ТОП 10:

Суть та функції комерційної служби підприємства 


Ефективна діяльність будь-якого підприємства неможли­ва без створення у ньому комерційної служби - складового елемента орга­нізаційної структури суб’єкта господарювання, на який по­кладається організація і проведення комерційної роботи.

Склад та структура комерційних служб підприємств ви­значаються ними самостійно і залежать від обсягів діяльності, функціонального рівня, характеру комерційних зв'язків із постачальниками і покупцями.

Розповсюдженим видом комерційної служби на підприємствах (баз) є комерційний відділ, який очолюється заступником директора і є самостійним підрозділом підприємства.

На великих підприємствах можуть створюватися два відділи комерційної служби - відділ постачання (закупівель), та відділ збуту.

Комерційні служби суб'єктів оптового ринку виконують низку взаємопов'язаних функцій. До них належать вивчення попиту споживачів через узагальнення замовлень роздрібних торговель­них підприємств; аналіз динаміки кон'юнктури ринку на підставі даних про зміни у структурі оптових продаж; визначення по­треби в оптових закупівлях; встановлення потенційних джерел оптових закупівель; проведення переддоговірної роботи; укладення договорів на оптову закупівлю із постачальниками; організація ритмічного і своєчасно­го завезення закуплених товарів до підприємства; формування торговельного асортименту на складах підприємства; організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі; розробка і застосування раціональних схем доставки товарів до роздрібних торговельних підприємств; активний вплив на виробничі підприємства, формування їх виробничої програми; надання практичної допомоги підприємствам роздрібної торгівлі та інші.

Комерційні служби забезпечують також повноту і своєчасність виконання тісно пов'язаних із вище перерахованими, технологічних оп­тових операцій: приймання, складування, внутрішньо складське перемі­щення, формування замовлень, відпуск і експедування товарів оптовому покупцеві.

Практична діяльність комерційних служб усіх господарських формувань інституціонального ринку розпочинається глибоким аналізом поточної кон'юнктури ринку товарів, що обрані даним суб'єктом оптової торгівлі в якості об'єктів власної спеціалізації. Аналіз ведеться у двох напрямах: аналізу платоспроможного попиту окремих категорій споживачів і аналізу обсягів пропозицій за мо­жливими каналами надходження даних товарів.

Результати аналізу попиту і кон'юнктури ринку лягають в основу визначення потреби в обсягах оптових закупівель товарів за то­варними групами і окремими найменуваннями товарів. Реальну потребу в товарах для закупівлі можна визначити, маючи сформований пакет замовлень роздрібної мережі зони обслуговування, на основі співставленням об­сягів отриманих замовлень із власними фінансовими і технологічними можливостями. Таким чином, вже на етапі визначення потреби в закупів­лях комерційна служби оптового суб'єкта здійснює оцінку континген­ту потенційних оптових покупців.

Визначення потреби в обсягах оптових закупівель є підставою для комерційної служби для переходу до встановлення ймовірних оптових постачальників (виробничих, аграрних чи інших оптових) підпри­ємств і початку проведення переддоговірної роботи.

Переддоговірна робота комерційних служб має на меті проведення сукупності заходів щодо встановлення безпосередніх контак­тів з аналогічними службами інших суб'єктів оптового ринку. Налаго­дження комерційних контактів відбувається на таких торговельно-комерційних форумах як оптові ярмарки, виставки-продажі, аукціони, презентації, тестування, дегустації тощо. Встановлення контактів може відбуватися також шляхом листування, особистих зустрічей, проведення комерційних переговорів.

В подальшому ведеться договірна робота, яка передбачає офор­млення і підписання договорів, угод, контрактів на купівлю-продаж гурто­вих партій товарів. Комерційна служба, укладаючи договір, юридичне оформляє взаємини із оптовими постачальниками і покупцями оптових партій товарів.

На підставі укладених договорів і контрактів комерційні служби спільно з постачальниками організують завезення партій товару у власну складську мережу або безпосередньо оптовим покупцям шляхом централізованої доставки. Необхідною умовою при цьому є проведення контролю за якістю і кількісною відповідністю отриманих від постачальника товарів згідно з зобов'язаннями, прийнятими сторонами в укладених договорах.

Недотримання обумовлених строків поставки, порушення якісних гарантій, кількісна невідповідність партії товару, що надійшла, з'ясовуються під час оперативного контролю якості і кількості закуплених товарів і покладає на комерційні служби оптових підприємств обов'язки здійснення претензійної роботи.

Комерційні служби суб'єктів оптового ринку здійснюють форму­вання торговельного асортименту у власних складських підрозді­лах шляхом проведення підсортування виробничого асортименту тих то­варних груп, що характеризуються асортиментною складністю. Для цього в оптових підприємствах проводиться низка торговельно-технологічних складських операцій (фасування, підсортування передреалізаційна доробка тощо).

Складною ділянкою роботи комерційних служб суб'єктів гуртового ринку організація товаропостачання роздрібних торговельних підприємств і інших клієнтів. У зв'язку з тим, що товаропостачання повинно здійснюватися оперативно і раціонально, швидко і з мінімальними затратами на доставку товарних партій до клієнтів, комерційні служби концентрують свою увагу на розробку схем (графіків, маршрутів) паї товарів у магазини. Від дотримання цих схем багато в чому залежать рівень товарних запасів, стійкість асортименту і рівномірність роботи роздрібної торговельної мережі зони обслуговування оптового підприємства.

Комерційні служби гуртових підприємств активно взаємодіють із виробниками товарів і послуг і роздрібними торговельними підприємствами, що пояснюється проміжною, посередницькою місією оптових і товарного ринку. Зокрема, вони активно впливають на формування виробничого асортименту, стимулюючи випуск нових, більш якісних і відносно дешевших товарів. З іншого боку, комерційні служби підприємств оптового ринку постійно взаємодіють з власними клієнтами покупцями роздрібними торговельними і іншими підприємствами, надаючи їм посильну практичну допомогу матеріального, інформаційного консультативного характеру, здійснюючи рекламне забезпечення тощо.

Комерційна таємниця

 
 


Комерційна таємниця — інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі, і власник інформації вживає заходи до охорони її конфіденційності.

Не можуть складати комерційну таємницю:

ü засновницькі документи і статут;

ü документи, що дають право займатися підприємницькою діяльністю (реєстраційні посвідченні, ліцензії, патенти);

ü відомості по встановлених формах звітності про фінансово-господарську діяльність і інші відомості, необхідні для перевірки правильності числення і сплати податків і інших обов'язкових платежів в державну бюджетну систему;

ü документи про неплатоспроможність;

ü відомості про чисельність, склад тих, що працюють, їх заробітну плату і умови праці, а також про наявність вільних місць;

ü документи про сплату податків і обов'язкові платежі: відомості про забруднення навколишнього середовища, порушенні антимонопольного законодавства, недотриманні безпечних умов праці, реалізації продукції, що заподіює шкоду здоров'ю населення, а також про інші порушення законодавства України і розміри заподіяного при цьому збитку;

ü зведення про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, товариствах, акціонерних товариствах, об'єднаннях і інших організаціях, що наймаються підприємницькою діяльністю.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.59.63 (0.003 с.)