцитні суперечності (Єгипетський фараон Амінготеп вступив на престол 14-річним підлітком у 1375 році до н. є. А потім через декілька абзаців; Амінготеп помер у 1336 р. до н.е. на тринадцятому році життя).

3. Закон виключеного третього. З двох висловлювань, які су­перечать одне одному в той самий час і в тому самому відно­шенні, одне неодмінно істинне.

4. Закон достатньої підстави вимагає, щоб усяка думка була обґрунтована іншими думками, істинність яких доведена.


____________ Редагування в засобах масової інформант_____________

Типові логічні помилки

1. Підміна тези.

2. Зсув плану розповіді з однієї сфери в іншу (переважно з полі­тичної сфери в побутову).

3. Контактно-виразні суперечності в тексті як наслідок порушен­ня закону суперечності: Згодом у міліцейському звіті коміте­ту державної безпеки з'явилися такі слова: "По улице Лю-бинской шли демонстранты и выкрикивали требования хлеба и колбасы" (СП. - 1998. - №2); У Парижі було затри-

, мано американського актора Роберта де Ніро у зв'язку зі справою про проституцію. Хоча володар "Оскара" прохо­дить у цьому питанні як свідок, його все-таки допитали (СП. - 1998. - №6).

4. Дистантно-виразні суперечності в тексті як наслідок порушен­ня закону суперечності: Група 7. Румунія - Ліхтенштейн 7:0... Андріан Іліє (справа) автор хет-трику у ворота збірної Люксембурга (Е. - 1998. - 8-9 вересня).

5. Контактно-імпліцитні суперечності в тексті як наслідок пору­шення закону суперечності: За інформацією, отриманою від керівництва ЛОО НДП, вони переконані, що до них найближ­чим часом долучиться і Республікансько-християнська пар­тія, і на виборах блок виступить єдиним тріумвіратом в місті (ВЗ. -1998. - 23 січня); За повідомленням Центральної виборчої комісії, в одномандатних виборчих округах висуну­то кандидатами в народні депутати України 4643 особи. В середньому на один мандат претендують 8 кандидатів. Проте у деяких округах кількість їх перевищує 20 (Т. -1998. - №8).

6. Дистантно-імпліцитні суперечності в тексті як наслідок пору­шення закону суперечності: рука москви ТРІУМФ АБО ФІАСКО Верховна Рада України 305-ма голосами "за"ратифікувала Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Договір про дружбу, спів­працю й партнерство між РФ і Україною - шлях до нових цивілізованих відносин обох країн (Т. -1998. - №4); 1899 ро­ку виходить перша збірка його [В.Стефаника]новел "Синя книжечка".., а в 1905 році-вибрані оповідання "Моє слово" (тут уміщено лише два нові твори - "Моє слово" і "Суд")... Але сам письменник через певні життєві обставини після 1902 року надовго припинив творчу працю. За наступних


 
А. О. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

15 років він не опублікував жодного твору (Українська літе­ратура: 10 клас. - К: Освіта, 1992. - С 257).

7. Порушення причиново-наслідкового зв'язку в уривку тексту
чи в тексті загалом: "Ембріональний" стан окремих політич­
них партій в Україні дає підстави сумніватися у серйозності
їхніх намірів справді змінити на краще ситуацію у державі
чи працювати на українське майбутнє довше, ніж до 29 бе­
резня (СП. - 1998. - №6); Днями в Центрі культури Захід­
ного ОК відбувся навчально-методичний збір помічників ко­
мандирів із фінансової роботи об'єднань, обласних військо­
вих комісаріатів, а також інспекторського складу Західного
ОК. Так, сьогодні заробітна плата особовому складу Захід­
ного ОК не виплачена ще за п'ять місяців 1997-го та за 2
місяці цього року (СП. - 1998. - №8); Ось видали в Канаді
Енциклопедію України англійською -і вічна слава покійному
їїредакторові Данилу Гузарові-Струку (ПІК. - 1999.-№19.

- С 39).

8. Недостатня обґрунтованість тези належною кількістю аргу­ментів.

9. Сплутування причини й умови.

10. Сплутування причини й наслідку.

11. Пропущення потрібної ланки в ланцюзі логічних розміркову­вань: Люди мусять знати, що і як робить влада. Саме за це власть імущі недолюблюють пресу (Е. - 1998. - №11); Богдан фактично залишився без засобів до існування і мене дивує: є ж така організація, як Спілка журналістів України (ТП. - 1997. - №1).

12.Подання як істинної тези, істинність якої ще треба підтвер­дити аргументами: Всім доводиться часто бувати пасажи­ром Львівської залізниці (ТП. - 1998. - №3).

13.Поєднання як однорівневих, однопланових, однорідних тих понять, які такими не є: Місячне затемнення найбільше впли­ває на особисте життя, сферу кохання, дітей (УШ. - 2000.

- №3).

14. Наведення аргументів, які не підтверджують, а, по суті, спрос-товуть тезу: Чоловіка, мого батька, вона втратила. Він по­мер від крововиливу в мозок, коли мені був місяць. Тому я практично ріс один. Тітки, няньки, жінки - з боку мами... (Е. - 1998. - №2).

15. Неналежне розмежування в тексті тези й аргументів.


____________ Редагування в засобах масової інформаші______________

16. Подання як однорівневих, однопланових, однорідних тих по­нять, зміст яких частково перетинається, обсяги значення яких частково збігаються: Жертв обирали не випадково, ними ставали так звані незахищені юнки - сироти, напівси­роти, із сімей, де батькам байдужа доля своїх доньок (УШ. - 2000. - №3).

План практичного заняття

1. Умови додержання законів і норм логічно правильного мис­лення.

2. Основні завдання редактора в оцінюванні тексту журналістсь-

кого твору з логічного погляду.

3. Прийоми, за допомогою яких вирішують ці завдання.

4. Чотири основні закони правильного мислення та умови їх до-

держання в журналістському тексті.

5. Формування в редактора навиків усунення логічних помилок.

6. Класифікація логічних помилок.

Практичні завдання Завдання 6. Знайти в газетних текстах (рекомендуємо для аналізу газети "Суботня пошта", "Поступ") логічні помилки. Запропонувати способи вдосконалення тексту.

Завдання 7. Виявити логічні помилки. Виконати правку текс­ту.

1. Налітай, подешевшало!Передплата на "Експрес" стала дешевшою на три гривні, або на сім доларів.

У результаті на передплаті на "Експрес" ви заощаджуєте у порівнянні з минулим роком аж 7 (сім) доларів Сполучених Шта­тів Америки, або 3 (три) гривні. Кпьово? (Е. - 1998. - №39).

2. Під час виборів на вулицях Мілана розгортається перед­виборна боротьба (ТП. - 1998. - №2).

3. Якщо щось у житті дістається без зусиль, за безцінь, то це найчастіше й не цінується, не викликає довір'я (Т. -1998. - №7).

4. Наступного дня надійшло повідомлення від 69-річної меш­канки м.Стрия про те, що шляхом довір'я вранці цього дня в її квартиру зайшов невідомий у масці та, погрожуючи сокирою, заволодів її фошима в сумі 32 долари (СП. - 1998. - №7).


А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

5. Гучні вбивства віднині проблема не тільки великих міст. Тепер і в населених пунктах ніхто не застрахований від таких явищ (СП.-1998.- №6).

6. -1 що ви пишете, якщо не секрет?

 

- Іноді портрети, іноді пісні.

- Чи означає це, що невдовзі широка публіка почує їх у вашому виконанні? (Е. - 1998. - №3).

 

7. 4 січня біля 18.00 на вул. Грінченка в квартирі Б., невідо­мий чоловік кавказької національності, погрожуючи ножем, заво­лодів його грошима в сумі 120 гривень та 17 доларів США, його паспортом і свідоцтвом про народження, шкіряною курткою та хутровою шапкою (СП.-1998. - №1).

8. До речі, першого ж січня (уночі) співробітники Залізнично­го відділу міліції затримали двох 20-ти та 30-річних львів'ян, у яких виявили та вилучили пістолет невідомого виробництва та набої до нього (СП. -1998. - №1).

9. Вчора ввечері за московським часом... (УТ-1) (За версією П. - 1997. - 12 грудня).

 

10. Обвальний ріст економіки області... (ЛТБ) (П. - 1997. -12 грудня).

11. Велика сцена прагне шоу-видовищ, де актор губиться серед численних учасників пишних декорацій (СП. - 1997. -№51).

12. Новели привертають увагу глибиною змісту, філософсь­кою насиченістю, галереєю образів (СП. - 1998. - №3).

13. Яким чином вони можуть захистити від нападу ввечері -чи шапку знімуть, чи по голові вдарять - там міліції навіть близь­ко немає (СП. - 1997. - №51).

14. Хто ж лиховісний селекціонер, який вивів цю рослину?! Картер викриває його, бо йому потрібно поспішати - у Єгипті хтось викрав піраміду Хеопса (ТП. - 1998. - №3).

15. Успіх їх справи значною мірою залежить від того, щоб ні­хто не здогадався, що вони поліцейські (П. -1997. - 26 грудня).

16. НДП: кожен страйк - це міна сповільненої дії, яку заклада­ють у нашу і без того послаблену економіку. Якщо організатори цієї антинародної акції - комуністи, то і відповідальність за неви­плату зарплат і пенсій повинні нести вони. Але вони всю відпові­дальність перекладають на уряд (П. - 1997. - 17 грудня).

17. їх звинувачують в ухилянні від несплати податків в особ­ливо великих розмірах (Е. - 1998. - № 42).


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

18. Як відомо, окрім краси та здоров'я, спорт - це великі на­вантаження (СП.-1998.-№3).

19. - Серед людей ходить поговір, що її тато - помічник Куй-біди.

- Ця версія існує, Але чи є якийсь зв'язок між тим, що сталося, не хочу судити (ТП. - 1998. - №3).

20.1 коли Кучма відвідував історико-меморіальний музей I-го Президента України Михайла Грушевського (у якому той жив і творив протягом 12 років), і під час відвідин літературно-мемо­ріального музею І.Франка, і під час покладання квітів до пам'ят­ника Тарасові Шевченку... (СП. - 1998. - №43). 21. ГОЛІВУД ВИЗНАЧИВ ЖІНОК

Виявляється, у Голівуді, тому самому, де вирощують зірок, є традиція щорічно визначати наигарніших жінок серед тих, які відзнялися протягом цього року у кінострічках (СП. - 1998. -№7).

22. Двох мешканців Хмельницька, що мандрували вищезга­даним авто, зупинив біля села Княжий Міст молодик, який рапто­во метнув у лобове скло машини камінь (СП. - 1998. - №50).

23. Проте навіть статистика не знає всього. Наприклад, що кінострічка "Доктор Ні" канула би в Лету, якби не втручання такої впливової особи, як... Джон Кеннеді (Е. -1998. - №3).

24. Історія про звичайну радянську школу та незвичайних вчителів. Фільм міг би вважатися ідилічним, якби не правдива, блискуча гра акторів (П. - 1997. - 12 грудня).

25. Окрім футболу я практично не випробовував себе у інших видах спорту (СП. - 1997. - №50).

26. В цей день на телеканалі "Інтер" показує гарні фільми, а "1+Г - класику світового кіно (ТП. - 1998. - №3).

27. Автор "Танцюючого з вовками" знову взявся за камеру і став режисером нового фільму "Листоноша" (П. - 1997. - 12 грудня).

28. кінний спорт

КОВЗАНИ - НЕ МЕРСЕДЕС, НА НИХ І ЇЗДИТИ ВАЖЧЕ(СП. -1998.-№3).

29. СЕРГІЙ БУБКА: "СТАВЛЮ ЗАВДАННЯ: ДО 35-РІЧЧЯ 35 РЕКОРДІВ СВІТУ!"

Коротка довідка.Сергій Бубка. Народився 4 грудня 1963 року в Луганську. Олімпійський чемпіон (1988 рік, Сеул). Шести­разовий чемпіон світу. 35-разовий рекордсмен світу (Е. -1998.


А. О.КапелюшнийСтилістика. Редагування журналістських текстів

- №5).

30. СВОЮ ДРУЖИНУ УБИВЦЯ ЗАЦЕМЕНТУВАВ У... БОЧЦІ
Максим БІЛОВ

Відтак Сергій став гарячково збиратися до переїзду в одне з міст Чернівецької області...

І знову невеличке містечко на Чернігівщині...

На другу добу вантажівка з речами була вже на Чернігівщині...

І все ж, одержавши санкцію на затримання, співробітники кримінального розшуку Братського РВВС поїхали на Чернігівщи­ну і привезли Сергія в рідне колись село (Е. - 1998. - №3).

31. НА АНТИУКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ ПОЛЯКИ НЕ ШКОДУ­
ЮТЬ ГРОШЕЙ,
ЗА ЯКІ УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ПРИДБАТИ НОРКОВУ ШАПКУ ЧИ

місткий бюстгальтер (ТП. -1998. - №4).

32. На 1997 рік кількість зареєстрованих шлюбів інозем­них громадян між собою та громадян України з іноземцями становить: в країнах СНД- 83 шлюби, в державах далекого зарубіжжя 137 шлюбів(ТП. - 1998. - №4).

33. Не можу навіть запропонувати напрям, в якому шукати протиотруту від жаби. Хіба що дотримуватись десяти заповідей: "Не задуши жабою ближнього свого і не побажай його жаби со­бі"... (Е. - 1998. - №27).

34. і, можливо, саме така обстановка заспокоює жінок, які з усіх кінців колишнього СРСР їдуть до Львова з надією стати мамами. Більшості з них Я.Кулечко зумів допомогти.

А що найбільше тішить самого лікаря? Те, що усі вони не вимагають від мене аліментів!" - жартує лікар. Почуття гумору цієї людини не поступається його фаховості (ЛЕ. - 1998. - 3-4 березня).

35. Зустріч чемпіонів України та Росії мала ще один цікавий підтекст. Збірні цих країн опинилися в одній відбірковій групі чемпіонату Європи 2000 року. В офіційних матчах наші футболіс­ти з росіянами не зустрічалися, тож фінал у Москві служив за маленьку репетицію майбутніх змагань. На превеликий жаль місцевих фанів, команда Лобановського знову дала однозначну відповідь на це питання (Е. -1998. - №5).

36. гороскоп на 9 вересня(П. - 1999. - 16 вересня).

37. Але після повернення в кіно ("Еліза" Жана Бекера з Жера-ром Депардьє, "Кохання чаклунки" Рене Манзора) їй [Ванессі Параді] так і не вдалося розкрити свій акторський талант, який помітили у Французькій кіноакадемії і нагородили її "Сезаром"


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

(П. - 2000. - 6 липня).

38. гороскоп на 20 липня(П. - 2000. - 27 липня).

39. Бракує шляхів виходу на провідні західні видання, тому що будь-яка публікація подібного тексту усередині країни позба-лена [так в оригіналі - А.К.] сенсу (ПІК. - 2001. - №46. - С.16).

40. Людмила Добровольська - народилася 1967 року в Одесі й до десяти років була єдиною дитиною своїх батьків (поки не з'явився брат). Аби призвичаїти дівчинку до колективізму, її "зда­ли" у дитсадок (Т-Е. - 2000. - №12).

41. В моєму класі також вчився хлопчик, якого з дев'ятого класу забрали в зону за крадіжки, де він і відсидів своїх два умовних (Е. - 1998. - №4).

42. Можливо, у когось з львів'ян цей цінний трофей [кубок президента Польщі - А.К.] припадає пилом десь на горищі (Кубок на архівному фото) [Ніякого фото до цього матеріалу нема -А.К.](Е.-1998.- №42).

43. За признанням знаменитого німецького гонщика, його на­стільки вразив візит у Сараєво і те горе, що там побачив, він з дружиною вирішив стати названим батьком одного або двох бос­нійських дітей (ВЗ. - 1998. - 9 січня).

44. СПОРТ-БЛІЦ Чемпіонат України. Матч 11-о туру."Нива" - "Кривбас" -3:3 (А.Капанадзе, 43', 53', Сухаралідзе, 85' - Монарьов, 23', Па­ляниця, 37', Зотов, 67'). Після цієї перемоги "Кривбас" знову ви­йшов на перше місце в таблиці чемпіонату (П. -1999. -14 жовт­ня).

45. Щодо покращення технічного стану, то якраз тут змін не передбачається, окрім хіба що цілковитого розвалу апаратури (СП.-1998.-№1).

46. "Рейтинговий еверест" В.Путіна політологи пояснюють ще й поліпшенням економічної ситуації в Росії, де від початку року внутрішній валовий продукт хоч і не ріс, але й не падав (ВВП завмер на позначці "нуль") (ВЗ. - 1999. - 10 грудня).

47. У ЛЬВОВІ ВІДКРИТО ТЕАТР "ЗОЛОТІ ТРЕМБІТИ"
На жаль, часто безголосі шептуни з шоу-бізнесу затіню­
ють справді обдарованих виконавців хоча б навіть тим, що
вміють працювати з мікрофоном, пластично рухатись по сце­
ні.

Щоб допомогти талановитій молоді подолати ці перепони, композитор Богдан Янівський вирішив організувати літературно-


А. О. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

музичний театр "Золоті трембіти''. Дійство це відбулось у Першо­му українському театрі для дітей та юнацтва.

Леся БЕРНАКЕВИЧ(УШ. - 2000. - №2).

48. Люди вийшли на вулиці святкувати Новий рік за європей­ською традицією. І це - позитивний факт, елемент консолідації нації (УШ. - 2000. - №2).

49. 5 березня в Дрогобичі в озері виявлено труп невідо­мого чоловіка без видимих ознак смерті(ВЗ. - 2000. - 17 березня).

50. ВИСОКИЙ ЗАМОК

Тижневий випуск, 17-23 березня 2000 року В'ячеслава, Герасима, Якова(ВЗ. - 2000. - 17 березня).

51. А на першому місці - американська актриса Джулія Ро­берте, що заробила минулого року 50 млн. доларів. Режисер Джордж Лукас з прибутком 400 млн., що випустив на екрани чергову, четверту серію космічної саги "Зоряні війни", є другим у списку. У третьому рядку - ведуча телевізійного ток-шоу Опра Уі'нфрі, котра заробила 150 млн (ВЗ. -2000. - 17 березня).

52. Уже з 12 серпня автори програм "Принцип доміно", "Увага, розшук!", "Без рецепту", "Служба порятунку", що виходили про­тягом декількох тижнів "у повторі", представлять телеглядачам нові випуски (TV-E. - 2002. - №33 [15 серпня]. - С.10).

53.319 серпня тих, хто не спить, знову буде розважати Олек­сандр Гордон в однойменній програмі (TV-E. - 2002. - №33. -С.10).

54. Продовжуючи історичні паралелі, відзначимо, що понад десять років тому, 6 березня 1992 p., саме з матчу "Чорноморець" -"Карпати" розпочався відлік вищолігових матчів національного чемпіонату. І за цей період львів'яни ще жодного разу не перема­гали в Одесі (9-а гра) (С. - 2002. - 19 серпня).

55. М'яч після навісу Даниловського зрикошетив від захисни­ків до неприкритого Хоми, але це не стало несподіванкою і для львів'янина, який пробив вище воріт (С. - 2002. - 19 серпня).

56. У цілому влада змогла зробити підконтрольним виборчий процес настільки, що сподівається реально змінити ситуацію в країні за допомогою виборів, а це все одно, що намагатися вигра­ти в карти у шулера, граючи його крапленою колодою (ВВ. -2002. - №138).

57. Проте, як кажуть в Одесі, це ще не вечір, передбачити всі "домашні заготовки" Банкової просто неможливо (ЛГ. - 2002.


____________ Редагування в засобах масової інформації"_____________

-16 вересня).

58. Переможцем серед кількох десятків журналістів став
Юрій Трухан - репортер відділу економіки "Газети" (ЛГ. - 2002.
-16 вересня. -С.1).

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.019 с.)